Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2017

 • Pokyn GFŘ-D-33

  Generální finanční ředitelství vydává tento pokyn, který nahrazuje Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částku. Vydání tohoto pokynu je vedeno rovněž snahou rozšířit využití zákonné možnosti stanovení daně paušální částkou a zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivní rozhodování o žádostech poplatníků o stanovení daně paušální částkou. V Pokynu jsou shrnuty zákonné předpoklady pro možnost stanovení DPFO paušální částkou a základní postupy jak ze strany správce daně, tak poplatníka.       

 • Doložení informace o ekonomické činnosti může urychlit registraci k DPH

  Poplatníci mohou podat na finanční úřad současně s přihláškou k registraci DPH i přílohu dokládající výkon jejich ekonomické činnosti, případně i jiné přílohy, dokládající údaje nezbytné pro správu daně uváděné v přihlášce (například skutečné sídlo či bankovní účet). Významně tím napomohou k urychlení samotného procesu registrace k DPH.

 • Stanovisko Ministerstva financí k rozhodnutí Ústavního soudu

  Ministerstvo financí vítá, že Ústavní soud potvrdil, že zákon o evidenci tržeb není protiústavní, jak tvrdili stěžovatelé, ale že je legitimním nástrojem ke kontrole daňových povinností a správě daní. Ministerstvo financí rozhodnutí Ústavního soudu plně respektuje a nyní se soustředí na to, aby jeho vůli zohlednilo při přípravě návrhu novely tohoto zákona.
 • Stanovisko Finanční správy k rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci společnosti FAU s.r.o.

  K rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci společnosti FAU s.r.o., sp. zn. 4 Afs 140/2017, doručeného Finanční správě dne 1. 12. 2017, kterým byla zamítnuta kasační stížnost podaná Odvolacím finančním ředitelstvím proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 6. 2017, č. j. 22 Af 9/2017-84, Finanční správa předně konstatuje, že respektuje právní závaznost daného soudního rozhodnutí, které analyzuje a po vyhodnocení právních závěrů v něm uvedených tyto promítne do své aplikační praxe.
 • Omezení provozu Územního pracoviště v Uherském Brodě dne 7.12.2017

  Finanční úřad pro Zlínský kraj upozorňuje veřejnost, že ve čtvrtek 7.12.2017 budou od 14:00 hodin zcela uzavřeny prostory Územního pracoviště v Uherském Brodě, a to z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Funkční nebude od 14:00 hodin telefonické spojení a fungovat nebude ani podatelna úřadu.

 • Finanční správa získala Cenu Fóra dárců 2017

  Finanční správa získala za dobročinný projekt s názvem „Pomáháme svým kolegům: 5 příběhů v roce 2016“, který proběhl ve spolupráci s Kontem Bariéry, Cenu Fóra dárců 2017 za 1. místo v kategorii Zaměstnanecká sbírka. Tento projekt měl za cíl podpořit zaměstnance Finanční správy, jejich děti a blízké, kteří mají zdravotní handicap, zdravotní omezení či se nalézají v tíživé ekonomické situaci.

 • Martin Janeček přednášel na VŠE o strategii Finanční správy

  Ve středu 22. listopadu se uskutečnila na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze přednáška generálního ředitele Martina Janečka o strategii Finanční správy. Téměř třem desítkám studentů Katedry veřejných financí představil především již zavedená opatření v boji proti daňovým únikům a připravované projekty na zjednodušení správy daní.

 • Finanční správa upozorňuje členy nadnárodních skupin podniků na časté chyby v Ohlášeních

  Každý český daňový subjekt, který je součástí nadnárodní skupiny podniků, jejichž společné výnosy za celou skupinu přesahují 750 mil. EUR, musí v rámci automatické výměny informací nově podávat tzv. Ohlášení, a to prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO). Ohlášení se podává nejpozději do konce účetního období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka skupiny podniků. První Ohlášení měla být podána do 31. října 2017, pokud první vykazované účetní období končilo před tímto datem. Tuto novinku přinesla novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, tzv. Country by Country Reporting (CbCR).

 • Vyjádření Finanční správy ke kauze společnosti KM PLUS spol. s r.o.

  V reakci na sérii reportáží o případu společnosti KM Plus spol. s.r.o. uveřejněné na Seznam Zprávy, která je další snahou o veřejnou diskreditaci postupu Finanční správy v souvislosti s problematikou zajišťovacích příkazů, jsme připravili materiál, který jasně dokazuje, že daná společnost zneužila dotaci na nákup plnících linek a byla součástí řetězového podvodu na DPH, což byly jednoznačně prokazatelné důvody k použití zajišťovacích příkazů. To ostatně potvrdily i dva rozsudky krajského soudu, dle kterých jsou zjištění Finanční správy v této záležitosti naprosto opodstatněná. Oba jsou přílohou zmíněného materiálu.

 • Finanční správa upozorňuje na nové vzory tiskopisů pro závislou činnost na zdaňovací období roku 2018

  Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na zveřejnění nových vzorů tiskopisů pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnance) a pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele). Jedná se o nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (25 5457 MFin 5457 – vzor č. 26) a nový tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (25 5457/B MFin 5457/B – vzor č. 1).

 • Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb)

  Finanční správa vydala Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem jako je například Airbnb a další. Jejím cílem je seznámit subjekty účastnící se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem, s jejich daňovými povinnostmi.

 • Podmínkou pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje je bezchybně zpracovaný projekt

  Výchozím předpokladem pro úspěšné uplatnění odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje je existence kvalitně zpracovaného projektu. „Zpracování projektu dle jasně stanovených podmínek je způsob, jak zabránit zneužití této podpory,“ vysvětlil Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní.
  S cílem poplatníky daně z příjmů maximálně informovat o všech nezbytných podmínkách, které má takový projekt splňovat, vydalo Generální finanční ředitelství shrnující Informaci.
 • Obnovení telefonního spojení na FÚ a územní pracoviště v Olomouckém kraji

  Všechna včera nefunkční telefonní spojení na pracoviště Finanční správy v Olomouckém kraji byla obnovena. V důsledku přechodu k jinému operátorovi byla v úterý 26. 9. 2017 dočasně přerušena telefonní spojení na Finanční úřad pro Olomoucký kraj a územní pracoviště v Olomouci, v Litovli, ve Šternberku, v Hranicích, v Jeseníku, v Prostějově a v Zábřehu n. M.

 • Finanční správa bude při zajišťování daně postupovat vstřícněji

  Finanční správa se bude v případech závažného podezření na riziko neodvedení daně do státního rozpočtu, při kterých je oprávněna využívat tzv. zajišťovací příkazy, řídit novým metodickým pokynem. Úprava praxe vychází z komplexní analýzy současné praxe a hodnocení jejích alternativ, kterou Finanční správě po svém nástupu do funkce zadal zpracovat ministr financí Ivan Pilný.
 • Mustanga si zkrotí nový majitel. Dal za něj milion

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

  „Jeden milion deset tisíc korun potřetí," zaznělo dnes v exekučním skladu Územního pracoviště ve Znojmě, do něhož na dražbu vozidla značky Ford Mustang z roku 1967 pořádanou Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj dorazili čtyři vážní zájemci.

 • Oznámení o přesunu Územního pracoviště Brno III

  Od 25. září 2017 bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno III, fungovat v nové budově na adrese Šumavská 35, Brno. Dne 20. září bude dané pracoviště na stávající adrese (Šumavská 31) otevřeno jen do 12:00. Ve dnech 20. až 22. září pak bude pracoviště kvůli přesunu telefonicky nedostupné.

  Telefonní i e-mailové kontakty zůstávají nezměněny. Bližší informace získáte na čísle 541 511 111.   

 • Finanční správa vyzývá společnost EUROPRINT a.s., aby ji zbavila před veřejností povinnosti mlčenlivosti

  Finanční správa v reakci na tiskovou zprávu společnosti EUROPRINT a.s., kde společnost uvádí, že na sebe vyhlásila insolvenci kvůli zajišťovacím a exekučním příkazům Finanční správy, veřejně vyzývá tento daňový subjekt, aby zprostila správce daně zákonné povinnosti mlčenlivosti. Finanční správa se bez zproštění mlčenlivosti nemůže podrobně a kvalifikovaně vyjádřit ke konkrétnímu případu, a tím se účinně bránit veřejnému nařčení ze strany společnosti, že „zajišťovací příkazy byly neoprávněné, stejně jako následný postup Finanční správy.“

 • Souhrnné vyjádření Finanční správy ke „kauze FAU“

  V návaznosti na zbavení mlčenlivosti ze strany společnosti FAU s.r.o. Finanční správa předkládá kvalifikované vyjádření k podrobnostem řízení s danou společností, které vysvětluje závažnost zjištěných skutečností a oprávněnost postupu Finanční správy v daném případě.

 • Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat u poplatníka převodce cenu sjednanou bez DPH

  Finanční správa bude v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce a cena sjednaná byla uhrazena včetně DPH, ve své správní praxi respektovat rozsudky Nejvyššího správního soudu. Při stanovení ceny sjednané pro účely stanovení základu daně tak bude nově vycházet z předpokladu, že její součástí není DPH.

 • Uzavření objektu FÚ pro Liberecký kraj a ÚzP v Liberci dne 7. 9. 2017

  Z provozních důvodů (plánovaná celodenní odstávka dodávky elektrické energie) bude dne 7. 9. 2017 uzavřen objekt Finančního úřadu pro Liberecký kraj a Územního pracoviště v Liberci (1. máje 97, Liberec). Tento den nebude funkční telefonní spojení, v objektu bude v omezeném rozsahu zajištěna pouze činnost podatelny, z technických důvodů nebude funkční ani telefonické spojení na Územní pracoviště ve Frýdlantě.

  Za způsobené problémy se Vám omlouváme.

 • Uzavření objektu Finančního úřadu pro Liberecký kraj a Územního pracoviště v Liberci dne 29.8.2017

  Z provozních důvodů (plánovaná celodenní odstávka dodávky elektrické energie) bude dne 29. 8. 2017 uzavřen objekt Finančního úřadu pro Liberecký kraj a Územního pracoviště v Liberci. Tento den nebude funkční telefonní spojení, v objektu bude v omezeném rozsahu zajištěna pouze činnost podatelny, z technických důvodů nebude funkční ani telefonické spojení na Územní pracoviště ve Frýdlantě.

  Za způsobené problémy se Vám omlouváme.

 • Uzavření Územního pracoviště Brno III

  ÚzP Brno III (Šumavská 31) bude v pondělí 28. 8. 2017 od 11 hodin ZCELA UZAVŘENO z technických důvodů. Nejbližší pokladna a podatelna je k dispozici na ÚzP Brno IV (Rybníček 2).
 • Kontrolně-exekuční akce na holešovické tržnici

  Finanční úřad pro hl. m. Prahu

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve spolupráci s Celním úřadem pro hlavní město Prahu provedl dne 9. 8. 2017 kontrolně - exekuční akci v areálu tržnice Holešovice. Akce byla zaměřena jednak na kontrolu dodržování zákona o evidenci tržeb a současně na daňovou exekuci u daňových dlužníků.

 • Novinka u vybraných elektronických podání: namísto sankce výzva

  Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak, než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky.

 • Uzavření objektu Územního pracoviště v Kroměříži

  Z provozních důvodů – oprava vodovodní přípojky - bude ve čtvrtek dne 27.7.2017 od 13:30 hod. uzavřen objekt Územního pracoviště v Kroměříži. Otevřeno bude následující den dle běžných provozních hodin.

 • Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj ukládal pokuty za porušování povinností spojených s elektronickou evidencí tržeb na hudebním festivalu Colours of Ostrava

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

  Hudební festival je pro prodejce všeho druhu lákavou příležitostí k výdělku, při své činnosti však musí také dodržovat zákony. Proto Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj již před zahájením hudebního festivalu vyhotovil leták upozorňující na povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb v souvislosti s podnikatelskými aktivitami na festivalu. Současně byl vyhotoven leták, ve kterém byli prodejci upozorněni na možnou kontrolu dodržování těchto povinností ze strany finančního úřadu. Oba letáky prodejci obdrželi od pořadatelů festivalu při své akreditaci.

 • Finanční správa nebude poškozené klienty společnosti E.E.T. One pokutovat

  Finanční správa zaznamenala nepříznivou situaci klientů dodavatele pokladních systémů E.E.T. One, a.s. v likvidaci, kteří aktuálně nemohou z pokladních zařízení odesílat údaje o tržbách. Vzhledem k tomu, že se jedná o situaci, kterou poplatníci sami nezavinili, ani ji nemohli svým jednáním nikterak ovlivnit ani jí předejít, je poplatníkům používajícím pro evidenci tržeb pokladní zařízení od společnosti E.E.T. One, a.s. v likvidaci, poskytnuta ze strany Finanční správy 14denní bezsankční lhůta na vyřešení problému tak, aby byli schopni tržby dále řádně evidovat.

 • Uzavření Územního pracoviště v Nymburku

  V pátek, dne 21.7. 2017 bude z technických důvodů (celodenní přerušení dodávky elektřiny a vody) uzavřen pro veřejnost objekt Územního pracoviště v Nymburku, Bedřicha Smetany 55.

  Nejbližší podatelnu naleznete na adrese: Územní pracoviště v Poděbradech, Hakenova 1404.

 • Finanční správa zaznamenala časté podvody na DPH v oblasti poskytování pracovní síly

  Poskytování pracovní síly může být zatíženo podvodem na dani z přidané hodnoty. Finanční správa v daném sektoru zjistila daňové podvody odpovídající situaci, kdy obchodní korporace v pozici „agentury práce“ poskytuje pracovní sílu výrobním podnikům či obchodním korporacím, přičemž se snaží účelově vyhnout placení DPH a rovněž dalším odvodům jako dani z příjmů právnických osob či sociálnímu pojištění.

 • Filmový festival se vydařil i po stránce EET

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj

  Jak významem, tak i ekonomickým potenciálem rozhodně tuto mimořádnou podnikatelskou příležitost nemohla ve spojitosti s konáním 52. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary opomenout také Finanční správa.

 • Daňových přiznání k dani z příjmů se vybralo přes 2,6 milionu

  Finanční správa v prodloužené lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů (tj. do 3. července) eviduje za zdaňovací období roku 2016 celkem 2,64 mil. odevzdaných daňových přiznání, z toho 2,20 mil. od fyzických osob a 440 tisíc od právnických osob.
 • Finanční správa doměřila na dani provozovatelům ubytoven více než 27 milionů korun

  Výsledkem celostátní kontrolní akce u provozovatelů ubytoven (bytů), kteří tyto prostory pronajímají zejména příjemcům sociálních dávek na bydlení, je doměření daně z příjmů ve výši 27,2 mil. korun a snížení daňové ztráty o 11,2 mil. korun. Kontroloři během 1,5 roku prověřili více než 4 tisíce subjektů, u kterých se zajímali o vykazování příjmů z nájemného a jejich řádné zdaňování za období roku 2012 až 2016.
 • Omezení provozu v objektu Územního pracoviště v Kroměříži

  V pondělí dne 10.7.2017 bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny v době od 7.30 do 11.00 hod. omezen provoz Územního pracoviště v Kroměříži.

  Z výše uvedeného důvodu nebudou ve stejnou dobu telefonicky dostupná ani Územní pracoviště v Holešově, Otrokovicích a Luhačovicích.

 • Uzavření pokladny na Územním pracovišti Praha 10 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu

  Daňová pokladna bude mimořádně uzavřena ve dnech 3. a 4. července 2017.
  Od 10. července 2017 bude pokladna opět otevřena v běžných pokladních hodinách .
 • Podnikatelé a odborníci rozhodli: Elektronická evidence tržeb je druhým nejlepším zákonem roku 2016

  Modernější komunikace se státní správou a efektivnější výběr daní, který může narovnat podnikatelské prostředí. To jsou hlavní důvody, které nominovaly elektronickou evidenci tržeb mezi šestici klíčových zákonů loňského roku. V anketě Zákon roku, kterou již osmým rokem pořádá společnost Deloitte Legal, měli rozhodující hlasy zejména podnikatelé a zástupci odborné veřejnosti. Na základě jejich hlasování se EET stala druhým nejlepším zákonem roku 2016.

 • Uzavření objektu Územního pracoviště Praha-západ

  Dne 23. 6. 2017 bude z technických důvodů (celodenní odstávka vody) uzavřen objekt Územní pracoviště Praha-západ, Na Pankráci 95, Praha 4.

  Nejbližší podatelny naleznete na adrese: FÚ pro Středočeský kraj (budova BCV), Na Pankráci 1685/17, 19 (u stanice metra Vyšehrad) , Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1 (vedle obchodu Bauhaus). Za způsobené obtíže se Vám omlouváme.

 • Změna telefonních čísel Územních pracovišť v Otrokovicích a Luhačovicích

  Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje veřejnosti změnu telefonních čísel Územních pracovišť v Otrokovicích a Luhačovicích k datu 1. 6. 2017.

  Územní pracoviště v Otrokovicích:
  Podatelna (spojovatelka) 573 323 100, provolba 573 323 1xx

  Územní pracoviště v Luhačovicích:
  Spojovatelka 573 323 193, podatelna 573 323 177, provolba 573 323 1xx

 • Omezení provozu v objektu Územního pracoviště v Kolíně

  Dne 1. 6. 2017 bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny v době od 07:30 hod. do 15:30 hod. omezen provoz v objektu Územního pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423. Provoz podatelny pro veřejnost bude zajištěn v omezeném rozsahu a to pro příjem podání, výdej tiskopisů a podání základních informací.

 • Finanční úřad pro Středočeský kraj se stěhuje

  Finanční úřad pro Středočeský kraj

  Finanční úřad pro Středočeský kraj upozorňuje veřejnost, že ve dnech 26. – 31. 5. 2017 bude probíhat jeho stěhování z budovy v ulici Žitná 12, Praha 2 do budovy v ulici Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4. V uvedených dnech bude provoz úřadu z důvodu stěhování omezen a současně může docházet k výpadkům telefonního spojení.

 • Resort financí ocenil dvacítku TOP poplatníků daně z příjmů

  Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uspořádalo 17. května v pořadí již patnáctý ročník slavnostního vyhlášení poplatníků, kteří odvedli na dani z příjmů právnických osob v uplynulém roce do státního rozpočtu nejvíce.

 • Finanční správa vychází vstříc veřejně prospěšným poplatníkům a zvyšuje limit pro uplatnění výjimky

  V návaznosti na několikaměsíční dialog, který s neziskovými organizacemi vedl resort financí, Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty. Aby metodika lépe korespondovala s reálnou situací většiny těchto subjektů a eliminovala negativní dopady na jejich veřejně prospěšnou činnost, zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby pro vedlejší podnikatelskou činnost.

 • První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazily do schránek poplatníků

  Finanční správa v těchto dnech zahájila rozesílku 3,3 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2017. Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí 31. května. Fyzické osoby obdrží do poštovních schránek bezplatnou „daňovou“ složenku. Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datových schránek. Pokud nemají zpřístupněnou datovou schránku, dostanou poštou běžnou poštovní poukázku. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace k placení daně do své e-mailové schránky. Obdobně je tomu i v případě poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO, u kterých proběhne úhrada daně v souladu s podmínkami České pošty.

 • Méně daňové administrativy pro podnikatele díky rozšíření paušální daně

  Ministerstvo financí a Finanční správa významným způsobem rozšiřují možnost využití tzv. institutu paušální daně, více podnikatelů tak získá možnost domluvit se s Finančním úřadem na pevné výši daně a zbavit se tím administrativy spojené s placením daní. Úprava je součástí daňového balíčku pro rok 2017, který v nejbližších týdnech vstoupí v účinnost. Požádat o stanovení daně z příjmů fyzických osob na rok 2017 paušální částkou bude možné až do konce května.

 • Uzavření pokladny Územního pracoviště Praha-západ

  Dne 3. 5. 2017 bude z provozně technických důvodů uzavřena pokladna Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Praha-západ, Na Pankráci 95, Praha 4.
  Hotovost můžete složit na pokladně Finančního úřadu pro hlavní město, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1 (vedle obchodu Bauhaus). Za způsobené obtíže se Vám omlouváme.

 • Omezení provozu v objektu Územního pracoviště v Uherském Brodě

  V pátek 28. 4. 2017 bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny v době od 07:15 hod. do 17:00 hod. omezen provoz v objektu Územního pracoviště v Uherském Brodě. Z tohoto důvodu nebude také fungovat telefonní spojení. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny v době od 8:00 do 14:00 hodin.

 • Dopis generálního ředitele Martina Janečka předsedovi rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

  Generální ředitel Martin Janeček reaguje na usnesení č. 579, které rozpočtový výbor přijal na své schůzi dne 8. 3. 2017, a ve kterém žádal, aby Generální finanční ředitelství připravilo metodický pokyn k prověření, zda v souvislosti s vydáním emisí korunových dluhopisů nedošlo ke zneužití zákona. Dále bylo požadováno, aby byly na základě tohoto metodického pokynu příslušnými finančními úřady prověřeny všechny „emise“ korunových dluhopisů vydané v roce 2012, a aby do 31. 5. 2017 GFŘ předložilo rozpočtovému výboru informaci o proběhlých kontrolách zdanění, souvisejících s emisemi „korunových dluhopisů“ v roce 2012.

 • Omezení provozu v objektu Územního pracoviště v Hořovicích

  Dne 24. 4. 2017 bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny v době od 07,00 hod. do 15,00 hod. omezen provoz v objektu Územního pracoviště v Hořovicích, Palackého náměstí 1417/32.
  Z tohoto důvodu nebude také fungovat telefonní spojení. Pro veřejnost bude zajištěn pouze chod podatelny.
  Za způsobené obtíže se veřejnosti omlouváme.
 • Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.7.2016

 • Velká kontrola EET v SAPĚ: většina provozovatelů se připravila

  V průběhu minulého týdne proběhla ve vietnamské tržnici SAPA rozsáhlá kontrolní akce „TOPAS“, v souvislosti s dodržováním povinností prodejců, které pro ně vyplývají ze zákona o evidenci tržeb. Výsledky kontrol ukazují, že se zde většina provozovatelů na evidenci tržeb připravila.

 • Lidé odevzdali 1,94 milionu daňových přiznání k dani z příjmů

  Poplatníci letos odevzdali prakticky stejný počet daňových přiznání k dani z příjmů jako v loňském roce. Z celkového počtu 1,94 mil. daňových přiznání se 1,67 mil. týkalo daně z příjmů fyzických osob a 0,27 mil. daně z příjmů právnických osob. Elektronickou formu podání zvolilo 14 % fyzických osob (loni 13 %) a 89 % právnických osob (loni 88 %).

 • Finanční správa vyjíždí za poplatníky do obcí

  Aby usnadnili daňovým poplatníkům podávání daňových přiznání k daním z příjmů, vyjíždějí pracovníci Finanční správy co nejblíže jejich bydlišti. V plánu mají letos „úřadovat“ ve 180 obcích celé ČR, přičemž v některých i opakovaně. Tuto službu zatím využili občané ve 107 obcích, přičemž odevzdali přes 5 000 daňových přiznání. Další výjezdy budou pokračovat až do termínu podání přiznání, tj. do 3. dubna 2017. Dosud bylo na finančních úřadech odevzdáno téměř 700 tisíc daňových přiznání k daním z příjmů.

 • Finanční správa korunové dluhopisy kontroluje

  Finanční správa nemá žádný důvod měnit svoji dosavadní správní praxi, která důsledně vychází ze zákona a je upravena příslušnými metodickými pokyny a vnitřními taktickými postupy. Tzv. korunové dluhopisy byly již na přelomu let 2011 a 2012 podrobeny analýzám a diskuzím, a to dokonce na odborném fóru. Z těch jednoznačně vyplynulo, že správce daně má k dispozici dostatek nástrojů, kterými provádí daňovou kontrolu i v této oblasti. Jedná se zejména o kontrolu transakcí mezi spojenými osobami – oblast převodních cen a nízké kapitalizace. Finanční správa musí postupovat v souladu se zákonem a nemůže být nucena změnit svoji dlouhodobou správní praxi ani na základě požadavku rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

 • Neziskové organizace evidují pouze příjmy z podnikání

  Finanční správa vydává na základě četných dotazů z řad poplatníků spadajících do neziskového sektoru sborník typických příkladů, který vysvětluje základní pravidla pro povinnosti, které těmto subjektům mohou vzniknout v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb.

 • Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

  Finanční správa přichází s další úlevou pro podnikatele. Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc korun, mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu.

 • Většina podnikatelů je na EET připravena

  Finanční správa k dnešnímu dni vygenerovala přibližně 160 tis. autentizačních údajů, z toho zhruba 110 tis. po startu 1. vlny po 1. prosinci 2016. Čísla poskytují dostatečnou záruku, že jakákoliv panika ohledně počtu subjektů přihlášených k druhé vlně EET rozhodně není na místě. Deklarovaná horní hranice 200 - 250 tis. subjektů, kteří by teoreticky mohli být v rámci 2. vlny povinni evidovat, zahrnovala také bez elektronické evidence tržeb obtížně kvantifikovatelný soubor podnikatelů, kteří evidovat nemusí, případně začnou až později.

 • Pracovníci Finanční správy pomáhají. Charitní sbírka dosáhla částky téměř milionu korun

  Finanční správa úspěšně dovršila dobročinný projekt ve spolupráci s Kontem Bariéry s názvem Pomáháme svým kolegům: 5 příběhů v roce 2016. Finanční správa tímto uzavřela svou již 5. zaměstnaneckou charitativní akci. Tento projekt měl za cíl podpořit vlastní zaměstnance Finanční správy, jejich děti a blízké, kteří mají zdravotní handicap, zdravotní omezení či se nalézají v tíživé ekonomické situaci.

 • Autentizační údaje k EET si zatím vyzvedla jen čtvrtina podnikatelů, Finanční správa proto do konce února rozšiřuje úřední hodiny

  Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a velkoobchodu. Zatím si však autentizační údaje vyzvedla jen čtvrtina z nich. Finanční správa proto nabízí podnikatelům možnost vyzvednout si autentizační údaje na územních pracovištích FÚ v rozšířených úředních hodinách, a to v termínu od 13. do 28. února 2017, vždy pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 15 hodin. Celý proces nastavení pokladního zařízení vyžaduje jistou časovou rezervu, proto apelujeme na podnikatele, aby si autentizační údaje vyzvedli co nejdříve a nevystavovali se zbytečným komplikacím spojeným s prodlením.
 • Reakce na článek v Českých novinách ohledně provozu EET

  V článku "EET měla o silvestrovském večeru asi hodinu a půl problémy" Českých novin došlo k nepřesné interpretaci technických informací ze serveru hlidaceet.cz. Hlavní služba EET, tedy příjem datových zpráv evidovaných tržeb z pokladních zařízení (účtenek), běžela celou dobu naprosto bez problémů.

Aplikační služby