Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění pro registrované daňové subjekty žádající vrácení přeplatku na dani na účet neuvedený v registraci (II.)

8. 12. 2017

Již v loňském roce informovala Finanční správa České republiky veřejnost o specifické úpravě vracení přeplatků registrovaným daňovým subjektům, které žádají o vrácení přeplatku na jiný účet, než který mají u správce daně zaregistrován (viz sdělení zveřejněné dne 24. 2. 2016 na stránkách Finanční správy ČR).

Protože některé daňové subjekty uvedené sdělení nemusely zaznamenat, což následně komplikuje a prodlužuje vyřízení žádosti o vrácení přeplatku, zejména na dani z příjmů fyzických osob, považuje Finanční správa ČR za žádoucí upozornit opakovaně na zákonnou úpravu vracení přeplatků a doporučit dotčeným daňovým subjektům, jak mohou postupovat, aby vrácení přeplatku proběhlo dle jejich dispozic a k jejich spokojenosti.

Podle ust. § 155 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), vrací správce daně registrovaným daňovým subjektům případné přeplatky výhradně na účty uvedené v registraci (tj. účty, na nichž jsou soustředěny prostředky z podnikatelské činnosti, resp. účty, které jsou využívány pro ekonomickou činnost). Pokud by registrovaný daňový subjekt žádal o vrácení přeplatku na jiný účet, než který je u správce daně registrován, nebylo by možné takové žádosti vyhovět. Tímto zákonným postupem je výrazně omezeno případné riziko vrácení přeplatku na základě podvodně podané žádosti o vrácení přeplatku.

Registrovaným daňovým subjektem je takový daňový subjekt, jehož registrace k některé z daní (daň z příjmů, daň silniční, daň z přidané hodnoty), resp. ke všem uvedeným daním, nebyla dosud zrušena, tedy např.

  • když tento daňový subjekt již ukončil podnikatelskou činnost, ale tuto skutečnost správci daně neoznámil (nepožádal o zrušení registrace), ačkoliv tak podle ust. § 127 odst. 1 daňového řádu měl učinit, nebo
  • když svou podnikatelskou činnost dočasně přerušil.

Pokud tedy jste registrovaným daňovým subjektem a okolnosti nasvědčují tomu, že budete žádat o vrácení přeplatku, můžete podle konkrétních okolností (i s případným dostatečným časovým předstihem) zvolit některý z těchto postupů:

  1. Pokud máte u správce daně registrován účet, žádejte o vrácení přeplatku na tento účet.
  2. Pokud již účet, který máte u správce daně registrován, nesplňuje podmínky pro registraci (tj. nejedná se již o účet, na kterém jsou soustředěny prostředky z vaší podnikatelské činnosti, resp. nepoužíváte jej pro ekonomickou činnost), oznamte tuto skutečnost správci daně prostřednictvím Oznámení o změně registračních údajů a tento účet vyjměte z registrace. Přitom můžete současně provést registraci nového účtu, pokud splňuje shora uvedené podmínky pro registraci. V žádosti o vrácení přeplatku pak uvedete tento nově zaregistrovaný účet, případně jiný z registrovaných účtů. Pokud nemáte jiný účet, který by splňoval podmínky pro registraci, nemáte tudíž po vynětí původního účtu z registrace u správce daně registrován žádný účet, a v žádosti o vrácení přeplatku můžete tedy uvést jakýkoli účet a na ten vám bude přeplatek vrácen.
  3. Pokud již vy sám jako daňový subjekt nesplňujete podmínky pro registraci k některé z daní, podejte Žádost o zrušení registrace. Jakmile správce daně vaší žádosti vyhoví (lhůta na rozhodnutí o Žádosti o zrušení registrace je 30 dní), nebudete již ve vztahu k této dani registrovaným daňovým subjektem, a přeplatek na této dani vám bude vrácen na jakýkoli účet, který v žádosti o vrácení přeplatku uvedete.