Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k povinnosti placení záloh na daň z příjmů fyzických osob českých daňových rezidentů, vykonávajících zaměstnání na palubách lodí

28. 6. 2017

Informace k povinnosti placení záloh na daň z příjmů fyzických osob českých daňových rezidentů, vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě a případně také na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské vodní dopravě v zahraničí, kteří mají v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění povinnost zdaňovat tyto příjmy pouze v ČR.

V souvislosti s řešením situace českých daňových rezidentů pracujících na palubách lodí a člunů v mezinárodní i vnitrozemské vodní dopravě v Nizozemí, kteří mají v souladu se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Nizozemím zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 138/1974, upozorňujeme také na povinnost platit z poslední známé daňové povinnosti zálohy na daň z příjmů vyplývající pro tyto poplatníky z ustanovení § 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Dle odstavce 9 tohoto ustanovení se na poplatníky s příjmy ze závislé činnosti plynoucí ze zahraničí vztahuje povinnost placení záloh na daň z příjmů, resp. lze tuto povinnost dovodit z textu předmětného ustanovení: „Placení záloh podle odstavců 1 až 8 se nevztahuje na příjmy ze závislé činnosti, pokud nejde o příjmy ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi ze zahraničí, nemá-li poplatník současně jiné příjmy podrobené dani“.

Periodicita a výše záloh je řešena v ustanovení § 38a odst. 3 zákona o daních z příjmů, které stanoví, že „Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.“

Dle ustanovení § 38a odst. 4 zákona o daních z příjmů platí, že „Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

Lze tedy předpokládat, že, pokud poplatník podával daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 v řádném termínu, splatnost první zálohy, jejíž výše vychází z poslední známé daňové povinnosti (přesáhla-li tato částku 30 000 Kč), je 15.6.2017.

Pro úplnost dodáváme, že stejný daňový režim se na podkladě relevantní smlouvy o zamezení dvojího zdanění může týkat i osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí a letadel provozovaných v mezinárodní dopravě také v jiných státech, například v Norsku nebo ve Spojených arabských emirátech.