Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novinky 2014

S účinností od 1.1.2015 zavádí novela zákona o DPH (číslo 262/2014 Sb.), vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. Tato druhá snížená sazba bude uplatněna na vybrané položky zboží, které budou obsahem přílohy č. 3a k zákonu o DPH. V této souvislosti bude s účinností od 1. 1. 2015 k dispozici nový tiskopis přiznání k DPH.
Aktuální dotazy a odpovědi.
Přehled změn v oblasti DPH od 1. 1. 2015.
Od 1. 1. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a který v ustanoveních § 6 odst. 2, § 38c odst. 2 a § 38h odst. 10 ZDP nově upravuje osobu plátce daně v situaci mezinárodního pronájmu pracovní síly na území EU a EHP.
Finanční správa nebude počínaje 1. lednem 2015 přijímat podání prostřednictvím faxového zařízení. K tomuto opatření bylo přistoupeno z úsporných důvodů, neboť daňové subjekty přestaly prakticky využívat tento způsob podání.
V lednu pořádá Finanční správa ČR dražbu snowboardů, lyží a lyžařského vybavení. Přijďte i Vy 15. ledna 2015 na dražbu konanou v budově Územního pracoviště v Liberci.
S účinností od 1. ledna 2015 bude platit, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.
Informace k novele od 1. 1. 2015 - stručný přehled nejzásadnějších změn u daně z příjmů právnických osob.

Informace k novele od 1. 1. 2015 - stručný přehled nejzásadnějších změn u daně z příjmů fyzických osob a plátců daně.

Tato Informace se zrušuje k 1. 8. 2023. 

Upozornění na daňové povinnosti.

Posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finančních úřadů a jejich územních pracovišť v roce 2014 bude středa 17.12.2014. Daňové pokladny budou opět otevřeny v pondělí 5.1.2015. Ve dnech, kdy budou pokladny uzavřeny, lze daň i nadále uhradit bezhotovostním převodem z účtu nebo poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty.
Obsáhlý informační materiál.

Ke zjištění podrobných informací o transakcích se spojenými osobami jim poslouží nová příloha daňového přiznání.

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2014.
Termín pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 zůstává nezměněn.
Nejčastější dotazy na uplatnění slevy na poplatníka z příjmů fyzických osob za rok 2013.

Rozhovor s Ing. Jiřím Žežulkou pro server Podnikatel.cz

Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013.

Upozorňujeme vás na podvodné stránky Finanční správy ČR, které slouží k vylákání vašich osobních údajů (phishing), včetně údajů k platebním kartám. Odkaz na falešný web se šíří e-mailem, který obsahuje oznámení o nároku na vrácení daně v anglickém jazyce. Po otevření odkazu, který údajně slouží pro vrácení daně, je uživatel přesměrován na webové stránky, kde musí vyplnit formulář. Finanční správa nikdy nerozesílá emaily tohoto charakteru.

Důrazně vám doporučujeme, abyste byli k emailům z neznámých zdrojů velmi obezřetní. Pokud máte podezření, že jste podvodný email obdrželi, nereagujte na něj.

Výrobci elektrické energie ze slunečního záření, kteří byli prokazatelně postihnuti individuálním „rdousícím“ efektem solárního odvodu, mohli a mohou využít úlevy podle platných právních předpisů.

k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
Ve dnech 25.8. – 26.8. 2014 se na půdě Generálního finančního ředitelství uskutečnilo pracovní setkání zástupců české a americké daňové správy (IRS) týkající se implementace dohody FATCA. Tato mezinárodní smlouva podepsaná 4. srpna 2014 zahrnuje automatickou výměnu informací mezi ČR a USA týkající se bankovních údajů daňových subjektů obou zemí.
S předstihem upozorňujeme, že je žádoucí, zkontrolovat si při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda je správně identifikován cílový bankovní účet a nezůstalo-li (např. v IT systému) nastaveno původní směrování. Od 1. 1. 2015 již všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků. Poskytovatelům z EU vznikne tato povinnost na rozdíl od stavu do 31. 12. 2014 nově.

Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci § 7 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném do 31. 10. 2016, pro daňové případy uskutečněné od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016.

Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

(ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM č. MF-5)

O stanovení lhůt při správě daní

Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13, který byl vyhlášen dne 4. 8. 2014 ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66.
podle § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
Dne 14. července 2014 byla podepsaná dohoda o poskytování informací a zřizování společných pracovních týmů mezi celní a finanční správou.
Informace Generálního finančního ředitelství týkající se množících se případů záměny daně z převodu nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí.
Dnem 1. ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

ze dne 14. 5. 2014 v Hospodářských novinách a serveru IHNED.cz

U příležitosti výročí deseti let fungování jednotek mobilního dohledu Celní správy České republiky obdržel Jiří Žežulka, zástupce generálního ředitele finanční správy, Pamětní plaketu Odboru dohledu.
Seznam bankovních účtů finančních úřadů
Dnem 1. ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.
Dnem 1. ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.
Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) ve spolupráci s Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci od středečního rána (19. března 2014) prováděli na celém území České republiky úkony trestního řízení, které souvisely s rozsáhlým zkrácením DPH při obchodováním s pohonnými hmotami. Škoda způsobená České republice byla předběžně vyčíslena na cca 2,3 miliardy korun.
Seznamy vybraných obcí.

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob.

V zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen "zákonné opatření") je základ daně upraven v § 10, dle kterého je základem daně z nabytí nemovitých věcí nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj.
Tiskopis pro zdaňovací období započatá v roce 2013 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 24 nezohledňuje platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinné od 1.1.2014.
Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů právnických osob.
V rámci změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) reagujících na rekodifikaci soukromého práva schválených zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., bylo upraveno také zdaňování úroků z účtu vybraných veřejně prospěšných poplatníků.
Vzorový příklad na vyplnění Vyúčtování pojistného na důchodové spoření a vzorový příklad na vyplnění Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014.
podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2014
Příklady k nejčastějším dotazům k výpočtu základu daně ze staveb a jednotek u jednotek v roce 2014
Daňové subjekty, které mají povinnost platit DPH na Slovensku, se musí zaregistrovat k elektronické komunikaci se slovenskou finanční správou.
Novinky na daních z příjmů od roku 2014.
Nová možnost vyhledání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí na stránkách Daňového portálu Finanční správy ČR.
Upozorňujeme plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, že od zdaňovacího období 2014 se nově uplatňuje srážková daň podle § 6 odst. 4 ZDP pouze z příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal Prohlášení k dani podle § 38k ZDP.
Upozorňujeme plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, že roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 nelze provést u poplatníka, u kterého byly zálohy popř. jedna záloha na daň v roce 2013 zvýšena o solidární zvýšení daně u záloh podle § 38ha zákona o daních z příjmů.
V souvislosti s legislativními změnami doprovázejícími přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 dochází rovněž ke změnám zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), a to mimo jiné i v oblasti daňové exekuce.
Informace o změnách od 1.1.2014

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Hodnoty kurzů uvedené v příloze byly zpřesněny dne 17. 1. 2014.