Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novinky 2013

Daňový kalendář
Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.
ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty
Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2013.

GFŘ upozorňuje, že postup podle této Informace není relevantní pro použití režimu vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů dle právní úpravy § 23i a § 23j zákona o daních z příjmů účinné od 1. 1. 2024.

Upozornění pro plátce daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období 2013.
Nové tiskopisy hlášení a následného hlášení k pojistnému na důchodové spoření, které se poprvé použijí v elektronické podobě za leden 2014.

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na tiskopisy za zdaňovací období 2013 a pro zdaňovací období 2014 (tiskopisy lze použít až v lednu 2014, s výjimkou tiskopisu 25 5460 MFin 5460 vzor č. 21).

Zároveň upozorňujeme plátce daně, kteří jsou zároveň plátci pojistného (tzn. zaměstnávají účastníky důchodového spoření), že v sekci Důchodové spoření - OPT-OUT jsou zveřejněny nové vzory hlášení, které plátce pojistného poprvé v elektronické podobě použije za leden 2014.

Termín pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 zůstává nezměněn.
Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.
Na internetových stránkách Finanční správy lze nově ověřovat platnost služebních průkazů pracovníků Finanční správy ČR. Aplikace je dostupná v sekci Finanční správa, Finanční správa ČR.
dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v některých specifických případech provádění platebních transakcí

Osobností roku v tradiční profesní soutěži PETROLawards se stal generální ředitel Generálního finančního ředitelství Ing. Jan Knížek. Nominaci do soutěže získal především za své odhodlání v boji s daňovými úniky. Finanční správa pod jeho vedením výrazně navýšila a zefektivnila své aktivity při odhalování a postihování daňových úniků.

S účinností od 1. 1. 2013 zavádí zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, nové peněžité plnění v podobě pojistného na důchodové spoření (dále jen „pojistné“). Pojistné bude individualizováno za jednotlivé účastníky důchodového spoření a bude založeno na spořícím principu.

Vedení Generálního finančního ředitelství zahájilo v březnu letošního roku s řediteli finančních úřadů diskusi o možné optimalizaci počtu vybraných územních pracovišť finančních úřadů, a to s ohledem na potřebu hledání úspor ve finanční správě, centralizaci a specializaci některých činností a zvýšení efektivity práce na finančních úřadech. Generální finanční ředitelství požádalo ředitele finančních úřadů o zaslání návrhů na případnou redukci územních pracovišť finančních úřadů.
Dotazy a odpovědi
Generální finanční ředitelství upozorňuje všechny daňové subjekty, že není v jeho kompetenci vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti, oznámení o změně trvalého pobytu či o změně příjmení apod. Všechna tato podání je nutno podat v souladu s § 73 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušnému správci daně, tj. finančnímu úřadu, nejlépe jeho územnímu pracovišti, na kterém je umístěn spis daňového subjektu (viz Pokyn č. GFŘ D-12, o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části). 

7. ročník tradiční profesní soutěže PETROLawards přináší návrhy na ocenění osobností, jejichž počiny či dlouhodobá činnost zaslouží udělení ocenění Osobnost roku.

dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 41 540/13/7001-21002-012287
V souvislosti s Rozhodnutím ministra financí č.j. MF-65 647/2013/39 ze dne 11.6.2013 o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události zpracovalo Generální finanční ředitelství stanoviska k nejběžnějším dotazům vztahujícím se k problematice aplikace tohoto rozhodnutí.
Finanční úřad pro Ústecký kraj upozorňuje, že dne 1. 9. 2013 došlo k odcizení služebního průkazu zaměstnance Mgr. Václava Kočího a hrozí zneužití tohoto dokumentu.
Z důvodu novelizace daňového řádu od 1. 1. 2013 (především části týkající se problematiky registrace) a též z důvodu nového organizačního uspořádání Finanční správy ČR (viz zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR, ve znění p. p., účinný od 1. 1. 2013) aktualizovalo Generální finanční ředitelství stanovisko č. j. 2233/12-2111-011654 k aplikaci § 18 odst. 2 daňového řádu.

Na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 31. května 2013 vstoupil v platnost Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v Praze dne 4. března 1974, její nedílnou součást tvoří Protokol, který byl podepsán v Praze dne 4. března 1974 a Protokol, který byl podepsán v Praze dne 26. června 1996). Tento další Protokol, který rovněž tvoří nedílnou součást Smlouvy, byl podepsán v Praze dne 15. října 2012 a jeho ustanovení se budou ve vztazích mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím provádět ve vztahu k daňovým rokům a obdobím začínajícím 1. ledna 2014 nebo později. Text Protokolu bude v nejbližší možné době publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj sděluje, že na územním pracovišti v Krnově došlo ke ztrátě úředního razítka se státním znakem. Jedná se o kulaté razítko o průměru 36 mm s textem: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 3214. Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 16 a jeho ztráta byla zjištěna dne 28.6.2013. Dokumenty opatřené tímto razítkem počínaje dnem 28.6.2013 je třeba považovat za neplatné.

Na základě dotazů ve věci daně darovací při bezúplatném poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi Generální finanční ředitelství uvádí:
V souvislosti s povodněmi 2013 je osobám postiženým touto živelní událostí poskytována fyzickými a právnickými osobami bezúplatně materiální výpomoc včetně poskytování různých činností (služeb) nebo zapůjčování techniky.

Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní a záplav) rozhodl ministr financí využít své pravomoci podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k posečkaným úhradám daně s původním datem splatnosti, jež nastal ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. října 2013 a k zálohám na dani z příjmů fyzických osob splatných ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013, a to za podmínek uvedených v rozhodnutí.

Postup Finanční správy České republiky v souvislosti s živelnou pohromou (povodně a záplavy), která zasáhla území ČR.

Na základě četných dotazů ohledně úroku z prodlení na dani z nemovitostí  upozorňujeme na obecnou úpravu v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, podle které  vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni  splatnosti až do dne platby včetně.

Vzhledem k častým dotazům a také chybám plátců (zaměstnavatelů) pojistného na důchodové spoření při placení pojistného a podávání souvisejících povinných tiskopisů sdělujeme následující informaci.

Poplatník se může stát účastníkem důchodového spoření nejdříve ke dni 1.února 2013. Z toho je zřejmé, že první hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření plátce pojistného podává elektronicky poprvé za únor 2013 s termínem podání do 20.března 2013, a to za předpokladu, že poplatník splnil oznamovací povinnost vůči plátci pojistného a stal se účastníkem důchodového spoření ke dni 1. února 2013.

Upozornění: Účastníkem důchodového spoření se fyzická osoba stává prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla smlouva zaregistrována, nabylo právní moci (viz ustanovení § 9 odst. 9 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření).

Od 1. 1. 2013 došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 502/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), i ke změnám v ustanovení § 55 tohoto zákona - „Pojišťovací činnosti“

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2012 byl publikován článek Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013, který obsahoval mimo jiné i část III. Specifika při placení zajištění daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. S účinností od 1. ledna 2013 dochází novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ke vzniku ručení oprávněného příjemce. Tento nový ručitelský vztah způsobil změny nejen ve III. části článku Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 věnované specifikaci při placení zajištění daně dle zákona o DPH, ale i v popisech týkajících se obsahu položky „Zpráva pro příjemce“ u jednotlivých způsobů placení daně.

Někteří majitelé nemovitostí již obdrželi poštovní složenku k placení daně z nemovitostí na rok 2013. Na všech poštovních složenkách, doručených v měsíci dubnu, je nesprávně uvedeno číslo bankovního účtu pro platbu daně. K nesprávnému uvedení čísla bankovního účtu došlo pochybením dodavatelské firmy při tištění údajů na složenku. Finanční správa ČR se veřejnosti za toto nedopatření omlouvá. Dotčení majitelé nemovitostí obdrží kromě omluvného dopisu také nové složenky se správnými údaji.

S posledním květnovým dnem končí i lhůta pro placení daně z nemovitostí. Finanční správa ČR proto již tradičně rozesílá všem majitelům nemovitostí poštovní složenky s informacemi k placení této daně.

Informační leták

Informační leták

S účinností od 9. dubna 2013 jsou opět k dispozici elektronická podání k registračnímu řízení, dostupná na Daňovém portále http://www.daneelektronicky.cz/ , současně s tímto oznámením je také obnoveno přijímání podání k registračnímu řízení distribuovaných z výstupů SW třetích stran.

Odpověď na dotaz k postupu občanů, kteří zaplatili (v hotovosti na poště nebo bankovním příkazem) daň z nemovitostí na rok 2013 na nesprávné číslo bankovního účtu, které bylo natištěno na složenkách doručovaných k platbě daně na konci dubna.

dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Finanční úřady a územní pracoviště otevřená v sobotu 30. 3. 2013 od 8.00 do 12.00 hodin.

V návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 23. 1. 2013 a na základě dotazů veřejnosti sděluje GFŘ ve věci povinnosti stávajících plátců (těch, kteří byli plátcem k 31. 12. 2012) následovné:

Povinnost stávajících plátců DPH oznámit správci daně údaje podle ust. § 96 zákona o DPH je popsána ve výše zmíněné tiskové zprávě, včetně důsledků jejího nesplnění.

Ust. § 96 zákona o DPH zakotvuje plátcům DPH:

1) Povinnost sdělit správci daně čísla všech svých bankovních2 účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost.

2) Oprávnění (nikoli tedy povinnost) určit, který z takto povinně oznamovaných účtů bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. jako údaj v Registru plátců DPH.

1 Finanční správa ČR zveřejní od 1. 4. 2013 na svých internetových stránkách bankovní účty plátců DPH
2 Přesněji účtů u poskytovatelů platebních služeb – zobecněno použitím pojmu „bankovní“ účty

pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2013

pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.1.2013

Vzhledem k četnosti dotazů a z nich vyplývající nejistotu ohledně správnosti výkladu novelizovaných pravidel k uplatnění snížené sazby DPH u zdravotnických prostředků vydává Generální finanční ředitelství Informaci k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2013

Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, byl mimo jiné novelizován i zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou se k 1. 1. 2013 zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 % ze základu daně. Zvýšená sazba se vztahuje na případy změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od 1. 1. 2013.

Daňový kalendář 2013

(ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM č. MF-4)

O stanovení lhůt při správě daní