Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Podmínkou pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje je bezchybně zpracovaný projekt

3. 10. 2017 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová tisková mluvčí GFŘ

Výchozím předpokladem pro úspěšné uplatnění odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje je existence kvalitně zpracovaného projektu. „Zpracování projektu dle jasně stanovených podmínek je způsob, jak zabránit zneužití této podpory,“ vysvětlil Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní.
S cílem poplatníky daně z příjmů maximálně informovat o všech nezbytných podmínkách, které má takový projekt splňovat, vydalo Generální finanční ředitelství shrnující Informaci.

Projektem výzkumu a vývoje se rozumí základní dokument schválený ještě před zahájením jeho realizace, ve kterém poplatník přesně vymezí svou plánovanou činnost výzkumu a vývoje. Projekt musí být dokument písemný, ucelený, cíleně a vědomě utvořený, který má být následně realizován a o němž má být vedena průběžná dokumentace, jako např. zaznamenávání průběžných výsledků, dílčích úspěchů nebo neúspěchů, nutnost dalšího testování atd. Rozsah textu je na rozhodnutí poplatníka. „Abychom poplatníkům, kteří uvažují o využití této podpory, pomohli s orientací v jejich zákonných povinnostech, vydali jsme jednoduchý vysvětlující materiál, včetně komentářů u jednotlivých citací zákona. Vydání této informace reaguje i na diskuse se zástupci podnikatelské sféry,“ dodal.

Projekt musí obsahovat:

  • Základní identifikační údaje o poplatníkovi.
  • Dobu řešení projektu, kterou je doba ode dne zahájení do dne ukončení řešení projektu.
  • Cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení. Tato část má objasnit základní podstatu činnosti výzkumu a vývoje, kterou poplatník předpokládá realizovat. Měla by obsahovat zhodnocení stávajícího stavu v dané oblasti, a zda má vzniknout nový a jedinečný výsledek této činnosti, nebo výsledek, který se svojí podstatou blíží výsledku již využívanému.
  • Předpokládané celkové výdaje na řešení projektu a předpokládané výdaje v jednotlivých letech řešení projektu.
  • Jména všech osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi.
  • Způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků.
  • Den a místo schválení projektu.
  • Jméno a podpis odpovědné osoby za projekt výzkumu a vývoje.


Dodáním veškerých podkladů a splněním veškerých zákonných náležitostí projektu mohou poplatníci předejít problémům při uplatňování podpory,“ konstatoval Fojtík. Pokud poplatník na základě předložených důkazních prostředků neprokáže, že projekt byl zpracován před zahájením řešení projektu, nebo projekt nebude obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, pak se jedná o nedostatek, který je zásadní překážkou pro uplatnění odpočtu.

Obecně platí, že v případě prokázání oprávněnosti uplatnění odpočtu spočívá důkazní břemeno na straně poplatníka. „Důkazní břemeno je umocněno tím, že výdaje uplatněné v rámci odpočtu má poplatník v základu daně již jednou jako daňově uznatelné zahrnuty. Odpočet tak pro poplatníka představuje „dodatečný bonus“, kterým si již jednou uplatněné výdaje uplatní podruhé, ovšem pouze za předpokladu, že k získání tohoto bonusu předloží bezvadné důkazní prostředky. Proto je nutné, aby daňový subjekt správci daně prokázal splnění všech zákonem požadovaných náležitostí,“ uzavřel Fojtík.