Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tiskové zprávy 2014

Ministerstvo financí upozorňuje, že ve Sbírce zákonů došlo k tiskové chybě, když v § 3 písm. a) nařízení je namísto správného textu „1. dubna 2015“, jak schválila vláda, uveden text „1. ledna 2015“. Uvedená tisková chyba bude napravena sdělením o opravě tiskové chyby v některé z následujících částek Sbírky zákonů začátkem ledna.
Finanční správa ČR uspořádala letos poprvé vánoční charitativní akci. Díky tomu, že se zapojili všichni pracovníci finanční správy, podařilo se na dobročinné účely věnovat Českému červenému kříži více než 300 pytlů ošacení a jiných potřebných věcí.
S účinností od 1. ledna 2015 bude platit, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.
U zboží darovaného potravinové bance lze ve stanovených případech pro výpočet DPH vycházet ze základu daně, který je v minimální hodnotě i blížící se nule. Jedná se o případy, kdy jde o zboží s končícím datem spotřeby či trvanlivosti nebo o zboží jinak nevyhovující pro běžný prodej (například s poškozeným obalem), avšak stále upotřebitelné.
Finanční správa bude moci v individuálních případech prominout daňovým subjektům příslušenství daně, tj. penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Umožňuje to nová právní úprava daňového řádu, účinná od 1. ledna roku 2015.
Finanční správa ČR upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finančních úřadů a jejich územních pracovišť v roce 2014 bude středa 17.12.2014.
S účinností od 1. ledna 2015 se u DPH mění pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb. Nově budou tyto služby zdaňovány vždy v místě usazení koncového spotřebitele.
Podle závěrů policistů ÚOKFK se trojice obviněných osob měla pokusit ovlivnit pracovníka finančního úřadu, aby došlo k vyplacení nadměrných odpočtů DPH při fiktivních obchodech s elektronikou. Pracovník finančního úřadu však nabídku úplatku neakceptoval a ihned o celé věci informoval Generální finanční ředitelství a Policii ČR.
V hlavním městě pokračují mimořádné exekuční zásahy. Dne 11. 11. 2014 v Praze proběhla akce s názvem „Vyšehrad“. V rámci ní zasahovalo celkem šest týmů složených z pracovníků vymáhání Finančního úřadu pro hlavní město Prahu a Celního úřadu pro hlavní město Prahu. Celkem navštívili 23 dlužníků a zabavili majetek a hotovost v celkové hodnotě přes 4 milióny korun.
Finanční správa v těchto dnech zahájila nábor nových pracovníků na územní pracoviště Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Potřebuje posílit nedostatečnou kapacitu zejména kontrolních a exekučních pracovních týmů. Nábor bude probíhat do konce listopadu letošního roku.
Jeho úkolem je provést systémové změny ve Finanční správě, které povedou ke zvýšení efektivity správy daní jako celku. Stěžejním úkolem je pokročit v potírání daňových podvodů a tím zlepšit daňové inkaso.
Kdo po 1. lednu 2015 uhradí platbu své daňové povinnosti na zrušený bankovní účet finančního úřadu (nyní územního pracoviště), vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z důvodu prodlení.
Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) spolu s pracovníky Finanční správy ČR v minulém týdnu zasahovali na několika místech České republiky (v Moravskoslezském kraji, v Praze, na Plzeňsku a na Liberecku).
Pracovníci finanční správy dne 14. 10. 2014 uspořádali čtyři veřejné dražby, ve kterých se prodaly tři automobily značky BMW za téměř 3 milióny korun. Automobily byly zabaveny v rámci rozsáhlé, kontrolně exekuční, akce Pavučina, která cílila na rizikové firmy obchodující s pohonnými hmotami. Celkový výnos dražeb se použije na úhradu části vzniklého nedoplatku na dani z přidané hodnoty.

Daňová KOBRA zasahovala od 7. do 9. října 2014 na čtyřiceti místech České republiky. Případ s krycím názvem "RIVER" rozpracovali členové týmu KOBRA (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, Generální ředitelství cel a Generální finanční ředitelství) v úzké spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí od poloviny března 2014.

Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, který mimo jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat.
Dne 1. 10. 2014 proběhla v Praze exekuční akce s názvem „Vltava“. Této akce se zúčastnily celkem čtyři týmy pracovníků vymáhání z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Za jediný den navštívily přes dvacet daňových dlužníků a podařilo se jim zabavit finanční prostředky a majetek v celkové hodnotě přesahující 4 milióny korun.
Finanční správa zavádí od 1. října letošního roku přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. „nespolehlivého plátce“. Je to další z nástrojů finanční správy v boji s daňovými úniky a podvody na DPH.

Kobra odhalila rozsáhlý daňový únik a zabavila zboží podnikateli z Uherskohradišťska v celkové hodnotě 25 milionů korun. Jednalo se o zásoby toaletního papíru, papírových ubrousků a utěrek. K tomuto kroku přistoupila poté, kdy účelové jednání podnikatele směřovalo k tomu, že daň nebude řádně uhrazena.

Stovka kontrolorů finanční správy z osmi regionů České republiky posílí v následujících třech měsících kontrolní týmy jejich pražských kolegů v rámci akce „Pomoc Praze“. Zaměří se zejména na nadměrné odpočty DPH, virtuální sídla společností a sídla na hromadných adresách. Díky této akci bude v první fázi nově prověřeno 800 daňových subjektů, následně pak dalších 500, u kterých má finanční správa podezření na daňový únik.
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, oznamuje daňové veřejnosti, že Územní pracoviště v Třeboni od září 2014 bude přemístěno do budovy bývalého Katastrálního pracoviště v Třeboni Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj.
Finanční správa ČR rozšiřuje možnosti stávajících interaktivních daňových formulářů PDF, které uveřejňuje na svých internetových stránkách.
Pracovníci Finanční správy České republiky v posledních měsících zesílili kontroly u provozovatelů loterií a podobných her. Díky několika provedeným kontrolně exekučním akcím se jim podařilo zabavit finanční prostředky a hmotný majetek v celkové výši téměř 41 miliónů korun.
Daňová Kobra opět zasáhla. Již v zárodku se podařilo zamezit možnému podvodu při obchodování s pohonnými hmotami. Analýza informací a jejich rychlá výměna mezi členy daňové Kobry (společný tým Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel) a následný zásah u obchodníků s pohonnými hmotami zabránili škodě ve výši cca 650 milionů korun.
Téměř dva tisíce kusů nákupních kabelek, tašek a dalšího zboží se prodalo v dražbě, kterou dne 14. 8. 2014 uspořádali pracovníci finanční správy. Dražené zboží pochází z exekuční akce, při které se pracovníci zaměřili především na poplatníky, kteří se účelově stěhují do Prahy s úmyslem vyhnout se placení daní. Celkový výnos z dražby ve výši téměř čtvrt miliónu korun se použije na úhradu části vzniklého nedoplatku na daních.
Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen ÚOKFK), kteří jsou zařazení v pracovním týmu "KOBRA", pracují i na starších případech daňové trestné činnosti. V těchto dnech se jim podařilo ukončit vyšetřování případu s krycím názvem KLIMA, který se týkal krácení daní a následné legalizace výnosů z trestné činnosti.
Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13, který byl vyhlášen dne 4. 8. 2014 ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66.
Pracovníci finanční správy neustále zesilují boj proti daňovým únikům. Od ledna roku 2014 rozkryli daňové úniky na dani z přidané hodnoty v částce vyšší než 2,6 miliardy korun. Z celkové částky odhalených daňových úniků souvisí polovina s daňovými podvody na pohonných hmotách.
Specializovaný finanční úřad se hodlá při daňových kontrolách velkých firem a dalších významných institucí ještě více zaměřovat na kontrolu nastavení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými osobami tzv. převodních cen. Hlavním důvodem zaměření na převodní ceny je obava z možného krácení daní a daňových úniků.
Dne 30. července 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý plénem Ústavního soudu dne 10. července 2014, jímž rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců. Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 31/13 Ústavní soud vyhověl skupině senátorů a ke dni vyhlášení svého nálezu ve Sbírce zákonů zrušil právní úpravu, která neumožňovala uplatňovat slevu na dani ve výši 24 840 Kč starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobírali starobní důchod.
Daňová Kobra v tomto týdnu poprvé zasáhla. Podařilo se jí rozkrýt daňovou trestnou činnost a díky rychlé reakci a včasné výměně informací mezi členy daňové Kobry (společný tým Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel) se podařilo zabránit škodě ve výši cca 270 milionů korun. Výsledkem akce, která odstartovala tuto středu, jsou kromě zachráněných finančních prostředků daňových poplatníků i 4 obviněné osoby z pokusu k trestnému činu zkrácení daně poplatku a podobné povinné platby.
Zástupci Ministerstva financí ČR, Finanční správy ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory, velkých obchodních řetězců i středních a malých podnikatelů se sešli na panelové diskusi k přípravě věcného záměru zákona o elektronické evidenci tržeb. Šlo o historicky vůbec první setkání zástupců státní správy a odborné veřejnosti na toto téma, které se uskutečnilo 9. července 2014 v sídle společnosti Deloitte pod záštitou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Specializovaný seminář k předávání zkušeností mezi slovenskou a českou "daňovou Kobrou" se dnes, 3. července 2014, uskutečnil na Ministerstvu vnitra. Semináře se účastnili zástupci policie, finanční správy a celníků z Česka i Slovenska. Smyslem bylo seznámit české partnery s metodou práce slovenských kolegů, porovnat možnosti operativní práce i legislativní úpravy, získat co nejvíce zkušeností z téměř dvouletého působení slovenské "daňové Kobry" a vyvarovat se úskalí, na která slovenská Kobra při svém rozjezdu narazila.
Finanční správa zjednodušuje elektronickou komunikaci pro poplatníky – nevyžaduje uznávaný elektronický podpis. Navíc usnadňuje poplatníkům nahlížení do jejich daňové informační schránky.

Státní zástupci spolu s finančními a celními úřady a speciálními policejními útvary zdokonalují svoji strategii v boji proti rozsáhlým daňovým únikům a podvodům. Společná porada všech složek, které se na odhalování a potírání daňové kriminality podílejí, se konala na popud nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana 23. a 24. června 2014 ve vzdělávacím středisku u Luhačovické přehrady.

Téměř 60 tisíc párů obuvi se za 2 miliony korun prodalo ve veřejných dražbách, které dne 19. 6. 2014 uspořádali pracovníci finanční správy. Výnos z dražeb bude použit na úhradu daňových nedoplatků. Dražené zboží pracovníci finanční správy zajistili během kontrolních akcí probíhajících v květnu a červnu letošního roku, při kterých se zaměřili na nezdaněný dovoz zboží ze třetích zemí.
Při exekuční akci s názvem "Úklid 1" zabavili pracovníci Finanční správy ČR majetek daňových dlužníků v celkové výši téměř 10 milionů korun. Jednalo se převážně o peněžní hotovost, automobily, vybavení prodejen a provozoven. Exekutoři se zaměřili zejména na ty poplatníky, kteří se v posledním období účelově stěhují do hlavního města Prahy a domnívají se, že zde uniknou pozornosti správce daně.
Finanční správa, jako nezbytný článek "Kobry", zapojí do její činnosti předně pracovníky zabývající se řízením rizik při správě daní. Tito specialisté se budou ve spolupráci s ostatními členy týmu operativně podílet na potlačování úniků na daních. Využijí při tom již dřívějších zkušeností z mnoha kontrolně-exekučních akcí zaměřených na odhalování daňových podvodů na dani z přidané hodnoty.
Při akci "ROYAL" pracovníci Finanční správy České republiky zakročili proti provozovatelům loterií a podobných her, kteří si řádně neplnili své daňové povinnosti. V rámci exekuce, které se zúčastnili i pracovníci Státního dozoru Specializovaného finančního úřadu, se jim podařilo zajistitit majetek a finanční prostředky ve výši téměř 30 miliónů korun.
Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím uspořádalo dne 29.5.2014 v pořadí již dvanácté vyhlášení nejvýznamnějších poplatníků daně z příjmů právnických osob. Zástupci ministerstva financí a finanční správy se s představiteli společností, jako každý rok, setkali v reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera.
Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.
Pracovníci finanční a celní správy odhalili při společné kontrolní akci s názvem Merkur nezdaněné zboží v celkové hodnotě téměř 90 milionů korun. Zaměřili se na kontrolu zdaňování dovozu zboží ze třetích zemí, zejména z Jihovýchodní Asie.
Generální ředitel Generálního finančního ředitelství Jan Knížek k 30. dubnu 2014 rezignoval na svou funkci. Ministr financí Andrej Babiš má v úmyslu pověřit vedením Generálního finančního ředitelství Jiřího Žežulku, který v současnosti působí jako ředitel samostatného odboru řízení rizik při správě daní na GFŘ.
Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) rozkryli v rámci operace s krycím názvem „MAX“ rozsáhlý případ zkrácení DPH při obchodech s pohonnými hmotami. Škoda, která měla být způsobena České republice, byla předběžně vyčíslena na cca 295 milionů korun.

Kvízomaty jsou hrací přístroje, kombinující klasickou sázkovou hru se znalostními otázkami. Pro některé podnikavce se v poslední době staly prostředkem snadného výdělku. Snažili se jejich provozováním obejít stávající zákon o loteriích a jiných podobných hrách, provozovali je bez příslušného povolení a neodváděli tak ani povinný odvod státu. Ten představuje jednak 20 % odvod, vypočtený z částky rozdílu mezi vsazenými a vyplacenými částkami, a dále odvod ve výši 55 Kč denně za každý povolený přístroj.

Téměř 1 850 000 daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob a 250 tisíc daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob bylo odevzdáno na finančních úřadech po celé republice v řádném termínu pro podání daňových přiznání, tedy do 1. dubna 2014.
Zhruba 13,5 tisíce daňových přiznání k daním z příjmů a dalších podání vybrali během sobotního dopoledne 29. března 2014 pracovníci finančních úřadů na 102 otevřených úřadovnách po celé České republice.
Finanční správa České republiky nepolevuje v úsilí eliminovat daňové úniky na dani z přidané hodnoty. Jen od začátku letošního roku vydala finanční správa desítky zajišťovacích příkazů, čímž se podařilo předejít nezaplacení daně ve výši téměř 250 miliónů korun.
Elektronická podání pro finanční správu neboli zkráceně "EPO" je aplikace, s jejíž pomocí vyplní daňové přiznání k daním z příjmů bez chyb i uživatel, který není zvyklý běžně komunikovat elektronicky. Tato aplikace totiž nabízí rozsáhlé nápovědy, výběry z číselníků, kontroly údajů včetně spolehlivého "průvodce" celým daňovým přiznáním. Aplikace je nejsnadněji dostupná na Daňovém portálu Finanční správy ČR na www.daneelektronicky.cz.
Majetek za téměř 25 milionů korun zajistili pracovníci finanční správy za technické pomoci pracovníků celní správy. Při akci s krycím názvem „FALCO“ se zaměřili na kontrolu obchodování s rizikovými komoditami v rámci států Evropské unie. Šlo hlavně o minerální oleje, které jsou svým složením snadno zaměnitelné s naftou, dále o stavební ocel, betonářskou ocel a kovy.
Téměř 16 tisíc párů obuvi bylo prodáno za zhruba půl miliónu korun ve veřejné dražbě pořádané finanční správou.
Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření musí podat každý poplatník, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. Výjimkou z tohoto pravidla je poplatník, jehož pojistné je za celý rok ve výši 0 Kč (nezaměstnaný, celoroční nemocenská, mateřská dovolená a podobně) nebo za něj pojistné odvádí výhradně plátce nebo plátci pojistného (zaměstnavatel). Takový poplatník pojistné přiznání podávat nemusí.
Někteří poplatníci budou muset v souvislosti se změnou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, účinnou od 1. 1. 2014, podat do konce ledna 2014 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (do konce roku 2013 k "dani z nemovitostí"), ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli.