Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Tiskové zprávy 2012

S účinností od 01.01.2013 nebudou na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz k dispozici elektronická podání k registračnímu řízení. Současně s tímto omezením nebudou přijímána ani podání k registračnímu řízení distribuovaná z výstupů SW třetích stran. Uvedené opatření platí až do odvolání.

Ve spolupráci s daňovou správou ukončili celníci Generálního ředitelství cel prověřování zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné platby. Toho se dopustil, dnes již obviněný, 41letý Čech. Úmyslnou trestnou činností zkrátil daň z přidané hodnoty ve výši šestnácti milionů korun.

Generální finanční ředitelství upozorňuje daňovou veřejnost, že v souvislosti s transformací územních finančních orgánů na Finanční správu ČR dojde na přelomu roku k omezení dostupnosti některých služeb poskytovaných finančními úřady.

Daňová správa trvale zaměřuje svoji pozornost na silniční dovozy PHM do České republiky. Cílené silniční kontrole byly v tomto týdnu podrobeny desítky cisteren dovážejících pohonné hmoty z rafinérií v Ingolstadtu. Kontroly prováděly dvě desítky zaměstnanců daňové správy na hraničních přechodech nepřetržitě po dobu 72 hodin. Hodnota zajištěného benzínu a motorové nafty činí v tržních cenách 12 milionů korun.

Noví majitelé nemovitostí budou od příštího roku vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou. Ke zjednodušení dochází v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky.

V sobotu 24. listopadu spojili své síly pracovníci daňové a celní správy při kontrole plnění daňových povinností jednotlivými prodejci v tržnici v Hatích. Při daňové exekuci pracovníci vybrali několik desítek tisíc korun od dlužníků. V rámci akce celníci prověřili nabídku zboží zatíženého spotřební daní.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.

Během několikadenní společné akce Generálního finančního ředitelství, Specializovaného finančního úřadu a celní správy bylo v minulém týdnu při kontrole dovozů pohonných hmot do České republiky zajištěno celkem 20 cisteren s motorovou naftou. Šlo o první rozsáhlou kontrolní akci, na které se podílelo nově zřízené Oddělení mobilního výkonu a zvláštních činností Specializovaného finančního úřadu.

Během středeční společné akce „Studna“, zaměřené proti daňovým únikům na pohonných hmotách (PHM) zajistili pracovníci daňové a celní správy 8 cisteren motorové nafty v celkové hodnotě 4,6 milionu korun. Akce byla směřována na silniční přepravu PHM ze zahraničí do tuzemska a probíhala na několika místech České republiky.

V průběhu měsíců května a června 2012 zaznamenala daňová správa doposud největší úspěch v boji s daňovými úniky. V rámci kontrolně exekuční akce nazvané „3G“ zajistila ve spolupráci s celní správou zboží v celkové hodnotě přesahující 30 milionů Kč a zároveň zajistila finanční prostředky na bankovních účtech ve výši 101,6 milionů Kč. Další desítky milionů korun zajistila celní správa.

TOP 20 – ministr financí ocenil firmy, které v loňském roce nejvíce přispěly na daních do státního rozpočtu

Ve středu 25. 4. 2012 končí lhůta pro podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her pro všechny provozovatele, kteří mají vydaná povolení ve smyslu zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Tento den je zároveň posledním dnem, kdy je nutno tuto zálohu zaplatit.

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitostí na rok 2012, nebo její první splátky. Od poloviny dubna do poloviny května budou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena aktuální výše daňové povinnosti a případný nedoplatek daně.

Poplatníci, u kterých došlo ke změně výše daně a nová částka jim nebude sdělena platebním výměrem, mohou aktuální výši své daňové povinnosti zjistit z hromadného předpisného seznamu, a to od 16. dubna 2012 na kterémkoli finančním úřadě v České republice.

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA DAŇOVÉ A CELNÍ SPRÁVY

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) a Generální ředitelství cel (dále jen „GŘC“) se ohrazují proti zveřejněné zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“). Cílem kontroly bylo prověřit postup finančních a celních orgánů při správě daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v souvislosti s dovozem zboží ze třetích zemí na území Evropské unie. Závěry kontroly nejsou dle našeho názoru zcela objektivní, v mnohém jsou zavádějící a v některých bodech mají až spekulativní charakter a proto je nutné jejich takto prezentovanou podobu rezolutně odmítnout.

Zástupci Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí sjednali dne 29. 2. 2012 s Bahamským společenstvím text Dohody o výměně informací v daňových záležitostech

2. duben 2012 je posledním dnem, kdy má většina daňových poplatníků povinnost podat přiznání k daním z příjmů za rok 2011. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.
Česká daňová správa vyjde poplatníkům při plnění této povinnosti vstříc plánovanými výjezdy svých pracovníků do vybraných měst a obcí, včetně rozšíření úředních hodin na finančních úřadech.

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) zaujalo stanovisko k délce lhůty pro podání daňového přiznání u obcí, které mají zákonem uloženou povinnost nechat přezkoumat své hospodaření krajským úřadem, auditorem nebo auditorskou společností.
Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně dvanáct měsíců, jsou tři měsíce po uplynutí příslušného zdaňovacího období. V případě, že obcím daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce či advokát, činí tato lhůta šest měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období.

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti nová pravidla pro uplatňování DPH při poskytování stavebních a montážních prací. Jde o tzv. režim přenesení daňové povinnosti (v terminologiii EU „revers charge“), který spočívá v tom, že při poskytování stavebních nebo montážních prací mezi plátci v tuzemsku má povinnost přiznat DPH na výstupu příjemce těchto prací. V rámci klientského přístupu byly dnes na internetových stránkách daňové správy www.financnisprava.cz zveřejněny odpovědi na nejčastější dotazy

Ve dnech 18. a 19. ledna 2012 vyvrcholila pod kódovým označením "HRABAL" společná akce daňové a celní správy. Výsledkem bylo zabavení cca 1,4 milionu litrů motorové nafty, která byla na území České republiky dopravena vlakem z Běloruska. Jednalo se o další ze série akcí, zaměřených na odhalování a potírání úniků na DPH, k nimž při obchodování s pohonnými látkami dochází.

V letošním roce mají nově povinnost podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání vlastníci zpevněných ploch na druzích pozemků „ostatní plocha“ a „zastavěná plocha a nádvoří“, kteří je využívají k podnikatelské činnosti.
Povinnost podat přiznání má také každý nový poplatník nebo ten, u něhož došlo oproti minulému roku k nějaké změně, např. nabytím nebo prodejem nemovitosti, kolaudací, případně jinou změnou.
Posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012, podle stavu platného k 1. 1. 2012, je 31. leden 2012.