Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Promíjení příslušenství daně od 1. ledna 2015

16. 12. 2014 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

Finanční správa bude moci v individuálních případech prominout daňovým subjektům příslušenství daně, tj. penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Umožňuje to nová právní úprava daňového řádu, účinná od 1. ledna roku 2015.

Neznamená to však, že každý, komu finanční úřad vyměří penále nebo úrok, si o něj může požádat a bude mu automaticky prominuto. Vyhověno může být pouze tomu, kdo splní předem stanovená kritéria pro prominutí. K postupu orgánů Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu bude vydán metodický pokyn Generálního finančního ředitelství, který bude publikován ve Finančním zpravodaji.

Penále

Žádat o prominutí a prominout penále bude možné jen v případech, kdy bude penále oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje.
Například o prominutí penále k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014 lze zažádat pouze v případě, že bylo oznámeno platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015.

Úrok z prodlení a úrok z posečkané částky

Žádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky bude možné pouze v případě, že úrok vznikl od 1. ledna 2015.
Například je-li daňový subjekt v prodlení s placením daně od 30. 9. 2014 a k úhradě daně dojde 1. 3. 2015, lze prominout úroky z prodlení, které vznikly v časovém období od 1. 1. 2015 do 1. 3. 2015. Částku úroků z prodlení vzniklou do 31. 12. 2014 prominout nelze.
Od předepsání úroku z posečkané částky vzniklého přede dnem nabytí účinnosti novely daňového řádu lze upustit podle dosavadních právních předpisů.

Kdy podat žádost o prominutí

  • Aby měla žádost o prominutí příslušenství daně šanci na úspěch, musí být ke dni podání žádosti uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je proto prvním dnem, kdy lze žádat o prominutí příslušenství daně.
  • Žádost o prominutí penále musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže.

Jak podat žádost o prominutí

  • Pokud se daňový subjekt rozhodne podat žádost o prominutí příslušenství daně, musí počítat s tím, že žádá-li o prominutí částky vyšší než 3000 Kč, pak tato žádost podléhá zpoplatnění správním poplatkem ve výši 1000 Kč. V případě žádosti o prominutí částky do 3000 Kč včetně, se správní poplatek nehradí.
  • Žadatel o prominutí by měl svou žádost precizně odůvodnit a svá tvrzení doložit. V opačném případě může být jeho žádost zamítnuta.

Podrobnější informace k promíjení příslušenství daně od 1. ledna 2015 naleznete na www.financnisprava.cz, přímý odkaz na: Informace k promíjení příslušenství daně od 1.1.2015.