Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k postupu při vymáhání nedoplatku daní (odvodů) nebo vrácení přeplatku daní (odvodů) za státní podniky privatizované formou prodeje prostřednictvím Fondu národního majetku ČR nebo Pozemkového fondu ČR

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-149

Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek a stálých provozoven (dále jen "organizační složka") zahraničních osob působících na území České republiky

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-347

o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty u zastavárenské činnosti

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k uplatňování jednotného postupu při vymezení právnické osoby - organizační jednotky občanských sdružení pro daňové řízení

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-177

k uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-286

k postupu při zjišťování daňového domicilu

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z nemovitostí

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí DPH

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k postupu při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob státních podniků, u nichž byla poslední část majetku převedena Fondem národního majetku na nabyvatele bezúplatně v průběhu r. 1993 a k daňovým povinnostem těchto nabyvatelů

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-111

o uplatňování daně z přidané hodnoty u organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k prokazování náhrad a výdajů, které hradí zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce v roce 1993 pro účely daní z příjmů   

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

Prodej neznačených cigaret pro vývoz

AKTUÁLNÍ

k jednotnému postupu při ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi, pro účely daně z příjmů právnických osob

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-8

Výklad k ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty při bezúplatném převodu elektrických přípojek nebo zařízení pro veřejný rozvod elektřiny a při bezúplatném převodu majetku na obec podle usnesení vlády České republiky č. 568 ze dne 6. října 1993 v rámci rozhodnutí o privatizaci

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Zdaňování příjmů z cenných papírů u daně z příjmů fyzických osob

 

AKTUÁLNÍ

k jednotnému postupu při zdaňování příjmů výkonných umělců

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

Výklad k některým ustanovením zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Stanovení zvýšení daně z dodatečného daňového přiznání

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

o zdaňování příjmů fyzických osob z pronájmu nebytových prostor

NEOBSAZENO

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k jednotnému postupu při uplatňování veškerých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění v roce 1993

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k postupu při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

Zdaňování příjmů fyzických osob z nájemného

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-8

Poskytování vybraných souhrnných údajů o dani z nemovitostí

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Doplnění Pokynu D-62 o vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-7

Uplatňování zákona o dani silniční ve zdaňovacím období roku 1994 (změny a doplnění pokynu uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1993)

 

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Uplatňování výdajů (nákladů) na spotřebované pohonné hmoty u zvláštních motorových vozidel a při jízdě motorových vozidel ve specifických podmínkách za zdaňovací období 1993

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

Výklad k § 11 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

o odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných a dostihových koní pro účely stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období 1993

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování daně z přidané hodnoty u leasingu

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o vypořádání odpočtu daně z přidané hodnoty a návaznosti na metodiku účetnictví a přímé daně