Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Časové členění

 • Pokyn GFŘ-D-47

  k promíjení příslušenství daně
 • Pokyn GFŘ-D-49

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020

 • Pokyn GFŘ-D-48

  kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
 • Pokyn GFŘ-D-46

  k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

  Tímto pokynem se ruší Pokyn č. GFŘ-D-43 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ze dne 8. 1. 2020, č. j. 108987/19/7700-40470-203903

 • Pokyn GFŘ-D-45

  k promíjení příslušenství daně
  (zrušen Pokynem č. GFŘ-D-47 s účinností od 14. 3. 2021)

 • Pokyn GFŘ-D-43

  k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

  Tímto pokynem se ruší Pokyn č. GFŘ-D-17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 29. 8. 2014, č. j. 17493/14/7000-51000 (dále jen „Pokyn GFŘ-D-17“).

 • Pokyn GFŘ-D-42

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019.
 • Pokyn GFŘ D-40

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018.

 • Pokyn GFŘ D-38

  pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně. Součástí pokynu je příloha.

  Tento pokyn nahrazuje Pokyn č. GFŘ D–27 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně v souladu se zásadou proporcionality, č. j. 29402/16/7500-30091.

  Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. Daňová řízení ve věci správy odvodů a penále za PRK zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu se dokončí v souladu s tímto pokynem.

 • Pokyn GFŘ D-32

  Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.

Aplikační služby