Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

AKTUÁLNÍ

Sdělení Ministerstva financí pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropského společenství, v souvislosti se zjištěním základu daně dle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí spotřební daně 

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-334

Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-333

Sdělení Ministerstva financí k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

Úplné znění novelizovaného sdělení Ministerstva financí k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, účinné od 1. 1. 2008 - nahrazen Pokynem D - 333

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 121/2005)

NEOBSAZENO

AKTUÁLNÍ (ZMĚNĚN SDĚLENÍM MF-11384/2014/15 ZE DNE 3. 10. 2014)

k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)

AKTUÁLNÍ

ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR

AKTUÁLNÍ

k aplikaci § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti

NEOBSAZENO

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí zvýšení daně na dani z nemovitostí

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Sdělení Ministerstva financí k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

AKTUÁLNÍ

o zastavení vyplácení bonifikací finančními úřady

ZRUŠENO POKYNEM D-340

Rozhodnutí o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí

ZRUŠENO POKYNEM D-339

Rozhodnutí o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí

NEOBSAZENO

AKTUÁLNÍ

o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004

AKTUÁLNÍ

o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 43/1996 Sb.)

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-307

Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně

 

AKTUÁLNÍ

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 281/1996 Sb.)