Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2018

 • Pokyn GFŘ D-38

  pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně. Součástí pokynu je příloha.

  Tento pokyn nahrazuje Pokyn č. GFŘ D–27 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně v souladu se zásadou proporcionality, č. j. 29402/16/7500-30091.

  Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. Daňová řízení ve věci správy odvodů a penále za PRK zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu se dokončí v souladu s tímto pokynem.

 • Pokyn GFŘ D-36

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017.

 • Pokyn GFŘ D-32

  Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.

Aplikační služby