Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k jednotnému postupu při zabezpečení potvrzení tiskopisů "Potvrzení příjmů" a "Potvrzení o zaplacení daně z nemovitosti" pro účely vyplácení dávek státní sociální podpory

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

Výklad k daňovému posuzování jednotného pracovního oblečení poskytovaného zaměstnancům

ZRUŠEN POKYNEM D-345

o ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitostí po novele zákona s účinností od 1. ledna 1995

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

k postupu při podání žádosti o povolení výroby bionafty podle § 19 odst. 3 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, pro uplatnění nároku na vrácení daně podle § 12 odst. 1 písm. b) cit. zákona, které vydává Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zemědělství

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-308

Pokyn o stanovení lhůt pro vyřizování odvolání proti vyměření a dodatečnému vyměření daně

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-143

o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Metodický pokyn k § 40 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 1995

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty při prodeji losů zajišťované pro provozovatele jinými osobami

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí zvýšení daně a daňového penále u daní z příjmů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-165

Uplatňování DPH v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994, kterým se mění Pokyn č. D - 99

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění a doplňuje Pokyn č. D - 98

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-9

k jednotnému postupu při převodu elektrických a plynovodních přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací ve zdaňovacím období roku 1994 a 1995

ZRUŠEN POKYNEM D-345

Prokazování prostředků získaných osvobozením od daně z nemovitostí

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-169

o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-7

Uplatňování silniční daně ve zdaňovacím období roku 1995 jak vyplývá ze změn a doplnění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákonem č. 243/1994 Sb.

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-160

o uplatňování daně z přidané hodnoty v odvětví zdravotnictví, školství, kultury, u obcí a organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání

ZRUŠEN POKYNEM D-345

o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

o řešení daňových nesrovnalostí vzniklých v roce 1994 v důsledku vypovězení smluv o zamezení dvojího zdanění, které byly uzavřeny v rámci bývalé RVHP, Maďarskou republikou

ZRUŠEN SDĚLENÍM 15/97790/2009-151 FZ 7/2009

 k účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

Zákonem č. 216/2009 Sb. byla s účinností od 20. 7. 2009 provedena změna zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), spočívající m.j. v doplnění ustanovení § 23 odstavec 4 o nové písmeno m)

 

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, které se vztahuje k daňovým povinnostem státních statků v souvislosti s realizací usnesení vlády České republiky č. 266/1994 k plnění závazků státních statků určených k privatizaci

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-138

o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-166

o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů za zdaňovací období roku 1994

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování daně z přidané hodnoty u některých motorových vozidel

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-162

Uplatňování daně z přidané hodnoty u neveřejného ubytování

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-161

Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z nemovitostí