Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1995

 • Pokyn D - 132

  Finanční zpravodaj č.12/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 131

  Finanční zpravodaj 11/1995

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při zabezpečení potvrzení tiskopisů "Potvrzení příjmů" a "Potvrzení o zaplacení daně z nemovitosti" pro účely vyplácení dávek státní sociální podpory

 • Pokyn D - 129

  Finanční zpravodaj č.10/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

  Výklad k daňovému posuzování jednotného pracovního oblečení poskytovaného zaměstnancům

 • Pokyn D - 128

  Finanční zpravodaj 9/1995

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  o ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitostí po novele zákona s účinností od 1. ledna 1995

 • Pokyn D - 126

  Finanční zpravodaj 7-8/1995 Cenový věstník 12/1995, HN, Profit 42/1995

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

  k postupu při podání žádosti o povolení výroby bionafty podle § 19 odst. 3 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, pro uplatnění nároku na vrácení daně podle § 12 odst. 1 písm. b) cit. zákona, které vydává Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zemědělství

 • Pokyn D - 125

  Finanční zpravodaj č.7-8/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-308

  Pokyn o stanovení lhůt pro vyřizování odvolání proti vyměření a dodatečnému vyměření daně

 • Pokyn D - 124

  Finanční zpravodaj č.9/95 Cenový věstník 16/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-143

  o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

 • Pokyn D - 123

  Finanční zpravodaj 7-8/1995 Cenový věstník 11/1995, Profit 42/1995

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Metodický pokyn k § 40 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 1995

 • Pokyn D - 122

  Finanční zpravodaj č.6/95 Cenový věstník 11/95

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995

 • Pokyn D - 121

  Finanční zpravodaj č.6/95 Cenový věstník 11/95

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při prodeji losů zajišťované pro provozovatele jinými osobami

 • Pokyn D - 120

  Finanční zpravodaj č. 6/95(chyba) oprava red. ve FZ č. 7-8/95

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí zvýšení daně a daňového penále u daní z příjmů

 • Pokyn D - 119

  Finanční zpravodaj č. 4/95 Cenový věstník 8/95

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce

 • Pokyn D - 118

  Finanční zpravodaj č. 4/95 Cenový věstník 8/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-165

  Uplatňování DPH v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech

 • Pokyn D - 117

  Finanční zpravodaj č. 3/95

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994, kterým se mění Pokyn č. D - 99

 • Pokyn D - 116

  Finanční zpravodaj č. 3/95

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění a doplňuje Pokyn č. D - 98

 • Pokyn D - 115

  Finanční zpravodaj 3/1995

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-9

  k jednotnému postupu při převodu elektrických a plynovodních přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací ve zdaňovacím období roku 1994 a 1995

 • Pokyn D - 114

  Finanční zpravodaj 3/1995

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Prokazování prostředků získaných osvobozením od daně z nemovitostí

 • Pokyn D - 113

  Finanční zpravodaj č. 3/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-169

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu

 • Pokyn D - 112

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-7

  Uplatňování silniční daně ve zdaňovacím období roku 1995 jak vyplývá ze změn a doplnění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákonem č. 243/1994 Sb.

 • Pokyn D - 111

  Finanční zpravodaj č. 11/95 Cenový věstník 19/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-160

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v odvětví zdravotnictví, školství, kultury, u obcí a organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání

 • Pokyn D - 110

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem

 • Pokyn D - 109

  Finanční zpravodaj č. 2/95

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  o řešení daňových nesrovnalostí vzniklých v roce 1994 v důsledku vypovězení smluv o zamezení dvojího zdanění, které byly uzavřeny v rámci bývalé RVHP, Maďarskou republikou

 • Pokyn D - 108

  Finanční zpravodaj č. 1/95

  ZRUŠEN SDĚLENÍM 15/97790/2009-151 FZ 7/2009

   k účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

  Zákonem č. 216/2009 Sb. byla s účinností od 20. 7. 2009 provedena změna zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), spočívající m.j. v doplnění ustanovení § 23 odstavec 4 o nové písmeno m)

   

 • Pokyn D - 107

  Finanční zpravodaj č. 1/95

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, které se vztahuje k daňovým povinnostem státních statků v souvislosti s realizací usnesení vlády České republiky č. 266/1994 k plnění závazků státních statků určených k privatizaci

 • Pokyn D - 106

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-138

  o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

 • Pokyn D - 105

  Finanční zpravodaj č. 3/95 Cenový věstník 7/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-166

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích

 • Pokyn D - 104

  Finanční zpravodaj č. 11/95

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů za zdaňovací období roku 1994

 • Pokyn D - 103

  Finanční zpravodaj 2/1995 Cenový věstník 6/1995, HN, Profit

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u některých motorových vozidel

 • Pokyn D - 102

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-162

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u neveřejného ubytování

 • Pokyn D - 101

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-161

  Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

 • Pokyn D - 100

  Finanční zpravodaj 1/1995

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z nemovitostí

Aplikační služby