Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odpovědi na nejčastější dotazy k placení daně z nemovitostí na rok 2013

9. 4. 2013

Aktuální dotazy a odpovědi

Do dnešního dne jsem neobdržela složenku k placení daně z nemovitostí, co mám dělat? Moji sousedé už složenku mají.

Složenky k placení daně z nemovitostí jsou doručovány plošně po území celé republiky, nikoliv po regionech, jako tomu bylo v minulosti. Poplatníci daně z nemovitostí v určité konkrétní lokalitě tedy nedostávají složenky najednou. Poslední složenky budou doručeny poplatníkům daně z nemovitostí do 24. 5. 2013. Pokud ani k tomuto datu složenku neobdržíte, pak kontaktujte územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu, abyste zjistila přesnou výši daně.

Provedla jsem úhradu daně z nemovitostí na stejné číslo bankovního účtu jako v roce 2012, bude takto zadaná platba provedena?

V případě úhrady daně z nemovitostí místně příslušnému finančnímu úřadu, při které došlo k poukázání platby na bankovní účet pro placení daně z nemovitostí, který byl platný v roce 2012, bude platba připsána na Váš osobní daňový účet a není potřeba platbu opakovat.

Neprochází mi při zaplacení daně z nemovitosti pomocí Home bankingu konstatní symbol 1149, co mám dělat?

V případě převodu z bankovního účtu je nutno použít konstantní symbol 1148.

Jak bude postupováno vůči těm, kteří v dobré víře ve správnost dokumentů zaslaných již platbu uhradili prostřednictvím chybně vytištěné složenky. Kdo uhradí vícenáklady spojené s opětovnou úhradou?

Na složenkách doručených koncem dubna případně počátkem května byla vytištěna čísla účtů, která neexistují. Proto by takto zadaná platba neměla být provedena ani bankou (na základě příkazu k úhradě), ani poštou (na základě platby nesprávně natištěné složenky).

Došlo-li k platbě daně z nemovitostí na poště na základě složenky s nesprávně uvedeným číslem bankovního účtu, pak pošta občanovi peníze vrátí. Výzvu k vyzvednutí předmětné částky na poště obdrží občané z pošty na adresu uvedenou na složence cca do 10 dnů ode dne, kdy platbu na poště provedli. Podrobnější informace k postupu pošty naleznete na internetových stránkách www.ceskaposta.cz.
Poštovní poplatek pošta nevrací. Uhrazený poštovní poplatek za platbu na složenku s nesprávně uvedeným číslem bankovního účtu může občan dostat proplacen, pokud originál této poštovní poukázky (použité složenky) předloží kterémukoliv územnímu pracovišti finančního úřadu. Takto proplacené náklady budou následně finanční správou nárokovány u firmy, která chybu v tisku způsobila.

Rovněž banky informují své klienty, kteří zadali příkaz k úhradě daně z nemovitostí na chybná čísla účtu ze zaslaných složenek, že úhradu nelze provést. Lhůty jednotlivých bank pro doručení tohoto oznámení se liší, je tedy vhodné, aby se občan informoval přímo na pobočce své banky.

V případě zaplacení daně z nemovitostí bankovním převodem (na chybný účet uvedený na složence) může poplatník písemně požádat o vrácení uhrazeného poplatku prostřednictvím jakéhokoliv územního pracoviště příslušného finančního úřadu. V takovém případě je nutno podat písemnou žádost, ve které musí být uvedena jednoznačná identifikace poplatníka a číslo bankovního účtu, na který požaduje poplatek vrátit. Nedílnou přílohou takové žádosti musí být potvrzení banky o výši poplatku, ze kterého musí být jasně patrné, že došlo k platbě na neexistující účet uvedený na chybné složence. Na dokladu tedy musí být uvedeno číslo neexistujícího účtu.

Daň z nemovitostí je splatná v termínu do 31. 5. 2013, proto je v této lhůtě zapotřebí daň z nemovitostí uhradit na správné číslo bankovního účtu, které je uvedeno v omluvném dopise Finanční správy ČR i na nové složence, kterou všichni „situací postižení“ majitelé nemovitostí již obdrželi. Úhradu daně je možno provést také přímo v pokladně územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu, které je uvedeno na alonži (oddělitelné části) každé složenky.

V případě, že byla daň z nemovitostí uhrazena přímo v pokladně územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu, je vše v pořádku a platbu není třeba opakovat.

Odeslal jsem 30.4. po internetu na účet č.00005195070101 částku 1413 Kč za nemovitost v obvodu finančního úřadu Strakonice. Potvrďte mi, prosím, že na mně nebudete tuto částku žádat znovu.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste zadal příkaz k bankovnímu převodu částky ze svého účtu na nesprávné číslo bankovního účtu, které bylo natištěno na složenkách doručovaných k platbě daně na konci dubna případně na počátku května. Vámi zadaná platba by neměla být provedena.

Banky obvykle informují své klienty, kteří zadali příkaz k úhradě daně z nemovitostí na chybná čísla účtu ze zaslaných složenek, že úhradu nelze provést. Lhůty jednotlivých bank pro doručení tohoto oznámení se liší, je tedy vhodné, aby se občan informoval přímo na pobočce své banky.
V daném případě je tedy nutné provést úhradu daně znovu, a to na základě nově zaslané složenky se správným číslem účtu, a to ve lhůtě do 31. 5. 2013. Daň z nemovitostí je také možné uhradit v hotovosti na pokladně územního pracoviště příslušného finančního úřadu.
V případě zaplacení daně z nemovitostí bankovním převodem (na chybný účet uvedený na složence) může poplatník písemně požádat o vrácení uhrazeného poplatku prostřednictvím jakéhokoliv územního pracoviště příslušného finančního úřadu. V takovém případě je nutno podat písemnou žádost, ve které musí být uvedena jednoznačná identifikace poplatníka a číslo bankovního účtu, na který požaduje poplatek vrátit. Nedílnou přílohou takové žádosti musí být potvrzení banky o výši poplatku, ze kterého musí být jasně patrné, že došlo k platbě na neexistující účet uvedený na chybné složence. Na dokladu tedy musí být uvedeno číslo neexistujícího účtu.

Dne 7. 5. 2013 jsem uhradila za svou 91-letou nemohoucí babičku daň z nemovitosti ve výši 387,- Kč. Den poté jsem se dozvěděla, že číslo účtu bylo nesprávné a je třeba zaplatit na jiné číslo účtu. Co máme tedy dělat, aby nám již zaplacená částka byla vrácena, případně převedena na správný účet? Částka 387,- Kč byla uhrazena na následující č. účtu: 7755-00004093390101/0710

Došlo-li k platbě daně z nemovitostí na poště na základě složenky s nesprávně uvedeným číslem bankovního účtu, pak pošta občanovi peníze vrátí. Výzvu k vyzvednutí předmětné částky na poště obdrží občané z pošty na adresu uvedenou na složence cca do 10 dnů ode dne, kdy byla platba na poště provedena. V případě, že si občan například ze zdravotních důvodů nemůže částku na poště vyzvednout osobně, lze situaci řešit udělením plné moci, kterou poště předložíte. Podrobnější informace k postupu pošty naleznete na internetových stránkách www.ceskaposta.cz.
Rovněž banky informují své klienty, kteří zadali příkaz k úhradě daně z nemovitostí na chybná čísla účtu ze zaslaných složenek, že úhradu nelze provést. Lhůty jednotlivých bank pro doručení tohoto oznámení se liší, je tedy vhodné, aby se občan informoval přímo na pobočce své banky.
V případě, že byla daň z nemovitostí uhrazena přímo v pokladně územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu, je vše v pořádku a platbu není třeba opakovat.

Kdo nám proplatí dvojí poštovné

Uhrazený poštovní poplatek za platbu na složenku s nesprávně uvedeným číslem bankovního účtu může občan dostat proplacen, pokud originál této poštovní poukázky (použité složenky) předloží kterémukoliv územnímu pracovišti finančního úřadu. Takto proplacené náklady budou následně finanční správou nárokovány u firmy, která chybu v tisku způsobila.

Z jakého důvodu mi byla doručena složenka, i když jsem provedl úhradu již počátkem roku?

Poplatníci jsou takto informováni o svých platebních povinnostech, tj. výši daně, termínech splátek a bankovním účtu. Finanční správa ČR nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, prošla organizačními změnami, kdy se kompetence České daňové správy transformovaly na Finanční správu České republiky. Od 1. 1. 2013 správu daně vykonává 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a v Praze prostřednictvím svých územních pracovišť. Vzhledem k těmto rozsáhlými změnám bylo nutné, mnohem více než v předchozích zdaňovacích obdobích, aby byli poplatníci informováni o své daňové povinnosti, která je nově vyměřována za všechny nemovitosti v kraji, neboť spis poplatníka je uložen za všechny nemovitosti v kraji u jednoho územního pracoviště finančního úřadu. Sloučení spisů poplatníka do jednoho místa se provedlo z moci úřední a v souvislosti se změnami vyplývajícími z výše uvedeného zákona nebyl poplatník zatěžován žádnými povinnostmi. Vzhledem k tomu, že se jednalo o rozsáhlé změny, které bylo nutné zrealizovat ve velmi krátkém čase a současně bylo nezbytné dodržet časový harmonogram pro vyměření daně, tak jako v předchozích letech, včetně rozesláním složenek pro placení daně z nemovitostí, bylo jediné možné řešení, jak informovat poplatníky o všech změnách a především o územním pracovišti finančního úřadu, kde má poplatník uložen spis, rozesláním poštovních složenek všem poplatníkům, i těm kteří již daň zaplatili. Na oddělitelné části složenky je uvedena informace: „Pokud jste daň na rok 2013 již uhradili, zkontrolujte správnost uhrazené částky, případný rozdíl doplaťte do termínu splatnosti daně“

Z jakého důvodu nejsou peníze zaslané na nesprávné, respektive neexistující číslo účtu, které bylo uvedeno na složenkách doručených v dubnu, převedeny na správný účet?

Z jednání mezi Českou poštou a ČNB vyplynulo, že nelze ani v této výjimečné situaci provést zápočet na správný osobní daňový účet poplatníka. Úhradou příslušné částky prostřednictvím banky nebo pošty v podstatě vstupuje plátce do vztahu s těmito subjekty a není možné, aby vrácení peněz nebo jejich převedení na účet bylo z jejich strany směřováno někomu jinému než plátci.

V loňském roce jsem od své matky obdržel darem nemovitost. Z jakého důvodu dostala má matka složenku k dani z nemovitostí, když již není majitelkou dotčené nemovitosti?

Podle § 13a odst. 8 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o dani z nemovitostí“) přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně z nemovitostí proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitostem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitostí, nebo tyto nemovitosti zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.
V daném případě dovozujeme, že nebyla splněna povinnost vyplývající z ustanovení § 13a odst. 8 zákona o dani z nemovitostí a správci daně nebyl oznámen zánik daňové povinnosti u původního vlastníka nemovitosti. Tuto skutečnost se správce daně nedozvěděl ani v souvislosti s daní darovací, neboť se jednalo o darování mezi příbuznými v řadě přímé, které je od této daně osvobozeno, a obdarovanému tak nevznikla povinnost podat daňové přiznání k dani darovací. Doporučujeme Vám, abyste místně příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu neformálním dopisem oznámili, že na základě darování není původní majitelka nemovitosti poplatníkem daně z nemovitostí.

Uhradila jsem chybně vytištěnou složenku za mou matku, která však počátkem tohoto roku zemřela. Co mám dělat?

V případě, že jste daň z nemovitostí uhradila na základě chybně vytištěné složenky za zemřelou, lze vrácení peněz požadovat přihlášením pohledávky do dědictví vůči České poště, s. p. Doklad o zaplacení na základě chybně vytištěné složenky je nutno si ponechat a následně předložit při soupisu majetku v rámci dědického řízení. Nebo v případě, že odesílatel byl v době podání poštovní poukázky již zemřelý, musí žadatel předložit úmrtní list, nebo jiný úřední doklad prokazující den úmrtí odesílatele, dále předat písemné prohlášení, že konkrétní poštovní poukázku podal a tuto skutečnost doložit originálem podací stvrzenky. Prohlášení si pošta ponechá.

V případě, že dědické řízení již bylo ukončeno, tak na základě žádosti o výplatu poukázaná peněžní částka může být vyplacena fyzické osobě, která prokáže pravomocným Usnesením o dědictví, že je univerzálním dědicem nebo mu částka náleží podle pravomocného Usnesení o dědictví, nebo v případě více dědiců, doloží jejich písemné prohlášení (úředně neověřené), že s výplatou konkrétní částky konkrétní osobě souhlasí. Prohlášení si pošta ponechá.

U jaké pošty mohou uplatnit nárok na vrácení uhrazených peněz?

V souladu s Článkem 74 Poštovních podmínek Základní poštovní služby, u kterékoliv pošty na základě žádosti.

Jak dlouho pošta „uchovává“ a eviduje nerealizovaný nárok na vrácení peněz?

Dle § 11 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, nebyla-li poukázaná peněžní částka dodána ani vrácena, provozovatel ji vyplatí odesílateli, pokud o to odesílatel požádá do deseti let od poštovního podání.

Zaplatila jsem na chybně vytištěnou složenku za svoji sestru, která je dlouhodobě v cizině. Je případně možné požadovat proplacení třeba až na podzim, až přijede sestra na dovolenou, co k tomu potřebuji jako podklad a jaký je postup?

Nemůže-li být vrácená poukázaná peněžní částka vyplacena fyzické osobě, která prokáže, že je zmocněncem nebo zákonným zástupcem odesílatele - může (odesílatel) do jednoho roku od podání poštovní poukázky na kterékoliv poště na základě předložení podací stvrzenky zahájit standardní reklamaci dodání poštovní poukázky, - po uplynutí jednoho roku od podání poštovní poukázky je postup shodný s předchozími odpověďmi.