Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění k tiskopisům 2013

11. 11. 2013

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na tiskopisy za zdaňovací období 2013 a pro zdaňovací období 2014 (tiskopisy lze použít až v lednu 2014, s výjimkou tiskopisu 25 5460 MFin 5460 vzor č. 21).

Zároveň upozorňujeme plátce daně, kteří jsou zároveň plátci pojistného (tzn. zaměstnávají účastníky důchodového spoření), že v sekci Důchodové spoření - OPT-OUT jsou zveřejněny nové vzory hlášení, které plátce pojistného poprvé v elektronické podobě použije za leden 2014.

Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně pokynů a příloh

Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (MFin 5459 vzor č. 19), pokyny k jeho vyplnění (MFin 5459/1 vzor č.18) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2013/příp. pro zbývající části zdaňovacího období 2013. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně podle § 38j zákona o daních z příjmů Příloha č. 1 "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2013" (MFin 5490/1 vzor č. 13) a pro plátce daně, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů Příloha č. 2 "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (MFin 5530 vzor č. 10). Dále je povinnou přílohou pro plátce daně provádějící opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů "Příloha č. 3 k Vyúčtování" (MFin 5490 vzor č. 14), případně "Příloha č. 4 k Vyúčtování" (MFin 5531 vzor č. 9).

UPOZORNĚNÍ k tiskopisu Vyúčtování:

Ve vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013 lze provádět opravy pouze aktuálního zdaňovacího období. Opravy předcházejících zdaňovacích období je nutné provést formou dodatečného Vyúčtování k tomuto zdaňovacímu období, a to v souladu s § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “daňový řád”). 

Upozornění pro plátce daně, kteří zaměstnávají daňové nerezidenty:

Z ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pouze elektronicky u plátců daně u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), termín pro podání tohoto vyúčtování je do 20. března 2014. Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet těchto poplatníků v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Termín pro podání 20. března 2014 platí i pro plátce daně, kteří podají uvedené vyúčtování elektronicky, aniž by jim to zákon o daních z příjmů ukládal.

Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob, kde je termín pro podání do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

 • Tiskopis - MFin 5241 vzor č. 8
  na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2014 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (§ 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů).
 • Tiskopis - MFin 5246 vzor č. 8
  na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2014 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů).
 • Tiskopis - MFin 5460/1 vzor č.18
  Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013. Upozorňujeme plátce daně, že roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (v termínu do 31.3.2014 a vrácení přeplatků na dani a doplatků na daňovém bonusu v termínu do 30.4.2014) nelze provést u poplatníka, u kterého byly zálohy/záloha zvýšena o solidární zvýšení daně. Tito poplatníci si vypořádají svou povinnost prostřednictvím daňového přiznání.

 • Tiskopis MFin 5460 vzor č. 21
  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2013

 • Upozornění k tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2013" (Příloha č. 1 vyúčtování, tiskopis MFin 5490/1 - vzor č.13)
  Do počtu zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona daních z příjmů se zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Připomínáme, že na Přílohu č. 1 se uvádí počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1.prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů (tzn. i v případě zdanění srážkou podle zvláštní sazby daně).

  Čísla obcí (ZÚJ) pro vyplnění tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2013"
  Údaje o obcích České republiky uvedené v odkazu jsou přílohou Vyhlášky ministerstva financí č. 264/2013 Sb., která mimo jiné obsahuje sloupce Název obce a Kód základní územní jednotky (ZÚJ).

  Kódy států pro vyplnění Přílohy č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (MFin 5530 vzor č.10) a "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013" naleznete Kódy států.
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis MFin 5457 – vzor č. 22)
  Pro zdaňovací období 2014 zatím není vydáván nový vzor tiskopisu. Pro zdaňovací období 2014 lze použít současný vzor tiskopisu č. 22. I ve zdaňovacím období 2014 lze používat předcházející (podepsané) vzory např. 21, 20, s tím, že budou opraveny dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů. U předcházejících vzorů je dostačující, aby plátce do současných "Prohlášení" vložil volný list papíru, na kterém uvede novou výše uvedenou skutečnost, která má vliv na uplatnění/poskytnutí slevy na poplatníka podle § 35b odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.