Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2013

 • Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014

  ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty
 • Informace Generálního finančního ředitelství k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu

 • Oznámení podle § 30 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření

 • Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

  Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.
 • Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň

  dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v některých specifických případech provádění platebních transakcí
 • Informace k placení pojistného na důchodové spoření

  S účinností od 1. 1. 2013 zavádí zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, nové peněžité plnění v podobě pojistného na důchodové spoření (dále jen „pojistné“). Pojistné bude individualizováno za jednotlivé účastníky důchodového spoření a bude založeno na spořícím principu.

 • Uplatnění DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností

  Dotazy a odpovědi
 • Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň

  dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 41 540/13/7001-21002-012287
 • Stanovisko k aplikaci § 18 odst. 2 DŘ (delegace místní příslušnosti vs. přeregistrace)

  Z důvodu novelizace daňového řádu od 1. 1. 2013 (především části týkající se problematiky registrace) a též z důvodu nového organizačního uspořádání Finanční správy ČR (viz zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR, ve znění p. p., účinný od 1. 1. 2013) aktualizovalo Generální finanční ředitelství stanovisko č. j. 2233/12-2111-011654 k aplikaci § 18 odst. 2 daňového řádu.
 • Novinky v placení daně z nemovitostí

  S posledním květnovým dnem končí i lhůta pro placení daně z nemovitostí. Finanční správa ČR proto již tradičně rozesílá všem majitelům nemovitostí poštovní složenky s informacemi k placení této daně.

 • Finanční správa ČR žádá veřejnost, aby neprováděla platby na číslo bankovního účtu uvedené na složenkách doručených majitelům nemovitostí v měsíci dubnu.

  Někteří majitelé nemovitostí již obdrželi poštovní složenku k placení daně z nemovitostí na rok 2013. Na všech poštovních složenkách, doručených v měsíci dubnu, je nesprávně uvedeno číslo bankovního účtu pro platbu daně. K nesprávnému uvedení čísla bankovního účtu došlo pochybením dodavatelské firmy při tištění údajů na složenku. Finanční správa ČR se veřejnosti za toto nedopatření omlouvá. Dotčení majitelé nemovitostí obdrží kromě omluvného dopisu také nové složenky se správnými údaji.

 • Zaplatili jste na složenku s nesprávným číslem účtu?

  Odpověď na dotaz k postupu občanů, kteří zaplatili (v hotovosti na poště nebo bankovním příkazem) daň z nemovitostí na rok 2013 na nesprávné číslo bankovního účtu, které bylo natištěno na složenkách doručovaných k platbě daně na konci dubna.

 • Informace Finanční správy ČR k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

  Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní a záplav) rozhodl ministr financí využít své pravomoci podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k posečkaným úhradám daně s původním datem splatnosti, jež nastal ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. října 2013 a k zálohám na dani z příjmů fyzických osob splatných ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013, a to za podmínek uvedených v rozhodnutí.

 • Bezúplatné poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi

  Na základě dotazů ve věci daně darovací při bezúplatném poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi Generální finanční ředitelství uvádí:
  V souvislosti s povodněmi 2013 je osobám postiženým touto živelní událostí poskytována fyzickými a právnickými osobami bezúplatně materiální výpomoc včetně poskytování různých činností (služeb) nebo zapůjčování techniky.

 • Informace k placení daně z nemovitostí

  Na základě četných dotazů ohledně úroku z prodlení na dani z nemovitostí  upozorňujeme na obecnou úpravu v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, podle které  vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni  splatnosti až do dne platby včetně.

 • Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

  Od 1. 1. 2013 došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 502/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), i ke změnám v ustanovení § 55 tohoto zákona - „Pojišťovací činnosti“

 • Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ č.j. 23 024/11-3210-010165 ze dne 22.7.2011 - k aplikaci § 44 ZDPH – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

 • Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 – aktualizace

  Ve Finančním zpravodaji č. 9/2012 byl publikován článek Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013, který obsahoval mimo jiné i část III. Specifika při placení zajištění daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. S účinností od 1. ledna 2013 dochází novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ke vzniku ručení oprávněného příjemce. Tento nový ručitelský vztah způsobil změny nejen ve III. části článku Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 věnované specifikaci při placení zajištění daně dle zákona o DPH, ale i v popisech týkajících se obsahu položky „Zpráva pro příjemce“ u jednotlivých způsobů placení daně.

 • Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013

  Informační leták

 • Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013

  Informační leták

 • Stanovisko Generálního finančního ředitelství k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her

  povolovaných na základě § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

 • Informace GFŘ – k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013

 • Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň

  dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 • Informace GFŘ k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb

  V návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 23. 1. 2013 a na základě dotazů veřejnosti sděluje GFŘ ve věci povinnosti stávajících plátců (těch, kteří byli plátcem k 31. 12. 2012) následovné:

  Povinnost stávajících plátců DPH oznámit správci daně údaje podle ust. § 96 zákona o DPH je popsána ve výše zmíněné tiskové zprávě, včetně důsledků jejího nesplnění.

  Ust. § 96 zákona o DPH zakotvuje plátcům DPH:

  1) Povinnost sdělit správci daně čísla všech svých bankovních2 účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost.

  2) Oprávnění (nikoli tedy povinnost) určit, který z takto povinně oznamovaných účtů bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. jako údaj v Registru plátců DPH.

  1 Finanční správa ČR zveřejní od 1. 4. 2013 na svých internetových stránkách bankovní účty plátců DPH
  2 Přesněji účtů u poskytovatelů platebních služeb – zobecněno použitím pojmu „bankovní“ účty

 • Upozornění pro plátce pojistného

  Poplatník se může stát účastníkem důchodového spoření nejdříve ke dni 1.února 2013. Z toho je zřejmé, že první hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření plátce pojistného podává elektronicky poprvé za únor 2013 s termínem podání do 20.března 2013, a to za předpokladu, že poplatník splnil oznamovací povinnost vůči plátci pojistného a stal se účastníkem důchodového spoření ke dni 1. února 2013.

  Upozornění: Účastníkem důchodového spoření se fyzická osoba stává prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí, kterým byla smlouva zaregistrována, nabylo právní moci (viz ustanovení § 9 odst. 9 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření).

 • Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013

  Vzhledem k četnosti dotazů a z nich vyplývající nejistotu ohledně správnosti výkladu novelizovaných pravidel k uplatnění snížené sazby DPH u zdravotnických prostředků vydává Generální finanční ředitelství Informaci k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013

 • Informace Generálního finančního ředitelství ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí

  Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, byl mimo jiné novelizován i zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou se k 1. 1. 2013 zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 % ze základu daně. Zvýšená sazba se vztahuje na případy změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od 1. 1. 2013.

Aplikační služby