Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vybrané nálezy z kontrol FÚ (Září 2010)

4. 10. 2010

Právnická osoba – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 Správce daně provedl daňovou kontrolu roku 2007 a 2008 u daňového subjektu, jehož předmětem podnikání je výroba kosmetických přípravků pro hotely.
Daňový subjekt zaměstnával v kontrolovaných zdaňovacích obdobích pracovníky na základě smluvního vztahu se zahraniční osobou, která jejich práci fakturovala. Daňový subjekt předložil ke kontrole podklady pro fakturaci, které obdržel od svého obchodního partnera společně s fakturou – daňovým dokladem. Daňový subjekt provedené práce účtoval jako služby, neprováděl zdanění ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Podklady za jednotlivé měsíce obsahovaly jméno a příjmení pracovníka a počet odpracovaných hodin. Prohlášení k dani ve smyslu § 38k odst. 4 ZDP daňový subjekt neměl.
Jednalo se o činnosti závislé na osobě plátce – daňový subjekt, mající všechny znaky závislé činnosti dle § 6 odst. 1a) ZDP. Poplatník byl při výkonu práce povinen dbát příkazu plátce. Správce daně po zhodnocení všech předložených důkazních prostředků a zjištěných skutečností daňovému subjektu doměřil daň ze závislé činnosti ve smyslu § 6 odst. 2 ZDP, když provedl měsíční propočet záloh dle jednotlivých poplatníků.
Výše doměrku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:

  • r. 2007 244.000,- Kč 
  • r. 2008 453.000,- Kč
Daňová kontrola byla ukončena, doměřená daň byla uhrazena.

 

Daň z příjmů právnických osob a DPH –neprokázané fakturované služby

Finanční úřad zahájil daňovou kontrolu daně z příjmů právnických osob a DPH za zdaňovací období kalendářního roku 2006 a 2007 u společnosti s ručením omezeným, která v prověřovaných zdaňovacích obdobích provozovala nákup a prodej sportovních zařízení vhodných pro fitness-centra a pořádání kurzů pro instruktory na těchto zařízeních.
V rámci daňové kontroly za použití software IDEA byly zjištěny značné nesrovnalosti ve skladové evidenci prodávaného zboží, kdy evidované stavy zboží neodpovídaly skutečnosti při porovnání nákupu a prodeje jednotlivých druhů podle označených kódů. Zároveň bylo zjištěno, že společnost odepisovala ve značném rozsahu ze skladu zboží z důvodu uznaných a uskutečněných reklamací, dále z důvodu spotřeby reklamních předmětů a vzorků, přičemž tyto případy nebyly žádným způsobem doloženy, ani na výzvu správce daně. Navržené důkazní prostředky - provedené svědecké výpovědi a součinnosti s třetími osobami, neprokázaly provedené reklamace a správnost skladové evidence. Vzhledem k tomu, že společnost neunesla důkazní břemeno a nakoupené a odepsané zboží nebylo ve stavu zásob, ani zahrnuto v tržbách za prodané zboží, dospěl správce daně k závěru, že byly zkráceny výnosy a uskutečněná zdanitelná plnění vykázaná v daňových přiznáních.
Závažným zjištěním v rámci prováděné daňové kontroly byla i skutečnost, že v nákladech společnosti byly zaúčtovány faktury za zprostředkování prodeje v celkové hodnotě převyšující 2 mil. Kč, vystavené jedním z jednatelů společnosti, které byly částečně vystaveny v období, kdy jednatelem byl a z větší části v období, kdy ze společnosti vystoupil a přestal být i jejím jednatelem. Výše takto účtované provize v porovnání se společností dokládanými souvztažnými zakázkami však v konečném efektu způsobila, že údajně zprostředkované prodeje byly z pohledu společnosti buď ztrátové, nebo s minimálním ziskem. V reakci na výzvu správce daně společnost různě měnila navrhované důkazní prostředky i zakázky, jichž se mělo zprostředkování týkat. Složitým dokazováním – výslechy svědků ze strany odběratelů společnosti a bývalého jednatele bylo zjištěno, že zaúčtované faktury nekorespondují se skutečností. Z uvedených důvodů společnost neprokázala oprávněnost zahrnutí nákladů na zprostředkování do daňově uznatelných nákladů. Zaúčtování daňově uznatelných nákladů bylo zjištěno i na základě faktur vystavených dalším jednatelem společnosti. V tomto případě se jednalo o činnost, která odpovídala jeho jednání za společnost dle společenské smlouvy, tedy jednání z funkce jednatele společnosti. Z těchto důvodů nebylo uvedené faktury možné akceptovat jako daňové náklady. Dále bylo zjištěno, že společnost zaúčtovala do daňově uznatelných nákladů fakturu na téměř 300 tis. Kč, vystavenou spojenou osobou – občanským sdružením za školení instruktorů pro odběratele společnosti, přičemž měla ve svých nákladech zahrnuty i další faktury od jiných osob za stejnou službu. Porovnáním s vyfakturovanými částkami za školení osob odběratelům bylo zjištěno, že i školení poskytnutá jinými osobami převyšují co do počtu vyškolených osob skutečně realizovaná školení. Z dokazování a výslechu svědků vyplynulo, že společnost neunesla důkazní břemeno a neprokázala uskutečnění fakturovaných služeb a oprávněnost jejich zahrnutí do daňově uznatelných nákladů. Zároveň bylo v kontrolovaných obdobích zjištěno zkreslení základu daně z titulu nesprávného vyúčtování vystavených zálohových faktur, kdy do výnosů nebylo konečné vyúčtování zahrnuto, buď vůbec, nebo v nesprávné výši a z titulu neoprávněného zahrnutí nedoložených a neprokázaných nákladů do daňově uznatelných nákladů (sponzorský dar, doklad vystavený na jiný subjekt).
Zejména s ohledem na zjištěné krácení příjmů byla daň stanovena za použití pomůcek v souladu s ustanovením § 31 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě provedených zjištění byla za zdaňovací období roku 2006 u daně z příjmů právnických osob doměřena daňová povinnost 519.360,- Kč a za zdaňovací období roku 2007 - 730.560,- Kč, tedy celkem doměřeno 1.249.920,- Kč. U daně z přidané hodnoty byla za kontrolovaná zdaňovací období doměřena daňová povinnost v celkové výši 614.742,- Kč.
Trestní oznámení bude podáno.

 

Daň z příjmů fyzických osob – ztracené doklady

 Finanční úřad provedl kontrolu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2006 až 2008 u fyzické osoby s předmětem podnikatelské činnosti – provozování autoškoly, hostinská činnost a obchodně zprostředkovatelská činnost.
Při zahájení kontroly uvedl daňový subjekt do protokolu, že chtěl připravit doklady za uvedené roky, ale zjistil, že doklady nemá. Ke ztrátě došlo zřejmě při stěhování firmy a bytu. Do protokolu daňový subjekt dále uvedl, že v kontrolovaných letech míval kolem dvou set žadatelů o řidičský průkaz ročně.
Správce daně zaslal v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k součinnosti třetích osob městskému úřadu za účelem zjištění počtu žadatelů o získání řidičského oprávnění za roky 2006 – 2008. Z odpovědi na výzvu bylo zjištěno, že 715 uchazečů (z toho 494 zahraničních) vykonalo závěrečnou zkoušku v roce 2006, 555 uchazečů (z toho 349 zahraničních) vykonalo závěrečnou zkoušku v r. 2007 a 580 uchazečů (z toho 422 zahraničních) vykonalo závěrečnou zkoušku v r. 2008.
Na základě zjištěných skutečností vznikly správci daně pochybnosti o výši příjmů a tím i o výši základu daně z příjmů fyzických osob, které byly uvedeny v přiznáních k dani z příjmů fyzických osob. Tyto pochybnosti daňový subjekt neodstranil ani na výzvu správce daně. Proto přistoupil v souladu s ustanovením § 31 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ke stanovení daňové povinnosti za použití pomůcek. Vzhledem ke skutečnosti, že daňový subjekt nebyl schopen prokázat výši příjmů za jednotlivá zdaňovací období, rozhodl se správce daně použít jako pomůcku ceny používané ve stejném místě a čase jinými provozovateli autoškoly. Ceny za jednotlivá řidičská oprávnění vynásobil správce daně počtem uchazečů o získání příslušných řidičských oprávnění. Ve prospěch daňového subjektu správce daně uvažoval se stejnou cenou za řidičské oprávnění pro české i zahraniční uchazeče. Výdaje dodatečně doložil daňový subjekt v průběhu kontroly daňovými doklady, včetně výdajů snižujících základ daně (leasing, odpisy).
Daňovému subjektu byla dodatečně stanovena daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období r. 2006 ve výši 1,149.525,-Kč, za zdaňovací období r. 2007 ve výši 881.089,-Kč a za zdaňovací období r. 2008 ve výši 475.035,-Kč, celkem 2,505.649,- Kč.
Trestní oznámení bude podáno. 

Daň z příjmů právnických osob – zjištění manka

Při kontrole velkého daňového subjektu zabývajícího se výrobou automobilových dílů a součástek bylo zjištěno, že daňový subjekt zaúčtoval v prosinci roku 2006 na jednotlivé analytické účty (účtové skupiny 549) do výdajů (nákladů) manka zjištěná inventarizací majetku k 29. 12. 2006. Jednalo se o manka na materiálových zásobách, na polotovarech, a na hotových výrobcích. Tyto výdaje (náklady) daňový subjekt označil z pohledu daně z příjmů právnických osob jako nedaňové jejich uvedením na řádek 40 daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2006.
Správce daně dále v průběhu kontroly ověřil, že ztráta majetku (manka) byla zjištěna inventurou, a že daňový subjekt v návaznosti na tato zjištěná manka neprovedl žádný z úkonů, který je se zjištěním manka obvykle spojen, tj. nevyvodil odpovědnost vůči pracovníkům hmotně odpovědným za zásoby (neúčtoval o předpisu náhrad manka) ani nepřijal jiná opatření k zamezení podobných inventurních rozdílů. Označení předmětného manka jako nedaňového výdaje (nákladu) posoudil správce daně tak, že se jedná o manka nad normu přirozených úbytků zásob.
Z podkladů pro sestavení daňových přiznání k DPH vyplynulo, že daňový subjekt neodvedl z částek manka DPH, ač tak učinit měl ve smyslu ustanovení §13 odst.4 písm.a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále je ZDPH), protože o majetku vyčísleném jako manko neprokázal, že byl použit pro účely související s uskutečňováním jeho ekonomických činností.
Daňový subjekt svůj postup zdůvodnil tím, že podle jeho názoru je manko ve výši 12,5 mil. Kč nevýznamným zlomkem obratu skladu, a že výši manka a jeho dopady z pohledu DPH nelze posuzovat dle absolutní částky manka, ale naopak je nutno vzít v úvahu podíl na celkovém obratu skladu. V tomto případě se jedná o 3,5 promile.
Dále daňový subjekt konstatoval, že vzhledem k množství a rozmanitosti druhů zboží, které pro svou výrobu potřebuje a skladuje a k množství a objemům každodenních dodávek, je nemožné vést sklad tak, aby nedocházelo k žádným inventarizačním rozdílům, a že výrazná část inventarizačních rozdílů pramení z nesrovnalostí již při dodávkách do skladu. Další příčinou vzniku manka je, dle tvrzení daňového subjektu, zničení či poškození zásob v důsledku chybného nastavení zařízení, na kterém jsou zpracovávány a rovněž tak zničené kusy materiálu, které se znehodnotí při standardním chodu výrobního procesu. Část manka rovněž vzniká z důvodu nekvalitních dodávek.
Tato tvrzení však byla v rozporu se skutečností zachycenou v účetnictví daňového subjektu, protože zničené či poškozené kusy materiálu při výrobě byly průběžně během roku účtovány podle protokolů o zničených a poškozených zásobách a na účty účtové skupiny 549 účtoval daňový subjekt částky pouze dne 29. 12. 2006, a to manka zjištěná při inventarizaci majetku, tj. rozdíly mezi skutečným stavem a stavem účetním, nikoliv průběžně znehodnocované zásoby při výrobě. Tvrzení, že inventurou zjištěné manko je jen nevýznamným zlomkem obratu skladu, je nepřípadné, protože uskutečnění zdanitelného plnění dle ZDPH nelze posuzovat podle výše částky, ale podle toho, zda se o zdanitelné plnění jedná či nikoliv. Dodatečná povinnost odvodu DPH ve výši 1,9 mil. Kč vyčíslené z uvedeného manka pak nepochybně nevýznamnou částkou není. Rovněž tvrzení o nesrovnalostech při dodávkách materiálu nebyla pro posouzení věci relevantní, protože pokud k nim docházelo, měly být řešeny, např.reklamačním řízením a nikoli na úkor daňových povinností.
Daňový subjekt se opětovně několikrát k problematice manka vyjadřoval, zejména ke způsobu jeho vzniku s tím, že se jedná o technologické ztráty vznikající v procesu výroby a tedy s ekonomickou činností související, přičemž tak konal způsobem značně popírajícím základní zásady daňového řízení.
Ke změně právního posouzení celé záležitosti ze strany správce daně nedošlo, byla doměřena daň v částce 1,9 mil. Kč. Daňový subjekt neuplatnil opravné prostředky. 

Daň z příjmů právnických osob – prodej nemovitostí

 Právnická osoba, s.r.o., daňový subjekt nepodávající daňové přiznání, daňové přiznání za období 2006 a 2007 vyměřena na nulu podle § 44 odst. 1 ZSDP.
V rámci dožádání o provedení místního šetření u našeho daňového subjektu nám byla zaslána Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti, dle které byla našemu daňovému subjektu vyplacena odměna za zprostředkování ve výší 5,750.000,- Kč. Současně byl zaslán i výpis z běžného účtu daňového subjektu, na který byla předmětná částka zaslána.
Při provedeném šetření jednatel i zástupce daňového subjektu potvrdili, že smlouvu podepsal jednatel firmy a odměna byla daňovému subjektu zaslána na bankovní účet. Ihned byla zahájena daňová kontrola. Jinou činnost daňový subjekt v průběhu roku 2006 nevykonával, další doklady ke kontrole nepředložil. Daň byla stanovena za použití pomůcek ve výši 1,370.640,- Kč.
Při prováděné kontrole za rok 2006 bylo zjištěno, že daňový subjekt v roce 2007 nakoupil a prodal nemovitosti. Proto byla zahájena i kontrola daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2007. Od finančního úřadu, v jehož místní působnosti se nemovitosti nachází, byly získány kupní smlouvy, ze kterých vyplynulo, že daňový subjekt prodal nemovitosti se ziskem 3,350.000,- Kč. Byla doměřena daň ve výši 802.080,- Kč. 

Daň z příjmů právnických osob – zvýšení základu daně

u společnosti s ručením omezeným :
Do daňových nákladů kontrolovaný daňový subjekt zahrnul náklady spojené s prodejem zboží, které prokazatelně vznikly nikoli kontrolovanému daňovému subjektu, ale slovenské společnosti, které správce daně neuznal ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tyto náklady u daňového subjektu jako náklady jím vynaložené na dosažení, zajištění a udržení jeho zdanitelných příjmů a o částku 1,237.346,36 Kč zvýšil kontrolovanému daňovému subjektu za zdaňovací období kalendářní rok 2007 základ daně.

Daň z příjmů právnických osob – neprokázané náklady

u společnosti s ručením omezeným :
V rámci daňové kontroly za zdaňovací období kalendářní rok 2006 bylo daňovému subjektu uloženo rozhodnutím, aby mj. doložil, prokázal a vysvětlil v souvislosti s daňovou kontrolou daně z příjmů právnických osob oprávněnost zaúčtovaných nákladů. Daňový subjekt v protokolu o ústním jednání uvedl, že uvedené náklady nemůže prokázat. Na základě zmíněných skutečností ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů neuznal správce daně daňovému subjektu na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářní rok 2006 pro daňové účely neprokázané výdaje (náklady) v částce 15,307.081,- Kč a za zdaňovací období od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2008 pro daňové účely neprokázané výdaje (náklady) v částce 7,000.134,- Kč jako výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Daň z příjmů právnických osob- chybné účtování

u společnosti s ručením omezeným :
V rámci daňové kontroly na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářní rok 2006 bylo zjištěno, že daňový subjekt prováděl účtování o pořízení a úbytku zásob způsobem B. V rámci inventarizace zásob zjistil a vyčíslil inventarizační rozdíly (manka a přebytky), o kterých při uzavírání účetních knih k 31. 12. 2006 chybně účtoval, a hodnotu přebytků v částce 251.001,53 Kč daňový subjekt nezahrnul do základu daně za kontrolované zdaňovací období roku 2006.
Na základě uvedených skutečností správce daně daňovému subjektu ve smyslu ust. § 23 odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů za zdaňovací období kalendářní rok 2006 zvýšil základ daně o částku 251.002,- Kč.

Nepřiznaná uskutečněná zdanitelná plnění na DPH a DPFO

Správce daně obdržel dožádání na prověření faktur vydaných u nám místně příslušného daňového subjektu, který se zabývá stavební činností. Z údajů v ADIS správce daně zjistil, že daňový subjekt v jednotlivých zdaňovacích obdobích přiznal v podaných přiznáních k DPH nižší daň na výstupu, než jaká byla uvedena na daňových dokladech, jež byly předmětem dožádání. Dále bylo zjištěno, že na daňových dokladech jsou uvedeny jiné účty, než které daňový subjekt nahlásil na finanční úřad. Daňový subjekt byl předvolán k výpovědi svědka. Byla zaslána výzva k součinnosti třetích osob na peněžní ústavy, u nichž byly vedeny účty, na dožádaných fakturách uvedené. Správce daně požadoval v rámci vyhledávací činnosti zaslat výpisy z účtu i za předchozí zdaňovací období. S daňovým subjektem byla zahájena kontrola DPH za zdaňovací období, která byla na daňových dokladech uvedena. Při zahájení daňové kontroly předložil daňový subjekt ke kontrole faktury vydané, ale pouze ty, na nichž byl uveden bankovní účet, který je na finančním úřadě nahlášen. Jednalo se o totožnou číselnou řadu faktur vydaných jako na dožádaných fakturách, ovšem byly vystaveny pro jiné odběratele. Faktury, které byly předmětem dožádání, k daňové kontrole předloženy nebyly. Z obdržených odpovědí na výzvy k součinnosti od peněžních ústavů správce daně zjistil:

  • daňový subjekt ke své podnikatelské činnosti používal i další účty, které byly vedeny jak na jeho osobu, tak i na osoby jiné 
  • na tyto účty byly zasílány výhradně platby přijaté od daňového subjektu z přijatého dožádání, a to již od roku 2007

Daňová kontrola byla okamžitě rozšířena na DPH o další zdaňovací období a současně byla zahájena kontrola daně z příjmů fyzických osob.

 Poté byla provedena svědecká výpověď, daňový subjekt potvrdil uskutečnění zdanitelných plnění a přijetí fakturovaných částek, které byly předmětem dožádání.
V průběhu daňové kontroly daňový subjekt přiznal uskutečnění zdanitelných plnění, které byly fakturovány druhou číselnou řadou na dožadovaný daňový subjekt, předložil veškeré faktury. Z těchto dalších faktur byly zjištěny další účty, na které byly zasílány úhrady za jeho uskutečněná zdanitelná plnění, na všechny byly zaslány výzvy k součinnosti třetích osob. Opět se jednalo o účty vedené jak na jméno daňového subjektu tak i na jména osob jiných. Poté bylo s daňovým subjektem vždy odsouhlaseno, že se jedná o příjmy za jeho uskutečněná zdanitelná plnění. Celkem doměřeno na DPH - daň na výstupu za zdaňovací období roku 2007 až 2009 Kč 3,157.326,-.
Celkem doměřeno na DPFO za zdaňovací období roku 2007 až 2008 Kč 2.407.746,- .
Daňový subjekt se neodvolal. Správce daně bude podávat na daňový subjekt trestní oznámení. 

Daň z příjmů fyzických osob a daň z přidané hodnoty - vystavování faktur a nepodání daňového přiznání

Na základě dožádání z jiného finančního úřadu a následné svědecké výpovědi bylo zjištěno, že daňový subjekt fyzická osoba plátce daně vystavoval v roce 2006 faktury, uskutečňoval zdanitelná plnění a nepodal daňová přiznání na DPFO ani za jednotlivá zdaňovací období roku 2006 k DPH. Správce daně zahájil daňovou kontrolu DPFO a DPH roku 2006. Při kontrole bylo zjištěno, že daňový subjekt vystavoval faktury a uskutečňoval plnění i v roce 2007 a opět nepodával správci daně daňová přiznání. Správcem daně byly zaslány výzvy, daňový subjekt ani na základě těchto výzev daňová přiznání nepodal. Správce daně zahájil daňovou kontrolu DPFO a DPH roku 2007 a na DPFO doměřil všechny zjištěné vystavené a uhrazené faktury. Správce daně doměřil za rok 2006 daň z příjmů fyzických osob ve výši 170.140,- Kč, za rok 2007 byla stanovena daň z příjmů fyzických osob dle pomůcek v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů ve výši 349.052,- Kč. Na dani z přidané hodnoty správce daně doměřil za rok 2006 a 2007 celkovou částku 593.943,- Kč. Daňový subjekt se neodvolal. Správce daně podal na daňový subjekt trestní oznámení. 

Daň z příjmů právnických osob - nesprávné uplatnění odčitatelných položek od základu daně

 Daňovým subjektem byly v roce 2006 uplatněny náklady, u kterých nebylo prokázáno, že se jedná o náklady na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, v jednom případě nebyl náklad uplatněn ve věcné a časové souvislosti s kontrolovaným zdaňovacím období. Dále se jednalo o tvorbu opravných položek v rozporu se zákonem o rezervách (tvorba OP k promlčeným pohledávkám a k pohledávce vzniklé mezi spojenými osobami) a o uplatnění nákladu mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti. Z největší části byl doměrek tvořen chybným uplatněním odečtu dle § 34 odst. 7 ZDP. Jednalo se o položky odčitatelné od základu daně dle § 34 odst. 3 10% vstupní ceny hmotného majetku, 30% nákladů na výuku žáků ve studijních a učebních oborech, vzniklých v letech 2000 – 2004. Takto vzniklý odečet může být uplatněn v nejbližším zdaňovacím období, kdy daňový subjekt vykáže základ daně. Z podaných daňových přiznání bylo zjištěno, že daňový subjekt vykázal dostatečný základ daně již v roce 2003 a 2004, proto odečet mohl být uplatněn již v těchto letech. Posledním nedostatkem bylo uplatnění nákladů vynaložených na provoz středního odborného učiliště v rozporu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP a v návaznosti na tyto náklady uplatnění odečtu v rozporu s ustanovením § 34 odst. 3 ZDP (30% nákladů vynaložených dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 na výuku žáků ve studijních a učebních oborech SOU). Správce daně doměřil za rok 2006 daň z příjmů právnických osob ve výši 1,051.680,- Kč. Daňový subjekt se neodvolal. 

Daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty – nepodané daňové přiznání

 Správce daně provedl daňovou kontrolu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 a současně daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období I. čtvrtletí 2006.
Kontrolovaná obchodní společnost s r.o. v likvidaci se zabývala obchodem s hutním materiálem a nepodala daňová přiznání k DPPO za zdaňovací období roku 2006 a k DPH za zdaňovací období I. čtvrtletí 2006. Z moci úřední byl daňovému subjektu vyměřen předpoklad přiznání na daň ve výši 0,00 Kč.
Na základě jiného daňového řízení se správci daně podařilo získat důkazní prostředky – faktury, vydané touto obchodní společností a dále výpis z bankovního účtu daňového subjektu, na který byly vydané faktury odběratelem uhrazeny.
Daňový subjekt tyto vydané faktury nezahrnul do svých výnosů ani do základu daně a z těchto daňových dokladů nebyla odvedena daň z přidané hodnoty na výstupu.
Celkové nepřiznané výnosy činily v základu daně 1,598.271,- Kč, nepřiznaná daň z příjmů právnických osob ve výši 24% činila 383.520,- Kč. Dále nebyla odvedena DPH na výstupu ve výši 303.672,- Kč (ZD = 1,598.271,- Kč). Na daňový subjekt bylo podáno trestní oznámení.

Daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty – nepodané daňové přiznání

 Finanční úřad provedl kontrolu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005 a 2006 a daně z přidané hodnoty za zdaňovací období II. – IV. čtvrtletí 2005 u fyzické osoby, jejímž předmětem podnikání je výkup a prodej sběrového papíru. Za zdaňovací období 2005 a 2006 daňový subjekt nepodal daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a nepodal ani daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období roku 2005, přestože vykonával podnikatelskou činnost. (Správce daně v roce 2005 prováděl u daňového subjektu kontrolu za dřívější zdaňovací období, bylo mu tedy známo, že v roce 2005 podnikal). Při zahájení daňové kontroly předložil daňový subjekt správci daně vystavené faktury a bankovní výpisy, z nichž správce daně zjistil, že mu v roce 2005 a 2006 plynuly příjmy za prodej sběrového papíru a zjistil konkrétní uskutečněná zdanitelná plnění za rok 2005. Další faktury vydané získal správce daně dožádáním a doměřil daňovému subjektu daň na výstupu. Správce daně také zjistil, že daňový subjekt měl v roce 2005 a 2006 příjmy za postoupení pohledávek. Správce daně na základě dožádání získal smlouvy o postoupení pohledávek a doměřil daňovému subjektu další příjmy. Celkové příjmy, které daňový subjekt nepřiznal činily za rok 2005 částku 872.849,40 Kč a za rok 2006 částku 1,998.444,30 Kč. Daňový subjekt v průběhu daňové kontroly předložil nákladové faktury, které mu správce daně zohlednil. Celkem doměřená daň byla za rok 2005 ve výši 99.540,-Kč a za rok 2006 ve výši 385.436,-Kč. Doměřená daň z přidané hodnoty činila 180.008,- Kč. Daňový subjekt se neodvolal. Správce daně podal na daňový subjekt trestní oznámení.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků – vznik stálé provozovny

Na základě kontroly daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období r. 2006 byla správcem daně provedena kontrola daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období r. 2005, 2006 a 2007 u daňového subjektu – zahraniční fyzické osoby - který v ČR podnikal od r.1994, předmětem podnikání byly montážní práce, vodoinstalatérství.
Kontrolou bylo zjištěno, že si daňový subjekt k provedení montážních prací kovových konstrukcí na stavbách v ČR najímal živnostníky ze Slovenska nebo právnické osoby ze Slovenska (ty dále poskytly své zaměstnance) a následně tyto práce fakturovaly. Vykonané práce daňový subjekt společně se svými službami fakturoval svým odběratelům. Najaté pracovníky ze Slovenska daňový subjekt na stavbách řídil, poskytoval jim své nářadí, kontroloval jejich práci, byl za jejich práci odpovědný a výsledky této práce následně předával svým odběratelům, sám vedl stavební deníky. Podnikatelská činnost na území ČR byla řízena z místa podnikání, tak jak bylo uvedeno v obchodním rejstříku.
Z titulu trvalého zařízení pro podnikání, ve kterém byla zcela nebo zčásti vykonávána jeho činnost a místo vedení daňovému subjektu jako nerezidentu ČR vznikla na území ČR tzv. „Stálá provozovna“, a to v souladu s článkem 5 Smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění. V souladu s § 22 odst. 1 písm a) ZDP se za příjmy ze zdrojů na území ČR u nerezidentů ČR (§ 2 odst. 3 ) považují příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny a dle § 22 odst. 2 ZDP se za stálou provozovnu rozumí místo k výkonu činností poplatníků, daňových nerezidentů, na území ČR.
Správce daně posoudil najaté pracovníky ze Slovenska jako zaměstnance daňového subjektu, kteří práci vykonávali na území ČR prostřednictvím stálé provozovny a dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) ZDP se příjmy za jejich práci považují za příjmy ze zdrojů na území ČR. ČR má v takovém případě právo zdanit své zdroje příjmů v návaznosti na čl. 14 „Příjmy ze závislé činnosti“ Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskem.
Daňový subjekt měl v r. 2005, 2006 a 2007 v ČR povinnosti plátce daně - z vyplacených příjmů nebyly v rozporu s ustanovením § 38h ZDP sraženy a odvedeny zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
Daňový subjekt neprokázal správci daně skutečnosti, k jejichž průkazu byl v průběhu daňového řízení vyzván a to konkrétně kteří pracovníci na jednotlivých zakázkách pracovali, kolik hodin v jakých měsících odpracovali a kolik činila jejich odměna za práci - nesplnil tak povinnost stanovenou v ustanovení § 31 odst. 9 zákona o správě daní a poplatků.
Na základě těchto skutečností správce daně v souladu s ustanovením § 31 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků stanovil daňovému subjektu daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období r. 2005, 2006 a 2007 dle pomůcek celkem ve výši 174.600,- Kč. Daňový subjekt se neodvolal. 

Daň z příjmů fyzických osob a daň z přidané hodnoty – aukční servery

U daňového subjektu byla zahájena daňová kontrola v rámci probíhající kontrolní akce zaměřené na společnosti provozující aukční servery. Ze zaslané databáze společnosti provozující aukční server bylo zjištěno, že daňový subjekt obchodoval v roce 2007 přes aukční server této společnosti, a to zejména s elektronikou (televize, LCD monitory, kamery apod.). Vzhledem k tomu, že výše jím přiznávaných příjmů v podaném daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 ani výše uskutečněných plnění v daňových přiznáních k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období roku 2007 neodpovídala výši příjmů získaných prodejem zboží na aukčním serveru společnosti, byla u daňového subjektu zahájena kontrola daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty za zdaňovací období roku 2007.
V průběhu kontroly daňový subjekt u malé části prodávaných věcí na aukčním serveru společnosti doložil, že se jednalo o prodej movitých věcí z osobního majetku daňového subjektu, které jsou příjmem osvobozeným od daně z příjmů. Hodnota prodaného zboží po zohlednění prodeje těchto movitých věcí v roce 2007 u daňového subjektu činila celkem částku 2,373.267 Kč. Vzhledem k tomu, že daňový subjekt je plátcem daně z přidané hodnoty a cena prodaného zboží je sjednána jako cena konečná, jedná se o částku včetně této daně.
Daňový subjekt je podnikatelem, a vztahuje se na něj ustanovení obchodního zákoníku. Dle příslušných ustanovení tohoto zákona se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Daňový subjekt v kontrolovaném období soustavně prodával prostřednictvím aukčního serveru společnosti zboží, tzn. daňový subjekt podnikal. Příjmy takto získané měly být uvedeny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob jako příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Daňový subjekt však příjmy, které obdržel z prodeje zboží na aukčním serveru společnosti do svého základu daně nezahrnul, a proto mu správce daně zvýšil základ daně o částku 1,994.256,26 Kč, což je hodnota tohoto prodaného zboží po odpočtu daně z přidané hodnoty ve výši 379.010,74 Kč.
Zároveň byl daňový subjekt v průběhu kontroly vyzván k prokázání a doložení výdajů souvisejících s prodejem tohoto zboží na aukčním serveru společnosti. Daňový subjekt doložil a prokázal pouze výdaje související se zaplacením provizí společnosti v celkové výši 128.720,- Kč. Správce daně tyto výdaje zohlednil a snížil o tuto částku základ daně z příjmů fyzických osob.
Celková hodnota zvýšení základu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2007 na základě provedené kontroly činí 1,865.536 Kč a doměřená daň 564.092 Kč.
Daňový subjekt prodával zboží přes aukční server společnosti ve zdaňovacím období roku 2007 soustavně, tzn. prováděl ekonomickou činnost. Prodej zboží na tomto aukčním serveru společnosti je tak předmětem daně z přidané hodnoty. Jedná se o dodání zboží v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Vzhledem k tomu, že daňový subjekt daň na výstupu z prodeje zboží na aukčním serveru společnosti nepřiznal, správce daně mu ji doměřil.
Celková doměřená daň z přidané hodnoty ve zdaňovacím období roku 2007 činí 379.011 Kč. 

Daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob – neuskutečněná plnění

Finanční úřad prováděl u společnosti s ručením omezeným daňovou kontrolu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty, v jejímž průběhu získal správce daně pochybnosti o rozsahu daňovým subjektem přijatých plnění. Správce daně v průběhu kontroly zjistil, že daňový subjekt uplatňoval náklady a nárok na odpočet daně na základě plnění, jejichž přijetí neprokázal. Správce daně tak dodatečně vyměřil daň z příjmů právnických osob ve výši 624.000,- Kč a daň z přidané hodnoty v celkové výši 456.000,- Kč. Proti dodatečným platebním výměrů podal daňový subjekt odvolání, které správce daně postoupil k rozhodnutí finančnímu ředitelství.
Odvolací orgán prováděl rozsáhlé doplňování daňového řízení, v jehož průběhu vyšlo najevo a bylo jednoznačně prokázáno, že deklarované reklamní služby se vůbec neuskutečnily. Na základě získaných důkazů odvolací orgán učinil závěr, že daňový subjekt uplatňoval předmětné výdaje a nárok na odpočet daně neoprávněně, a odvolání zamítl.
Společnost s ručením omezeným následně uhradila nejen dodatečně vyměřenou daň z příjmů právnických osob ve výši 624.000,- Kč a daň z přidané hodnoty ve výši 456.000,- Kč, ale i penále v celkové výši 1,119.000,- Kč.

Daň z přidané hodnoty – neprokázaný nárok na odpočet

Kontrola byla provedena u společnosti s ručením omezeným na dani z přidané hodnoty za období r. 2006, 2007, 2008.
Hlavním předmětem podnikání daňového subjektu v kontrolovaných obdobích byla koupě zboží (motocyklů) a prodej.
Daňový subjekt je plátce DPH od 1. 4. 2005 do prosince 2006 se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, od ledna 2007 s měsíčním zdaňovacím obdobím. Společnost v sídle na adrese zapsané v Obchodním rejstříku fakticky nesídlí. Doručovací adresu, kancelář a prodejnu má daňový subjekt na jiné adrese. Ve sledovaném období měl daňový subjekt 10 zaměstnanců.
Daňový subjekt se zabývá nákupem a prodejem motocyklů, čtyřkolek a příslušenství k nim, zejména následujících značek: SUZUKI, YAMAHA, KAWASAKI, POLARIS, CAN-AM a HONDA. Zboží nakupuje daňový subjekt v ČR a pořizuje v EU, zejména v SRN. Správce daně ověřil VAT uvedených společností v systému VIES. Do dubna 2007 provozoval dále daňový subjekt hotel v Jizerských horách. Dne 8. 12. 2009 byla mezi daňovým subjektem a další společností s.r.o. uzavřena smlouva o prodeji podniku.
Po zahájení daňové kontroly byl daňový subjekt vyzván k předložení účetnictví, evidence DPH, prvotních dokladů, soupisů majetku, evidence jízd a veškerých smluv souvisejících s podnikáním za předmětná zdaňovací období. Dále byl v průběhu řízení vyzván k prokázání přijetí zdanitelných plnění od některých dodavatelů a k prokázání, pro jakou ekonomickou činnost byla přijatá zdanitelná plnění použita. Správce daně dále provedl výslechy řady svědků a zjišťoval další skutečnosti formou dožádání dalších finančních úřadů.
Závěr
Předmětem kontroly bylo ověření daňové uznatelnosti uplatněného nároku na odpočet daně z jednotlivých daňových dokladů, což musí prokázat sám daňový subjekt (§ 31 odst. 9 ZSDP). Správce daně požadoval, aby i přes existenci daňového dokladu daňový subjekt prokázal nárok na odpočet daně, a to nejen formálně správnými daňovými doklady, ale existencí faktického zdanitelného plnění. Jestliže zdanitelné plnění nebylo uskutečněno, nemůže být důkazní povinnost naplněna pouhým předložením, byť formálně správného, daňového dokladu. Daňový subjekt nárok na odpočet neprokázal a na základě porušení zákona a předpisů o DPH, byla dodatečně doměřena daň, o kterou byla krácena daňová povinnost za 1. – 4. čtvrtletí 2006 a leden – prosinec 2007, leden – červen 2008 v celkové výši 19,144.202,- Kč.

Daň z příjmů právnických osob – nezvýšení výsledku hospodaření

 Činností kontrolovaného daňového subjektu byl pronájem vlastní nemovitosti. Nájemce této nemovitosti – administrativní budovy prováděl technické zhodnocení formou stavebních úprav. Nájem byl na základě dohody obou stran ukončen. Správce daně z podkladů, které si opatřil od bývalého nájemce a na základě kopií faktur a předávacích protokolů sestavil hodnotu technického zhodnocení a jeho zůstatkovou cenu, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování dle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP na částku cca 7,5 mil. Kč. O tento nepeněžní příjem byl daňový subjekt povinen, podle ustanovení § 23 odst. 3 a 6 ZDP, zvýšit výsledek hospodaření. Současně bylo ze spisového materiálu vedeného vyměřovacím oddělením zjištěno, že v roce 2003 daňový subjekt vyloučil při stanovení základu daně nerealizované kursové zisky téměř za 3 mil Kč. Tyto byl povinen podle přechodných ustanovení zákona č. 438/2003 Sb., kterým se měnil zákon o daních z příjmů a některé další zákony, zvýšit základ daně ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, ve kterém byly vyloučeny. Daňový subjekt v posledním zdaňovacím období výsledek hospodaření o příslušnou částku nezvýšil. Daňovému subjektu byla dodatečně vyměřena daň přesahující 2 mil. Kč. Daňový subjekt se proti dodatečnému platebnímu výměru neodvolal.

Daň z příjmů právnických osob – dodatečné stanovení daně

U daňového subjektu, právnické osoby, byla provedena kontrola daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. V průběhu daňové kontroly bylo zjištěno, že na účtu č. 561 01 – Prodané cenné papíry a podíly byla zaúčtována částka v celkové výši cca 169 mil. Kč jako náklad vztahující se k prodeji akcií, které měl daňový subjekt ve svém obchodním majetku. Vzhledem k tomu, že výnos z prodeje těchto akcií byl zaúčtován na účtu č. 661 01 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů v celkové výši cca 20 mil. Kč vznikly pochybnosti o tom, že náklad v celkové výši 169 mil. Kč byl v plné výši nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. K tomu daňový subjekt uvedl, že na základě smluv o úplatném převodu cenných papírů – akcií byl v roce 2009 vyfakturován a proúčtován prodej akcií v hodnotě 20 mil. Kč, že proúčtování bylo správné, avšak při sestavení daňového přiznání za r. 2009 bylo neúmyslně opomenuto uvedení rozdílu mezi konty 561 01 a 661 01 ve výši 149 mil. Kč, které nejsou uznávány za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů v příloze č. 1 II Oddílu písmeno A v účtové skupině 56 – finanční náklady s vlivem na řádek 40 II. Oddílu a že tato neúmyslná chyba, která ovlivní základ daně uváděný na ř. 200 nebyla zjištěna ani auditorem, který pro společnost prováděl audit o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2009.
Dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. r) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) je nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů ke dni jeho prodeje s výjimkou uvedenou v ustanovení §24 odst. 2 písm. w) ZDP. V tomto ustanovení se uvádí, že nabývací cena akcie, která není oceňována reálnou hodnotou, je nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů jen do výše příjmů z prodeje této akcie. Dle kontrolního zjištění byly výnosy z prodeje předmětných akcií v celkové výši 20 mil. Kč. To znamená, že daňově uznatelným nákladem měla být částka ve výši 20 mil. Kč, nikoliv 169 mil. Kč. O rozdíl ve výši 149 mil. Kč měl daňový subjekt povinnost upravit hospodářský výsledek uvedený v přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Daňový subjekt porušil ustanovení § 24 odst. 2 písm. r) ZDP ve vazbě na ustanovení 24 odst. 2 písm. w) ZDP. Dále porušil ustanovení § 23 odst. 3 ZDP, neboť hospodářský výsledek neupravil o částku 149 mil. Kč. Na základě zjištění učiněných v daňové kontrole byl vystaven dodatečný platební výměr, kterým byla daňovému subjektu snížena ztráta o 148 mil. Kč a dodatečně stanovena daň ve výši cca 107 tis. Kč. Daňový subjekt se proti dodatečnému platebnímu výměru neodvolal. 

Zemní práce, daňové náklady a odpočty DPH

 Podnětem k provedení daňové kontroly daně z příjmů právnických osob a DPH za období let 2006 a 2007 u společnosti s ručením omezeným provádějící zemní práce bylo vyhodnocení ukazatelů z informačního systému správce daně (úlohy výběr daňových subjektů ke kontrole) , neboť společnost dlouhodobě vykazovala daňovou ztrátu, rentabilita tržeb tudíž udávala zápornou hodnotu a rozdíly mezi částkami obratu vykázaného v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob a částkami uskutečněných plnění uvedených v daňových přiznáních k DPH za předmětné roky byl neúměrně vysoký.
Společnost vlastními zaměstnanci nedisponovala a zemní práce zajišťovala prostřednictvím subdodavatelů, přičemž tito byli zpravidla tzv. poslední v řetězci firem provádějících práce na dané zakázce. Pochybnosti správce daně o oprávněnosti uplatněných daňových nákladů a odpočtů DPH byly v průběhu kontroly potvrzeny, neboť daňový subjekt k jejich prokázání předložil také faktury (daňové doklady) vystavené nekontaktními subdodavateli. Existenci těchto subdodavatelů a provedení prací prokazoval fakturami, živnostenskými listy, objednávkami, doklady o registrací k DPH, smlouvami o dílo. Úhrady těchto faktur byly uskutečněny výhradě platbami v hotovosti, přičemž kdo, kdy a kde peníze přebíral, si nikdo již nepamatoval. Provedené svědecké výpovědi, pokud k nim vůbec došlo, tj. svědek byl kontaktní a dostavil se, tvrzení jednatele kontrolované společnosti, který se svědeckých výpovědí zásadně nezúčastnil, nepotvrdily. Některé faktury jednatel společnosti nepředložil vůbec, což odůvodnil jejich ztrátou, přičemž o nich účtoval a uplatnil i odpočet DPH. Jelikož v účetních zápisech chyběl údaj o dodavateli, lze se domnívat, že tyto faktury jednatel předložit nechtěl, pokud je vůbec někdy vlastnil.
Po vyhodnocení předložených a navržených důkazních prostředků správce daně došel k závěru, že předložené doklady od subdodavatelů nebyly věrohodné, neodpovídaly skutečnému stavu, zemní práce v nich deklarované se fakticky neuskutečnily a tudíž nemohly být osvědčeny jako důkaz pro uznání daňové účinnosti nákladů a uplatněných odpočtů DPH.
Kontrolovaná společnost vystupovala prakticky pouze jako prostředník, když zemní práce nakoupila a dále prodala, z čehož výsledný zisk je snadno čitelný, proto si zřejmě pořídila faktury, jimiž snížila základ daně z příjmů a současně si polepšila uplatněním odpočtů DPH.
Daňová nekázeň se společnosti nevyplatila, neboť správce daně dodatečně zvýšil základ daně z příjmů o částku přesahující 8 miliónů, snížil ztrátu o více jak 400 tisíc a daň z příjmů právnických osob doměřil v částce téměř 2 milióny korun, neboť společnost neprokázala ve smyslu ust. § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů faktické uskutečnění prací. S obdobným výsledkem ukončil správce daně kontrolu DPH, kdy dodatečně doměřil daň ve výši dosahující 1,5 miliónů korun, neboť společnost porušila ust. § 72 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty a odpočty uplatňovala za účelem získání daňové výhody neoprávněně. 

Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2007 - úbytek zásob

 Daňový subjekt byl zařazen do plánu kontrol na základě vyhledávací činnosti z informačního systému správce daně ( centralizované výstupy, narůstající výnosy, klesající rentabilita). Během daňového řízení bylo zjištěno, že daňový subjekt na nákladový účet 549 zaúčtoval „úbytek zásob 15%" ve výši 4,1 mil.Kč. Jednalo se o výdaj týkající se technologických a technických úbytků a úbytků vyplývající z přirozených vlastností zásob. Správcem daně bylo z účetních knih zjištěno, že daňový subjekt při vyčíslení této částky vycházel z účtu 504 (konečný zůstatek před přeúčtováním zásob k 31.12 na účet 132). Z důvodu, že daňový subjekt k daňové kontrole nepředložil ekonomickou normu přirozených úbytků, vznikly správci daně pochybnosti o oprávněnosti uplatnění částky ve výši 4,l mil.Kč do daňově uznatelných nákladů.
Na základě zjištěných skutečností byla správcem daně vydána výzva k prokázání skutečností k předložení ekonomické normy přirozených úbytků nebo k předložení jiného důkazního prostředku, na základě kterého byl stanoven úbytek zásob ve výši 15%. Dále k prokázání oprávněnosti zahrnutí 15% podílu z celkových zásob roku 2007 do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů v souladu s odkazem na ustanovení § 25 odst. 2 zákona o daních z příjmů a k prokázání správnosti vykazovaného základu daně dle § 23 odst.l a § 5 odst.l zákona o daních z příjmů.
Na tuto výzvu daňový subjekt reagoval sdělením, že ekonomickou normou přirozených úbytků nevedl, úbytek zásob ve výši 15% byl stanoven odhadem, dovážel hlavně ovoce a zeleninu, které se rychle kazí a 15% podíl z celkových zásob roku 2007 byl zahrnut oprávněně, protože minimálně zboží ve výši 4,1 mil. Kč musel zlikvidovat. Správce daně zhodnotil důkazní prostředky s tímto závěrem:
Jak již správce daně uvedl v citované výzvě, dle § 25 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24 zákona o daních z příjmů. Ustanovení § 25 odst. 2 zákona o daních z příjmů uvádí, že škodou podle odstavce 1 písm. n) se rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních i subjektivních příčin, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen. Mankem se rozumí inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav je nižší než účetní. Za tyto škody a manka se nepovažují technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např. rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (přirozené úbytky zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků), ztratné v maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou pro účely zákona hmotným majetkem, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného stanovené poplatníkem.
Z reakce na výzvu je zřejmé, že daňový subjekt ekonomickou normu přirozených úbytků nevedl a úbytek zásob ve výši 15% byl stanoven odhadem. Vyčíslenou výši 15% daňový subjekt zdůvodnil tím, že dovážel hlavně ovoce a zeleninu, které se rychle kazí a 15% podílu z celkových zásob roku 2007 byl zahrnut oprávněně, protože minimálně zboží ve výši 4,1 mil. Kč musel zlikvidovat.
Z citovaných ustanovení § 25 odst. 2 zákona o daní z příjmů je zřejmé, že podmínkou pro uplatnění škod do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů je vyčíslení škod na základě ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků. Způsob stanovení odhadem ani tvrzení, že daňový subjekt dováží hlavně ovoce a zeleninu, které se rychle kazí a minimálně zboží ve výši 4,1 mil. Kč musel daňový subjekt zlikvidovat, nelze hodnotit jako důkazní prostředek prokazující oprávněnost uplatnění škod do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Výdaje ve výši 4,1 mil. Kč správce daně vyhodnotil jako výdaje, které nelze považovat jako výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pro daňové účely, a to v souladu s § 25 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů. Výsledek hospodaření (základ daně) uvedený v daňovém přiznání bude zvýšen o částku 4,1 mil. Kč, a to v souladu s § 23 odst. 2 písm. a) bod 2) zákona o daních z příjmů.
K tvrzení, že daňový subjekt dováží hlavně ovoce a zeleninu, správce daně, mimo jiné, daňovému subjektu sdělil, že z předložených dokladů je zřejmé, že daňový subjekt nakupoval (dovážel) tyto druhy zboží: maso, ryby, trvanlivé potraviny (nudle, rýže, různé přísady do pokrmů), ovoce a jiné. Z důvodu, že v účetnictví se nacházely převážně doklady psané v jiném jazyce než v jazyce českém nebo slovenském a zboží ve výší 7,3 mil. Kč (stav zásob k 31. 12. 2006, zaúčtovaný na účet 504 k 1. 1. 2007) nebylo možné identifikovat, protože nebyla předložena inventura k 31. 12. 2006, nemohl správce daně odsouhlasit tvrzení, že daňový subjekt dovážel hlavně ovoce a zeleninu.
Z důvodu, že tvrzení předložené na základě výzvy k prokázání skutečností správce daně neosvědčil jako důkaz prokazující oprávněnost zahrnutí výdaje (nákladu) ve výši 4,l mil Kč do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, byla zástupci daňového subjektu položena otázka, zda chcete ještě doložit nějakých důkazní prostředek v návaznosti na citovanou výzvu. Na tuto otázku zástupce daňového subjektu odpověděl, že ne a že nic nepředloží.
Z důvodu, že daňový subjekt nepředložil ekonomickou normu přirozených úbytků ani jiný důkazní prostředek opravňující zahrnutí 15% podílu (částky 4,1 mil Kč) z celkových zásob roku 2007 do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů v souladu s § 25 odst. 2 zákona o daních z příjmů, neprokázal, že výdaje ve výši 4,1 mil. Kč byly oprávněně zahrnuty do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Dále daňový subjekt neprokázal správnost vykazovaného základu daně dle § 23 odst. 1 a § 5 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
Celkem výsledek hospodaření (základ daně) v daňovém přiznání byl zvýšen o částku 4,1 mil. Kč a doměřena daň ve výši 1,3 mil. Kč. 

Dodatečné doměření daně fyzické osobě zabývající se stavební činností

 Jedná se o daňový subjekt, fyzickou osobu, která se zabývá stavební činností. Daňovou kontrolou bylo zjištěno, že si daňový subjekt uplatnil v daňově uznatelných výdajích doklady od různých fyzických a právnických osob (ukrajinské národnosti), které se měly subdodavatelsky podílet na jeho činnosti. Jednalo se o výdaje v řádu několik set tisíc korun. V rámci daňové kontroly správce daně zpochybnil tyto výdaje vzhledem k tomu, že se jednalo v některých případech o nekontaktní fyzické osoby, navíc na předložených dokladech byla vykázána DPH, ačkoliv tyto osoby nebyly plátci DPH a v jednom případě se jednalo o osobu, která neměla na území ČR povolen pobyt. Správce daně provedl několik svědeckých výpovědí, které však neprokázaly, že předmětné práce byly provedeny deklarovanými osobami.
Na základě výše uvedeného byla tomuto daňovému subjektu dodatečně doměřena daň z příjmu fyzických osob ve výši cca 1,1 mil.Kč.