Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vybrané nálezy z kontrol FÚ (Únor 2010)

10. 3. 2010

Daň z příjmů fyzických osob - nezaevidované platby složenkami VAKUS

 Podle databáze poštovních složenek VAKUS, jež byla získána pracovníky analyticko – vyhledávacího oddělení finančního ředitelství, správce daně zjistil, že daňový subjekt (fyzická osoba), jež podniká od roku 1990 v oboru kamenické práce, nezahrnul veškeré příjmy od zákazníků do své daňové evidence ve zdaňovacím roce 2006 a 2007. Zástupce firmy tato zjištění zdůvodnil tak, že tzv. dodělky k větším zakázkám se zapomněly dofakturovat.
Na základě této skutečnosti a dále na základě údajů z daňových přiznání, kdy firma dlouhodobě vykazovala ztrátu z podnikání, zahájil správce daně daňové kontroly na dani z příjmů fyzických osob v obou letech. Namátkovou kontrolou dokladů v roce 2006 bylo též zjištěno, že v průběhu tohoto roku byly do příjmů nezvyšujících základ daně zaevidovány položky ve statisícových hodnotách – celkem za rok ve výši 1,950.000,-Kč - a to jako „vklad podnikatele“.
Správce daně vyzval dle § 31 odst.9 zákona č.337/1991 Sb.,o správě daní a poplatků (ZSDP), daňový subjekt, aby se vyjádřil, o jaké finanční prostředky se jedná, kdy a jakou daní byly zdaněny, či zda se jedná o peněžní prostředky, které nejsou předmětem daně a nebo byly od zdanění osvobozeny. Daňový subjekt sdělil, že se jednalo o půjčku mezi jím a synem, který již v roce 2006 zemřel – mělo se jednat o peníze z prodeje jeho domu, půjčka byla sepsána písemně, ale všechny doklady již daňový subjekt spálil.
Správce daně již v roce 2007 prováděl daňovou kontrolu u druhého ze synů daňového subjektu se stejným oborem podnikání, kde předmětem dokazování při vykázaných ztrátách z podnikání a současně zjištěných krácených příjmech, byly rovněž vložené peněžní prostředky do podnikání ve statisícových hodnotách a tyto peněžní prostředky měly být rovněž zapůjčeny od této zemřelé osoby a to v roce 2005 v hodnotě 600.000,- Kč a také měly pocházet z prodeje domu. Důkazní prostředky ale nebyly doloženy.
Dalším šetřením na FÚ bylo zjištěno, že k prodeji domu sice v roce 2004 opravdu došlo, ale kupní - prodejní cena byla ve výši pouze 1,500.000,- Kč (hodnota zapůjčených prostředků však činila celkem 2,550.000,- Kč). Podle platného usnesení ve věci dědictví z roku 2006, jež bylo součástí vyměřovacího spisu na dani dědické FÚ, byli účastníky řízení pouze rodiče (kontrolovaný daňový subjekt), cena majetku byla vyčíslena jen v hodnotě 201.000,- Kč a pohledávka z titulu půjčky předmětem řízení žádná nebyla. Daňové přiznání k dani darovací daňový subjekt (jako případný nabyvatel darovaného majetku) nepodal.
Vzhledem k výše uvedenému zjištění, a totiž, že kontrolovaný daňový subjekt prokazatelně krátil příjmy z podnikání (nezaevidované platby složenkami VAKUS), správce daně dospěl volným hodnocením důkazů ve smyslu §2 odst.3 ZSDP k závěru, že v případě vložených peněžních prostředků do podnikání se mohlo jednat i o peněžní prostředky z vlastní podnikatelské činnosti a tudíž je zahrnul do základu daně jako ostatní příjem dle § 10 ZDP. Vykázaná ztráta v daňovém přiznání tak byla snížena o celkem 1,959.900,-Kč.

Daň z příjmů fyzických osob – nezdaněné zboží

 U daňového subjektu fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci byla provedena kontrola daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty za zdaňovací období let 2005, 2006 a 2007 podle databáze poštovních složenek VAKUS, jež byla získána pracovníky analyticko – vyhledávacího oddělení finančního ředitelství. Daňový subjekt se zabýval prodejem sportovního zboží (raket, oblečení, doplňků) jak v kamenném obchodě, tak prostřednictvím e-shopu.
Ještě před zahájením daňové kontroly měl správce daně k dispozici údaje o veškerých dobírkách za zboží, které daňový subjekt odesílal prostřednictvím pošty (akce VAKUS), tzn. měl údaje o odběratelích zboží daňového subjektu a konkrétních částkách, a to za roky 2005, 2006 a 2007. Z důvodu zejména ověření zahrnování částek za dobírky do příslušných evidencí bylo provedeno místní šetření, v jehož průběhu správce daně pojal pochybnost o zdanění veškerých příjmů za dobírky za zboží. Následně byla zahájena daňová kontrola.
Na počátku kontroly subjekt tvrdil, že e-shop provozoval od roku 2007, tzn. v dřívějších letech prodával zboží pouze v kamenném obchodě. Správce daně vyhotovil seznam všech dobírek za rok 2005 a 2006 s uvedením částek a požadoval po daňovém subjektu prokázání zdanění těchto příjmů za dobírky zboží, které zasílal daňový subjekt prostřednictvím e-shopu. Daňový subjekt správci daně pouze uvedl, že tyto příjmy jsou součástí celkových tržeb.
Kontrolovaný subjekt si zvolil jako způsob vedení evidence zásob tzv. kontrolu korunou. V předložených dokladech ke kontrole daňový subjekt neměl v roce 2005 a 2006 jediný doklad za dobírku zboží, v roce 2007 pouze část faktur (asi 1/3) za dobírky za zboží prodaného prostřednictvím e-shopu. Přeceněné dobírky za zboží měl pouze u části předložených faktur v roce 2007, ale již žádné faktury v roce 2005 i 2006. Správce daně si výzvou k součinnosti třetích osob zajistil listinné důkazy od jednotlivých odběratelů – zejména faktury s uvedeným druhem zboží a cenou. V roce 2007 zjistil další číselnou řadu u faktur za dobírky zboží prostřednictvím e-shopu s předčíslím 1 – xxxx. Tyto faktury nebyly předloženy ke kontrole, přestože se jednalo o totožný typ faktur, pouze se zvláštní číselnou řadou. Daňový subjekt rovněž správci daně tvrdil, že zboží v kamenném obchodě prodává za nižší nebo stejnou cenu, než totožné zboží prostřednictvím e-shopu, a to z důvodu motivace lidí, aby nakupovali u něj v kamenném obchodě. Na začátku kontroly daňový subjekt tvrdil, že sám prováděl fyzické inventury. Před závěrem daňové kontroly přišel daňový subjekt s tvrzením, že v inventurách byl vždy rozdíl a na skladě bylo vždy více zboží. Veškerá tvrzení daňového subjektu správce daně vyvrátil.
Daňový subjekt neprokázal správci daně zdanění cca 11,3 miliónů Kč za dobírky za zboží. Daňová povinnost byla stanovena za použití pomůcek, kdy dodaněno bylo na dani z příjmů cca 1.512.000,- a na dani z přidané hodnoty cca 812.000,- Kč. V současnosti probíhá odvolací řízení. Na daňový subjekt bude podáno trestní oznámení.
V průběhu odvolacího řízení daňový subjekt přerušil činnost jako fyzická osoba, a to na 10 let a zároveň si založil společnost s ručením omezeným se sídlem v Praze, kde je jediným společníkem a jednatelem.

Daň z příjmů právnických osob – neuskutečněné dodávky náhradních dílů

V rámci prováděné kontroly právnické osoby provozující silniční motorovou nákladní dopravu a velkoobchod se dřevem bylo zjištěno, že společnost účtovala do daňově účinných nákladů a zahrnula mezi přijatá plnění daňové doklady na nákup náhradních dílů a pneumatik k nákladním automobilům od fyzické osoby v hodnotě téměř 5 milionů Kč základu daně, jejichž úhrada byla deklarována vždy v hotovosti. Při ověřování těchto obchodních transakcí bylo zjištěno, že dodávající fyzickou osobu prošetřuje Policie ČR, která má v držení i její veškeré účetní doklady. Ze součinností s Policií ČR vyplynulo, že mezi doklady nebyly nalezeny žádné nabývací doklady na dodávané náhradní díly, přestože dodavatel při výslechu svědka potvrzoval dodání s odkazem na nákup dílů a doklady předané policii. Z šetření Policie ČR navíc vyplynula řada dalších pochybností týkajících se dodávek náhradních dílů. Navíc z účetnictví společnosti bylo zjištěno, že opravy vozidel včetně dodání pneumatik byly zároveň zajišťovány od jiných dodavatelů. Další pochybnosti o předmětných dodávkách vznikly na základě předložených evidencí jízd motorovým vozidlem. Původně předložená evidence se lišila od následně předložené tím, že v ní byly navíc zahrnuty jízdy do sídla dodavatele a to na základě vyjádření subjektu do protokolu o ústním jednání ohledně dopravy fakturovaných náhradních dílů, které údajně zajišťoval sám.
Na základě uvedených zjištění vyzval správce daně společnost k odstranění pochybností ohledně předmětných dodávek náhradních dílů a prokázání faktického uskutečnění deklarovaných dodávek náhradních dílů a likvidace vyměněných pneumatik a dílů. Na tuto výzvu společnost reagovala pouze tvrzeními s tím, že ona nemůže být zodpovědná za účetnictví svého obchodního partnera a uvedla dva jeho údajné dodavatele náhradních dílů. V rámci součinnosti s třetími osobami však bylo zjištěno, že tyto osoby s ním nikdy nespolupracovaly. Dále subjekt argumentoval časovou a nákladovou výhodností nákupu předmětných služeb. Toto tvrzení však bylo v rozporu se zjištěním správce daně, ze kterého vyplynula podstatně nižší fakturovaná cena služeb i náhradních dílů od jiných dodavatelů. Všechna vozidla byla zároveň pravidelně servisovýma jinými dodavateli. Navíc ze zjištění správce daně vyplývala i rozporuplnost tvrzení společnosti ohledně provádění oprav za použití náhradních dílů vlastními zaměstnanci, když společnost nevlastní pro takovou činnost technické vybavení. Odlišnost předložených evidencí jízd zdůvodňoval pouze tvrzením o chybě při přepisování evidence do PC. Správce daně požadoval výzvou rovněž prokázat likvidaci vyměněných náhradních dílů a pneumatik v tak vysokém množství. Na tento požadavek společnost pouze uvedla, že část se protektoruje, část se likviduje a část pneumatik použije jako zátěž siláže. K tomuto tvrzení však předložila pouze jeden doklad – potvrzení o převzetí pneumatik, které se však týkalo zcela nepatrného množství údajně nakoupených pneumatik a zcela jiného subjektu. Správce daně tudíž na základě uvedených zjištění uzavřel kontrolu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období rok 2007 a kontrolu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období leden 2007 až červen 2008 s tím, že společnost neunesla důkazní břemeno ohledně faktického uskutečnění předmětných dodávek náhradních dílů. U daně z přidané hodnoty bylo navíc zjištěno, že dodavatel nebyl po převážnou část období, kdy předmětné daňové doklady byly vystaveny, registrovaným plátcem daně.
Na základě provedených zjištění byl u daně z příjmů právnických osob dodatečně zvýšen základ daně o 4,927.506,- Kč a daňová povinnost o 1,182.720,- Kč. Na dani z přidané hodnoty byla doměřena daňová povinnost za kontrolovaná zdaňovací období v celkové výši 2,110.722,- Kč.
Oznámení o podezření z trestného činu zkrácení daně bude podáno.

Daň z přidané hodnoty – nepřiznaná daň

 Správce daně provedl daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období květen 2007 a červen 2007 u zemědělského družstva a zjistil, že plátce na základě dvou smluv prodal krávy se všemi s nimi souvisejícími právy a povinnostmi. Mezi práva patřilo i právo plynoucí z individuálního referenčního množství mléka - mléčné kvóty (IRM), na jehož převod uzavřelo dne 27. 4. 2007 s kupujícím smlouvu. V této smlouvě je uvedeno, že převod mléčné kvóty je účinný dnem vydání písemného potvrzení Státním intervenčním fondem. Státní intervenční fond vydal dne 19. 6. 2007 „Potvrzení o převodu celého individuálního referenčního množství mléka“. Toto zdanitelné plnění plátce nepřiznal ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a daň neuvedl v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost daň přiznat. Plátce prodal podle druhé kupní smlouvy ze dne 30. 3. 2007 také výše uvedená hospodářská zvířata. Cena ve smlouvě a i na faktuře vztahující se k těmto prodejům byla stanovena celková, za hospodářská zvířata i za převod individuálního referenčního množství mléka - mléčné kvóty (IRM) dohromady. Plátce nestanovil základ daně jednotlivě podle sazeb daně. Podle ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud se za uskutečněná plnění stanoví celková cena nebo hodnota, která zahrnuje dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby s různými sazbami daně, popřípadě plnění osvobozená od daně, základ daně se pro jednotlivá zdanitelná plnění stanoví v poměrné výši odpovídající poměru cen zjištěných podle zvláštního právního předpisu (zákon číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů) jednotlivých plnění k celkovému součtu těchto zjištěných cen. Tato celková cena nebo hodnota se považuje za částku obsahující daň. Správce daně zjišťoval ceny za dodávku krav a za převod individuálního referenčního množství mléka - mléčné kvóty (IRM) ve smyslu zákona číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona číslo 121/2000 Sb. a zjistil, že v roce 2007 došlo v Jihočeském kraji pouze k jednomu současnému prodeji krav a převodu individuálního referenčního množství mléka - mléčné kvóty (IRM) a cena za převod IRM v tomto případě tvořila 55 % z celkové ceny. Toto zjištění správce daně použil při stanovení základu daně.
Plátce tím, že předmětnou daň nepřiznal ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, daň neuvedl do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost ji přiznat a tím, že předmětnou daň nezaplatil ve lhůtě pro podání daňového přiznání, to je do 25 dnů po skončení zdaňovacího období porušil ustanovení § 21 odst. 1 a § 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Správce daně dodatečně vyměřil za kontrolovaná zdaňovací období daň z přidané hodnoty ve výši 373.478,- Kč.
Trestní oznámení nebude podáno.

Daň z příjmů právnických osob – zaúčtovaná rezerva

 Finanční úřad provedl kontrolu daně z příjmů právnických osob a zjistil, že společnost zaúčtovala k 31. 12. 2007 do nákladů tvorbu rezervy na opravu hmotného majetku ve výši 1,200.000,- Kč (1. rok tvorby rezervy). Rezerva měla být tvořena v celkové výši 2,400.000,-Kč, plánovaný termín opravy byl rok 2009. Prověřením podkladů bylo zjištěno, že tato rezerva byla tvořena na opravu traktoru (uvedení do užívání 5/2007, vstupní cena 721.000,- Kč). Dále bylo zjištěno, že traktor kontrolovaná právnická osoba v únoru 2008 vyřadila z evidence majetku a prodala. V době před podáním daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2007 (bylo podáno v červnu 2008) již kontrolovaná právnická osoba traktor nevlastnila a bylo jí známo, že oprava tohoto majetku nebude v roce 2009 realizována. Dle § 3 odst. 2 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění, je poplatník povinen v souvislosti s podáním daňového přiznání prověřit odůvodněnost tvorby rezerv a jejich skutečný stav porovnat s výší, kterou může uplatnit podle tohoto zákona v základu daně z příjmů. K okamžiku podání daňového přiznání byly kontrolované právnické osobě známy okolnosti, pro které nebude moci být rezerva řádně dle původních předpokladů tvořena. Částka 1,200.000,- Kč byla vyloučena z daňově účinných nákladů.
Dále bylo zjištěno, že kontrolovaná právnická osoba zaúčtovala ve zdaňovacím období roku 2007 do nákladů účetní zůstatkovou cenu majetku při jeho vyřazení v celkové výši 3,858.000,- Kč. Zůstatková cena hmotného majetku dle § 29 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, činila 2,858.000.- Kč.
Správce daně za zdaňovací období roku 2007 dodatečně vyměřil daň z příjmů právnických osob v celkové výši 531.000,- Kč.
Trestní oznámení nebude podáno.

Právnická osoba - daň z příjmů, daň z přidané hodnoty – neprokázání provedení prací

 Daňový subjekt si ve zdaňovacích obdobích 2005 – 2007 zahrnul do daňových nákladů částky za balicí a úklidové práce dle faktur od společností B a C. Zároveň si z těchto přijatých faktur - daňových dokladů nárokoval DPH.
Správce daně v průběhu daňové kontroly zjistil, že obdobné práce byly daňovému subjektu fakturovány již od roku 2001 postupně třemi společnostmi A, B a C, přičemž bankovní účet, na který byly zasílány finanční prostředky, číselné řady, formát faktur a zástupce uvedených společností zůstávaly i přes změny dodavatelů stejné. Správce daně proto opakovaně vyzval daňový subjekt, aby prokázal provedení prací v rozsahu dle faktur a jejich poskytnutí společnostmi uvedenými na fakturách a dále, že přijal zdanitelné plnění od deklarovaných plátců. Správce daně provedl v průběhu daňové kontroly celou řadu důkazních prostředků, ze kterých vyplynulo, že společnosti uvedené na fakturách nebyly skutečnými poskytovateli prací a že uvedené faktury - daňové doklady nevystavily. Daňový subjekt také neprokázal provedení předmětných prací v rozsahu dle faktur.
Daňový subjekt tak v rozporu s § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) uplatnil v daňově účinných nákladech za r. 2005 částku 4,986.000,- Kč, za r. 2006 částku 4,754.000,- Kč a za r. 2007 částku 5,022.000,.- Kč. V rozporu s § 23 odst. 1 ZDP tak vykázal nesprávný základ daně a dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 2. ZDP mu byl o uvedené částky v jednotlivých letech zvýšen.
Protože daňový subjekt rovněž neprokázal, že daňové doklady na přijatá zdanitelná plnění byly vystaveny plátcem daně a předložené doklady nebylo možné považovat za daňové doklady ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), na základě kterých lze dle ustanovení § 72 odst. 1 a § 73 odst. 1 ZDPH uplatnit nárok na odpočet daně, byla daňovému subjektu v jednotlivých zdaňovacích obdobích snížena daň na vstupu, v r. 2005 o 99.000,- Kč, v r. 2006 o 903.000,- Kč a v roce 2007 o 954.000,- Kč.

Neoprávněná tvorba rezervy na opravy hmotného majetku a chybné uplatnění opravné položky k pohledávkám do daňově uznatelných nákladů.
Na základě podnětu analyticko-vyhledávacího oddělení zahájil správce daně u daňového subjektu, právnické osoby, která se zabývá převážně stavební činností, daňovou kontrolu za období roku 2007 a 2008. Daňová kontrola byla zaměřena na tvorbu opravných položek a tvorbu a čerpání rezerv na opravy hmotného majetku.
Správce daně kontrolou písemností (směrnice k tvorbě rezerv, inventární karty, leasingové smlouvy a dalších), které tvořily podklad pro tvorbu rezervy zjistil, že tento daňový subjekt zaúčtoval do daňových nákladů tvorbu rezervy na opravy hmotného majetku – nakladač VOLVO 150 v obou kontrolovaných zdaňovacích obdobích. Tento nakladač byl daňovým subjektem pořízen v roce 2006, a to na základě leasingové smlouvy. Dále bylo zjištěno, že tento nakladač byl daňovým subjektem zařazen do majetku dne 17.8.2009 po ukončení leasingu. Tvorbu rezervy zahájil daňový subjekt v roce 2007, a byla tvořena po dobu dvou let. Vzhledem k tomu, že v době zahájení tvorby rezervy, tj. rok 2007 nebyl daňový subjekt vlastníkem tohoto hmotného majetku, vznikla správci daně pochybnost o daňové uznatelnosti tvorby rezerv.
Dále správce daně kontrolou opravných položek k pohledávkám splatných po 31.12.1994 zjistil, že daňový subjekt zaúčtoval do nákladů tvorbu opravných položek prostřednictvím účtu č. 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek ve zdaňovacím období roku 2008. U některých faktur bylo správcem daně zjištěno, že rozvahová hodnota v okamžiku vzniku pohledávky přesáhla částku 200 000,-Kč, tedy nebyly vytvořeny v souladu s ustanovení § 8a zákona č.593/1992Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoR) a opravné položky nebyly oprávněně zahrnuty do nákladů dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. i) zákona č.586/1992Sb., o daních z příjmů ( dále jen ZDP).Na základě výše uvedených zjištění byla daňovému subjektu vydána výzva, aby prokázal, že vytvořená rezerva na opravu hmotného majetku za zdaňovací období roku 2007 a 2008 byla vytvořena v souladu s ustanovením § 7 ZoR, a že byla oprávněně zahrnuta do nákladů dle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP. Dále, aby prokázal, že opravné položky k pohledávkám ve zdaňovacím období roku 2008 byly vytvořeny v souladu s ustanovením § 8a ZoR, a že tyto opravné položky byly oprávněně zahrnuty do nákladů dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. i) ZDP.
Na tuto výzvu reagoval daňový subjekt písemností, ve které uvedl, že není schopen prokázat daňově uznatelný výdaj.
Správcem daně byla doměřena daň z příjmů právnických osob za kontrolovaná zdaňovací období r. 2007 a 2008 v celkové výši cca 270.000,- Kč.

Fiktivní faktury

 Finanční úřad zahájil kontrolu u daňového subjektu, fyzické osoby, která se zabývá stavební činností. Daňovou kontrolou bylo zjištěno, že si daňový subjekt uplatnil v daňově uznatelných výdajích doklady od různých fyzických a právnických osob (ukrajinské národnosti), které se měly subdodavatelsky podílet na jeho činnosti. Jednalo se o výdaje v řádu několik set tisíc korun. V rámci daňové kontroly správce daně zpochybnil tyto výdaje vzhledem k tomu, že se jednalo některých případech o nekontaktní fyzické osoby, navíc na předložených dokladech byla vykázána DPH, ačkoliv tyto osoby nebyly plátci DPH a v jednom případě se jednalo o osobu, která neměla na území ČR povolen pobyt. Správce daně provedl několik svědeckých výpovědí, které však neprokázaly, že předmětné práce byly provedeny deklarovanými osobami. Tímto nezákonným jednáním daňový subjekt porušil ustanovení § 24 zákona č.586/1992Sb., o daních z příjmů.
Na základě výše uvedeného byla daňovému subjektu dodatečně doměřena daň z příjmu fyzických osob ve výši cca 1,100.000,- Kč.

Kontrola daně z přidané hodnoty u obchodníků s ojetými osobními automobily

 Finanční úřad provedl kontrolu daně z přidané hodnoty u dvou společností s ručením omezeným, které se zabývají prodejem ojetých osobních automobilů dovezených z jiných států EU. Bylo zjištěno, že kontrolované daňové subjekty porušují zákon o dani z přidané hodnoty, když nesprávně používají zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím i v případech, ve kterých zákon použití zvláštního režimu neumožňuje. Díky tomu byla daň z přidané hodnoty chybně odvedena pouze z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou automobilu a nikoliv z celé prodejní ceny, jak zákon o dani z přidané hodnoty vyžaduje. Po provedených kontrolách došlo k dodatečnému vyměření daně z přidané hodnoty ve výši 19,8 mil. Kč.

1) Kontrolou daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně silniční a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků u akciové společnosti, byly zjištěny následující závady:

 

 • Daň z příjmů právnických osob za rok 2002
  15.122,- Kč - byla tvořena dohadná položka na výdaje za občerstvení
  12.900,- Kč - nebyla respektována časová souvislost nákladů a výnosů
  8.073,- Kč - byl odepisován již odepsaný majetek
  237.871,- Kč - hmotný majetek byl nesprávně zařazen do odpisových skupin
  5.000,- Kč - příspěvek Hospodářské komoře byl uplatněn v daňových nákladech
  2900,- Kč - v nákladech byl uplatněn doklad na jiný subjekt
  999.476,- Kč - byly účtovány neprokázané výdaje za pronájem
  342.000,- Kč - nebyla respektována časová souvislost nákladů a výnosů – prémie za rok 2001
  Byla zohledněna částka Kč 1,327.516,- která věcně a časově souvisela s rokem 2002
  Na základě těchto zjištěných závad byla dodatečně snížena ztráta, vykázaná v přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2002, o Kč 295.826,- 
 • Kontrola daně silniční za rok 2002
  V přiznání k dani silniční byl nesprávně uveden počet měsíců daňové povinnosti.
  Na základě této zjištěné závady byla dodatečně vyměřena silniční daň ve výši Kč 6.600,- 
 • Kontrola daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2002
  Zálohy byly sraženy a odvedeny v nesprávné výši.
  Na základě této závady byla dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši Kč 1.365,- 
 • Kontrola daně z příjmů právnických osob za rok 2003
  2.940,- Kč záloha byla účtována do nákladů
  7.328,- Kč neoprávněný odečet 10% z ceny pořízení majetku
  451,- Kč do nákladů zaúčtován doklad na cizí subjekt
  26.000,- Kč neprokázané náklady (vystoupení hudební skupiny)
  16.394,- + 90.000,- Kč dary uplatněny v daňových nákladech
  8.073,- Kč byl uplatněn odpis již odepsaného majetku
  2.975,- Kč byl uplatněn odpis majetku prodaného v předchozím roce
  311.382,- Kč nesprávné zařazení majetku do odpisových skupin
  25.000,- Kč výdaje na zájezd pro zaměstnance uplatněny v daňových nákladech
  62.611,- Kč nebyla respektována časová souvislost nákladů a výnosů
  16.672,- Kč občerstvení
  3.060,- Kč nesprávně uplatněné slevy na dani
  26.400,- Kč nebyla zrušena opravná položka k promlčené pohledávce
  295.826,- Kč nesprávně uplatněná daňová ztráta z minulých let
  Na základě těchto zjištěných závad byla dodatečně vyměřena daň z příjmů právnických osob za rok 2003 ve výši Kč 279.580,- 
 • Kontrola daně z přidané hodnoty za jednotlivá zdaňovací období roku 2003
  -nárok na odpočet nebyl doložen daňovým dokladem
  -nárok na odpočet byl doložen dokladem na jiný subjekt
  -uplatněn odpočet ze vstupů nepoužitých pro podnikání
  Na základě těchto zjištěných závad byla dodatečně vyměřena daň z přidané hodnoty za rok 2003 v celkové výši Kč 14.506,- 
 • Kontrola daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2003
  -zálohy sraženy a odvedeny v nesprávné výši
  -nebyla odvedena záloha z plnění, která nejsou osvobozena – zahraniční zájezdy
  -bylo provedeno roční zúčtování a vrácena daň u osob, kterým vznikla povinnost podávat přiznání
  -do základu daně nebyly zahrnuty mimořádné odměny
  Na základě této závady byla dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši Kč 28.259,- 
 • Kontrola daně z příjmů právnických osob za rok 2004
  DPPO 04 – snížení ztráty o Kč 2,432.629,-; daň Kč 2,905.840,-
  28.822,- Kč - v nákladech uplatněna zůstatková cen majetku prodaného v roce 2002
  447.746,- Kč - nebyla respektována časová souvislost nákladů a výnosů
  462.574,- Kč - technické zhodnocení v nákladech
  5.394,- Kč - nebyla rozpuštěna opravná položka k pohledávkám při jejím promlčení
  5.484,- Kč - výdaj související s pořízením hmotného majetku
  119.000,- Kč -členské příspěvky s nepovinným členstvím
  232.993,- Kč -pořízení hmotného majetku v nákladech
  917.274,- Kč - nezaplacené smluvní pokuty
  8.073,- Kč - uplatněny odpisy již odepsaného majetku
  3.203,- Kč - uplatněny odpisy majetku prodaného v roce 2002
  337.415,- Kč - nesprávné zařazení hmotného majetku do odpisových skupin
  510.220,- Kč - nesprávný odpis software
  53.310,- Kč - technické zhodnocení v nákladech
  27.815,- Kč -neprokázané náklady (sportovní akce)
  16.380,- Kč - nesprávné účtování dobropisů
  11,555.663,- Kč - neprokázaná tvorba dohadných položek
  154.324,- Kč - výdaje související s pořízením hmotného majetku
  11912,- Kč - tvorba opravné položky k pohledávkám za blízkou osobou
  Zohlednění 2,086.810,- Kč, které souvisí s rokem 2005
  Na základě těchto zjištěných závad byla dodatečně snížena ztráta, vykázaná v přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2004 o Kč 2.432.629,- a dodatečně vyměřena daň ve výši Kč 2,905.840,-. 
 • Kontrola daně z přidané hodnoty za jednotlivá zdaňovací období roku 2004
  -nárok na odpočet nebyl doložen daňovým dokladem
  Na základě těchto zjištěných závad byla dodatečně vyměřena daň z přidané hodnoty za rok 2004 v celkové výši Kč 6.096,- 
 • Kontrola daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2004
  -zálohy byly sraženy a odvedeny v nesprávné výši
  Na základě této závady byla dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši Kč 14.151,- 
 • Kontrola daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2005
  -zálohy byly sraženy a odvedeny v nesprávné výši
  Na základě této závady byla dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši Kč 7.280,-.
  Daňový subjekt se neodvolal, dodatečně doměřená daň byla daňovým subjektem uhrazena.

2) Kontrolou daně z příjmů právnických osob u společnosti s ručením omezeným, byly zjištěny následující závady:

 • Kontrola daně z příjmů právnických osob za rok 2006
  1.450,- Kč - výdaje související s pořízením hmotného majetku uplatněny v nákladech
  17.715,- Kč - nesprávně vypočtené odpisy hmotného majetku
  64.854,- Kč - neprokázané kursové rozdíly
  Na základě těchto zjištěných závad byla dodatečně vyměřena daň z příjmů právnických osob za rok 2006 ve výši Kč 20.160,-
 • Kontrola daně z příjmů právnických osob za rok 2007
  30 000,- Kč - dary uplatněny v nákladech
  15.643,- Kč - nesprávně vypočtené odpisy
  50.059,- Kč -přijatá dotace byla zaúčtována do výnosů v nesprávné výši (snížena o kursový rozdíl, který byl neoprávněný proto, že dotace byla zaslána v Kč
  4,740.517,- Kč - nebylo účtováno o nedokončené výrobě
  174.072,- Kč - zohledněn kursový rozdíl, neoprávněně účtovaný do výnosů
  Na základě těchto zjištěných závad byla dodatečně vyměřena daň z příjmů právnických osob za rok 2007 ve výši Kč 1,118.880,- Kč.
  Daňový subjekt se neodvolal, dodatečně doměřená daň byla daňovým subjektem uhrazena.

Dražba

 Správce daně vymáhal daňové nedoplatky daňového dlužníka nejdříve těmi formami exekuce, které jej méně zatěžují (9 daňových exekucí přikázáním pohledávky z účtu, 2 daňové exekuce formou srážky ze mzdy), avšak vždy jen s částečným úspěchem. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nedoplatky, z nichž nejstarší byly splatné již v roce 1996, přistoupil k jejich vymožení daňovou exekucí prodejem nemovitostí ve vlastnictví daňového dlužníka. Exekuce prodejem nemovitostí byla nařízena v srpnu 2008 a v září 2009 byl udělen příklep s tím, že výtěžek exekuce činil částku 1,128.603,- Kč.

Daň z příjmů fyzických osob a daň z přidané hodnoty .- dodatečné vyměření daně

 V roce 2009 byla finančním úřadem ukončena daňová kontrola daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2006 a 2007 a daně z přidané hodnoty za zdaňovací období 1. čtvrtletí 2006 – 4. čtvrtletí 2007. Jednalo se o kontrolu fyzické osoby podnikající v oblasti poskytování připojení k internetu a prodeje výpočetní techniky.
Při kontrole správce daně pojal pochybnosti, zda byly daňovým subjektem do daňových přiznání zahrnuty veškeré jím dosažené příjmy a uskutečněná zdanitelná plnění. Z předložených dokladů správce daně sestavil přehledy o nakoupeném a prodaném materiálu a zboží. Z těchto přehledů vyplynulo, že v obou zdaňovacích obdobích nákup materiálu a zboží výrazně převyšuje nad jeho prodejem. Po zohlednění počátečních a konečných stavů zásob správce daně konstatoval, že existuje určité množství materiálu a zboží, které není uvedeno v zásobách, ale současně ani není zahrnuto do příjmů, resp. uskutečněných zdanitelných plnění při jeho prodeji.
Daňový subjekt ve vyjádření k výzvě správce daně uvedl, a též dokladoval, rozdělení předmětného materiálu. Část zůstává v majetku (mimo evidence zásob zboží) daňového subjektu a slouží k přenosu internetového signálu k zákazníkům, část byla daňovým subjektem poskytnuta jako dary, část byla použita k osobní spotřebě daňového subjektu a část byla prodána dále jako materiál a zboží, přičemž příjmy z prodeje omylem nebyly uvedeny do příslušných evidencí.
Daňový subjekt do svých daňových přiznání nezahrnul veškeré jím dosažené příjmy, resp. uskutečněná zdanitelná plnění a tak porušil ust. § 38g odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z příjmů“) a ust. § 21 odst. 1 zákona č. 235/2007 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Daňový subjekt se také dopustil porušení ust. § 25 odst. 1 písm. t) a u) zákona o daních z příjmů, a to tím, že do daňově účinných výdajů zahrnul výdaje na dary a na osobní spotřebu. Nakonec daňový subjekt uplatnil nárok na odpočet DPH z přijatých zdanitelných plnění, která ale nepoužil pro uskutečnění své ekonomické činnosti, a tak porušil ust. § 72 odst. 1 zákona o DPH.
Daňovému subjektu bylo doměřeno na dani z příjmů fyzických osob ve zdaňovacím období 2006 snížení daňové ztráty ve výši 78.955,- Kč (zdaňovací období 2006) a 157.244,- Kč (zdaňovací období 2007). Na dani z přidané hodnoty byla daňovému subjektu doměřena v kontrolovaných zdaňovacích obdobích souhrnná částka 128.312,- Kč.
Současný stav případu: Proti dodatečným platebním výměrům nebylo podáno odvolání.

Daň z příjmů právnických osob – dodatečné platební výměry

Začátkem roku 2009 byla zahájena kontrola na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2007 a 2006.
Při kontrole bylo zjištěno, že daňový subjekt zahrnul do daňově účinných nákladů roku 2006 částku 4,750 000,- Kč a do nákladů roku 2007 částku 5,300 000,- Kč.
Podle sdělení daňového subjektu a dle textu na dokladech se jednalo o náklady vynaložené na reklamu. Částky byly na základě faktur od organizační složky zřízené americkou společností v Praze zaúčtovány do účetnictví daňového subjektu a daňově uplatněny. Správce daně přistoupil k prověřování shora uvedené částky. Správce daně dožádal místně příslušného správce daně výše uvedené organizační složky k prokázání předmětných faktur. Dožádaný správce daně zjistil, že organizační složka nevystavuje žádné doklady.
Toto zjištění vedlo správce daně k dalšímu prověřování a ke složitému důkaznímu řízení. Po jeho provedení dospěl správce daně k závěru, že náklady nebyly prokázány jako náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů (podle ust. § 24 odst. l zákona o daních z příjmů).
Na základě výsledků z prošetření tak správce daně za rok 2006 dodatečně vyměřil daňovou povinnost ve výši 1,150.080,- Kč a za rok 2007 daňovou povinnost ve výši 1,272.480,- Kč.
Dodatečné platební výměry byly vydány a doručeny do datové schránky daňového subjektu dne 20. prosince 2009.

Daň z přidané hodnoty – nedoložené doklady – stanovení daně

 Kontrola byla provedena u společnosti s ručením omezeným na dani z přidané hodnoty za období r. 2007 Hlavním předmětem podnikání daňového subjektu v kontrolovaném období byla výroba reklamních předmětů a velkoplošný tisk.
Daňová kontrola byla zahájena s jednatelem společnosti, který při zahájení převzal výzvu dle § 31 odst. 9 a § 16 odst. 2 písm. c) ZSDP. K dalšímu jednání se jednatel daňového subjektu bez omluvy nedostavil. Po telefonickém kontaktu byl domluven další termín jednání, na který se také nedostavil a přestal se správcem daně komunikovat.
Vzhledem k tomu, že daňový subjekt nedoložil ke kontrole žádné doklady byla daň stanovena za použití pomůcek v souladu s § 31 odst. 5 ZSDP ve výši 685.830,- Kč.
Jako pomůcky byly použity doklady uložené ve spisu daňového subjektu a dále doklady, které správce daně získal bez součinnosti s daňovým subjektem.

Daň z přidané hodnoty – nedostatečné důkazní prostředky – doměření daně

 U daňového subjektu (s.r.o.) byla postupně zahájena vytýkací řízení na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2008, 1. čtvrtletí 2009 a 2. čtvrtletí 2009. Zmocněný zástupce daňového subjektu při místních šetřeních předložil k jednotlivým obdobím pouze faktury přijaté, faktury vydané a evidence pro daňové účely. Z dokladů vyplývalo, že se jedná většinou o poskytování reklamních služeb a jejich zprostředkování. Zmocněný zástupce nebyl schopen bližšího vysvětlení k jednotlivým zdanitelným plněním.
Správce daně zaslal dožádání místně příslušným správcům daně čtyř dodavatelů. Pouze z odpovědi jednoho správce daně se potvrdilo uskutečnění zdanitelného plnění. Další tři dodavatelé byli pro správce daně buď nekontaktní, nepodávali přiznání k DPH nebo správci daně neprokázali uskutečnění zdanitelných plnění.
Daňovému subjektu byla zaslána výzva podle § 31 odst. 9 ZSDP k prokázání přijetí zdanitelných plnění od dodavatelů, rozsahu a předmětu zdanitelných plnění a použití zdanitelných plnění pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Ve lhůtě stanovené ve výzvě daňový subjekt nereagoval a důkazní prostředky nepředložil. Vytýkací řízení byla ukončena podepsáním zpráv o vytýkacích řízeních se zmocněným zástupcem. Ve zprávách o vytýkacích řízeních nebyl uznán nárok na odpočet daně od tří dodavatelů.
Až po podepsání zpráv o vytýkacích řízeních reagoval jednatel daňového subjektu na výše uvedenou výzvu a předložil důkazní prostředky. Jako důkazní prostředky byly předloženy opakovaně faktury přijaté a navíc pokladní doklady, v některých případech i smlouvy.
Správce daně neosvědčil předložené důkazní prostředky jako důkazy prokazující uskutečnění zdanitelných plnění dle § 31 odst. 4 ZSDP. Daňový subjekt neprokázal, že přijal předmětná plnění tak, jak bylo formálně deklarováno listinnými doklady (faktury, pokladní doklady,smlouvy). Po zhodnocení předložených důkazních prostředků správce daně trval na závěrech uvedených ve zprávách o vytýkacích řízeních.
Správce daně neuznal nárok na odpočet daně z faktur přijatých za reklamní služby a jejich zprostředkování, protože daňový subjekt neprokázal přijetí zdanitelných plnění od dodavatele, rozsah a předmět zdanitelných plnění a porušil tak § 73 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném pro předmětná zdaňovací období.
Správce daně s ohledem na porušení výše uvedeného paragrafu doměřil daňovému subjektu za 4. čtvrtletí 2008, 1. čtvrtletí 2009 a 2. čtvrtletí 2009 daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty celkem ve výši 3,626.977,-- Kč.

Daň z přidané hodnoty – neuznaný nadměrný odpočet

 Vytýkací řízení DPH u daňového subjektu - s.r.o. za 3.Q 2009
V daňovém přiznání k DPH za 3. čtvrtletí 2009 nárokovala společnost nadměrný odpočet DPH ve výši 45,949.775,- Kč ze základu daně 241,840.922,- Kč v základní sazbě.
Společnost se zaregistrovala k DPH od 1. 9. 2009.
Po výzvě k odstranění pochybností neprokázala oprávněnost uplatnění odpočtu u přijatých zdanitelných plnění v souladu s § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.
Výsledek vytýkacího řízení: neuznaný nadměrný odpočet v částce 45,949.775,- Kč.