Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vybrané nálezy z kontrol FÚ (Říjen 2010)

2. 11. 2010

Daň z příjmů fyzických osob – nepodaná daňová přiznání

Na základě podnětu Finančně analytického útvaru MF ČR byly prověřovány poukázané finanční částky na bankovní účet fyzické osoby. Přitom bylo zjištěno, že se jedná o úhrady faktur za provedené práce osoby, která nebyla majitelem prověřovaného bankovního účtu. Majitelka účtu konkretizovala osobu, která stavební pomocné práce realizovala. Správce daně na základě těchto údajů zjistil, že daňový subjekt nepodával od r. 2001 daňová přiznání (DAP) k dani z příjmů fyzických osob (DPFO), přestože byl registrován. Byla mu proto zaslána výzva k podání DAP, kterou nepřevzal - byla doručena uplynutím lhůty. Správce daně mu vyměřil daňovou povinnost ve výši 0,00 Kč.
Následně byl daňový subjekt předvolán k ústnímu jednání a byla s ním ihned zahájena daňová kontrola DPFO za zdaňovací období let 2006 až 2008. Z bankovních výpisů k předmětnému účtu byly zjištěny jednotlivé firmy, které prováděly úhrady faktur za provedené práce (jednalo se o výkopové a úklidové práce na stavbách). Správce daně zaslal dožádání místně příslušným správcům daně k prověření úhrad od zjištěných firem na tento bankovní účet (případně jiných úhrad v hotovosti). Z odpovědí na dožádání vyplynulo, že daňový subjekt neuvedl do DAP příjmy za r. 2006 ve výši cca 1,5 mil. Kč, za r. 2007 ve výši cca 3 mil. Kč a za r. 2008 ve výši cca 2,8 mil. Kč.
V průběhu daňové kontroly daňový subjekt potvrdil, že správcem daně zjištěné příjmy skutečně obdržel, daňovou evidenci nebo účetnictví však nedoložil. Daňový subjekt vykonával tyto práce za výpomoci jiných osob, avšak tyto osoby nekonkretizoval a také nedoložil žádný související doklad.
Správce daně tedy na základě zjištěných příjmů (ve smyslu § 7 ZDP) stanovil DPFO v kontrolovaných letech za použití pomůcek, přičemž byly zohledněny (s ohledem na § 46 odst. 3 ZSDP) výdaje zhruba ve výši 65 % ze zjištěných příjmů. Celková doměřená daň z příjmů fyzických osob tak činila cca 0,5 mil. Kč.
Na základě zjištění, že daňový subjekt dosahoval v uvedených letech příjmy za uskutečněná zdanitelná plnění byl registrován z moci úřední k DPH při překročení zákonem stanoveného obratu. Z důvodu nesplnění registrační povinnosti mu byla stanovena náhrada za pozdní registraci v souladu s ustanovením § 98 ZDPH ve výši cca 200 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že daňový subjekt v kontrolovaných letech mohl mít i další příjmy, jejichž existenci správce daně nemohl zjistit, bylo podáno trestní oznámení. 

Dodatečné vyměření daně – neoprávněné zaúčtované daňově účinné náklady

Správce daně při kontrole společnosti s ručením omezeným se sídlem ve Středočeském kraji, jejíž předmět činnosti je hostinská činnost; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, zjistil, že do daňově účinných nákladů tato společnost zaúčtovala částky v řádech milionů Kč za zprostředkování, aniž by při daňové kontrole bylo prokázáno co konkrétně bylo předmětem tohoto zprostředkování. Obchodní aktivity nebylo možno ověřit ani u deklarovaného dodavatele, jelikož byl nekontaktní. Kontrolovaná společnost neprokázala, že došlo k faktickému uskutečnění deklarovaných plnění tak, jak bylo uvedeno na doložených dokladech, zda a komu byly platby za fakturované činnosti vyplaceny. Kontrolovaná společnost nepředložila ani prvotní účetní doklady, na základě kterých bylo v účetnictví společnosti do daňově účinných nákladů zaúčtováno dalších několik milionů Kč. Proto i tyto náklady byly správcem daně vyloučeny z daňově účinných nákladů s odkazem na ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů a následně byla za rok 2007 společnosti dodatečně vyměřena daň ve výši téměř 6 milionů Kč.

Falešné faktury

Středočeská společnost s ručením omezeným s předmětem podnikání činnost podnikatelských, finančních, organizačních, ekonomických poradců a pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě, zaúčtovala do daňově účinných nákladů faktury za nákladní dopravu a dodávku elektromateriálu v celkové hodnotě cca 900 tis. Kč. Na fakturách uvedení dodavatelé jakýkoli obchodní vztah s kontrolovanou společností vyloučili a ani v jejich účetnictví se tyto údajně jimi vystavené faktury nenacházely. V průběhu daňového řízení byly vypracovány znalecké posudky, které potvrdily, že předmětné faktury nebyly podepsány osobami, které na nich byly uvedeny. Správce daně provedeným dokazováním zpochybnil oprávněnost zahrnutí sporných faktur do daňově účinných nákladů, na což nebylo kontrolovanou společností právně relevantním způsobem reagováno. Kontrolovaná společnost neunesla důkazní břemeno a neprokázala, že uplatněné náklady jsou prokázanými náklady na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Na základě kontrolního zjištění bylo společnosti za rok 2006 dodatečně doměřeno více než 200 tis. Kč. 

Neoprávněné zkrácení daně z příjmů fyzických osob

V průběhu daňové kontroly prováděné u podnikatele s bydlištěm ve Středočeském kraji bylo zjištěno, že v roce 2006 a 2007 provozoval svoji podnikatelskou činnost také v rámci sdružení na základě smlouvy uzavřené podle ust. § 829 a následujících občanského zákoníku. Tuto skutečnost podnikatel ostatně nepopíral a na zjištění správce daně, že nezahrnul do svých zdanitelných příjmů všechny příjmy, které byly ve společné daňové evidenci za sdružení evidovány, sdělil, že mu nebyly druhým účastníkem sdružení vyplaceny. Správce daně v rámci vedeného dokazování ověřil, že příjmy evidované v společné daňové evidenci za sdružení jako celek byly dosaženy za spolupráce obou účastníků sdružení a postupoval podle ust. § 12 zákona o daních z příjmů, které stanoví, že při výpočtu příjmu účastníka sdružení, které není právnickou osobou, se dělí příjmy dosažené poplatníky při společném podnikání a není podstatné zda, kdy a v jaké výši se účastníci sdružení peněžní prostředky rozdělili. Nesprávným postupem poplatníka došlo k neoprávněnému zkrácení daně z příjmů fyzických osob o více než 210 tis. Kč.

Daň z příjmů právnických osob a DPH – neoprávněné navýšení nákladů

Finanční úřad provedl kontrolu daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty za zdaňovací období roku 2006 u právnické osoby, jejíž převažující obor činnosti spočíval ve výrobě pryžových a plastových výrobků, dílů a příslušenství pro motorová vozidla. V rámci provedené daňové kontroly byla zjištěna řada nesrovnalostí, týkajících se u daně z příjmů převážně zaúčtovaných daňově uznatelných nákladů, které společnost nebyla schopna doložit ani na výzvu správce daně. Jednalo se o neprokázanou spotřebu výrobků, náhradních dílů a materiálu v souvislosti se zkušebním provozem, náklady na cestovné zaměstnanců, právní služby, nedoložené finanční rozdíly mezi předloženými doklady a zaúčtovanými částkami a absencí dokladů k zaúčtovaným nákladům. Takto zjištěné nesrovnalosti představovaly v celkové hodnotě 17,5 mil. Kč, o které byly na základě daňové kontroly sníženy náklady. Dále bylo zjištěno, že společnost v rozporu s právními předpisy zaúčtovala do daňových nákladů náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku, které měly být zahrnuty do nákladů postupně formou odpisů. V prvém případě se jednalo o náklady spojené s uvedením hmotného majetku do provozu a v druhém o nákup projektu na přípravu výroby a výrobních procesů na výrobu pro konkrétního zákazníka od sesterské zahraniční společnosti. Oba případy představovaly neoprávněné navýšení nákladů o 8,9 mil. Kč. Přestože snížení daňových nákladů a tím spojeného zvýšení základu daně představovalo v celkové hodnotě téměř 26,5 mil. Kč, v konečném efektu pro daň z příjmů právnických osob to znamenalo pouhé snížení daňové ztráty, kterou na základě zjištění správce daně financovala zahraniční sesterská společnost.
Pro daň z přidané hodnoty byla rozhodující tři zjištění, učiněná v rámci prováděné kontroly. V prvním případě se jednalo o prověřovaný rozdíl mezi uskutečněnými plněními vykázanými v přiznáních k dani z přidané hodnoty a výnosy vykázanými v příloze přiznání k dani z příjmů. Tyto rozdíly společnost dokládala přefakturací mezd vlastních zaměstnanců spojené společnosti s tím, že se podle jejího názoru nejedná o zdanitelné plnění. Dle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění platném pro kontrolovaná zdaňovací období, je však dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce jiné osobě poskytnutím služby – poskytnutím pracovní síly, které je předmětem daně. Z toho vyplývá, že společnost v rozporu s právními předpisy neodvedla z předmětných plnění daň z přidané hodnoty v celkové hodnotě 1,25 mil. Kč. Dalším rozhodným zjištěním bylo duplicitní uplatnění daně z přidané hodnoty na vstupu, kdy v sedmi případech byla uplatněna daň z jednoho dokladu dvakrát. Daňová povinnost společnosti byla tímto způsobem zkrácena téměř o 300 tis. Kč. Dále společnost nedoložila skutečnost, že oprávněně snížila uskutečněná plnění o vystavený dobropis pro jiný subjekt (spojenou osobu) v hodnotě daně téměř 370 tis. Kč.
Na základě provedených zjištění byla za zdaňovací období roku 2006 u daně z přidané hodnoty doměřena daňová povinnost v celkové výši 1.915.372,- Kč. U daně z příjmů právnických osob byla pouze snížena vykázaná daňová ztráta o 26,471.136,- Kč.
Trestní oznámení nebude podáno. 

Daň z přidané hodnoty – nepředložené daňové doklady

Finanční úřad provedl kontrolu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období duben – prosinec 2007, leden - prosinec 2008 a leden - prosinec 2009 u společnosti s ručením omezeným. Předmětem podnikatelské činnosti daňového subjektu byla v kontrolovaných zdaňovacích obdobích stavební činnost.
Správci daně nebyly v průběhu daňové kontroly předloženy kromě dvou faktur přijatých zahrnutých do přijatých zdanitelných plnění s nárokem na odpočet ve zdaňovacím období listopad 2009 žádné doklady vztahující se ke kontrolovaným zdaňovacím obdobím. Mezi předanými doklady nebyly žádné daňové doklady na vstupu a výstupu ani záznamní evidence, ze kterých by bylo možno prověřit správnost a úplnost podaných daňových přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období duben 2007 až prosinec 2009.
Vzhledem k tomu, že plátce ani na základě opakované ústní žádosti nepředložil správci daně požadované doklady, zaslal správce daně plátci výzvu dle § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadoval předložení záznamních evidencí pro účely daně z přidané hodnoty a veškerých daňových dokladů, vztahujících se k přijatým a uskutečněným zdanitelným plněním, zahrnutým do evidencí pro účely daně z přidané hodnoty za zdaňovací období duben 2007 až prosinec 2009. Výzva byla doručena prostřednictvím datové schránky. Současně zaslal správce daně výzvy k součinnosti třetích osob bankám spravujícím účty plátce s žádostmi o poskytnutí výpisů z účtů plátce za období od dubna 2007 do prosince 2009, ze kterých by byly patrné stavy peněžních prostředků na těchto účtech a jejich pohyby. Rovněž požadoval sdělení čísel účtů, ze kterých byly platby na účty plátce zasílány a čísel účtů, na které plátce v kontrolovaných obdobích zasílal finanční prostředky. V odpovědi na výzvu plátce sdělil, že nemá k dispozici žádné doklady, které by mohl v souvislosti s prováděnou kontrolou daně z přidané hodnoty za zdaňovací období duben 2007 až prosinec 2009 předložit.
Na základě výše uvedených skutečností – tzn., že správci daně nebyly předloženy žádné daňové doklady, ze kterých si plátce v kontrolovaných zdaňovacích obdobích nárokoval odpočet daně ve výši 9,180.662,- Kč a dále z výpisů z účtu plátce, kdy bylo zjištěno, že v kontrolovaných zdaňovacích obdobích nebyly z účtu plátce, kromě výběru hotovosti jednatelem, provedeny žádné úhrady za přijatá zdanitelná plnění, vznikly správci daně pochybnosti o faktickém přijetí zdanitelných plnění, ze kterých si plátce uplatnil ve zdaňovacích obdobích duben 2007 až září 2009 odpočet daně ve výši 9,180.662,- Kč. Plátce ke kontrole předložil dva daňové doklady – faktury přijaté zahrnuté do přijatých zdanitelných plnění s nárokem na odpočet daně ve zdaňovacím období listopad 2009. Vzhledem k tomu, že od října 2009 plátce vykazoval uskutečněná zdanitelná plnění v nulové výši, měl správce daně pochybnosti, zda přijatá zdanitelná plnění z těchto faktur plátce použil k uskutečňování své ekonomické činnosti, dle § 72 odst. 2 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Správce daně zaslal plátci výzvu dle § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadoval, aby prokázal přijetí zdanitelných plnění, ze kterých si ve zdaňovacích obdobích duben 2007 až září 2009 nárokoval odpočet daně v celkové výši 9,187.662,- Kč, dle § 72 odst. 1 a § 73 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále prokázal, že přijatá zdanitelná plnění z faktur, ze kterých si uplatnil ve zdaňovacím období listopad 2009 odpočet daně ve výši 32.940,- Kč, použil pro účely uskutečňování své ekonomické činnosti, dle § 72 odst. 2 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Výzva byla doručena prostřednictvím datové schránky. Na uvedenou výzvu plátce žádné důkazní prostředky nepředložil. Plátce tím, že nereagoval na výzvy správce daně a nepředložil daňové doklady ani jiné důkazní prostředky, neprokázal jím uplatněný nárok na odpočet daně v částce 9,220.602,- Kč dle § 72 odst. 1 a 2 a § 73 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční úřad dodatečně vyměřil daň z přidané hodnoty za zdaňovací období duben - prosinec 2007, leden-prosinec 2008 a leden-prosinec 2009 v celkové výši 9,220.602,- Kč.
Trestní oznámení bude podáno. 

Daň z příjmů fyzických osob – nepodané daňové přiznání

Daňový subjekt (nepodnikatel) nepodal daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přestože dosáhl příjmy z prodeje nemovitostí podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).
Zákonem upraveno: § 10 odst. 1 písm. b), § 4 odst. 1 písm. b) ZDP.
Z přiznání k dani z převodu nemovitostí bylo zjištěno, že daňový subjekt rozprodává po jednotlivých bytových jednotkách zakoupenou nemovitost. Přestože daňovému subjektu nevznikl nárok na osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP (nedodržen časový test), nepřiznal tyto prodeje bytů do daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob do příjmů podle § 10 ZDP.
Výše doměrku daně z tohoto titulu: 1,362.907,- Kč
Zpráva o daňové kontrole byla projednána s daňovým subjektem. Předáno k vyměření. Dodatečný platební výměr doručen. Daňový subjekt se neodvolal. 

Neoprávněně použitá dotace

Příjemce dotace obdržel v roce 2002 investiční dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“) ve výši 6,400.000,- Kč na akci „Výstavba 2 bytových domů se vznikem 16 nájemních bytů“. Následně spolu se stavebním a nájemním družstvem sdružil prostředky za účelem výstavby dvou bytových domů na základě Smlouvy o sdružení a rovněž uzavřel s družstvem Smlouvu o investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě s jednotlivými nájemníky.
Při kontrole bylo zjištěno, že příjemce dotace sdružil finanční prostředky přímo s budoucím nájemcem a ne s družstvem, jak bylo uvedeno ve smlouvě o sdružení. Příjemce dotace tak nepostupoval v souladu s doklady, které předložil SFRB před podpisem smlouvy. Dále bylo zjištěno, že obec požadovala v rozporu se smlouvou od budoucích nájemců v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy finanční plnění, a to zálohu na budoucí koupi bytu, která byla podmínkou pro získání bytu.
Z výše uvedeného plyne, že SFRB de facto nefinancoval (nepodporoval) výstavbu nájemních bytů v obcích, ale podporoval (dotoval) výstavbu bytů konkrétních fyzických osob, jež byly schopny se určitou finanční částkou na výstavbě podílet a které se stanou po 20-ti letech vlastníkem těchto bytových jednotek. Prostředky určené na podporu výstavby nájemních bytů v obci, určené obci, tedy v konečném důsledku skončily u jiného subjektu, než bylo úmyslem.
Porušením podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace se příjemce dotace dopustil neoprávněného použití prostředků poskytnutých ze státního fondu a tím porušení rozpočtové kázně, a proto byla příjemci dotace částka neoprávněného použití prostředků ve výši 6,400.000,- Kč uložena k vrácení zpět do státního fondu.

Daň z příjmů právnických osob – fúze společnosti

Správce daně provedl kontrolu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2007 u obchodní společnosti s ručením omezeným „A“. Bylo zjištěno, že v kontrolovaném období došlo k fúzi se společností “B“.
Společnost “B“ vykázala k 30. 6. 2007 ztrátu ve výši 1,150.801,- Kč. Ztrátu převzala kontrolovaná společnost „A“ jako nástupnická společnost a uplatnila ji v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007 jako odčitatelnou položku od základu daně.
Předmětem šetření správce daně byla otázka existence řádných ekonomických důvodů, tj. restrukturalizace nebo zvyšování efektivnosti činnosti pro tuto fúzi, ve smyslu zákona o daních z příjmů.
Řádné ekonomické důvody jsou nezbytnou podmínkou pro oprávněné uplatnění daňové ztráty vyměřené zanikající společnosti „B“. Pokud však zanikající či nástupnická společnost nevykonává po dobu delší než 12 měsíců žádnou činnost, má se za to, že pro fúzi neexistují řádné ekonomické důvody, neprokáže-li některý z účastníků opak.
Nástupnická společnost „A“ existenci řádných ekonomických důvodů pro fúzi odůvodnila pouze růstem obratu. Správce daně tento argument neakceptoval, neboť společnost „A“ již několik let vykazovala rostoucí obrat a neprokázala konkrétní vliv fúze na jeho výši. Zanikající společnost více než 2 roky před fúzí nevyráběla, neposkytovala služby, nedisponovala zaměstnanci a ze strany kontrolovaného subjektu „A“ nebylo prokázáno, jakým způsobem ovlivnila fúze s touto společností jeho růst.
Odvolací orgán tak v odvolacím řízení neshledal, že by fúze společností vyvolala zvýšení efektivity činnosti či vedla k restrukturalizaci.
Z výše uvedených důvodů odvolací orgán potvrdil rozhodnutí správce daně, jímž byla společnosti „A“ dodatečně vyměřena daňová povinnost ve výši 280.800,- Kč.

Neprokázané opravy na nákladní vozidla a další chyby daňového subjektu v neprospěch státního rozpočtu

Správce daně zahájil daňovou kontrolu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006 a 2007 a daně z přidané hodnoty za září - prosinec 2006 a leden – prosinec 2007 u fyzické osoby jejímž hlavním předmětem podnikání je automobilová přeprava. Subjekt byl do plánu kontrol zahrnut na základě zkušeností správce daně z předchozí kontroly, kdy se v účetnictví subjektu vyskytovaly takové nedostatky, které měly za následek doměření daně ve velkém rozsahu. Výsledek této další kontroly však předčil všechna očekávání.
V účetních záznamech byly nalezeny proúčtované náklady od dvou dodavatelů, faktury nebyly k dispozici. Když správce daně vyzval daňový subjekt k jejich předložení, bylo mu doloženo účetnictví opravené s uvedení jiného dodavatele ke všem hledaným fakturám a vlastní faktury. Jednalo se o dodávky náhradních dílů k nákladním motorovým vozidlům, provedení klempířských prací a jiných oprav, přípravu vozidel na STK a další. Daňový subjekt vysvětloval záměnu původně uvedených dodavatelů za nového dodavatele ztrátou účetnictví a chybou účetní při opakovaném vkládání dat. V průběhu kontroly nebyly předloženy žádné věrohodné důkazní prostředky. Na fakturách od nového dodavatele bylo uvedeno sídlo, které v době kdy měly být dodávky uskutečněny nebylo platné. Byly doloženy technické průkazy vozidel, kde byla zaznamenána oprava vozidla a potvrzena dodavatele přesto, že se tyto záznamy do průkazů od roku 2001 neprovádějí. Všechny úhrady faktur byly provedeny v hotovosti. Správce daně zaslal dožádání na dříve uvedené dodavatele a zjistil, že se jedná o subjekty nekontaktní, nepodávající daňová přiznání, kteří nejsou plátci DPH. Dožádáním na nově uvedeného dodavatele bylo zjištěno, že je v současné době nekontaktní a příjmy přiznané v předmětných obdobích neodpovídají fakturovaným částkám. V průběhu daňového řízení nebylo věrohodným způsobem prokázáno, že faktury za 6,5 mil v roce 2006 a 8,3 mil v roce 2007 jsou daňově uznatelným výdaje v souladu s ust. § 24 odst. 1 zákona o dani z příjmů ( dále jen „ ZDP“). Dále bylo zjištěno, že si daňový subjekt uplatňuje výdaje na nákup benzinu přesto, že má ve vlastnictví jen jedno osobní motorové vozidlo na tuto pohonnou hmotu. Subjekt se snažil prokázat spotřebu pohonných hmot technickým průkazem vozidla, které však dle zjištění správce daně nebylo v jeho majetku a v řízení nebylo prokázáno jeho použití k podnikání a dále spotřebou u pracovních strojů u nichž však věrohodnost svých tvrzení daňový subjekt neprokázal. V souladu s ust. § 24 odst. 1, odst. 2 písm. k) ZDP nebyly uznány náklady na benzin ve výši 1,8 mil Kč za rok 2006 a 1,4 mil za rok 2007. Dalším zjištěním z kontroly bylo uplatnění odpisů v nesprávné výši, kdy byly uplatňovány odpisy i z majetku, který byl v průběhu zdaňovacího období prodán. Došlo k porušení ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) a § 26 ZDP a správce daně vyčíslil neuznané odpisy ve výši 300 tis za rok 2006 a 800 tis za rok 2007. Na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2006 bylo dodatečně vyměřeno 2,5 mil Kč a za zdaňovací období roku 2007 2 mil Kč.
Uvedená zjištění se promítla i do dodatečně stanovené daně z přidané hodnoty, když v případě faktur za práce a materiál správce daně konstatoval porušení ust. § 72 ost. 1 zákona o dani z přidané hodnoty ( dále jen „ZDPH“), neboť v řízení nebylo prokázáno, že fakticky došlo k přijetí zdanitelných plnění, na základě kterých by mohl být nárokován odpočet daně. U dokladů na nákup benzinu nebylo prokázáno, že přijatá zdanitelná plnění byla použita pro uskutečnění ekonomické činnosti daňového subjektu. Daňový subjekt měl v souladu s ust. § 72 odst. 5 a § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH daň z přidané hodnoty odvést. Správce daně za roky 2006 a 2007 neuznal v úhrnu odpočet ve výši 2,5 mil Kč a dodatečně stanovil DPH ve výši 3,3 mil Kč. 

Malé marže a zapomenuté příjmy z ubytování hostů

 Předmětem podnikání kontrolované právnické osoby je převážně hostinská činnost a poskytování ubytovacích služeb. Tento daňový subjekt v kontrolovaném zdaňovacím období podnikal v pronajatých prostorách.
Daňový subjekt byl zařazen do plánu kontrol na základě vyhledávací činnosti správce daně. U daňového subjektu bylo zjištěno, že vykazuje od počátku své podnikatelské činnosti (tj.od roku 2005) opakující se ztráty. Vzhledem k ziskové činnosti bylo třeba prověřit daňovou uznatelnost vykazovaných nákladů, tedy důvody opakujících se ztrát.
Daňovou kontrolou daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2007 a 2008 bylo u kontrolovaného daňového subjektu z předloženého účetnictví a evidencí, správcem daně zjištěno, záporné obchodní rozpětí týkající se prodeje jídel a nápojů, dále nezahrnutí tržeb z poskytovaného ubytování. Z tohoto důvodu, vznikla správci daně pochybnost o zahrnutí veškerých tržeb do výnosů (příjmů), které jsou předmětem daně v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů).
Vzhledem k tomu, že daňový subjekt správci daně v průběhu probíhající daňové kontroly nepředložil žádné důkazní prostředky o tom, že by chybně účtoval (např. o stanovení ztratného, stanovení škod a manka a o stavu zásob, apod…), a v případě poskytnutých ubytovacích služeb nevyvrátil zjištěné skutečnosti, správce daně tyto pochybnosti sdělil daňovému subjektu výzvou, kterou byl daňový subjekt vyzván, aby prokázal zahrnutí veškerých výnosů do příjmů, které jsou předmětem daně dle § 18 odst. 1 zákona o daních z příjmů a dále k prokázání správnosti vykazovaného základu daně § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
Na tuto výzvu reagoval daňový subjekt písemností, ve které uvedl, že si kontrolou svého účetnictví a ostatních evidencí, v návaznosti na inventarizace stavu zásob, zjistil pochybení ve stanovení kalkulací k prodeji jídel a nápojů, kdy předložil nové kalkulace k pokrmům a nápojům k porovnání obchodního rozpětí a evidenci zásob materiálu a zboží za rok 2007 a v případě poskytnutých ubytovacích služeb, že opomněl předat účetní ubytovací knihy.
Správce daně vyhodnotil přeložené důkazní prostředky a porovnal výši obchodního rozpětí v rámci předložených důkazních prostředků. Přepočtem bylo zjištěno, že obchodní rozpětí z předložených důkazních prostředků je ve výši cca 170%, oproti vykazovanému obchodnímu rozpětí v účetnictví daňového subjektu jež ve výši cca 16%. Rozdílem ve výši 154% byly následně daňovému subjektu navýšeny tržby z prodeje zboží. V případě ubytovacích služeb byl proveden přepočet tržeb z poskytnutých ubytovacích knih hostů, tedy vlastního důkazního prostředku, jež předložil daňový subjekt v rámci důkazního řízení.
Správce daně, s cílem správného stanovení daně, tedy zvýšil za zdaňovací období roku 2007 tržby o částku cca 1,3 mil.Kč. Za zdaňovací období roku 2008 zvýšil tržby o částku cca 41 tis. Kč.
Tedy v návaznosti na tato zjištění správce daně snížil za zdaňovací období roku 2007 daňovou ztrátu o 671 tis. Kč a doměřil daň ve výši 156 tis. Kč a za zdaňovací období r. 2008 snížil ztrátu o 41 tis. Kč.

Zatajené příjmy a neoprávněně uplatněné náklady

V rámci analyticko-vyhledávací činnosti správce daně zaměřené na cílovou skupinu lékařů (kteří dlouhodobě vykazovali malé základy daně a daň), bylo pracovníky kontrolního oddělení vytipováno několik daňových subjektů, kteří byli zařazeni do plánu kontrol. Do této vybrané skupiny patřil i daňový subjekt provozující zubní ordinaci. U tohoto daňového subjektu nebyla nikdy dříve provedena daňová kontrola. Správce daně tedy zahájil daňovou kontrolu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období let 2007, 2008 a 2009.
V průběhu daňové kontroly správce daně zjistil, že:

  • daňový subjekt ve všech kontrolovaných zdaňovacích obdobích zahrnul do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů výdaje na svou osobní potřebu, čímž neoprávněně snížil základ daně a porušil ustanovení § 25 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“). 
  • daňový subjekt používá ve své ordinaci rentgen, který slouží nejen pro potřeby daňového subjektu, ale i pro potřeby ostatních lékařů ve městě. Prostřednictvím výzvy k součinnosti na banky, správce daně získal údaje o přijatých bezhotovostních platbách na účet daňového subjektu. Daňový subjekt při ústním jednání správci daně potvrdil, že se jedná o příjmy za rentgenové snímky od ostatních lékařů, které nebyly zahrnuty do základu daně v příslušných zdaňovacích obdobích. V průběhu třech kontrolovaných zdaňovacích období daňový subjekt takto nezahrnul do základu daně příjem za rentgenové snímky v celkové výši cca 609 tis. Kč. 
  • daňový subjekt ve zdaňovacím období roku 2008 a 2009 zahrnul do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů platby pojistného na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (celkem ve výši cca 482 tis. Kč), čímž porušil ustanovení § 25 odst. 1 písm. g) zákona. 
  • daňový subjekt ve zdaňovacím období roku 2009 zahrnul do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů výdaje vynaložené na rozsáhlé stavební úpravy. Od majitele nemovitosti, ve které má daňový subjekt pronajaté prostory pro ordinaci, správce daně zjistil, že žádné stavební úpravy v ordinaci neprobíhaly. Vzhledem k této skutečnosti správce daně nabyl pochybnosti, o oprávněnosti uplatnění výdajů za stavební práce do daňově uznatelných výdajů. Daňový subjekt při ústním jednání potvrdil, že stavební úpravy neprobíhaly v jeho ordinaci. Daňový subjekt neoprávněně zahrnul do daňově uznatelných výdajů výdaj ve výši cca 300 tis. Kč. 

Daňovému subjektu byl za všechna zdaňovací období celkem zvýšen základ daně o 1,5 mil. Kč a doměřena dodatečná daňová povinnost ve výši cca 252 tis. Kč.

Daň z přidané hodnoty – neoprávněný nárok na odpočet

Daňový subjekt – společnost s ručením omezeným
Vytýkací řízení za 2.Q 2009
V daňovém přiznání k DPH uplatnila společnost nárok na odpočet daně ve výši 102,516.146,- Kč/základ daně 539,558.664,- Kč./ a uskutečnila plnění – daň ve výši 102,619.584,- Kč / základ daně 540,103.076,- Kč./Obchodní transakce se týkala nákupu a prodeje PHM.
Daňový subjekt byl v průběhu VŘ vyzván k doložení důkazních prostředků k prokázání přijetí dodávek PHM. Nepředložil žádné důkazní prostředky ani jiné podklady, které by prokazovaly skutečnost,že zdanitelná plnění přijal v souladu s ust. § 72 a § 73 zákona o DPH.
Správce daně plátci snížil nárok na odpočet o částku 539,558.664,- Kč v základu daně a daň o částku 102,516.146,- Kč.

Daň z přidané hodnoty – snížení odpočtu

Daňový subjekt – právnická osoba
U daňového subjektu– právnické osoby bylo provedeno vytýkací řízení podle § 43 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů za zdaňovací období duben 2010. Daňový subjekt za toto období vykázal neobvykle vysoký nadměrný odpočet ve výši cca 1,4 mil Kč. Při prověřování správnosti údajů vykázaných v daňovém přiznání v návaznosti na předložené doklady bylo zjištěno, že daňový subjekt zahrnul do přijatých zdanitelných plnění faktury za zprostředkování nákupu akcií ve výši cca 6 mil Kč.
Správce daně uvedená přijatá plnění posoudil jako finanční činnost, resp. její zprostředkování podle § 54 odst. 1 písm. a) a y) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet DPH. Uplatněnou DPH v rozporu s ust. § 72 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správce daně z podaného daňového přiznání vyloučil v celkové výši cca 1,2 mil Kč.