Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Novinky na daních z příjmů od roku 2014

23. 1. 2014

Novinky na daních z příjmů od roku 2014.

Inkorporace daně dědické a darovací do daní z příjmů

V souvislosti se zrušením daně dědické a daně darovací jsou nově od 1. 1. 2014 bezúplatné příjmy předmětem daně z příjmů právnických a fyzických osob. Příjmy získané děděním jsou od daní z příjmů osvobozeny. Bezúplatné příjmy jsou u právnických osob předmětem daně s výjimkou veřejně prospěšných poplatníků, u nichž jsou od daně osvobozeny.

Toto osvobození veřejně prospěšný poplatník nemusí uplatnit, učiní-li tak, je povinen ze základu daně vyloučit všechny náklady, které s tímto bezúplatným příjmem souvisí. Osvobozené jsou dále bezúplatné příjmy fyzických osob získané od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší dle nového občanského zákoníku a bezúplatná plnění (dary) od osoby, se kterou poplatník žil nejméně rok před získáním bezúplatného plnění (daru).

Příležitostná bezúplatná plnění (dary) (od kohokoliv) jsou osvobozeny do výše 15.000 Kč. Případné zdanění bezúplatných příjmů je realizováno v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob.

Zdanění veřejně prospěšných poplatníků

Od 1. 1. 2014 je nahrazen institut poplatníka, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání, institutem veřejně prospěšného poplatníka. Veřejně prospěšný poplatník může při dodržení zákonem stanovených podmínek i nadále čerpat daňové benefity ve formě příjmů od daně osvobozených, do kterých nově přibyly příjmy z nepeněžního plnění a dále ve formě snižující položky od základu daně z příjmů.

Příjmy v podobě úroků z běžného účtu jsou nově předmětem daně, která bude vybírána srážkou. To se nevztahuje na veřejně prospěšné poplatníky, kteří do základu daně zahrnují všechny výnosy a všechny náklady. Zároveň zákon o daních z příjmů negativně vymezuje poplatníky, kteří veřejně prospěšným poplatníkem nejsou. To platí mimo jiné pro společenství vlastníků bytových jednotek.

Srážková daň z příjmů ze závislé činnosti

Od 1. 1. 2014 jsou nově nastaveny podmínky pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Srážková daň se uplatní pouze z příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10.000 Kč v případě, že zaměstnanec u zaměstnavatele nepodepíše Prohlášení k dani.

Dále zákon daňovému rezidentu umožňuje poprvé za zdaňovací období 2014 zahrnout příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, které byly zdaněny srážkovou daní, do celkového základu daně v daňovém přiznání. Pro započtení sražené daně na celkovou daň je zaměstnavatel povinen vystavit potvrzení o sražené dani.

Zdanění autorských honorářů srážkovou daní

Srážková daň se nově vztahuje na všechny autorské honoráře nepřekračující od téhož plátce v úhrnu za kalendářní měsíc 10.000 Kč. Dále zákon o daních z příjmů umožňuje daňovému rezidentu zahrnout příjmy z autorských honorářů, které byly zdaněny srážkovou daní, do celkového základu daně v daňovém přiznání. Pro započtení sražené daně na celkovou daň je plátce povinen vystavit potvrzení o sražené dani.

Další vybrané věcné změny na daních z příjmů právnických a fyzických osob

Zvýšení snižující položky na poskytnuté bezúplatné plnění
V případě, že poplatník poskytne za stanovených podmínek bezúplatné plnění (dar) na stanovené účely, zvyšuje se snižující položka od základu daně z částky 5 % na 10 % ze základu daně z příjmů právnických osob a u fyzických osob z 10% na 15%.

Nově se rozšiřuje výčet položek zvyšujících výsledek hospodaření
Jedná se například o částky vzniklé při změně účetní metody, hodnotu bezúplatného příjmu, pokud o něm nebylo účtováno ve výnosech a nejedná se o příjem od daně z příjmů právnických osob osvobozený, příjem, který není předmětem daně a další.

Zmírnění limitu daňové uznatelnosti nákladů při prodeji pozemků u právnických osob
Daňové korekce u právnických osob budou nadále prováděny pouze u pozemků nabytých vkladem při dodržení zákonem stanovených podmínek.

Navýšení stávající odčitatelné položky na výzkum a vývoj a zavedení nového odpočtu na podporu odborného vzdělávání žáků a studentů

Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů fyzických osob
Sjednocuje se délka časového testu mezi nákupem a prodejem cenných papíru ze 6 měsíců a 5-ti let na jednotnou dobu 3 let pro osvobození příjmů. Nově jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich roční úhrn nepřesáhne 100.000 Kč.

Osvobození příjmů za práci žáků a studentů
Nově jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy.

Zvýšení limitu příležitostných příjmů fyzických osob
Zvyšuje se výše příjmů z příležitostných činností, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, z 20.000 Kč na 30.000 Kč za zdaňovací období.

Přílohy