Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop)

21. 8. 2014

S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků. Poskytovatelům z EU vznikne tato povinnost na rozdíl od stavu do 31. 12. 2014 nově.

Aby se poskytovatel těchto služeb vyhnul zdlouhavé povinnosti registrovat se k DPH v každém jednotlivém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníků a nemusel zvlášť v každém členském státě podávat daňové přiznání a odvádět daň, bude mít možnost dobrovolně se zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. mini-one stop shopu. Prostřednictvím daňového portálu toho členského státu, kde se k režimu jednoho správního místa zaregistruje, pak může na jednom místě podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.

Co resp. jaké konkrétní služby spadají pod pojem telekomunikační 

služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky

poskytované služby?

Příklad elektronicky poskytovaných služeb (neúplný výčet)


Musí se jednat o službu poskytnutovanou prostřednictvím datové sítě nebo elektronické sítě.
Pozor ! Elektronicky poskytovanou službou není online prodej zboží na fyzických nosičích, jako například knihy na CD/DVD.

 • prezentace na elektronické síti (webové stránky);
 • stahování aplikací;
 • stahování hudby, filmů;
 • stahování počítačových her;
 • přístup k online počítačovým hrám;
 • elektronické knížky;
 • antivirové programy;
 • online aukce.

(Více viz čl. 7 prováděcího nařízení Rady (EU) 282/2011)

Příklad telekomunikačních služeb (neúplný výčet)
 • pevné a mobilní telefonní služby;
 • videofonní služby;
 • telefonní služby poskytované přes internet;
 • fax, telegraf, dálnopis;
 • přístup na internet.

(Více viz čl. 6a prováděcího nařízení Rady (EU) 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU) 1042/20132)

Příklad služeb rozhlasového a televizního vysílání (neúplný výčet)
 • vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů přes rozhlasovou nebo televizní síť;
 • živé vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů na internetu (IP streaming).

(Více viz čl. 6b prováděcího nařízení Rady (EU) 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU) 1042/20133)

Kdo, kam?

Možnost využít zvláštního režimu jednoho správního místa se týká všech osob povinných k dani, které poskytují výše uvedené služby a poskytují je přeshraničně konečnému spotřebiteli bez ohledu na to, zda jsou z EU nebo mimo EU. Jestliže se však osoba povinná k dani rozhodne používat režim jednoho správního místa, musí tento režim uplatňovat ve všech příslušných členských státech EU. Nejedná se o režim, který je volitelný na základě jednotlivých členských států.

V rámci registrace do zvláštního režimu jednoho správního místa rozlišujeme tzv. režim EU a režim mimo EU.

Do režimu EU se v ČR může registrovat osoba, která splňuje následující podmínky:

 • je v ČR registrována k DPH (z titulu plátce nebo identifikované osoby),
 • má v ČR sídlo nebo nemá-li sídlo v ČR ani v EU, má v ČR provozovnu,
 • není registrována k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jiném členském státě.

Do režimu mimo EU se v ČR může registrovat osoba, která splňuje následující podmínky:

 • nemá na území EU sídlo ani provozovnu,
 • nemá povinnost být registrována k DPH v žádném členském státě,
 • není registrována k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jiném členském státě.

Proč a jak?

Základním principem tohoto zvláštního režimu je usnadnění plnění daňových povinností pro poskytovatele uvedených vybraných služeb. Po zaregistrování se do zvláštního režimu jednoho správního místa podává poskytovatel služeb za zdaňovací období vždy pouze jedno daňové přiznání. V tomto daňovém přiznání uvádí celkovou hodnotu jím poskytnutých služeb za každý členský stát, ve kterém jsou usazeni jeho koneční spotřebitelé. Podmínkou tohoto je, že poskytovatel služby není usazen v dotčených členských státech spotřeby. Daňové přiznání se podává za období kalendářního čtvrtletí.

Částky v daňovém přiznání budou uváděny v eurech. Každé daňové přiznání bude mít své referenční číslo, které se automaticky vygeneruje při jeho podání prostřednictvím webového portálu. Toto referenční číslo bude sloužit mimo jiné i k identifikaci platby.

Platba DPH bude také vždy pouze jedna za čtvrtletí. Tuto platbu bude poskytovatel zasílat na speciálně určený účet českého správce daně vedený v eurech. Do platebního příkazu, konkrétně do pole „zpráva pro příjemce“, poskytovatel zadá referenční číslo svého daňového přiznání.

Přeposlání příslušné části platby a relevantních částí daňového přiznání do dotčených států spotřeby již zajistí členský stát identifikace, v našem případě Finanční správa ČR.

Vzorový příklad pro režim EU

Mám sídlo v ČR a na svých internetových stránkách prodávám online noviny a časopisy, mými konečnými zákazníky jsou i občané usazení mimo ČR, např. na Slovensku. Od 1.1.2015 by služba pro zákazníky ze Slovenska měla být fakturována s platnou sazbou DPH na Slovensku ( tj. nyní např. 20%). Daň musím přiznat a odvést na Slovensku. Abych na Slovensku nemusel vyřizovat všechny formality s tím spojené, mám možnost zaregistrovat se k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v ČR, a to přes daňový portál Finanční správy ČR. Finanční správě poté budu každé čtvrtletí elektronicky podávat daňové přiznání a platit daň spojenou s poskytnutím této elektronické služby. O zbytek, tedy o přeposlání daňového přiznání a daně se postará Finanční správa ČR.

Vzorový příklad pro režim mimo EU

Jsme společnost se sídlem v USA. V EU nemáme žádnou provozovnu, nikde v EU pak nejsme a ani nemáme povinnost být registrováni k DPH. Na našich internetových stránkách prodáváme vyzváněcí melodie do mobilních telefonů, našimi zákazníky jsou i občané z EU. Stáhne-li si melodii koncový spotřebitel z Francie, vystavíme mu fakturu s platnou sazbou DPH ve Francii. Daň musíme přiznat a odvést ve Francii. Obdobně pokud je zákazníkem občan Německa, vystavíme mu fakturu na částku s německou DPH a daň pak musíme přiznat a zaplatit v Německu. Abychom však ve Francii a Německu nemuseli vyřizovat všechny formality s tím spojené, máme možnost se zaregistrovat k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jakémkoliv státě EU. Jelikož máme blízký vztah k ČR, zaregistrujeme se v ČR. Prostřednictvím portálu Finanční správy ČR poté budeme elektronicky podávat daňové přiznání (jedno přiznání každé čtvrtletí) a platit daň spojenou s poskytnutím našich služeb koncovým zákazníkům z celé EU (zašleme jednou platbou ke každému přiznání). Finanční správa ČR poté bude pravidelně přeposílat naše daňová přiznání a příslušné části úhrady daně do jednotlivých zemí EU našich koncových zákazníků (podle příkladu výše tedy do Francie a Německa).

Od kdy?

Osoby povinné k dani se mohou hlásit k zvláštnímu režimu jednoho správního místa od 1.10.2014. Účinnost registrace bude od 1.1.2015.

Vzorový příklad

Pokud vím, že budu od 1.1.2015 poskytovat jakoukoliv z výše uvedených služeb konečnému zákazníkovi usazenému v jiném členském státě a chci dobrovolně využívat už od tohoto data zvláštní režim jednoho správního místa, musím se zaregistrovat nejpozději do 31. 12. 2014. Daňové přiznání za 1. čtvrtletí 2015 podám a uhradím mezi 1. až 20. 4. 2015.

Jak se přihlásit?

Od 1.10. 2014 bude na daňovém portále zveřejněna přihláška k registraci do tohoto režimu. Údaje, které budete v přihlášce vyplňovat. vyplývají z přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 815/2012.

Připomínáme, že pro registraci do režimu EU4 je základním předpokladem mít platné DIČ, a to buď z titulu plátce DPH nebo identifikované osoby.

Další informace

Legislativa


1 Text článku je obecnějšího charakteru, obsahuje základní informace ve zjednodušené podobě

2 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 ze dne 7. října 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby

3 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 ze dne 7. října 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby

4 Neplatí pro režim mimo EU