Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zákonem č. 216/2009 Sb. bylo provedeno mimo jiné i doplnění textu ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které vymezuje okruh poplatníků, kteří mohou uplatňovat daňové odpisy hmotného majetku používaného k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Ministerstvo financí upozorňuje na aktuální změnu ustanovení § 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů související se zdaněním příjmů ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, provedenou zákonem č. 216/2009 Sb. Jednoduše řečeno, tato změna zavádí možnost uplatnit při zdanění výše uvedených příjmů metodu vynětí.

V souvislosti s daňovým přiznáním k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 uvádíme v tabulce orientační výši příspěvků zahraničního pojistného na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen hradit zahraniční zaměstnavatel ve vybraných zemích. O toto pojistné je poplatník povinen zvýšit příjem ze zaměstnání podle § 6 odst. 13 a 14 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Zákonem č. 2/2009 Sb. a zákonem č. 87/2009 Sb. byla provedena m.j. i změna ustanovení § 25 odst. 1 písm. w), § 25 odst. 1 písm. zm) a § 25 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podle kterých se omezuje uznatelnost úroků (resp. finančních nákladů) v základu daně z příjmů.

S názvem (Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona) (Tiskopis 25 5530 MFin 5530 – vzor č.5).

K dani z příjmů fyzických osob

Mezi nejdůležitější změny ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, které s účinností od 1.1.2009 přinesla aktuální novela zákona o daních z příjmů obsažená v zákoně č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a některé další zákony, patří řada opatření za účelem dosažení výkladové jednoznačnosti a spravovatelnosti institutu tzv. superhrubé mzdy. Za tímto účelem se novelou zákona mimo jiné:

  1. v § 6 odst. 13 ZDP zjednodušil způsob stanovení základu daně u zaměstnanců, na které se nevztahuje povinné tuzemské sociální a zdravotní pojištění, resp. na které se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu jako v ČR;
  2. v § 6 odst. 15 ZDP vymezil způsob stanovení základu daně u daňových nerezidentů ČR s příjmy ze závislé činnosti zdaňovanými v České republice výlučně daní vybíranou srážkou zvláštní sazbou podle § 36 ZDP.