Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Expertní skupina pro otázky nové koncepce zdanění příjmů a majetku dokončila svůj úkol ve lhůtě stanovené do 31. července 2006 a předala výsledný materiál ministru financí Bohuslavu Sobotkovi.

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob k formuláři Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006

Expertní skupina pracuje na návrhu moderního systému zdanění příjmů a majetku

Ministerstvo financí eviduje k 31. březnu 2006 1,95 milionů podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005. Oproti stejnému období loňského roku je zaznamenán nárůst o zhruba 460 tis. nově podaných přiznání, tj. asi o 31%.

Informace reaguje na novelu zákona o advokacii, kterou se zavádí nový institut tzv. zaměstnaného advokáta, jehož přijmy budou podléhat zdanění podle § 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Na základě požadavku zástupců daňové veřejnosti (KDP) k výkladu ust. §13a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ zákon o daních z příjmů“), sdělujeme...

Sdělení MF k postupu poplatníků ohledně placení penále vzniklého z důvodu změny způsobu uplatňování daňových výdajů

Společné zdanění manželů v souladu s ustanovením § 13a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňují i manželé - daňoví nerezidenti, jejichž místní příslušnost ke správci daně je různá. Níže uvedené rozhodnutí pověřuje výkonem správy daně u obou manželů stejného správce daně.

k uplatňování § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

k uplatňování odčitatelné položky od základu daně z příjmů ve vztahu k vypořádání transformačních nároků k družstvům podle zákona č. 42/1992 Sb. - viz část šestá zákona č. 441/2005 Sb., se zaměřením na transformaci zemědělských družstev

Dne 1.března 2006 se v Praze z iniciativy náměstkyně ministra financí Ing.Dany Trezziové konal jednodenní seminář společně organizovaný Ministerstvem financí České republiky a Světovou bankou. Tématem semináře s názvem "Vztah mezi základem daně a finančním výkaznictvím" byla problematika vztahu účetního výsledku společnosti a základu daně z příjmů.

Prezident republiky podepsal dne 21.2.2006 zákon, kterým se mimo jiné noveluje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a který přinesl především očekávané změny v ustanovení týkajícího se společného zdanění příjmů manželů podle § 13a zákona.

  • Zákon v § 13a odst. 8 nově stanoví, že požádá-li současně s podáním daňového přiznání jeden z manželů o převedení vratitelného přeplatku, který vznikl v důsledku zaplacených záloh na daň a uplatnění společného zdanění na osobní účet druhého z manželů, správce daně uskuteční tento převod ke dni splatnosti daně druhého z manželů.
  • Jde o procesní ustanovení, které mohou manželé využít již pro daňové řízení za zdaňovací období 2005, a to v r. 2006, kdy podají daňové přiznání. Stačí, aby ten z manželů, kterému vznikne přeplatek na dani požádal finanční úřad o převedení svého přeplatku na dani na daňový nedoplatek druhého z manželů. Žádost je součástí formuláře daňového přiznání za zdaňovací období 2005 (na 4. straně formuláře - který se nachází v příloze č. 5). Správce daně poté uskuteční převod vratitelného přeplatku na dani jednoho z manželů na nedoplatek druhého z manželů ke dni splatnosti daně druhého z manželů. Případného penále z důvodu opožděné úhrady daně se tedy manželé obávat nemusí.
  • Výše uvedené doplnění zákona týkající se způsobu placení daně manželů, je jedinou věcnou změnou § 13a zákona. Ostatní schválené změny nepřinesly do zákona žádnou další věcnou změnu, pouze na základě četných dotazů poplatníků i správců daně stávající ustanovení zákona rozšířily, doplnily, případně zpřesnily tak aby nadále nedocházelo k pochybnostem.

Základním principem společného zdanění manželů je umožnit manželům, kteří v domácnosti vyživují alespoň jedno dítě, aby mohli stanovit základ daně z příjmů fyzických osob tak, že bude dán ve výši 50 % celkového společného základu daně (součet dílčích základů daně snížený o nezdanitelné části základu daně).

Rozšíření okruhu společností, na které se vztahuje směrnice Rady 90/434/ES o společném systemu zdanění při fúzích, rozdělených, převodem majetku a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států o evropskou a družstevní společnost

Použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelné části základu daně, k nímž dochází u zaměstnanců v roce 2006 aktuální novelou zákona o daních z příjmů

Hlavní změny ve zdaňování příjmů po novele provedené zákonem č. 545/2005 Sb. a nejvýznamnější změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů provedené zákonem č. 545/2005 Sb. s účinností od 1. 1. 2006)