Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2013

 • Informace Generálního finančního ředitelství k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu

 • Upozornění k tiskopisům 2013

  Upozornění pro plátce daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období 2013.
 • Upozornění k tiskopisům 2013

  Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na tiskopisy za zdaňovací období 2013 a pro zdaňovací období 2014 (tiskopisy lze použít až v lednu 2014, s výjimkou tiskopisu 25 5460 MFin 5460 vzor č. 21).

  Zároveň upozorňujeme plátce daně, kteří jsou zároveň plátci pojistného (tzn. zaměstnávají účastníky důchodového spoření), že v sekci Důchodové spoření - OPT-OUT jsou zveřejněny nové vzory hlášení, které plátce pojistného poprvé v elektronické podobě použije za leden 2014.

 • Bezúplatné poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi

  Na základě dotazů ve věci daně darovací při bezúplatném poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi Generální finanční ředitelství uvádí:
  V souvislosti s povodněmi 2013 je osobám postiženým touto živelní událostí poskytována fyzickými a právnickými osobami bezúplatně materiální výpomoc včetně poskytování různých činností (služeb) nebo zapůjčování techniky.

 • Informace Finanční správy ČR k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

  Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní a záplav) rozhodl ministr financí využít své pravomoci podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k posečkaným úhradám daně s původním datem splatnosti, jež nastal ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. října 2013 a k zálohám na dani z příjmů fyzických osob splatných ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013, a to za podmínek uvedených v rozhodnutí.

 • Informace Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob

  pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2013

 • Superhrubá mzda (základ daně)

  Základem daně (dílčím základem daně podle § 6 ZDP) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, s výjimkou uvedenou v § 6 odstavcích 4 a 5 ZDP, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku.

Aplikační služby