Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění pro plátce daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období 2013.

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na tiskopisy za zdaňovací období 2013 a pro zdaňovací období 2014 (tiskopisy lze použít až v lednu 2014, s výjimkou tiskopisu 25 5460 MFin 5460 vzor č. 21).

Zároveň upozorňujeme plátce daně, kteří jsou zároveň plátci pojistného (tzn. zaměstnávají účastníky důchodového spoření), že v sekci Důchodové spoření - OPT-OUT jsou zveřejněny nové vzory hlášení, které plátce pojistného poprvé v elektronické podobě použije za leden 2014.

Termín pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 zůstává nezměněn.
V souvislosti s Rozhodnutím ministra financí č.j. MF-65 647/2013/39 ze dne 11.6.2013 o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události zpracovalo Generální finanční ředitelství stanoviska k nejběžnějším dotazům vztahujícím se k problematice aplikace tohoto rozhodnutí.

Na základě dotazů ve věci daně darovací při bezúplatném poskytnutí pomoci osobám postiženým povodněmi Generální finanční ředitelství uvádí:
V souvislosti s povodněmi 2013 je osobám postiženým touto živelní událostí poskytována fyzickými a právnickými osobami bezúplatně materiální výpomoc včetně poskytování různých činností (služeb) nebo zapůjčování techniky.

Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní a záplav) rozhodl ministr financí využít své pravomoci podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) a zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k posečkaným úhradám daně s původním datem splatnosti, jež nastal ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. října 2013 a k zálohám na dani z příjmů fyzických osob splatných ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013, a to za podmínek uvedených v rozhodnutí.

Postup Finanční správy České republiky v souvislosti s živelnou pohromou (povodně a záplavy), která zasáhla území ČR.

pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2013

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky jsou definovány v § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Základem daně (dílčím základem daně podle § 6 ZDP) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, s výjimkou uvedenou v § 6 odstavcích 4 a 5 ZDP, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku.

( § 15 ZDP – lze uplatnit až v rámci ročního zúčtování)