Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Slovníček pojmů

9. 2. 2009

K dani z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob – upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zdaňovací období – kalendářní rok.

Základ daně – součet dílčích základů daně (dle jednotlivých druhů příjmů), ze kterého se vypočítá (po snížení o nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky) daň.

Druhy příjmů (§ 6 - § 10 zákona o daních z příjmů):

  1. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)
  2. Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)
  3. Příjmy z kapitálového majetku (§ 8)
  4. Příjmy z pronájmu (§ 9)
  5. Ostatní příjmy (§ 10).

Dílčí základ daně - rozdíl příjmů a výdajů dle jednotlivých druhů příjmů dle §7 - § 10 zákona o daních z příjmů. Přesáhnou-li výdaje příjmy podle §7 a § 9 zákona o daních z příjmů je rozdíl ztrátou.

Dílčí základ daně ze závislé činnosti tzv. „superhrubá mzda“ – hrubá mzda zaměstnance navýšená o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (§ 6 odst. 13 zákona o daních z příjmů).

Závislá činnost – nejčastěji zaměstnanecký poměr (§ 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů).

Potvrzení o zdanitelných příjmech – doklad vydaný zaměstnavatelem na žádost zaměstnance, ve kterém zaměstnavatel sděluje a potvrzuje souhrnné údaje ze mzdového listu. V případě podání daňového přiznání jsou tyto údaje podkladem pro výpočet daně a doklad se stává povinnou přílohou daňového přiznání.

Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky – částky, které je možné za podmínek daných zákonem o daních z příjmů (§ 15, § 34) odečíst od základu daně. Mohou to být např. poskytnuté dary, odečet úroků z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, penzijní připojištění, životní pojištění nebo daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část.

Sleva na dani – částka, o kterou si může daňový subjekt snížit vypočtenou daň. Všichni poplatníci mají nárok na odečet „základní slevy“. Další slevy si lze uplatnit na základě splnění podmínek (§ 35ba, odst. 1 zákona o daních z příjmů), jedná se o slevu: na manželku či manžela, pro poživatele částečného nebo plného invalidního důchodu, držitele průkazu ZTP/P a studenty.

Daňové zvýhodnění - nárok poplatníka na odečet částky od daně v návaznosti na počet vyživovaných dětí žijících s ním v domácnosti (§ 35c zákona o daních z příjmů) formou:

  • na dani, nebo
  • daňového bonusu, anebo
  • kombinací obou forem, tj. slevy na dani a současně i daňového bonusu.