Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2010

 • Sdělení Ministerstva financí k poskytnutí a uplatnění daru související s povodněmi

  Vzhledem k množícím se dotazům poplatníků daně z příjmů Ministerstvo financí informuje daňové subjekty, které poskytnou nebo poskytly dary ve prospěch subjektů postižených katastrofálními povodněmi v některých oblastech České republiky v roce 2010 o možnosti uplatnění hodnoty těchto darů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů.

 • Sdělení ohledně časového testu u přeměn společnosti

  Ministerstvo financí sděluje, že dojde-li za platnosti a účinnosti ustanovení §23a až 23d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o daních z příjmů), k přeměně dceřiné nebo mateřské společnosti podle § 23c zákona o daních z příjmů, pro zajištění daňové neutrality v případě přeměn společností, které naplňují požadavky Směrnice Rady 2009/123/ES, o společném zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy, se doba 12 měsíců podle § 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona o daních z příjmů u nástupnické společnosti nepřerušuje.

 • Povinnost platit zálohy na daně z příjmů v roce 2010

  Ministerstvo financí, vzhledem k množícím se dotazům sděluje, že zálohy na daně z příjmů hrazené v roce 2010 jsou splatné v termínech daných zákonem, tedy čtvrtletně nebo pololetně (§ 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat vydané Ministerstvem financí pod č.j. 43/20 650/2009–431 dne 23. 2. 2009 se týkalo pouze záloh splatných v kalendářním roce 2009. V letošním roce se s obdobným opatřením zatím nepočítá. Právnické a fyzické osoby však mohou v odůvodněných případech požádat správce daně o stanovení záloh jinak.

 • Srážková daň u příjmů do 5 000 Kč včetně

  Příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a příjmy od plátců daně vymezených v § 38c ZDP jsou po zvýšení o povinné pojistné (§ 6 odst. 13 ZDP) samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 ZDP.

Aplikační služby