Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Obecné dotazy ke zvláštnímu režimu OSS

1.
K čemu slouží zvláštní režim jednoho správního místa One Stop Shop (OSS)?

One Stop Shop je elektronický systém tvořený několika režimy, který zjednodušuje povinnosti související s DPH v EU, protože umožňuje v jediném členském státě přiznat a zaplatit DPH, která je splatná v jiných členských státech EU, a to pouze u vybraných plnění (viz otázka č. 3 níže).

2.
Jaké režimy obsahuje zvláštní režim One Stop Shop?

One Stop Shop tvoří režim mimo EU, režim EU a dovozní režim (Import One Stop Shop).

3.
Z jakých plnění lze odvádět DPH ve zvláštním režimu One Stop Shop?

Ve zvláštním režimu One Stop Shop lze odvádět DPH splatnou v jiných členských státech pouze z určitých plnění určených koncovým spotřebitelům (tzv. B2C transakce). Pro plnění, ze kterých lze DPH odvádět prostřednictvím One Stop Shop, se používá termín vybraná plnění.

Vybraná plnění:

  1. Všechna přeshraniční poskytnutí služeb osobám nepovinným k dani (např. služby související s nemovitostmi, nájem dopravního prostředku, služby oceňování a práce na movitém hmotném majetku, služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy) uskutečněná ve členských státech, kde není poskytovatel usazen – REŽIM EU nebo REŽIM MIMO EU.
  2. Prodej zboží na dálku uvnitř EU (dříve zasílání zboží) – REŽIM EU.
  3. Prodej dovezeného zboží na dálku – DOVOZNÍ REŽIM.
  4. Dodání, která usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) – REŽIM EU.

4.
Musím se registrovat do zvláštního režimu One Stop Shop, pokud prodávám zboží na dálku zákazníkům v EU nebo uskutečňuji jiná vybraná plnění?

One Stop Shop není povinný. Daňový subjekt se může rozhodnout, zda bude využívat pro odvod DPH One Stop Shop, nebo se registruje v každém členském státě EU, ve kterém mu vznikla povinnost odvést DPH.

5.
Prodávám přes e-shop zboží, které ve skutečnosti odesílá zahraniční dodavatel z Asie přímo zákazníkům v ČR. Dosud si celní odbavení zásilky vyřizovali zákazníci samostatně s přepravcem zboží, pokud zásilka měla vyšší hodnotu než 22 EUR. Je to možné i po novele zákona o DPH?

Ano, i tento postup je po nabytí účinnosti novely zákona o DPH možný a celní odbavení zásilky si může vyřídit až koncový zákazník s přepravcem. V případě dovozu zboží, které nepřesahuje vlastní hodnotu zboží 150 EUR, je nově možné podat celní prohlášení elektronicky prostřednictvím aplikace eCeP. Další informace o vyřizování celních záležitostí u dovozu zboží z třetích zemí jsou dostupné na webu Celnička.

Nová pravidla v oblasti DPH také přinášejí od 1. 7. 2021 možnost, že DPH odvede přímo e-shop nebo dodavatel zboží namísto koncového zákazníka; ten se ale musí registrovat do systému One Stop Shop v rámci dovozního režimu (Import One Stop Shop) a tento systém v konkrétním případě použít.

6.
Provozuji e-shop v ČR a prodávám zboží pouze koncovým zákazníkům v ČR. Zboží je odesíláno ze skladu umístěného v ČR nebo v Německu. Mohu také zvláštní režim One Stop Shop režim EU využít?

Obecně je One Stop Shop určen zejména pro odvod DPH u přeshraničních plnění, kdy vzniká dodavateli povinnost přiznat DPH v členském státě, ve kterém není usazen, například při prodeji zboží přepraveného ze skladu v ČR zákazníkům v Německu nebo při prodeji zboží odeslaného ze skladu v Německu zákazníkovi do ČR. One Stop Shop není možné použít na prodej zboží odeslaného ze skladu v ČR zákazníkovi v ČR, s výjimkou určitých případů prodejů zboží prostřednictvím provozovatele elektronického rozhraní (digitální platformy), který usnadňuje dodání zboží skutečným dodavatelům (tj. nedodává vlastní zboží, ale zboží třetích stran viz otázka č. 10).

7.
Pokud se rozhodnu pro registraci do zvláštního režimu One Stop Shop, mohu i nadále některá plnění vykazovat v daňovém přiznání v jiném členském státě a jiná v One Stop Shop?

Rozhodne-li se daňový subjekt pro registraci do zvláštního režimu One Stop Shop, je povinen přiznat a odvést DPH z veškerých vybraných plnění (viz otázka č. II. 3 – co jsou vybraná plnění) pouze přes One Stop Shop. Ostatní plnění, která se nevykazují v rámci One Stop Shop, se uvádí stále v daňovém přiznání jednotlivých členských států.

Příklad: Český e-shop prodává zákazníkům v EU zboží na dálku, které zasílá z ČR, ale také ze Slovenska. Pro odvod DPH z prodeje zboží odeslaného z ČR zákazníkům v jiném členském státě EU může využít zvláštní režim OSS, ale zboží odeslané z ČR zákazníkům v ČR uvede v běžném daňovém přiznání podávaném v ČR. Pro odvod DPH z prodeje zboží odeslaného ze Slovenska zákazníkům v jiných členských státech také může použít zvláštní režim OSS, ale zboží odeslané ze Slovenska zákazníkům na Slovensku musí vykázat v běžném daňovém přiznání podávaném na Slovensku.

8.
Co získám, pokud se registruji do One Stop Shop?

Hlavní výhodou je, že se nebudete muset při uskutečnění vybraných plnění (viz otázka č. 3 „co jsou vybraná plnění“) registrovat k DPH v každém členském státě, kde by vám vznikla povinnost odvést DPH, a tím povinnost registrace. Registrujete se jen ve státě, kde máte sídlo, podáváte jen jedno daňové přiznání a platíte jen jednu souhrnnou částku DPH; údaje z přiznání a peníze si finanční správy vymění mezi sebou.

9.
V jakém členském státě se mohu zaregistrovat do zvláštního režimu One Stop Shop?

To záleží na tom, zda jste vy jako daňový subjekt usazeni v EU, či nikoliv. Pokud máte sídlo na území EU, registrujete se do režimu One Stop Shop v členském státě, ve kterém máte své sídlo; pokud máte na území EU jenom provozovnu (a sídlo je mimo EU), registrujete se v členském státě provozovny.

Pokud nemáte ani sídlo, ani provozovnu na území EU, můžete se registrovat do režimu mimo EU v členském státě, který si vyberete, nebo prostřednictvím zprostředkovatele do dovozního režimu (zprostředkovatel registruje daňový subjekt v tom členském státě, kde má sídlo či má provozovnu, pokud nemá sídlo na území EU).

10.
Provozuji e-shop a prodávám své vlastní výrobky či nakoupené zboží od jiných dodavatelů. Jsem tedy provozovatelem elektronického rozhraní, který usnadňuje dodání zboží třetím stranám?

V případě, že e-shop prodává pouze své vlastní výrobky či nakoupené zboží od jiných dodavatelů, nestává se z pohledu zákona o DPH automaticky provozovatelem elektronického rozhraní. Aby se jednalo o provozovatele elektronického rozhraní, musí provozovatel webu umožňovat (usnadňovat) prodej zboží třetím stranám (zboží jiných prodávajících) a zajistit dodání mezi těmito třetími stranami a nakupujícími zákazníky.

11.
Může One Stop Shop využívat i provozovatel e-shopu (elektronického rozhraní - digitální platforma), který usnadňuje dodání zboží třetím stranám, ale prodává i své vlastní výrobky (nakoupené či vyrobené)?

Ano, může. Pro dodání zboží, které usnadňuje třetím stranám, může provozovatel elektronického rozhraní dokonce odvádět DPH nejen z přeshraničního prodeje zboží na dálku v rámci EU, ale také dodání zboží v rámci jednoho členského státu EU, pokud jde o zboží zahraniční osoby (více viz Informace pro provozovatele elektronického rozhraní). Pokud například provozovatel elektronického rozhraní, jako je Amazon, usnadňuje pro svého klienta z Číny (třetí stranu) prodej zboží odeslaného ze skladu v ČR, uvádí v přiznání OSS všechna dodání do EU: jak do jiných členských států, tak i v rámci ČR.

Z prodeje vlastního zboží však může v rámci One Stop Shop odvádět DPH pouze u (přeshraničního) prodeje zboží na dálku. Prodej vlastního zboží v rámci jednoho státu, tzv. domácí či lokální dodání, vykazuje ve standardním daňovém přiznání v příslušném členském státě EU, ve kterém se dodání uskutečňuje.

12.
Používám nyní zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop. Mění se pro mě něco?

Současní uživatelé systému MOSS budou automaticky převedeni do systému OSS v příslušném režimu – EU, nebo mimo EU. Více informací lze nalézt také v dopadech pro uživatele MOSS. Tito uživatelé budou používat zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) na veškerá vybraná plnění, která nově spadají do působnosti tohoto zvláštního režimu, tj. například v případě režimu- EU včetně prodeje zboží na dálku či přeshraničních poskytnutí všech služeb osobám nepovinným k dani.

13.
Jsem registrovaný jako plátce DPH a nakoupil jsem zboží do 150 EUR na Aliexpressu pro svoji ekonomickou činnost. Aliexpress mně naúčtoval za nákup zboží, které je přepraveno z Austrálie (z třetí země), cenu včetně DPH. Jak si mohu uplatnit nárok na odpočet daně z tohoto dovozu zboží?

Dodavatel zboží nebo e-shop Aliexpress (obecně digitální platforma) u prodeje zboží pravděpodobně zvolil možnost odvést DPH prostřednictvím zvláštního režimu One Stop Shop, konkrétně dovozního režimu (Import One Stop Shop). Tento zvláštní režim je však možné použít pouze pro odvod DPH u prodeje dovezeného zboží ze třetí země, kdy kupujícím je osoba nepovinná k dani nebo osoba povinná k dani, která není registrována k DPH (zjednodušeně fyzická soukromá osoba nebo podnikatel, který není plátcem DPH).

Dodavatel ani e-shop (digitální platforma) nemůže odvést DPH u prodeje dovezeného zboží ze třetí země prostřednictvím zvláštního režimu IOSS, pokud je kupující registrovaný k DPH a je plátcem. Pokud by tak učinil, nepostupoval by dodavatel či e-shop (digitální platforma) v souladu se zákonem o DPH.

Doporučujeme kupujícím, kteří jsou plátci, aby uvědomili dodavatele zboží či e-shopy (digitální platformy), že nakupují zboží jako osoby registrované k DPH. Následně by neměla být dodavatelem zboží nebo e-shopem (digitální platformou) na takový prodej zboží ze třetí země uplatňována DPH, u kupujícího se jedná o standardní dovoz zboží. DPH z tohoto prodeje zboží bude odvedeno v rámci dovozu zboží, resp. při propuštění zboží do volného oběhu kupujícím (plátcem). Plátce přizná DPH z dovozu zboží v daňovém přiznání na ř. 7 nebo 8 a zároveň v případě, že má nárok na odpočet daně, jej uplatní na ř. 43 nebo 44.


 zpět: Obecné dotazy k novele zákona o DPH – pokračovat dále: Registrace do zvláštního režimu OSS