Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

29. 3. 2020

aktualizováno dne 23. června 2020

Daňoví poplatníci by měli upřednostnit jiný než osobní kontakt s Finanční správou a využívat co možná nejvíce dálkové formy komunikace, tedy podávat daňová přiznání prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo poštou.

Co mohou poplatníci dělat?

Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. 3. 2020 odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání bez zaplacení správního poplatku. Dále mohou poplatníci od středy 15. 4. 2020 žádat o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu bez zaplacení správního poplatku. Poplatníci budou moci nově také uplatňovat svou daňovou ztrátu zpětně v předchozích letech.

Posečkání nebo splátkování úhrady daně

Informace Generálního finančního ředitelství k posečkání daně dostupná ZDE.

V případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané od 16. 3. do 31. 12. 2020.

Pokynem, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 9, dochází k prominutí úroků z prodlení a úroků z posečkání v případech, že úrok vznikl od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 a u kterého bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání nebo splátkování nedoplatku v souvislosti s koronavirem (COVID-19).

Posečkání úhrady záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob

Metodický pokyn k posečkání úhrady záloh je dostupný ZDE.

V případě žádostí o posečkání úhrady záloh a daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.

Úprava (snížení) záloh anebo výjimka z jejich placení na dani z příjmů

Dle generálního pardonu č. 2 dochází k prominutí záloh na dani z příjmů fyzických a právnických osob u poplatníků, konkrétně jde o prominutí první pololetní zálohy nebo druhé čtvrtletní zálohy splatné k 15. 6. 2020. Ostatní poplatníci, kteří mají např. hospodářský rok, mohou v odůvodněných případech o prominutí žádat individuálně. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně. V případě, že záloha k 15. 6. 2020 byla poplatníkem uhrazena a na základě této úhrady vznikne vratitelný přeplatek, podléhá tento standardnímu postupu dle § 154 a 155 daňového řádu.

Odpuštění sankcí v případě prodlení

Žádat o odpuštění sankcí v případě prodlení lze dle pokynů zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím ve Finančním zpravodaji č. 4/2020, č. 5/2020, č. 6/2020, č. 7/2020 a Finančním zpravodaji č. 9.

  • K prominutí pokuty za opožděné daňové tvrzení dochází plošně pro všechny daňové subjekty bez nutnosti individuálně žádat o její prominutí:

a) Pokud správce daně na základě individuální žádosti alespoň částečně promine úrok z prodlení nebo dojde k posečkání úhrady daně z důvodu COVID-19.

b) V případě daňových přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 majících zákonnou lhůtu pro podání přiznání k 1. 4. 2020, pokud bude přiznání podáno nejpozději do 18. 8. 2020. Totéž platí i pro poplatníky mající zákonnou lhůtu pro podání přiznání k 1. 7. 2020, s výjimkou subjektů věcně příslušných Specializovanému finančnímu úřadu.

c) V případě daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kde lhůta pro podání daňového přiznání uplyne v období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020, pokud toto daňové přiznání bude podáno nejpozději dne 31. 12. 2020.

d) V případě vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38j odst. 4 zákona o daních z příjmů, pokud vyúčtování za zdaňovací období roku 2019 bude podáno nejpozději dne 31. 5. 2020.

e) V případě vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby podle § 38d odst. 9 zákona o daních z příjmů za zdaňovací období roku 2019, pokud toto vyúčtování bude podáno nejpozději dne 1. 7. 2020.

f) Rovněž se promíjí pokuta dle § 38w zákona o daních z příjmů za neoznámení osvobozeného příjmu dle § 38v za zdaňovací období 2019 fyzickým osobám za podmínky, že oznámení bude podáno nejpozději dne 18. 8. 2020.

g) V případě podání dodatečného daňového přiznání (DODAP) za zdaňovací období 2018, pokud došlo ve zdaňovacím období roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů, zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích a pokud bude DODAP podáno nejpozději dne 18. 8. 2020.

h) Pokuty za pozdní podání hlášení k DPH budou řešeny následovně:

Bez výzvy správce daně budou automaticky prominuty pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v hodnotě 1.000 Kč vzniklé za období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Některé další pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v tomto období budou promíjeny na individuální žádost plátce z důvodů souvisejících s COVID-19.

ch) Při pozdním podání daňového přiznání k DPH bude postupováno takto:

Kromě prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání plošně zavedeného pro všechny daňové subjekty za podmínek uvedených výše, dochází k automatickému prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně i u plátců, kterým byla na základě individuálně podané žádosti alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení (10, 30, 50 tisíc Kč) z důvodů souvisejících se šířením COVID-19. A to za předpokladu, že toto opožděné daňové přiznání bude podáno nejpozději v den, kdy bylo podáno i související opožděné kontrolní hlášení.

  • K prominutí sankcí vyplývajících z pozdní úhrady daně (úroky z prodlení, příp. úroky z posečkané částky) dochází plošně pro všechny daňové subjekty bez nutnosti individuálně žádat o jejich prominutí:

a) Pokud správce daně na základě individuální žádosti povolil posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky z důvodu COVID-19, a tento úrok vznikl od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

b) V případě úhrady daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019, jejíž splatnost nastane 1. 4. 2020, pokud bude tato daň uhrazena nejpozději do 18. 8. 2020. Totéž platí i poplatníky mající daň z příjmů splatnou k 1. 7. 2020, s výjimkou subjektů věcně příslušných Specializovanému finančnímu úřadu.

c) V případě úhrady daně z nabytí nemovitých věcí, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020, pokud tato daň bude uhrazena do 31. 12. 2020.

d) V případě úhrady vyplývající z vyúčtování daně z příjmů dle § 137 odst. 2 daňového řádu za zdaňovací období roku 2019, pokud je s vyúčtováním spojena i povinnost odvést daň, bude-li tato daň uhrazena nejpozději dne 1. 7. 2020.

e) V případě podání DODAP za zdaňovací období 2018, pokud došlo ve zdaňovacím období roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů, zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích a pokud bude daň uhrazena nejpozději dne 18. 8. 2020.

f) V případě úhrady záloh na dani silniční splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, pokud budou uhrazeny nejpozději 15. 10. 2020.

Prominutí správních poplatků

Nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky placené Finanční i Celní správě pro všechny žádosti podané do 31. 12. 2020.

Informace Generálního finančního ředitelství k prominutí úroků dostupná ZDE.

Potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

V případě vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané od 15. 4. do 31. 12. 2020, daňový subjekt zároveň nemusí prokazovat účel, pro jaký je potvrzení o bezdlužnosti vyžadováno.

Jak je to s EET?

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna novela zákona o evidenci tržeb (zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu), která nabývá účinnosti ke dni 3. 6. 2020. Novela prodlužuje odklad plnění vybraných povinností podle zákona upravujícího evidenci tržeb až do konce letošního roku, tj. do 31. 12. 2020, a to jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou fází (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak i pro subjekty, které měly původně začít evidovat tržby od 1. 5. 2020. Povinnost evidovat tržby tak vzniká všem subjektům k datu 1. 1. 2021, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají. Pozastavení plnění vybraných povinností podle zákona upravujícího evidenci tržeb se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

Co pro poplatníky odklad EET znamená?

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2020 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb. Stejně tak lze odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Proto doporučujeme odložit osobní návštěvu finančního úřadu za účelem vyzvednutí autentizačních údajů, podání žádostí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu či vyzvednutí bloků účtenek.

Doporučení se týká i poplatníků, kteří mají v úmyslu žádat osobně o autentizační údaje z toho důvodu, že své původní údaje zapomněli či ztratili a nemohou se přihlásit do webové aplikace „Elektronická evidence tržeb“ (např. pro účely vygenerování nového pokladního certifikátu a jeho výměny za expirovaný či pro účely oznámení změny údajů o provozovnách). Poplatníkům je doporučena komunikace s finančním úřadem distanční formou.

Pokud má poplatník datovou schránku, o autentizační údaje může požádat elektronicky, a to na „Daňovém portálu“ (prostřednictvím formuláře „Žádost o autentizační údaje do EET“, který je třeba podepsat přihlašovacími údaji do datové schránky, kterou použil k podepsání žádosti.

Poplatníkům, kteří nemají možnost podat žádost elektronicky nebo z jakéhokoli důvodu této možnosti nevyužijí a zároveň mají zájem si autentizační údaje vyzvednout, je umožněno tak učinit osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů. Poplatníky upozorňujeme, že o autentizační údaje si musí požádat předtím, než přijmou první evidovanou tržbu.

Žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, které budou podány ode dne nabytí účinnosti novely, tj. ode dne 3. 6. 2020, do 30. 9. 2020, bude Finanční správa vyřizovat až po 1. 10. 2020, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. 10. 2020. Žádosti podané před účinností novely budou průběžně vyřizovány. Správce daně se s poplatníkem domluví na způsobu předání rozhodnutí a bloků účtenek, jímž bude zpravidla předání v rámci protokolovaného jednání. Pokud nebude tento způsob předání možný, lze tuto situaci řešit korespondenčně. Poplatníci, kteří již mají vydané povolení o evidování tržeb ve zvláštním režimu, nebudou novou žádost znovu podávat. Musí však sledovat, zda stále splňují podmínky pro zvláštní režim (neplátce DPH, max. 2 zaměstnanci, výše evidovaných tržeb za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesahuje 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč). V případě, že podmínky pro povolení zvláštního režimu přestanou poplatníci splňovat, bude nutné přejít na evidenci tržeb v běžném režimu.

Poplatníky, kteří již autentizačními údaji, pokladním certifikátem či bloky účtenek disponují, upozorňujeme, že i nadále trvá povinnost zacházet s nimi tak, aby předešli jejich zneužití.

I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností. Z EET se nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí finančnímu úřadu hlásit.

Co pro poplatníky připravujeme?

Ministerstvo financí připravilo protikrizový balíček daňových změn, které mají zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie na podnikatele i firmy.

Balíček obsahuje novelu zákona o daních z příjmů, díky které budou moci poplatníci nově uplatňovat svou daňovou ztrátu zpětně v předchozích 2 letech. V případě vyměření ztráty na dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2020 tak bude umožněno tuto ztrátu odečíst od základu daně v maximální výši 30 mil. Kč za zdaňovací období roku 2019 a 2018, díky čemuž získají poplatníci zpět daň za tyto roky. Uplatnit ztrátu bude možné na základě dodatečného daňového přiznání za roky 2019 a 2018. Vzniklý přeplatek na dani z příjmů bude na základě žádosti vrácen. Pro rok 2019 bude možné uplatnit již tzv. odhad daňové ztráty předpokládaný za rok 2020.

Balíček také snižuje daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech se sazba DPH snižuje na 10 % z nynějších 15 %.

Obce budou moci osvobozovat od daně z nemovitých věcí u většího okruhu mimořádných událostí. Nyní mohou obecně závaznou vyhláškou přistoupit k úplnému nebo částečnému osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou (např. povodeň, vichřice, extrémní sucho), nově budou mít tuto možnost i v případě pandemií, krizových opatření podle krizového zákona nebo průmyslových havárií. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

Silniční daň u vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny se sníží o 25 %. Změna se projeví zpětně už od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce zaplaceny.

Co poplatníkům doporučujeme?

Daňoví poplatníci by měli upřednostnit jiný než osobní kontakt s Finanční správou a využívat co možná nejvíce dálkové formy komunikace, tedy podávat daňová přiznání prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo poštou.

Co mohou poplatníci očekávat?

Daňoví poplatníci mohou očekávat vstřícný přístup Finanční správy. Finanční správa za tímto účelem mění pokyny k promíjení a vydala nový pokyn D–44, kterým se rozšiřují pokyny D–21 a D–29 o další ospravedlnitelný důvod související s opatřeními proti šíření COVID-19. Kompletní textace generálních pardonů („tzv. Liberačního balíčku“) a Pokynu D–44 jsou k dispozici ve Finančním zpravodaji číslo 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020 a 9/2020.

Kde mohou poplatníci získat další informace?

Byly zřízeny telefonní infolinky, které jsou v provozu v pracovních dnech v době 9:00 – 17:00 hodin pro zodpovídání dotazů souvisejících s opatřeními k aktuální situaci. Krizová infolinka Finanční správy je dostupná na telefonním čísle 225 092 392. Přehled jednotlivých daňových opatření, jejich dopady a další pravidelně aktualizované informace týkající se COVID-19 jsou k dispozici také na specializovaných stránkách Ministerstva financí a Finanční správy.