Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

S Finanční správou můžete komunikovat i na dálku

11. 3. 2020 Tisková zpráva

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství

Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby v maximální možné míře využívali dálkovou formu komunikace se správcem daně. Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu.

Daňová podání a jiná formulářová podání lze učinit elektronicky bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu. Podání však musí být autorizováno prostřednictvím kvalifikovaného prostředku (např. datové schránky, uznávaného elektronického podpisu).

Ten, kdo není schopen učinit podání elektronicky a obává se osobní návštěvy úřadu, může tak učinit prostřednictvím poštovní zásilky. V tomto případě není nutné zaslat zásilku doporučeně, a tudíž je možné využít i poštovní schránku bez nutnosti navštívit pobočku pošty.

Doručování informací ze strany finanční správy je možné prostřednictvím datové schránky. Komunikovat je rovněž možné prostřednictvím poštovní zásilky. Neformální vyrozumění lze zasílat i do emailu či prostřednictvím SMS.

Placení daní je možné bezhotovostním převodem bez návštěvy úřadu nebo pošty. V případě, že dotyčná osoba nemá internetové bankovnictví k dispozici, je možné zaplacením daně pověřit jinou osobu (např. příbuzného). Daňový řád pamatuje i na tyto případy a umožňuje, aby správce daně přijal jakoukoliv platbu daně, i přesto, že není provedena přímo daňovým subjektem. S touto platbou zachází stejným způsobem, jako by ji vykonal daňový poplatník.

Poplatník se rovněž může nechat zastoupit zástupcem, který pak bude vyřizovat komunikaci se správcem daně. Nemusí jít nutně o daňového poradce či advokáta, ale například i o příbuzného či člena rodiny. Pro uplatnění plné moci by měla v těchto výjimečných případech stačit naskenovaná kopie s vlastnoručním podpisem zmocnitele, která bude zaslána správci daně v souladu se zákonnou procesní úpravou pro podání v daňovém řízení.

Daňový poplatník může získávat potřebné informace od správce daně prostřednictvím daňové informační schránky (DIS). DIS poskytuje prostřednictvím dálkového přístupu daňovému subjektu vybrané informace shromážděné ve spisu a na osobním daňovém účtu poplatníka. Příslušný Finanční úřad zřídí DIS do 15 dnů ode dne odeslání žádosti. Poplatník se může za účelem získání potřebných informací na správce daně obrátit také telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

S ohledem na další vývoj aktuální situace bude v následujících dnech vydána specifikace tzv. liberačního balíčku, který zohlední možné komplikace s tvrzením daně.