Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení v souvislosti s vládním návrhem zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli

17. 6. 2020

V souvislosti s dopady onemocnění COVID 19 byl vypracován vládní návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky (sněmovní tisk zákona 875).

Zákon navrhuje vybraným zaměstnavatelům prominout pojistné za měsíce červen, červenec a srpen, které je povinen platit zaměstnavatel ve výši 24.8 % za zaměstnance.

GFŘ upozorňuje plátce daně, že uvedený návrh zákona nemá vliv na konstrukci výpočtu základu daně (superhrubou mzdu) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Plátci daně, kterých se v případě schválení zákon dotkne, budou standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně zpravidla o 33,8 %.

Ustanovení § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů řeší také postup zaměstnavatele při výpočtu základu daně, jestliže zaměstnavateli byly sníženy odvody povinného pojistného o jiné částky. Výklad tohoto ustanovení zahrnuje i situace, kdy ke snížení odvodu pojistného dochází fakticky v důsledku snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (jako je tomu u navrhovaného zákona) a ne pouze formálním snížením samotného odvodu.

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli nebude mít stejně tak vliv například na způsob vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění – tiskopis MFin 5460 – vzor č. 28 za rok 2020, na řádku 6. Úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na ř. 2 (§ 6 odst. 12 zákona). Obdobně tomu bude u Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražené dani podle zvláštní sazby daně. Prominutí pojistného nebude mít rovněž vliv na stanovení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění.