Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

V návaznosti na nepřesnosti, které byly publikovány v médiích v uplynulých dnech, chce Finanční správa uvést na pravou míru informace týkající se uzavřené smlouvy se společností IBM

23. 8. 2019

Finanční správa dosáhla dohody, díky které se po 30 letech vymaní u daňového informačního systému ze závislosti na společnosti IBM.

Dohoda nebyla jednoduchá a její vyjednání započalo již v roce 2018. Skutečnost, že se jedná o komplexní řešení situace, která má kořeny ve smluvním vztahu uzavřeném už v roce 1992, se však podepsala na poněkud složitější konstrukci řešení. To bude dovršeno bezplatným předáním veškerých práv k systému a jeho dokumentacím na konci roku 2023. Tím Generální finanční ředitelství definitivně ukončí závislost na jednom dodavateli (tzv. režim vendor lock-in). Komplexnost a šíře tohoto řešení může u někoho vyvolat nepřesnou interpretaci a nepochopení. Snahou Finanční správy je být pro veřejnost co nejtransparentnější, proto se rozhodla zveřejnit stručnou a co nejsrozumitelnější informaci o připravených a již zahájených opatřeních v této věci a objasnit celou konstrukci řešení.

Výsledkem dosud provedených kroků směřujících k ukončení závislosti na společnosti IBM jsou dva materiály.

  • Prvním je otevřená veřejná zakázka na zajištění podpory a vývoje daňového informačního systému ADIS na roky 2020 až 2023, tedy na období čtyř let.
  • Druhým je smlouva o smlouvě budoucí na převod veškerých majetkových práv autorských k ADIS ze společnosti IBM na stát.

Smlouva o smlouvě budoucí představuje závazek společnosti IBM předat zdarma ADIS do vlastnictví státu za podmínek touto smlouvou definovaných. Jednou z podmínek, bez nichž nebylo možno smlouvu uzavřít, je, že během následujících 4 let objedná Finanční správa nezbytné služby v předpokládané hodnotě 750 mil Kč právě u společnosti IBM. Prakticky lze v tomto ohledu interpretovat dohodu tak, že stát získá zdarma ADIS výměnou za to, že IBM se bude z titulu vlastnictví majetkových práv k systému ještě 4 roky podílet na jeho provozu. Podíl účasti IBM na službách týkajících se ADIS bude přitom v průběhu těchto 4 let výrazně nižší, než tomu bylo doposud.

Tato již jen částečná závislost na IBM je promítnuta do veřejné zakázky na provoz a rozvoj ADIS. Dohoda spočívá v tom, že IBM bude do roku 2023 garantem provozu ADIS a jeho funkčnosti jako celku. Naproti tomu vývoj ADIS bude moci již v tomto období zajišťovat jakýkoli jiný dodavatel, a to pouze s omezeními, která jsou nezbytná k tomu, aby IBM mohla být garantem funkčnosti celého systému. Právně je zakázka koncipována tak, že společnost IBM je povinným poddodavatelem pro dodavatele, který bude v otevřeném řízení nejlevnější. Vítězem této zakázky může být i společnost IBM, nicméně podmínky jsou transparentně nastaveny tak, že společnost IBM není zvýhodněna před konkurencí. Aby v zakázce uspěla, bude muset nabídnout výhodnější podmínky než její konkurence.

Společnost IBM, coby povinný poddodavatel služeb provozu ADIS, poskytne do roku 2023 služby (včetně potřebných licenčních oprávnění pro vysoutěženého dodavatele) v hodnotě 558 mil. Kč. Výše této ceny vychází z ceny za stejné služby v předchozích letech a byla potvrzena znaleckým posudkem, který si Finanční správa ČR nechala zpracovat. Cena služeb provozu (558 mil. Kč) se započítává do limitu 750 mil. Kč. Na základě historických zkušeností a kvalifikovaných předpokladů bude limitu dosaženo do roku 2023, a to jak v případě, že zakázku na provoz a vývoj ADIS vyhraje IBM, tak v případě, že uspěje jiný dodavatel, který bude mít IBM jen jako povinného poddodavatele.

Nejasnosti mezi odbornou veřejností mohou nastat také v otázce šíře práv, která Finanční správa obdrží. Výše uvedené dva materiály popisují celkem čtyři různé licence, které se uplatní pro různé účely v různém čase:

Zaprvé se jedná o převod všech majetkových práv autorských ze společnosti IBM na stát na konci roku 2023 při splnění podmínek smlouvy o smlouvě budoucí. Převod bude bezúplatný. Tento převod majetkových práv autorských zajišťuje, že stát bude mít do budoucna právo provádět v systému ADIS jakékoliv úpravy a provádět s ním jakékoliv operace s pomocí libovolného dodavatele.

Zadruhé - společnost IBM předá státu omezenou licenci k systému ADIS okamžitě poté, co bude dosaženo limitní hodnoty 750 mil. Kč. Tento okamžik může zejména v závislosti na množství změn daňových zákonů nastat již v roce 2022, nebo v první polovině roku 2023. Tato licence, která bude převedena rovněž bezúplatně, dává státu právo získat, prohlížet a poskytnout potenciálním dodavatelům zdrojové kódy systému ADIS, pouze nesmí být prováděny žádné jeho úpravy (do doby převodu majetkových práv podle předchozího odstavce). Účelem této licence tedy je, aby se Finanční správa a její další potenciální dodavatelé mohli se zdrojovým kódem a jeho dokumentací seznámit v předstihu a převzetí péče o ADIS k 1. lednu 2024 mohlo proběhnout zcela hladce.

Třetí licencí je ta, kterou od IBM obdrží vysoutěžený dodavatel vývoje ADIS pro období 2020 – 2023. Tato licence je pochopitelně omezená tak, aby dodavateli umožnila poskytování vývoje ADIS.

Poslední, čtvrtou licencí je ta, kterou bude vysoutěžený dodavatel vývoje ADIS poskytovat státu ke všem nově vytvořeným částem kódu. Jedná se o licenci, která umožní případné využití nových částí systému při tvorbě nového daňového systému, který má stávající systém nahradit.