Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k novele zákona o daních z příjmů

1. 4. 2019

Dnem 1. 4. 2019 nabývá účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který novelizuje mimo jiné i ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů nebo ZDP“), níže následuje výčet nejdůležitějších změn.

Daň z příjmů právnických osob

Směrnice ATAD

Ustanovení § 23e transponuje do právního řádu České republiky pravidlo směrnice ATAD pro omezení uplatnitelnosti „úroků“ v základu daně z příjmů právnických osob. Jeho podstatou je, že nadměrné výpůjční výdaje (tzv. rozdíl mezi jinak daňově uznatelnými výpůjčními výdaji a zdanitelnými výpůjčními příjmy) jsou uznatelné v základu daně pouze do určitého stanového limitu. Tento limit je nastaven ve výši 30 % daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy, resp. 80 mil. Kč.

Zákon o daních z příjmů zároveň umožňuje o částky, o které byl na základě navrhovaného pravidla zvýšen hospodářský výsledek, nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, v následujících zdaňovacích obdobích opět hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji snížit v případech, kdy poplatník uvedeného limitu nadměrných výpůjčních nákladů v daném zdaňovacím období nedosáhne.

Další změna týkající se daně z příjmů právnických osob je zavedení pravidel pro zdaňování ovládané zahraniční společnosti, tedy zavedení tzv. CFC pravidel. Ta jsou nově zakotvena v § 38fa ZDP a zavádějí zpřísnění podmínek pro zahraniční entity, které jsou vytvořeny v rámci skupiny v jurisdikcích s nízkou úrovní zdanění s úmyslem do nich přelévat zisky především prostřednictvím tzv. pasivních příjmů za účelem snížení efektivního daňového zatížení skupiny a vyhnutí se zdanění těchto pasivních příjmů v České republice.

V návaznosti na přechodné ustanovení č. 1 čl. II se zákonná úprava § 23e a § 38fa zákona o daních z příjmů dotkne až zdaňovacích období započatých od nabytí účinnosti novely, tedy 1. 4. 2019. To jinými slovy znamená, že pravidla pro omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a CFC pravidla se budou poprvé aplikovat u daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období hospodářského roku, počínajícího po 31. 3. 2019 a dále za zdaňovací období kalendářního roku 2020.

Daňové přiznání

O postupu vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud poplatníkům vznikne povinnost podat ho za část zdaňovacího období započatého v roce 2019 na aktuálním tiskopisu s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 29, budou poplatníci informováni prostřednictvím „Upozornění k tiskopisům“ zveřejněného v dohledné době na webu Finanční správy.

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Změny zákona o daních z příjmů v oblasti právnických i fyzických osob se dotknou i pravidel pro uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.

Nově bude povinnost zpracování projektu výzkumu a vývoje zavedena k datu podání řádného daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé poplatník vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Tato změna umožní poplatníkům při tvorbě projektů využít přesnější informace, které se budou vztahovat k již probíhající výzkumné činnosti. V současné době existuje pro poplatníky povinnost zpracovat projekt před zahájením řešení projektu.

Nově bude zavedena pro poplatníky povinnost formou oznámení (avíza) informovat správce daně o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Podáním oznámení tak bude nově stanoven přesný časový okamžik, od něhož si bude moci poplatník výdaje spojené s výzkumnou činností zahrnout do odpočtu.

Dále dojde ke zjednodušení vymezení osob odpovědných za projekt a z povinných náležitostí projektu bude zcela vypuštěna povinnost označit místo jejich schválení.

Uvedené změny bude možné použít již u projektů zahájených ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, která nebudou k 1. 4. 2019 ukončena.

 

Daň z příjmů fyzických osob

Změna limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou

Od 1. 5. 2019 dochází v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou stanoveného v § 6 odst. 4 písm. b). V případě, že poplatník neučinil u plátce prohlášení k dani, jsou příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem po zvýšení podle odst. 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou, jedná-li se o příjmy nepřesahující v úhrnné výši u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Zdanění srážkovou daní se tak již nebude odvíjet od pevné hranice dané částkou 2 500 Kč jako dosud, ale je nově omezeno částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, která činí v současné době 3 000 Kč. V případě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce zůstává zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10 000 Kč od téhož plátce za kalendářní měsíc.

Změna u výdajových paušálů

V ustanovení § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů dochází ke změně u výdajových paušálů. Novela zvyšuje limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v současnosti je maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se bude jednat o 2 mil. Kč. Maximální limity výdajových paušálů se tak zdvojnásobí. Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % – 80 % dle jednotlivých profesí zůstává nezměněná. Navýšení limitu na 2 mil. Kč bude poprvé použitelné za rok 2019, tj. v daňovém přiznání podaném v roce 2020.

Společné ustanovení pro daně z příjmů

Oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí

Novelou zákona o daních z příjmů dochází od 1.4.2019 ke změně v § 38d odst. 3 týkající se oznamovací povinnosti o příjmech vyplácených do zahraničí, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Nově byl vložen do zákona § 38da, který oznamovací povinnost kromě příjmů, které podléhají srážkové dani, rozšiřuje i na příjmy od daně osvobozené nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice.

V souvislosti s novým § 38da bude provedena úprava tiskopisu pro podání oznámení včetně jeho elektronické verze (EPO). V případech uvedených v § 38da odst. 4 , je stanovena povinnost učinit podání pouze elektronicky.

Nový formulář se poprvé použije ve vztahu k příslušným příjmům vypláceným 1.4.2019 a později, tj. do konce května t.r. Pro příjmy vyplácené do 31.3.2019 se použije stávající formulář „Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou“ č. 25 5478 MFin 5478 – vzor č. 14.

 

Další informace naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR.