Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016

28. 12. 2015

Přehled změn v oblasti daní od 1. 1. 2016.

Změny v oblasti daně z příjmů a dalších navazujících zákonů

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě

Pro rok 2016 je navrhováno další zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. U druhého dítěte vzroste daňové zvýhodnění z 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně, resp. 1 417 Kč měsíčně. U třetího a dalšího dítěte pak z 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně, resp. 1 717 Kč měsíčně. Daňové zvýhodnění na první dítě a maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna.

Zvýšení limitu příjmů pro daňový bonus

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde ke zvýšení dolní hranice příjmu (ve výši šestinásobku roční minimální mzdy) pro vznik nároku na daňový bonus. Částka vzroste z 55 200 Kč (tj. 6 x 9 200 Kč) na 59 400 Kč (tj. 6 x 9 900 Kč). Adekvátně bude zvýšen limit pro vznik nároku na měsíční daňový bonus (polovina minimální mzdy, nově tedy 4 950 Kč).

Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v mateřské školce či obdobném zařízení

V důsledku zvýšení minimální mzdy bude možné uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (viz níže) až do 9 900 Kč ročně za každé dítě.

Změna podmínek pro uplatnění slevy za umístění dítěte v mateřské školce či obdobném zařízení

Od roku 2016 bude možné uplatnit slevu v případě umístění dítěte do předškolního zařízení, kterým je:

 

a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a

c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou

1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo

2. mateřskou školou podle školského zákona.

 

Dochází tak k úpravě podmínek pro poskytování slevy na dani za umístění dítěte předškolního věku v zákonem vyjmenovaných zařízeních. Do konce roku 2015 zákon definici zařízení neobsahoval a slevu na dani za rok 2015 tedy lze uplatnit na jakékoliv zařízení pečující o děti předškolního věku, které svým charakterem poskytuje péči obdobnou mateřským školám (včetně mateřské školy samotné).

 

Zvýšení částky osvobozených důchodů

Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy dochází také k automatické valorizaci úhrnné částky osvobozených důchodů nebo penzí na 356 400 Kč (tj. 36 x 9 900 Kč).

Zákon o ukončení důchodového spoření tzv. II. pilíře

Do systému důchodového spoření lze spořit jen do konce roku 2015. V roce 2016 proběhne proces ukončení důchodového spoření, tj. likvidace důchodových fondů a vyplacení prostředků jejich účastníkům.

Výplata prostředků bude osvobozena od daně z příjmů. Účastníci se budou moci rozhodnout, zda budou chtít prostředky vyplatit nebo převést na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění (III. pilíř). Prostředky, o které se účastníci nepřihlásí, penzijní společnost převede na účet určený finanční správou. Všichni účastníci budou mít možnost doplatit pojistné na důchodové pojištění do I. pilíře za dobu účasti ve II. pilíři.

Osvobození dlouhodobých penzí z III. pilíře

Zavádí se osvobození penzí z III. důchodového pilíře a důchodů z vybraného pojištění osob, pokud doba jejich pobírání činí nejméně 10 let.

Navýšení přídělu do FKSP

Na základě rozhodnutí vlády ČR byl novelou vyhlášky č. 114/2002 Sb. navýšen základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb o půl procentního bodu (tedy na 1,5 %) v roce 2016. Následně bude příděl navýšen o dalšího půl procentního bodu (tedy na 2 %) v roce 2017 a letech následujících.

Změny některých podmínek pro příjemce investičních pobídek

S účinností od 1. 5. 2015 přináší zákon větší flexibilitu pro příjemce investičních pobídek z hlediska plnění podmínek podle zákona o daních z příjmů.

Příjemce investiční pobídky, který se zúčastní přeměny společnosti a zároveň neporuší povinnosti stanovené zákonem o investičních pobídkách, již nebude muset vracet finanční prostředky, které na pobídce ve formě slevy na dani z příjmů v minulosti vyčerpal.  Nadále však platí, že po fúzi či rozdělení sloučením či převodu jmění na společníka držitel investiční pobídky již dále slevu na dani z příjmů nemůže uplatňovat. To zamezuje jejímu spekulativnímu převádění.

Zcela nově je příjemcům investiční pobídky umožněno, aby se na základě svého rozhodnutí mohli vzdát svého budoucího práva čerpat slevu na dani z příjmů a tím se zároveň vyvázat z plnění podmínek zákona o daních z příjmů. Tento úkon je nevratný.

Ostatní důležité změny v zákoně o daních z příjmů a zákoně o rezervách účinné od 1. 1. 2016

V návaznosti na kategorizaci účetních jednotek zavedenou zákonem o účetnictví byl novelizován i zákon o daních z příjmů, aby byl zachován daňový režim při prodeji cenných papírů mikro účetní jednotkou – právnickou osobou. –Tito poplatníci budou i nadále při prodeji cenných papírů zahrnovat do základu daně z příjmů nabývací cenu cenného papíru (s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. w) a ze) zákona o daních z příjmů), i když už cenné papíry nebudou přeceňovat na reálnou hodnotu.

S účinností od 1. 1. 2016 již zákon o daních z příjmů nedefinuje „zřizovací výdaje“ jako nehmotný majetek. Odpisování zřizovacích výdajů zaevidovaných do konce roku 2015 se dokončí podle stávajících předpisů.

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů zavádí novou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (§§ 11a až 11c) uvedených na trh do 1. ledna 2013. Tato rezerva navazuje na povinnost uloženou zákonem o odpadech provozovatelům FVE zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, a to formou plateb dílčích příspěvků v letech 2014 až 2018. Do základu daně bude celková částka hrazených příspěvků zahrnuta prostřednictvím uvedené rezervy vytvářené v závislosti na době daňového odpisování solárních panelů (§ 30b zákona o daních z příjmů). Jedná se o první daňově uznatelnou rezervu, která se tvoří nezávisle na účetnictví daňového poplatníka. Přechodné ustanovení umožňuje uplatnit předmětnou rezervu již za zdaňovací období započaté v roce 2015. Do tvorby rezervy lze zároveň zahrnout i částku připadající na měsíce zdaňovacího období započatého v roce 2014, ve kterých jsou splněny podmínky pro její tvorbu.

Příjmy z provozu výroben elektřiny – návrh zákona

Příjmy plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob z provozování výroben elektřiny jsou v současné době zdaňovány jako příjem z jiného podnikání, ke kterému je třeba podnikatelské oprávnění. Na uvedenou činnost je provozovateli Energetickým regulačním úřadem udělena licence.  Novelou je navrhováno, aby se v případě, že poplatník bude provozovat např. fotovoltaickou elektrárnu s instalovaným výkonem do 10 kW bez příslušné licence, nejednalo o příjem ze samostatné činnosti ale o tzv. ostatní příjem. Tato úprava má vliv i v oblasti příspěvků a pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které se z ostatních příjmů neplatí.

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

V roce 2015 vstoupily v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kolumbijskou republikou a Pákistánskou islámskou republikou. Obě tyto nové smlouvy se začnou aplikovat od roku 2016.

Od tohoto data se bude uplatňovat i Protokol mezi Českou republikou a Belgickým královstvím k dříve sjednané smlouvě o zamezení dvojímu zdanění.

Mezinárodní výměna informací o finančních účtech

V roce 2015 poprvé proběhla automatická výměna informací o finančních účtech podle tzv. Dohody FATCA uzavřené mezi Českou republikou a USA. Výměna informací o zahraničních účtech českých občanů (daňových rezidentů) bude v roce 2016 rozšířena na dalších několik desítek států. Česká finanční správa bude mít každoročně k dispozici podrobné informace o zůstatcích na účtech českých daňových poplatníků v zahraničí, bez nutnosti podstupovat proces získání informací na základě individuální žádosti. Tímto krokem by mělo dojít ke zrychlení a zefektivnění některých daňových řízení.

Prokazování původu majetku – návrh zákona

V rámci boje proti daňovým únikům budou zavedeny mechanismy, které zlepší možnost správců daně odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy a následně je zdanit. Zákon umožní správci daně vyzvat poplatníka k prokázání příjmů, pokud existuje významný rozdíl (alespoň 7 mil. Kč) mezi nárůstem jmění poplatníka, jeho spotřebou nebo jiným vydáním a příjmy vykázanými v daňovém přiznání. Poplatník je povinen prokázat, že majetek byl financován z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají.

Pokud poplatník důkazní břemeno neunese, bude mu základ daně, respektive daň stanovena pomocí tzv. pomůcek. Správce daně zároveň vyměří penále ve zvýšené výši 50 % nebo 100 % stanovené daně. Správce daně může také v určených případech vyzvat k podání prohlášení o majetku, pokud podle předběžného závěru hodnota majetku poplatníka přesahuje 10 mil. Kč (s výjimkou majetku, který je veden v rejstřících či evidencích).

Návrh zákona nebyl ještě schválen Parlamentem, ale jeho účinnost by měla nastat v průběhu roku 2016. Praktické uplatnění tohoto postupu se předpokládá u omezeného okruhu případů s vykazovanou značnou disproporcí mezi přiznanou výší příjmů a jměním či spotřebou. Klíčové je však o tomto novém mechanismu vědět a v případě obdržení výzvy se správcem daně aktivně komunikovat.

 

Změny zákona o dani z přidané hodnoty účinné od 1. 1. 2016

Upřesnění definice stavebního pozemku

Novela zákona o DPH přijatá již v prosinci 2014 přináší s účinností od 1. ledna 2016 změnu definice pojmu „stavební pozemek“. Účelem této změny nebyly fiskální důvody, ale upřesnění a rozšíření tohoto pojmu, aby byly správně zdaněny pozemky určené k zastavění a český zákon byl uveden do souladu s evropskou úpravou. Při prodeji stavebního pozemku se nadále uplatňuje základní sazba DPH 21 %. Jelikož předchozí definování stavebního pozemku otevíralo prostor k nežádoucím daňovým optimalizacím, může se stát, že v roce 2016 budou zdaněny některé pozemky, které díky nastavené praxi doposud zdaňovány nebyly. Generální finanční ředitelství publikovalo na internetových stránkách Finanční správy ČR dodatek k „Informaci k uplatňování DPH u nemovitých věcí“, který obsahuje bližší podrobnosti.

Kontrolní hlášení

Plátcům nově vzniká povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH, a to pouze elektronicky ve formátu a struktuře stanovené správcem daně. Jsou připuštěny všechny elektronické formy podání podle daňového řádu.  Kontrolní hlášení obsahuje základní informace o přijatých a vydaných daňových dokladech. Kontrolní hlášení podávají právnické osoby měsíčně do 25. dne následujícího měsíce, fyzické osoby pak měsíčně či čtvrtletně vždy dle periody podávání daňového přiznání.

První kontrolní hlášení je podáváno za zdaňovací období leden 2016, a to do 25. února 2016. U fyzických osob – čtvrtletních plátců DPH bude první kontrolní hlášení podáno za I. čtvrtletí 2016 do 25. dubna 2016.

Doporučujeme všem plátcům podrobněji se s tímto novým podáním seznámit na internetových stránkách Finanční správy ČR.

Rozšíření povinnosti podávat daňové přiznání elektronicky

S účinností od 1. ledna 2016 dochází ke zrušení § 101a odst. 3 zákona o DPH, který upravoval výjimku z elektronické formy podávání daňových přiznání k DPH pro fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč. Tito plátci byli oprávněni podávat daňové přiznání k DPH v listinné podobě.

Nově tedy vzniká i těmto plátcům povinnost podávat daňová přiznání k DPH pouze elektronicky, a to u všech přiznání, která budou podávána po 1. lednu 2016. To znamená, že i daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2015 nebo IV. čtvrtletí 2015 musí být činěno výlučně elektronicky. Toto lze uskutečnit ve formě datové zprávy v požadovaném formátu a struktuře, která je odeslána přes daňový portál Finanční správy dostupný na www.daneelektronicky.cz anebo z datové schránky.
K autentizaci lze využít buď uznávaný elektronický podpis, přihlašovací údaje z datové schránky anebo lze podání odeslat bez autentizace a následně v zákonem stanovené lhůtě potvrdit prostřednictvím tzv. e-tiskopisu.

Posouzení osvobození při dodání nemovité věci

Změnou v posuzování dodání nemovité věci, které je osvobozeno od daně, je počítání lhůty pro osvobození (5 let resp. 3 roky u nemovitých věcí nabytých do konce roku 2012). Od 1. 1. 2016 bude osvobozeno dodání nemovité věci po uplynutí 5 let od prvního kolaudačního souhlasu nebo od podstatné změny nemovité věci. Bližší informace lze nalézt v dodatku k „Informaci k uplatňování DPH u nemovitých věcí“, který je publikován na internetových stránkách Finanční správy ČR.

Režim přenesení daňové povinnosti u dodání nemovité věci

Plátce musí po 1. 1. 2016 použít režim přenesení daňové povinnosti, pokud se rozhodne, že dodání nemovité věci plátci, u které již uplynula 5 letá lhůta pro osvobození (resp. 3 letá lhůta u nemovité věci nabyté do konce roku 2012), podrobí zdanění.

Další změny v zákoně o dani z přidané hodnoty navrhované pro rok 2016

Místně příslušným správcem daně u tzv. neusazených osob, tj. u osob povinných k dani, které nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu, bude nově Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj namísto Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Tato úprava bude provedena novelou zákona o DPH, která je projednávána v souvislosti s novým celním zákonem. Nabytí účinnosti je očekáváno v průběhu roku 2016.

S účinností od 1. 2. 2016 bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti i při dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi a při převodu záruk původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie. Za tím účelem bude novelizováno nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.

 

Spotřební daně

Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků

Zavádí se postupné zvyšování spotřební daně z cigaret a dalších tabákových výrobků, a to na základě schváleného tříletého plánu. Sazby se zvýší poprvé k 1. lednu 2016 příštího roku a poté od stejného data i v následujících dvou letech. V důsledku nutného naplnění požadavku směrnice Rady EU ohledně minimálního zdanění cigaret bude v roce 2016 činit zvýšení spotřební daně u cigaret přibližně 3 Kč na krabičku, pro roky 2017 a 2018 pak 0,90 až 1 Kč, respektive o 1,20 Kč na krabičku.

Regulace předzásobení cigaret při změně sazby spotřební daně

Od 1. 1. 2016 budou postupně na trh zaváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Cigarety s  předchozí sazbou daně (tj. označené tabákovou nálepkou s písmenem „P“) bude možné doprodávat pouze do konce března 2016. Ostatních tabákových výrobků se tato regulace netýká. Novou sazbu spotřební daně účinnou od 1. ledna 2016 reprezentuje písmeno „S“ na tabákové nálepce.

Biopaliva

Budou snížena daňová zvýhodnění na vysokoprocentní a čistá biopaliva. Zároveň již v souladu s požadavky Evropské komise nebude existovat možnost započíst tato daňově zvýhodněná vysokoprocentní a čistá biopaliva do plnění povinných minimálních podílů biopaliv, které mají být za kalendářní rok uvedeny na trh pohonných hmot.

Zelená nafta

S předpokládanou účinností bude od 1. 7. 2016 rozšířena možnost stávajícího daňového zvýhodnění motorové nafty spotřebované v rostlinné prvovýrobě i na motorovou naftu spotřebovanou v živočišné výrobě (v současné době ve fázi návrhu). Dopad na inkaso spotřební daně je nízký, důvodem tohoto opatření je zejména odstranění nejistoty přiřazování dopravy v některých případech zemědělské činnosti.

 

Návrhy změn zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí – navrhovaná účinnost od 1. 4. 2016

Sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele nemovité věci u daně z nabytí nemovitých věcí

Nově bude poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci (kupující). Současně dojde k zániku institutu ručitele daně. To přispěje k jednoznačnosti výkladu a ke zjednodušení úpravy, sníží se také administrativní náročnost.

Stávající úprava, která dává v případě koupě a směny možnost výběru, která ze smluvních stran ponese daňovou povinnost, působí v praxi značné problémy. Díky nejednoznačným ujednáním ve smlouvách smluvní strany nemají jistotu, kdo je poplatníkem daně, a zbytečně se prodlužuje daňové řízení proto, aby daň byla stanovena správnému subjektu. Navíc několik alarmujících kauz, ve kterých došlo ke zpronevěření prostředků na úhradu daně uložených občany do úschovy, což vedlo k povinnosti uhradit z pozice ručitele tuto daň podruhé, jednoznačně svědčí pro nutnost sjednocení poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele (kupujícího). Kupující tak bude daň platit přímo, nikoliv zprostředkovaně jako součást kupní ceny, a nebude tak vystaven riziku podvodného jednání ze strany zprostředkovatelů.

Změna koncepce zdanění inženýrských sítí

Při nabytí inženýrských sítí bude nově podléhat zdanění pouze nabytí budov nebo jejich částí, které jsou částí inženýrské sítě. To odstraní problémy, které v praxi přinášely převody inženýrských sítí díky obtížnému definování nemovité věci v těchto případech.

Zjednodušení způsobu určení základu daně u směny

Navrhuje se zjednodušit určení sjednané ceny u směny nemovitých věcí tak, že se nebude přihlížet k hodnotě pozbývané nemovité věci.

 

Doplnění předmětu daně

 

Doplňuje se předmět daně o případy, kdy je prodlužována doba, na kterou bylo zřízeno právo stavby. Za nabytí nemovité věci tak bude považováno nejen zřízení práva stavby, ale i případné prodloužení doby existence práva stavby; délka existence práva stavby bude zohledněna při stanovení základu daně.

Změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek od daně z nabytí nemovitých věcí

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí se budou vztahovat pouze na první úplatná nabytí nově dokončených nebo užívaných staveb a jednotek (staveb a jednotek dokončených podle stavebních předpisů nebo předčasně užívaných), a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Osvobození nebude možno aplikovat v případech rozestavěných staveb a jednotek. Tím se předejde mnohým nejasnostem v praxi ohledně toho, zda jde o první nebo již další převod, resp. nabytí.

 

Změny daně z nemovitých věcí – účinné od 1. 1. 2016

Upřesnění vymezení předmětu daně z pozemků 

Pozemek, resp. spoluvlastnický podíl na pozemku, který je součástí jednotky v budově bytového domu, nebude od zdaňovacího období 2016 již zdaňován daní z pozemků, ale bude zohledněn v koeficientu, kterým se upravuje podlahová plocha jednotky pro stanovení základu daně ze staveb a jednotek. Pokud k jednotce v bytovém domě nenáleží žádný podíl na pozemku, upravuje se podlahová plocha jednotky koeficientem 1,20. Pokud k ní náleží podíl na pozemku či více pozemcích, upravuje se podlahová plocha jednotky koeficientem 1,22. Pro jednotky, které jsou v nebytových domech, toto zjednodušení pro výpočet daně neplatí a podíl na pozemku, který je součástí jednotky, je předmětem daně z pozemků. Tyto změny zohlední ve zdaňovacím období 2016 správce daně z moci úřední a poplatníkovi nevzniká z tohoto důvodu povinnost podávat daňové přiznání.

Na rozdíl od stávající právní úpravy, kdy předmětem daně ze staveb a jednotek je pouze celá budova, je-li dokončena či užívána, bude předmětem daně i část budovy (nebo inženýrské stavby uvedené v příloze k zákonu) nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná. Jde o takovou část budovy nebo jednotky, která je schopná samostatného užívání a splňuje všechny požadavky stanovené stavebním povolením. U jednotky může shora uvedená situace nastat pouze v případě, že se jedná o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku, tj. jedná se o soubor bytů nebo nebytových prostor.

Dochází k jednoznačnější úpravě při použití základní sazby daně u tzv. podnikatelských staveb a jednotek, ve vazbě na jejich zařazení do obchodního majetku. Má-li podnikatel zařazenu v obchodním majetku podle zákona o daních z příjmů stavbu nebo jednotku, použije se u nich sazba daně stanovená podle příslušného druhu podnikání. Definice obchodního majetku je uvedena v zákoně o daních z příjmů, jde o část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.

Tato změna se nevztahuje na budovy obytného domu a jejich příslušenství a na jednotky samostatně evidované v katastru nemovitostí jde-li o byty, garáže, sklepy či komory.

Změny u poplatků za komunální odpad

Dojde k dlouho očekávané nápravě kontroverzního zpoplatnění místním poplatkem za komunální odpad u nezletilých osob umístěných v dětských domovech, diagnostických ústavech a podobných zařízeních. Tyto nezletilé osoby budou od placení poplatku osvobozeny. Totéž se týká i osob zdravotně postižených a seniorů umístěných v domovech pro seniory nebo domovech se zvláštním režimem bydlení.

Odpovědnost za hrazení komunálních plateb za své děti ponesou rodiče. Nebude se už moci stát, že by děti po dovršení 18 let věku čelily exekuci kvůli dluhům za odvoz komunálního odpadu.

Další novinkou, kterou ve věci placení tohoto poplatku zmíněná novela přináší, je možnost prominutí uvedeného poplatku, a to na individuální žádost poplatníka. Obecní úřad bude mít možnost poplatky promíjet úplně nebo částečně také v případě živelních událostí.

Vyšší zdanění hazardu

Od 1. 1. 2016 dojde ke zvýšení sazeb odvodu z loterií a jiných podobných her. Jedná se o první krok k větší regulaci a zdanění hazardu, na který naváže od ledna 2017 nová právní úprava zdanění hazardních her, jejímž cílem je boj proti patologickému hráčství, zdanění hazardních her na internetu jakož i zdanění nelegálních provozovatelů hazardních her. Dodatečný výnos ve výši cca 2 mld. Kč bude z převážné části plynout do státního rozpočtu a bude sloužit především k financování sportu se zaměřením na sportování mládeže.

Kategorizace účetních jednotek

Novela zákona o účetnictví zavádí, mimo jiné, kategorizaci účetních jednotek. Podle stanovených kritérií se budou rozlišovat mikro, malé, střední a velké účetní jednotky, pro některé velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu se zavádí povinnost sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách vládám. Zákon dále přináší i zjednodušení či osvobození, která se týkají zejména uvádění údajů a informací v účetní závěrce a zveřejňování účetních závěrek pro mikro a malé účetní jednotky.

Změny v parametrech pro povinné ověřování účetních závěrek auditorem

Kategorizace účetních jednotek vyvolala i změnu obsahového vymezení pojmu „aktiva celkem“. Dosavadní znění zákona o účetnictví definovalo aktiva celkem jako brutto aktiva. Nové znění zákona o účetnictví definuje aktiva celkem jako aktiva netto. Na základě reklasifikace vykazování položek aktivace a změny stavu zásob vlastní činnosti zároveň nebude položka ročního úhrnu čistého obratu za bezprostředně předcházející účetní období obsahově odpovídat položce ročního úhrnu čistého obratu za rok 2016.

Díky těmto změnám dochází mimo jiné i k faktickému posunu hranic pro povinný audit. Účetní jednotky by proto měly rozhodující parametry posoudit podle nového vymezení příslušných pojmů, aby se ujistily, zda nadále podléhají či nepodléhají povinnému ověření účetní závěrky auditorem. Výše uvedené může mít vliv i na termín podání daňového přiznání.

Bližší informace přináší sdělení umístěné na internetových stránkách Ministerstva financí.

Změny v načasování ověřování účetní závěrky a výroční zprávy auditorem

Od 1. 1. 2016 je auditor povinen vypracovat pouze jednu auditorskou zprávu obsahující všechna vyjádření vztahující se k povinnému auditu, a tudíž i k výroční zprávě. Tato zpráva auditora je součástí výroční zprávy. To se týká všech povinných auditů účetních závěrek obchodních společností sestavených již za kalendářní rok 2015. Pro účetní jednotky, které doposud byly zvyklé vyhotovovat výroční zprávy s časovým odstupem po sestavení účetní závěrky, to znamená, že při sestavování účetní závěrky k 31. 12. 2015 musí nově připravit k ověření všechny podklady najednou, tedy jak účetní závěrku, tak i výroční zprávu.

Jednoduché účetnictví

Novela zákona o účetnictví znovu zavádí možnost vedení jednoduchého účetnictví, která byla doposud upravena prostřednictvím přechodného odkazu na deset let zrušenou úpravu.

Jednoduché účetnictví mohou nově vést účetní jednotky, které:

  • nejsou plátci daně z přidané hodnoty, 
  • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč,
  • hodnota jejich majetku nepřesáhne 3.000.000 Kč

a mají v zákoně stanovenou právní formu (spolky, odborové organizace, církve apod.). Na tuto úpravu navazuje vyhláška č. 325/2015 Sb., která stanoví podrobnější metodiku pro vedení jednoduchého účetnictví.

Změny v daňovém řádu

Ukončení výjimky ze způsobu elektronických podání

Od 1. 1. 2016 už nebudou moci poplatníci (nebo jejich zástupci), kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání a dodatečná daňová přiznání, hlášení a vyúčtování datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě tzv. e-tiskopisem. Přechodné období, po které to možné bylo, skončí 31. prosince 2015. Výše uvedená elektronická podání lze od 1. 1. 2016 autorizovat těmito způsoby:

  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky,
  • nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Možnost potvrzovat elektronická podání tzv. e-tiskopisem zůstává nadále zachována pro některé případy, a to zejména pro podání na DPH. 

Nový pokyn k umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Od roku 2016 bude na 23 územních pracovištích finančních úřadů změněn rozsah poskytovaných služeb a provoz, přičemž zde již nebudou umístěny spisy. Proto bude s účinností od 21. 5. 2016 vydán nový pokyn GFŘ-D-23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, který nahradí stávající pokyn GFŘ-D-12. Základním pravidlem je, že všechny spisy zůstávají na „svých“ územních pracovištích umístěny i nadále, kromě níže uvedeného:

územní pracoviště, na kterém je umístěn spis do 20. 5. 2016

územní pracoviště, na kterém bude nově umístěn spis od 21. 5. 2016

Územní pracoviště v Dobříši

Územní pracoviště v Příbrami

Územní pracoviště ve Voticích

Územní pracoviště v Benešově

Územní pracoviště v Blatné

Územní pracoviště ve Strakonicích

Územní pracoviště ve Vodňanech

Územní pracoviště ve Strakonicích

Územní pracoviště v Horažďovicích

Územní pracoviště v Sušici

Územní pracoviště v Horšovském Týně

Územní pracoviště v Domažlicích

Územní pracoviště v Nepomuku

Územní pracoviště v Blovicích

Územní pracoviště v Aši

Územní pracoviště v Chebu

Územní pracoviště v Kraslicích

Územní pracoviště v Sokolově

Územní pracoviště v Bílině

Územní pracoviště v Teplicích

Územní pracoviště v Podbořanech

Územní pracoviště v Žatci

Územní pracoviště v Železném Brodě

Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou

Územní pracoviště v Nové Pace

Územní pracoviště v Jičíně

Územní pracoviště v Přelouči

Územní pracoviště v Pardubicích

Územní pracoviště v Náměšti nad Oslavou

Územní pracoviště v Třebíči

Územní pracoviště v Pacově

Územní pracoviště v Pelhřimově

Územní pracoviště v Telči

Územní pracoviště v Jihlavě

Územní pracoviště v Konici

Územní pracoviště v Prostějově

Územní pracoviště v Bohumíně

Územní pracoviště v Karviné

Územní pracoviště v Českém Těšíně

Územní pracoviště v Karviné

Územní pracoviště ve Fulneku

Územní pracoviště v Novém Jičíně

Územní pracoviště v Orlové

Územní pracoviště v Karviné

Územní pracoviště v Bystřici pod Hostýnem

Územní pracoviště v Holešově