Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k aplikaci ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu

24. 2. 2015

Ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), zavádí od 1. ledna 2015 povinnost činit vyjmenovaná podání za zákonem stanovených podmínek pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Tato povinnost se týká daňových subjektů, jejich zástupců (tj. zákonných zástupců nebo opatrovníků, ustanovených zástupců, zmocněnců, společných zmocněnců a společných zástupců) a dále osob ustanovených podle zákona, které plní povinnosti stanovené daňovým subjektům (zejména osoby spravující pozůstalost, svěřenští správci a insolvenční správci) za předpokladu, že tyto osoby činí podání vůči Finanční správě České republiky a zároveň v době, kdy podání činí, mají

  1. buď zpřístupněnu datovou schránku,
  2. nebo zákonem uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Uvedená povinnost se vztahuje na podání vymezená v § 72 odst. 1 daňového řádu (tj. přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů včetně žádosti o zrušení registrace, řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení).

Pro splnění povinnosti činit vybraná podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu je nutné, aby podání bylo vždy činěno výhradně způsobem podle § 71 odst. 1 písm. a) až c) daňového řádu, tedy datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Ustanovení § 71 odst. 3 daňového řádu (tedy podání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu nebo ověřené identity podatele, potvrzené do 5 dnů způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu, tj. např. písemně, formou tzv. e-tiskopisu, nebo ústně do protokolu) se v tomto případě neuplatní. Takové podání bude posouzeno jako podání vadné, jehož vada spočívá v nedostatku předepsané formy, a podatel bude vyzván k odstranění vad podání podle § 74 odst. 1 daňového řádu.

Nicméně s ohledem na to, že se jedná o nový přístup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude finanční správa po přechodné období roku 2015 (tj. pro podání učiněná v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) akceptovat pro splnění povinnosti činit podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu i podání, učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu, aniž by správce daně vyzýval k odstranění vad podání spočívajících v nedostatku elektronické formy (blíže k tomu v samostatném sdělení „Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu – tzv. e-tiskopisem“).

Ke splnění povinnosti učinit vybrané podání elektronicky lze využít aplikaci Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portále (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces).

Pokuta ve výši 2 000,- Kč (§ 247a odst. 2 daňového řádu) bude uložena v případech, kdy jedinou vadou podání je nedostatek elektronické formy ve smyslu § 72 odst. 4 daňového řádu, a zároveň se jedná o některý z typů podání uvedených v „Seznamu podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněny jinak než elektronicky, ačkoli měly být učiněny elektronicky dle § 74 odst. 4 daňového řádu“ (http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/uredni-desky). U podání uvedených v tomto seznamu nebude tedy nedostatek elektronické formy považován za vadu podání a správce daně nebude vyzývat osobu, která podání učinila, k odstranění vady.
Pokud se nejedná o některý z typů podání uvedených v citovaném seznamu, bude nedostatek elektronické formy považován za vadu podání, k jejímuž odstranění ve stanovené lhůtě správce daně vyzve osobu, která podání učinila. V tomto případě se pokuta ve výši 2 000,- Kč neuloží. Pokud však nedojde k nápravě vady ve stanovené lhůtě, bude takové podání považováno za neúčinné (tedy se na ně bude hledět, jako by nebylo vůbec podáno).