Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Převodní ceny, zdaňování nadnárodních společností

29. 8. 2013

Odkaz na originální znění aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022

Překlad aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022 byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 2/2024 spolu s Informací k vydání tohoto překladu.

Skokový růst cen základních energetických zdrojů, ke kterému v současné době dochází, ovlivňuje veškeré sféry společenského a hospodářského života a pociťujeme jej všichni bez rozdílu, občané, nezávislé podniky i nadnárodní korporace. V prostředí nadnárodních korporací vyvstávají otázky, jak toto navýšení cen promítnout do vnitroskupinových transakcí. Diskutována je zejména otázka zohlednění či nezohlednění těchto narůstajících nákladů v konstrukci převodní ceny nízkorizikových entit vůči ostatním podnikům ve skupině.

Jedná se o informaci, kterou vydává GFŘ v návaznosti na aktualizaci Směrnice OECD k převodním cenám pro nadnárodní podniky a daňové správy. 
Ve Směrnici OECD byla revidována profit split metoda v Části III Kapitoly II Směrnice a přílohy s touto metodou související. Součástí aktualizované Směrnice je i nová Kapitola X a doplnění Oddílu D Kapitoly 1 obsahující pokyny k převodním cenám v oblasti finančních transakcí. Rovněž byla doplněna nová příloha ke Kapitole VI k aplikaci přístupu k obtížně ocenitelným nehmotným aktivům.
 

Jedná se o informaci, kterou vydává GFŘ v návaznosti na Pokyny k převodním cenám v oblasti finančních transakcí uskutečňovaných mezi spojenými podniky, které vydala v únoru 2020 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ("OECD") a které aktualizují Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy z roku 2017 tak, aby obsahovala pokyny týkající se aspektů převodních cen v oblasti finančních transakcí uskutečňovaných mezi spojenými podniky, které by měly přispívat k jednotnosti při uplatňování převodních cen a pomáhat předcházet sporům o převodních cenách a dvojímu zdanění. Oddíly A až E Pokynů jsou zahrnuty do Směrnice jako Kapitola X, pokyny uvedené v Oddílu F doplňují Oddíl D.1.2.1 v Kapitole I Směrnice hned za odstavcem 1.106.

Jedná se o informaci, kterou vydává GFŘ v návaznosti na Pokyn k dopadům pandemie COVID-19, který vydala 18. 12. 2020 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj („OECD“), která se zaměřuje na to, jak princip tržního odstupu a OECD TPG aplikovat na problémy související s pandemií COVID-19. V souvislosti s dopady pandemie COVID-19 řeší čtyři prioritní otázky: (1) provádění srovnávací analýzy; (2) ztráty a alokace nákladů souvisejících s COVID-19; (3) vládní intervenční programy; a (4) předběžné cenové dohody. Součástí informace je i přiložený překlad Pokynu OECD k dopadům pandemie COVID-19.

Směrnice OECD 2017 o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy – překlad do českého jazyka
odkaz na originální znění Směrnice OECD 2017 o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy

Pro zdaňovací období započatá v roce 2017 dochází ke změnám při vyplňování Samostatné přílohy k položce 12 I. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „Příloha k TP“).

Ke zjištění podrobných informací o transakcích se spojenými osobami jim poslouží nová příloha daňového přiznání.

Ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy.

Kapitola IX Směrnice o převodních cenách
Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 byly uveřejněny překlady těchto dokumentů OECD

Revize Kapitol I-III Směrnice o převodních cenách.
Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 byly uveřejněny překlady těchto dokumentů OECD.

Zápis z jednání k převodním cenám (minifórum) konaného dne 13.2.2009.