Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Převodní ceny, zdaňování nadnárodních společností

 • Informace GFŘ - k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

  Jedná se o informaci, kterou vydává GFŘ v návaznosti na Pokyny k převodním cenám v oblasti finančních transakcí uskutečňovaných mezi spojenými podniky, které vydala v únoru 2020 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ("OECD") a které aktualizují Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy z roku 2017 tak, aby obsahovala pokyny týkající se aspektů převodních cen v oblasti finančních transakcí uskutečňovaných mezi spojenými podniky, které by měly přispívat k jednotnosti při uplatňování převodních cen a pomáhat předcházet sporům o převodních cenách a dvojímu zdanění. Oddíly A až E Pokynů jsou zahrnuty do Směrnice jako Kapitola X, pokyny uvedené v Oddílu F doplňují Oddíl D.1.2.1 v Kapitole I Směrnice hned za odstavcem 1.106.

 • Informace GFŘ k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny

  Jedná se o informaci, kterou vydává GFŘ v návaznosti na Pokyn k dopadům pandemie COVID-19, který vydala 18. 12. 2020 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj („OECD“), která se zaměřuje na to, jak princip tržního odstupu a OECD TPG aplikovat na problémy související s pandemií COVID-19. V souvislosti s dopady pandemie COVID-19 řeší čtyři prioritní otázky: (1) provádění srovnávací analýzy; (2) ztráty a alokace nákladů souvisejících s COVID-19; (3) vládní intervenční programy; a (4) předběžné cenové dohody. Součástí informace je i přiložený překlad Pokynu OECD k dopadům pandemie COVID-19.

 • Směrnice OECD

  Směrnice OECD 2017 o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy – překlad do českého jazyka
 • Směrnice Rady 2009/133/ES

  Ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy.
 • Zpráva OECD o přisuzování zisků stálým provozovnám 2010 - CZ

 • Zpráva OECD o přisuzování zisků stálým provozovnám 2010 - EN

 • Zpráva JTPF o vnitroskupinových službách s nízkou přidanou hodnotou (anglická verze)

 • Zpráva JTPF o vnitroskupinových službách s nízkou přidanou hodnotou (česká verze)

 • Přehled srovnatelnosti a ziskových metod

  Revize Kapitol I-III Směrnice o převodních cenách.
  Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 byly uveřejněny překlady těchto dokumentů OECD.

 • Zpráva o aspektech převodních cen u podnikových restrukturalizací

  Kapitola IX Směrnice o převodních cenách
  Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 byly uveřejněny překlady těchto dokumentů OECD

 • Závěry k následné úpravě zisku dle čl. 9 odst. 2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

  Zápis z jednání k převodním cenám (minifórum) konaného dne 13.2.2009.

Aplikační služby