Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nová pravidla v oblasti DPH od 1.7.2021

26. 5. 2021

Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e commerce). Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

Změny se týkají:

 • zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy EU
  • zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU
  • zrušení limitu 1 140 000,- Kč u zasílání zboží z EU do ČR
 • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země
 • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)

Změny pravidel DPH v oblasti e-commerce a jejich zjednodušení pro odvod DPH v rámci zvláštního režimu (One Stop Shop) jsou zejména zaměřeny na plnění pro koncové spotřebitele (tzn. B2C).

Zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotu nepřesahující 22 EUR a nová pravidla u plnění, která usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, dopadají i na plnění ve vztahu podnikatel-podnikatel (B2B).

V souvislosti se změnami právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) upravujícími daň z přidané hodnoty (DPH), které byly přijaty členskými státy EU v roce 2017, 2019 a 20201, dochází k úpravě některých dosavadních pravidel DPH. Tato nová pravidla musí všechny členské státy povinně promítnout do svých národních předpisů, kterými upravují problematiku DPH.

Uvedené změny jsou obsaženy v novele zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), s plánovanou účinností od 1. 7. 2021. Novela zákona o DPH je v současné době v legislativním procesu vedena pod sněmovním tiskem č. 867 (https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=867).

Novela zákona o DPH nebyla dosud schválena, proto může být její účinnost posunuta. Pokud k tomuto posunutí účinnosti dojde, zveřejní Finanční správa ČR informace na svých webových stránkách. V případě, že novela zákona o DPH nebude schválena od 1. 7. 2021, pak změny v pravidlech týkající se zrušení osvobození od daně při dovozu zboží a dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, budou účinné až od okamžiku zveřejnění novely zákona o DPH ve Sbírce zákonů.

1. ZMĚNY V ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Novela zákona o DPH přináší změny v zasílání zboží koncovým spotřebitelům mezi členskými státy EU. Pojem zasílání zboží2 bude nahrazen pojmem prodej zboží na dálku.

Zároveň se mění pravidla pro určení ve kterém členském státě dodavatel zdaňuje zasílání zboží, resp. prodej zboží na dálku. Typickým příkladem prodeje zboží na dálku (dříve zasílání zboží) je prodej zboží přes e-shopy z České republiky koncovým zákazníkům do EU.

Před novelou zákona o DPH, tj. do 30. 6. 2021, zasílání zboží podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, pokud byl překročen limit stanovený tímto členským státem, a to ve výši bez daně za kalendářní rok nebo bezprostředně předcházející kalendářní rok. Členské státy si mohly zvolit limity ve výši 35 000 EUR nebo 100 000 EUR. Pokud limit není překročen, podléhá DPH zasílání zboží v členském státě, kde se zboží nachází při zahájení přepravy nebo odeslání zboží3.

Příklad: Prodejce zboží, který je plátcem (překročil obrat 1 000 000 Kč nebo se dobrovolně registroval k DPH), prodává zboží koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensku a v Německu. Zboží prodává přes e-shop a zasílá jej z České republiky. Limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem je 35 000 EUR a Německem 100 000 EUR. Prodejce zaslal zákazníkům od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zboží na Slovensko ve výši 40 000 EUR a do Německa za 15 000 EUR.

Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice podléhá české DPH a přiznává ji v daňovém přiznání podávaném v České republice.

Limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem prodejce překročil, a proto zdaňuje zasílané zboží na Slovensku slovenskou DPH již od zaslaného zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR. Zároveň se musel registrovat k DPH na Slovensku.

Limit pro zasílání zboží stanovený Německem nepřekročil, a proto zdaňuje zasílané zboží českou DPH v České republice. Registrovat k DPH se v Německu nemusel.

Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021 (dříve zasílání zboží)

Nově se od 1. 7. 2021 ruší limity 35 000 nebo 100 000 EUR a vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez daně na prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služby4 (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby).

Tento limit je společný pro prodej zboží na dálku a poskytnutí TBE služeb do všech členských států dohromady. Již se nadále nebude uplatňovat limit pro prodej zboží na dálku pro každý členský stát zvlášť, jako tomu bylo u zasílání zboží.

 • Prodej zboží na dálku + poskytnutí TBE služeb > 10 000 EUR

Prodej zboží na dálku včetně poskytnutí TBE služeb od 1. 7. 2021 podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, anebo v případě TBE služeb v místě příjemce služby, pokud je limit 10 000 EUR překročen v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

 • Prodej zboží na dálku + poskytnutí TBE služeb < 10 000 EUR

Není-li limit (ve výši 10 000 EUR u prodaného zboží na dálku a poskytnutých TBE služeb do všech členských států EU v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce) překročen, zdaňuje se prodej zboží na dálku v členském státě usazení, ve kterém dochází k zahájení přepravy nebo odeslání zboží, anebo u poskytnutí služeb v členském státě, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu5. Tato výjimka platí pouze pro osoby, které mají sídlo v jednom členském státě EU, nebo nemají sídlo v členském státě EU, ale mají provozovnu pouze v jednom členském státě EU.

 Limit 10.000 EUR od 1. 7. 2021 do všech členských států EU
=
Prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU
+
tzv. přeshraniční TBE služby6

(telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby)

Příklad: Prodejce zboží, který je plátcem DPH, prodává zboží koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensko a do Německa. Zboží prodává přes e-shop. Podle původních pravidel DPH je limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem 35 000 EUR a Německem 100 000 EUR. Prodejce zaslal zákazníkům od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zboží na Slovensko ve výši 40 000 EUR a do Německa za 15 000 EUR. Dne 1. 7. 2021 prodal zboží na dálku ve výši 1 000 EUR na Slovensko a 1 000 EUR do Německa. TBE služby prodejce neposkytuje.

Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice podléhá české DPH a prodejce ji přiznává v daňovém přiznání podávaném v České republice.

Do 30. 6. 2021 zdaňoval zaslané zboží na Slovensko slovenskou DPH od okamžiku prodeje zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR. Zboží zaslané do 30. 6. 2021 do Německa zdaňoval českou daní (z důvodu nepřekročení limitu pro zasílání zboží stanovené Německem ve výši 100 000 EUR).

Prodeje zboží na dálku ze dne 1. 7. 2021 a všechny následující prodeje zdaňuje v členských státech, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání zboží, protože překročil limit 10 000 EUR v roce 2021 z prodejů zboží do všech členských států EU (celkem prodeje zboží na dálku, resp. zasílání zboží, do všech členských států EU činí 57 000 EUR). V tomto případě již prodeje zboží na dálku na Slovensko zdaňuje prodejce na Slovensku slovenskou DPH, ale v Německu se musí registrovat k DPH a začít zdaňovat tyto prodeje německou DPH.

Nově od 1. 7. 2021 může eliminovat registraci k DPH v Německu (a i na Slovensku) tím, že se registruje do nově vzniklého zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. „One Stop Shop“ (dále též „OSS“) v České republice. Přes OSS může prostřednictvím tuzemského správce daně odvádět německou DPH z prodejů zboží na dálku v Německu, aniž by se tam musel registrovat. Pokud se plátce rozhodne používat OSS pro odvod DPH v Německu, musí tak učinit i pro prodeje zboží na dálku na Slovensko. Slovenskou DPH bude tedy odvádět přes OSS a registraci si může na Slovensku zrušit. V rámci OSS v režimu EU podává prodejce pouze jedno daňové přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech, kam prodává zboží na dálku a poskytuje služby koncovým zákazníkům. Více informací o zjednodušeném odvodu DPH, jak se registrovat a jak používat OSS, naleznete zde: One Stop Shop.

Nová pravidla platí i pro podnikající osoby, které nejsou dosud registrovány jako plátci DPH

Nová pravidla zasílání zboží, resp. v nové terminologii prodeje zboží na dálku, se dotknou i osob, které nejsou registrovány jako plátci DPH v České republice a které prodávají zboží koncovým spotřebitelům jak v tuzemsku, tak do členských států EU.

Tyto osoby nemusí uplatňovat DPH při prodeji zboží zákazníkům v ČR, dokud nepřekročí v tuzemsku obrat pro povinnou registraci (1 000 000 Kč) nebo se dobrovolně neregistrují jako plátci.

Pokud však prodávají zboží na dálku koncovým spotřebitelům i do jiných členských států, musejí si nově sledovat výše uvedený limit 10 000 EUR společný pro prodej zboží na dálku a TBE služby.

Překročí-li v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce celková hodnota prodaného zboží a poskytnutých TBE služeb společný limit 10 000 EUR do všech členských států EU, pak se musí registrovat k DPH v každém členském státě ukončení přepravy nebo odeslání zboží.

Nově se však mohou registrovat k DPH jako identifikované osoby v tuzemsku a odvádět DPH náležející jinému členskému státu EU prostřednictvím One Stop Shop, což přináší výrazné zjednodušení. Pro tuzemská dodání zákazníkům v ČR však nadále neuplatňují daň do okamžiku překročení obratu pro povinnou registraci za plátce nebo do dobrovolné registrace za plátce.

Příklad: Prodejce zboží, který není plátcem (nepřesáhl obrat 1 000 000 Kč), zasílá zboží koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensko a do Německa. Zboží prodává přes e-shop. Podle původních pravidel DPH je limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem 35 000 EUR a Německem 100 000 EUR. Prodejce zaslal zákazníkům od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zboží na Slovensko ve výši 40 000 EUR a do Německa za 1 000 EUR. Dne 1. 7. 2021 prodal zboží na dálku ve výši 1 000 EUR na Slovensko a 1 000 EUR do Německa. TBE služby prodejce neposkytuje.

Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice nepodléhá české DPH, neboť prodejce nepřekročil obrat 1 000 000 Kč pro povinnou registraci k DPH.

Do 30. 6. 2021 zdaňoval zboží zaslané na Slovensko slovenskou DPH od okamžiku prodeje zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR. Musel se registrovat k DPH na Slovensku.

Zboží zaslané do 30. 6. 2021 do Německa nezdaňoval německou DPH, protože nepřesáhl limit 100 000 EUR, a ani českou DPH, protože nepřesáhl obrat 1 000 000 Kč.

Prodeje zboží na dálku ze dne 1. 7. 2021 a všechny následující prodeje zdaňuje v členských státech, ukončení přepravy nebo odeslání zboží, protože překročil limit 10 000 EUR v roce 2021 z prodejů zboží do všech členských států EU (celkem prodeje zboží na dálku, resp. zasílání zboží, do všech členských států EU činí 43 000 EUR). V tomto případě již prodeje zboží na dálku na Slovensko zdaňuje na Slovensku, ale v Německu se musí registrovat k DPH a začít zdaňovat tyto prodeje v Německu.

Nově od 1. 7. 2021 může předejít registraci k DPH v Německu a registrovat se do nově vzniklého zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) v České republice, po předchozí dobrovolné registraci jako identifikovaná osoba v tuzemsku případně jako plátce. Přes OSS může odvádět německou daň z prodejů zboží na dálku v Německu, aniž by se tam musel registrovat. Pokud se plátce rozhodne používat OSS pro odvod německé DPH, musí jej také využívat i na prodeje zboží na dálku na Slovensko a prostřednictvím něho odvádět slovenskou DPH a registraci si může na Slovensku zrušit. V rámci OSS v režimu EU podává prodejce pouze jedno daňové přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech, kam prodává zboží na dálku a poskytuje služby koncovým zákazníkům. Více informací o zjednodušeném odvodu DPH, jak se registrovat a jak používat OSS, naleznete zde: One Stop Shop.

Jak posuzovat zasílání zboží resp. prodej zboží na dálku?

 

Zasílání zboží do 30. 6. 2021

Prodej zboží na dálku (dříve zasílání zboží) od 1. 7. 2021

Hodnota zasílání zboží bez daně
(od 1.1.2020 do 31.12.2020 nebo 1.1.2021 do 30.6.2021)

DPH

Hodnota prodeje zboží na dálku bez daně včetně TBE služeb
(od 1.1.2020 až 31.12.2020 nebo 1.1.2021 do 31.12.2021)

DPH

 Do limitu jednotlivého ČS EU
(35 000 nebo 100 000 EUR)8

 DPH v ČR

 Do limitu do všech ČS EU dohromady (10 000 EUR)7

 DPH v ČR

 Nad limit jednotlivého ČS EU
(35 000 nebo 100 000 EUR)

 DPH v jednotlivém ČS EU

 Nad limit do všech ČS EU dohromady (10 000 EUR)

 DPH v jednotlivém ČS EU
(možnost použití zvláštního režimu OSS pro odvod DPH)

 

2. ZRUŠENÍ OSVOBOZENÍ OD DPH U DOVOZU ZBOŽÍ DO 22 EUR

Novela zákona o DPH ruší osvobození od DPH u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR. Veškerý dovoz ze třetích zemí, například z USA, Číny nebo Ruska, bude podléhat DPH s výjimkou dovozu zboží, u kterých se uplatní osvobození od daně např. z důvodu humanitární pomoci. Zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 150 EUR zůstává i nadále osvobozeno od cla.

 • Příjemce zboží je plátcem DPH:

Od 1. 7. 2021 plátce, který dováží zboží z třetí země, přiznává a odvádí DPH z dovozu zboží bez ohledu na hodnotu (u všech zásilek) v rámci daňového přiznání. Zároveň si může uplatnit nárok na odpočet daně z dovozu zboží, pokud splňuje zákonné podmínky.

 • Příjemce zboží, který není plátcem DPH:

pro ostatní osoby v roli příjemce zboží existuje několik způsobů, jak lze odvést DPH z dovozu zboží, a to v návaznosti na vlastní hodnotu zboží.

Od 1. 7. 2021 může být DPH z dovozu zboží, které nepřesahuje vlastní hodnotu zboží 150 EUR, odvedena následujícími způsoby:

 • Standardní celní řízení – DPH odvádí deklarant (zpravidla příjemce zboží) přímo celnímu úřadu
 • Přes nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty – DPH vybere od koncového příjemce osoba, která je držitelem povolení k použití tohoto zvláštního režimu, například poštovní nebo přepravní společnost, a odvede ji namísto příjemce celnímu úřadu
 • Přes nový zvláštní režim jednoho správního místa v rámci dovozního režimu (Import One Stop Shop – IOSS) – DPH odvádí namísto příjemce zboží osoba registrovaná do dovozního režimu, zpravidla dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní – digitální platforma9

Nový zvláštní režim jednoho správního místa – dovozní režim (IOSS) přináší dodavatelům novou možnost, kdy mohou DPH u dovozu zboží nepřesahující 150 EUR odvádět přes tento režim namísto zákazníka.

V případě dovozu zboží, které nepřesahuje vlastní hodnotu zboží 150 EUR, je nově možné podat celní prohlášení elektronicky prostřednictvím aplikace eCeP. Další informace o vyřizování celních záležitostí u dovozu zboží z třetích zemí jsou dostupné na webu Celnička.

Zákazníkům nakupujícím a dovážejícím zboží z třetí země doporučujeme vyjasnit si otázku odvodu DPH s dodavatelem předem.

3. PRODEJ ZBOŽÍ PŘES DIGITÁLNÍ PLATFORMY

Od 1. 7. 2021 budou do odvodu DPH zapojeni povinně i provozovatelé elektronických rozhraní (digitální platformy), které usnadňují dodání zboží na území Evropské unie mezi zahraniční osobou (osoba, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU – např. dodavatel z USA nebo z Číny) a koncovým spotřebitelem v EU. Zboží se již nachází ve volném oběhu na území Evropské unie.

Obecně je provozovatelem elektronického rozhraní osoba, která provozuje elektronické tržiště, na kterém nabízí možnost prodeje zboží ostatním dodavatelům zboží a kde dochází ke spojení těchto dodavatelů zboží s koncovým zákazníkem vedoucímu k dodání zboží. Provozovatel elektronického rozhraní tedy usnadňuje dodání mezi dodavateli zboží a koncovými spotřebiteli v EU.

Za provozovatele elektronického rozhraní z pohledu budoucí novely zákona o DPH se nepovažuje osoba, která prodává vlastním jménem a na vlastní účet prostřednictvím e-shopu své vyrobené či nakoupené zboží, se kterým má právo nakládat jako vlastník.

Příklad: Provozovatel elektronického rozhraní, který je plátcem v České republice, provozuje elektronické tržiště, na kterém nabízí zboží prodejců se sídlem v třetí zemi (např. USA) zákazníkům v EU. Provozovatel elektronického rozhraní zajišťuje celý nákupní proces mezi prodejcem zboží a zákazníkem včetně objednání zboží, zpracování platby a zákaznického servisu. Zboží prodejců se již nachází v distribučním skladu v České republice a je z něho expedováno zákazníkům. Dne 2. 7. 2021 se přes provozovatele elektronického rozhraní uskuteční prodej zboží koncovému spotřebiteli (občanovi) v ČR a koncovému spotřebiteli do Německa.

Protože se jedná o tuzemské dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní mezi zahraniční osobou (prodejce z USA) a koncovým spotřebitelem v ČR, přebírá povinnost odvést DPH provozovatel elektronického rozhraní namísto prodejce z USA. Provozovatel elektronického rozhraní zdaní takové dodání zboží, jako by jej uskutečnil on sám, a přizná DPH v daňovém přiznání, protože zboží bylo dodáno v rámci ČR.

Prodej zboží, které je přepraveno z ČR koncovému spotřebiteli do Německa, je pro provozovatele elektronického rozhraní prodejem zboží na dálku. I v tomto případě přebírá povinnost odvést DPH provozovatel elektronického rozhraní namísto prodejce z USA. Provozovatel elektronického rozhraní zdaní tento prodej zboží buď v ČR (nepřesáhl-li limit 10 000 EUR pro prodej zboží na dálku a TBE služby do všech členských států EU), anebo v Německu, pokud limit přesáhl. Přesáhne-li provozovatel elektronického rozhraní limit, vzniká mu povinnost registrovat se k DPH v Německu.

Nově k předejití vzniku registrace v Německu, případně i ve všech ostatních členských státech, ve kterých vzniká povinnost přiznat daň z prodeje zboží na dálku, bude moci využít odvodu DPH v jiném členském státě prostřednictvím zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop.).

Od 1. 7. 2021 může provozovatel elektronického rozhraní využít pro odvod DPH u dodání zboží, které usnadňuje mezi zahraniční osobou a koncovými spotřebiteli v EU, zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) v rámci režimu EU – více informací zde Informace pro provozovatel el. rozhraní – režim EU.

Navíc se provozovatel elektronického rozhraní může zapojit do odvodu DPH přes zvláštní režim jednoho správního místa v rámci dovozního režimu IOSS (více Informace pro provozovatele el. rozhraní – dovozní režim), pokud usnadňuje prodejci zboží se sídlem v EU i mimo něj prodej zboží v hodnotě nepřesahující 150 EUR dovezeného ze třetí země koncovému spotřebiteli. Zboží musí být v tomto případě přepraveno nebo odesláno z třetí země na území EU. Koncového zákazníka tím zbaví povinnosti odvést DPH z dovozu zboží napřímo celnímu úřadu. Nevyužije-li provozovatel el. rozhraní možnost odvodu DPH přes zvláštní režim jednoho správního místa (IOSS) u prodeje dovezeného zboží ze třetí země koncovému spotřebiteli, pak odvádí DPH koncový spotřebitel při dovozu zboží přímo celnímu úřadu případně prostřednictvím jeho zástupce v celním řízení.


1 Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku, článek 2 a 3; směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. 11. 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží; rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109 ze dne 20. července 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19;

2 Definice pojmu zasílání zboží pro účely DPH je uvedena v § 8 odst. 3 zákona o DPH ve znění do účinnosti výše uvedené novely.

3 Zákon o DPH před novelou také umožňuje, aby se prodejce v případě, že není překročen limit i přesto rozhodl (po určité období) odvádět DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání. Pokud se takto rozhodl, musí prodejce takto postupovat minimálně do konce následujícího kalendářního roku následujícím po roce, ve kterém se takto rozhodl.

4 Blíže k vymezení tzv. TBE služeb viz § 10i zákona o DPH.

5 I podle nových pravidel se může prodejce rozhodnout odvádět DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, případně u poskytnutí TBE služeb v členském státě usazení příjemce, i když není překročen limit. Pokud se takto rozhodne, musí takto postupovat minimálně celé dva kalendářní roky včetně kalendářního roku, ve kterém se takto rozhodl.

6 Jedná se o poskytnutí služeb, u nichž místo příjemce služby není v členském státě usazení.

7 Definice a výpočet obratu pro zákonnou registraci DPH viz § 4a zákona o DPH

8 Za předpokladu, že se prodejce nerozhodl uplatňovat DPH jiného členského státu bez ohledu na to, že nebylo dosaženo limitu.

9 V daném případě příjemce zboží již bude toto nakupovat včetně české DPH.