Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace, stanoviska a sdělení

Uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p., v oblasti služeb.

Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021

Daňové subjekty mohou od 1.7.2021 postupovat podle přímého účinku směrnice o DPH, neboť z důvodu prodlevy v legislativní procesu nebyla dosud schválena novela zákona o DPH. Směrnice o DPH zavádí nová pravidla u prodeje zboží na dálku (původně zasílání zboží), při obchodování se zbožím přes digitální platformy a u dovozu zboží nízké hodnoty. Daňové subjekty mohou plně využívat také zvláštní režim jednoho správního místa One Stop Shop pro zjednodušení odvodu DPH v rámci EU u vybraných plnění.

Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Při vracení daně z přidané hodnoty z přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v České republice uskutečněných po 1. 1. 2021 osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je postupováno podle § 83 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Informace shrnuje podmínky pro uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty, podrobně seznamuje se způsobem a formou podání žádosti o vrácení daně. Současně jsou osoby povinné k dani usazené ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska informovány o naplnění principu vzájemnosti při vracení daně.

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021

Generální finanční ředitelství vydává tuto informaci z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění účinném ode dne 1. 1. 2021.

Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021

Informace vymezuje hlavní změny v uplatňování DPH od 1. 1. 2021 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie.

Informace k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020

Informace obsahuje zásadní změny zákona o DPH a upřesňuje správní praxi z důvodu zajištění vyšší právní jistoty daňových subjektů.

Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. září 2020

Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění dochází od 1. září 2020 k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).

Informace GFŘ k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

Informace vymezuje možné způsoby potvrzování dokladů o prodeji zboží za účelem vracení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu jimi nakoupeného zboží z Evropské unie, po jejichž předložení je plátce povinen vrátit daň zahraniční fyzické osobě ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020

Informace obsahuje postupy pro daňové subjekty v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti. Zároveň zveřejňuje odkaz na IT dokumentaci týkající se nové struktury souboru Souhrnného hlášení VIES.

Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů

Informace podrobněji seznamuje s novou úpravou poukazů přijatou na úrovni EU a národní legislativy.

Informace k novelám zákona o DPH 2019

Ve sbírce zákonů byl dne 13. 12. 2018 vyhlášen zákon č. 283/2018 Sb. ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2019.

Ve sbírce zákonů byl dále dne 17. 1. 2019 ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 6/2019 Sb. ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 2. 2019.

Ve sbírce zákonů byl dne 27. 3. 2019 dále vyhlášen zákon č. 80/2019 Sb. ze dne 12. března 2019, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který nabývá účinnosti dne 1. 4. 2019.

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)

Cílem této informace je shrnutí daňových povinností (z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění p. p.) daňových subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem.

Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017

Cílem této Informace je seznámení se změnami při uplatňování DPH společníky společnosti, ke kterým dochází v souvislosti s přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Upozornění na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty - poskytování pracovní síly

Finanční správa České republiky upozorňuje daňové subjekty na skutečnost, že přijímání zdanitelných plnění spočívajících v poskytování pracovní síly dle právního vztahu uzavřeného v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem může být zatíženo podvodem na dani z přidané hodnoty.

Nespolehlivá osoba DPH

Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Cílem této informace je shrnutí daňových povinností (z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. a zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění p. p.) daňových subjektů poskytujících přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti UBER.

Informace osobám uplatňujícím nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla

Finanční a celní správa identifikovaly četné problematické modelové případy, kdy dochází ze strany plátců k údajnému dodání tepla a následnému chybnému uplatnění první snížené sazby daně z přidané hodnoty a k neoprávněnému nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů.

Vykazování druhé snížené sazby DPH ve formuláři přiznání k DPH s účinností od 1.1.2015

S účinností od 1.1.2015 zavádí novela zákona o DPH (číslo 262/2014 Sb.), vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. Tato druhá snížená sazba bude uplatněna na vybrané položky zboží, které budou obsahem přílohy č. 3a k zákonu o DPH. V této souvislosti bude s účinností od 1. 1. 2015 k dispozici nový tiskopis přiznání k DPH.

Daňové doklady

Informace pro plátce daně k pravidlům fakturace pro účely DPH.

Režim přenesení daňové povinnosti

Komplexní informace pro plátce daně k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

Souhrnná hlášení

Informace k podávání souhrnných hlášení dle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

Komisionářská smlouva

Informace k uplatňování zákona o DPH při poskytnutí služby komisionáře v tuzemsku na základě komisionářské smlouvy.

Předmět daně, obrat, daňové subjekty

Informace k uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p., v oblasti předmětu daně, obratu.

Místo plnění u služeb

Uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p., v oblasti služeb.

Dovoz a vývoz

Postup plátců DPH při uplatnění daně u dovozu a vývozu zboží.

Základ daně

Postup plátců DPH při stanovení základu daně ve vybraných oblastech ekonomických činností.

Sazby daně

Aplikace sazby DPH ve vybraných oblastech ekonomických činností.

DPH u dopravních prostředků

Informace k uplatňování DPH při prodeji automobilů a pořízení dopravního prostředku z jiného členského státu.

DPH u vratných obalů

Informace k uplatňování DPH u vratných obalů dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

DPH u stavebních činností, při převodu a nájmu nemovitostí a bytová družstva

Uplatňování DPH u stavebních činností, při převodu a nájmu nemovitostí a problematika bytových družstev z pohledu aplikace zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

DPH u výchovných a vzdělávacích činností

Informace k uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p., při poskytování školských a výchovných služeb.

DPH ve zdravotnictví

Informace k uplatňování zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p., ve zdravotnictví.

DPH u služeb cestovního ruchu

Informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu.

DPH ve svobodných pásmech

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.7.2016
  • Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.7.2016

Přeprava zboží a osob

Uplatňování DPH u přepravy a služeb přímo souvisejících.

Nárok na odpočet DPH

Uplatňování nároku na odpočet daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p., ve vybraných oblastech ekonomických činností.

Nespolehlivý plátce

Informace k aplikaci institutu "nespolehlivého plátce" dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Ručení

Informace k aplikaci institutu ručení za nezaplacenou daň dle § 108a, § 109 a zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

Registrace plátce, daňová přiznání

Informace k daňovým přiznáním k DPH a registraci vybraných subjektů.

Skupina

Informace ke skupinové registraci k DPH.

Pojišťovací činnosti

Uplatňování DPH u pojišťovacích činností.

Sociální pomoc

Uplatňování DPH při poskytování sociální pomoci.

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Informace k uplatňování DPH u oprav výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - § 44 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

Různé

Informace k praktické aplikaci vybraných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

Aplikační služby