Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Režim přenesení daňové povinnosti

Komplexní informace pro plátce daně k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

 • Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1.7.2017

 • Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací

  č. j.: 187006/16/7100-20118-012884
 • Informace GFŘ

  k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací
 • Ukončení zveřejňování údajů o udělených licencích pro obchod s elektřinou a plynem pro účely uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti

  Finanční správa upozorňuje, že počínaje dnem 12. 07. 2016 již nebude pro účely aplikace režimu přenesení daňové povinnosti na svých internetových stránkách zveřejňovat údaje o držitelích licencí pro obchod s elektřinou a plynem udělených Energetickým regulačním úřadem na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  č. j.: 2552/15/7100-20116-011073, ve znění Dodatku č. 2, č. j.: 10852/16/7100-20118-012884
 • Příloha č. 1 k Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  č. j.: 2552/15/7100-20116-011073, ve znění Dodatku č. 2, č. j.: 10852/16/7100-20118-012884
 • Příloha č. 2 k Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  č. j.: 2552/15/7100-20116-011073, ve znění Dodatku č. 2, č. j.: 10852/16/7100-20118-012884
 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

  č. j.: 2375/16/7100-20118-012884
 • Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6
 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšíří postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí bude použit režim přenesení daňové povinnosti.
 • Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ

  k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH

 • Informace k § 92a zákona o DPH (novela 2011) - Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti

  Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1. 1. 2012 na stavební práce. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

 • Stanovisko Generálního finančního ředitelství k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací

  S ohledem na nejasnosti v oblasti čerpání dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a státních finančních aktiv (dále jen „dotace“), vzniklé zejména na straně obcí jakožto příjemců dotací, v souvislostí s nabytím účinnosti zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým byl zaveden režim přenesení daňové povinnosti, sděluje Generální finanční ředitelství následující:

 • Zveřejnění informace k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

  Od 1. 1. 2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Vzhledem k velké množině plátců DPH, kterých se toto ustanovení může dotknout, Generální finanční ředitelství zveřejnilo dnes na svých internetových stránkách informační materiál, který k tomuto tématu zpracovalo ve spolupráci s Ministerstvem financí.

 • Sdělení

  Změny v uplatňování DPH po novele provedené zákonem č. 545/2005 Sb. s účinností od 1. 1. 2006


Nejčastější dotazy

 • Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6
 • Sdružení a režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

  Dotaz a odpověď k aplikaci § 92a a § 92e ZDPH ve vztahu k § 73 odst. 7 ZDPH

 • Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění – část I.

  dotazy a odpovědi

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví – Kód Klasifikace produkce CZ-CPA na daňovém dokladu.

  Odpověď na dotaz k uvádění kódu Klasifikace produkce CZ-CPA na daňovém dokladu při uskutečnění plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

 • Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění – část III.

  dotazy a odpovědi

 • Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění – část II.

  dotazy a odpovědi

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví - dílo zahrnující vícero prací

  Odpověd na dotaz k dílu zahrnujícímu vícero prací v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví u obcí

  Odpověď na dotaz k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví u obcí

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy

  Odpovědi na dotazy k zálohám v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví – obec jako osoba povinná k dani

  Odpověď na dotaz k použití režimu přenesení daňové povinnosti vůči obcím


Aplikační služby