Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace o vzniku nové oznamovací povinnosti od 1. 7. 2020 ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (tzv. DAC6)

14. 2. 2020

V souvislosti s implementací směrnice Rady 2018/822/EU, kterou se mění směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC6), do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 7. 2020 zavádí nový druh povinné automatické výměny informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat povinnými osobami v rámci členských států Evropské unie.

V parlamentu ČR je projednáván Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, sněmovní tisk 572/0. Tento návrh zákona bude také obsahovat novelu zákona 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterou je do českého právního řádu implementována směrnice 2018/822/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC6). Předmětem této směrnice je zavedení oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání1, jejichž dopadem je mimo jiné získání daňové výhody, vyhýbání se oznamovací povinnosti podle GATCA a zastírání skutečného vlastníka plynoucí z takovéhoto uspořádání.

Podle směrnice vzniká s účinností od 1. 7. 2020 povinnost povinné osobě (tj. zprostředkovateli přeshraničního uspořádání a v některých případech, uvedených zákonem, také uživateli přeshraničního uspořádání) podat oznámení, a to u přeshraničních uspořádání vzniklých od 1. 7. 2020 do 30 dnů od jejich vzniku, uvedení na trh nebo učinění prvního kroku jejich zavedení (v případě vedlejšího zprostředkovatele od dne poskytnutí rady nebo pomoci k danému uspořádání). Dále u uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020, je povinnost podat oznámení do 31. 8. 2020.

Oznámení bude možné podat prostřednictvím daňového portálu Finanční správy - aplikace EPO.

Přestože projednávání zákona v Parlamentu ČR není dosud ukončeno, lze očekávat jeho vstup v účinnost k 1. 7. 2020, jak vyplývá ze Směrnice. Pro lepší pochopení příslušných ustanovení a nově vzniklých povinností je možno zaslat dotazy na nově zřízenou emailovou adresu: DAC6@fs.mfcr.cz.

Bezprostředně po schválení zákona budou zveřejněny i příslušné doplňující informace.

 

 


1 Oznamovaným přeshraničním uspořádáním se rozumí přeshraniční uspořádání, které naplňuje alespoň jeden z charakteristických znaků, které jsou uvedeny v příloze č. 3 novelizovaného zákona 164/2013 Sb. (viz sněmovní tisk 572/0) a současně se uspořádání týká více členských států EU nebo členského státu EU a státu, který není členským státem EU, nebo jiné jurisdikce a alespoň jeden z účastníků tohoto uspořádání:

  • je podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení v jiném státě nebo jurisdikci než jiný účastník tohoto uspořádání,
  • je podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení v alespoň dvou státech nebo jurisdikcích,
  • podniká v jiném státě nebo jurisdikci prostřednictvím stálé provozovny nacházející se v tomto státě nebo jurisdikci a toto podnikání alespoň zčásti probíhá podle tohoto uspořádání, nebo
  • vykonává činnost ve státě nebo jurisdikci, ve které není podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení ani zde nemá stálou provozovnu.