Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vymáhání 2023

NSS částečně vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek KS v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ve věci rozhodnutí o námitce stran vyrozumění o výši nedoplatku, ve zbytku, tj. ve věci rozhodnutí o námitce stran výzvy k prohlášení o majetku, kasační stížnost odmítl. Ve vztahu k rozhodnutí o námitce stran vyrozumění o výši nedoplatku postupoval KS nesprávně, když žalobu projednal, ač nebyly splněny podmínky řízení. V daném případě totiž nebylo možné napadené rozhodnutí ve věci vyrozumění o výši nedoplatku považovat za rozhodnutí ve smyslu legislativní zkratky dle § 65 odst. 1 s.ř.s., neboť nijak nezasahuje do veřejných subjektivních práv daňového subjektu. Ve vztahu k rozhodnutí o námitce stran prohlášení o majetku pak daňový subjekt uplatnil výhradně nepřípustné námitky (prostý nesouhlas s vypořádáním žalobní argumentace), pročež musela být kasační stížnost v této části odmítnuta.

NSS zamítl kasační stížnost správce daně ve věci rozhodnutí o námitce ve vazbě na zamítnutí návrhu na zastavení řízení z důvodu zániku práva vymáhat nedoplatek, který podal daňový subjekt. Dle NSS zřízení zástavního práva k zajištění nedoplatku neprodloužilo základní šestiletou lhůtu k vymožení daně na třicet let. Tento účinek se týkal maximální dvacetileté lhůty, během níž bylo ještě možné daň vymoci, docházelo-li ke stavení šestileté lhůty nebo jejímu přerušování způsobujícímu běh lhůty nové. Odporovalo by zásadě přiměřenosti omezit daňový subjekt v nakládání s jeho majetkem po dobu téměř třiceti let, zatímco by správce daně nemusel činit žádné úkony k vymožení daně.

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci rozhodnutí o námitce, které se vztahovalo k řízení o vyloučení majetku z daňové exekuce. V souzené věci správce daně zamítl návrh na vyloučení majetku (finanční hotovosti) z daňové exekuce, neboť navrhovatel (daňový subjekt) své vlastnické právo neprokázal. V návaznosti na zrušení rozhodnutí o exekučním titulu (uložení pokuty, která nebyla daňovým dlužníkem uhrazena), OFŘ zastavilo řízení o odvolání proti rozhodnutí správce daně z důvodu odpadnutí předmětu řízení (došlo k zastavení exekučního řízení a majetek tak již nebyl vymáhán) dle § 181 odst. 2 písm. b) daňového řádu. Rozhodnutí nabylo právní moci. Za této situace vyšel správce daně ve vztahu k vrácení postiženého majetku správně ze stavu zjištěného v exekučním řízení, přičemž zohlednil výsledek rozhodnutí o návrhu na vyloučení majetku z exekuce. Ten mu neumožňoval vrátit postižený majetek jiné osobě než daňovému dlužníkovi, pročež tedy nemohl být vydán daňovému subjektu, jak tento namítal.

"NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci zamítnutí návrhu na zastavení daňové exekuce. Spornou otázkou bylo, zda krajský soud správně posoudil námitku nepřezkoumatelnosti exekučního příkazu ve spojení s výkazem nedoplatků. Dle NSS krajský soud správně vyhodnotil, že výkaz nedoplatků obsahoval všechny zákonem požadované náležitosti. Rovněž v exekučním příkazu správce daně podrobně popsal, z jakých rozhodnutí plynuly jednotlivé nedoplatky. Stejně tak správce daně detailně popsal přiřazení  provedených plateb dle zákonných pravidel k jednotlivým nedoplatkům. NSS tak neshledal námitky daňového subjektu důvodné."