Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vymáhání 2022

NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, kdy předmětem sporu bylo naplnění podmínek pro přiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně dle § 254 odst. 2 daňového řádu (ve znění do 31. 12. 2020). V posuzovaném případě zastávala Finanční správa názor, že pro přiznání nároku dle § 254 odst. 2 daňového řádu je třeba souvislost s vymáhanou částkou tj. s konkrétním rozhodnutím o stanovení daně. NSS konstatoval, že cílem je přiznat úrok v případě, že bylo vymáháno a je zcela nerozhodné, že tomu tak bylo v souvislosti s jiným řízením.  Tj. v tomto konkrétním případě nesprávné stanovení daně zapříčinilo vymáhání finančních prostředků přesahujících neuhrazenou daňovou povinnost neoprávněným vymáháním na základě exekučního příkazu. NSS uzavřel, že předmětné ustanovení § 254 odst. 2 daňového řádu nepracuje s přímou provázaností jednotlivých zdaňovacích období, tj. nestanoví, že v případě, kdy byla shledána nezákonnost daňové povinnosti za určité zdaňovací období, musí daňová exekuce souviset s tímto obdobím, v tom smyslu, že musí být vymáhána daňová povinnost konkrétně za toto období, aby bylo vymáhání shledáno neoprávněným ve smyslu § 254 odst. 2 DŘ.

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci zamítnutí odkladu daňové exekuce. S ohledem na skutečnost, že správce daně neshledal důvody pro zastavení daňové exekuce z úřední povinnosti a žádné šetření v tomto směru neprováděl, nebyla splněna podmínka pro odložení daňové exekuce.

NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci exekučního příkazu. Spornou otázkou byla možnost namítat prekluzi práva pro stanovení daně v řízení exekučním na základě vydaného zajišťovacího příkazu na doposud nestanovenou daň. Sporná otázka byla předložena rozšířenému senátu NSS, který o ní uvážil tak, že při nařízení exekuce na základě vykonatelného zajišťovacího příkazu na daň dosud nestanovenou je třeba, aby správce daně (a následně i správní soud v řízení o žalobě proti exekučnímu příkazu) zkoumal, zda u zajišťované daně neuplynula ke dni vydání exekučního příkazu lhůta pro její stanovení (§ 148 daňového řádu). V dané věci pak bylo zjištěno, že před vydáním exekučního příkazu u zajišťované daně uplynula prekluzivní lhůta a proto tato okolnost způsobila nezákonnost exekučního příkazu.

NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci návrhu na zastavení daňové exekuce. NSS s odkazem na rozsudek sp. zn. 5 Afs 90/2020 dovodil, že zřízením zástavního práva nedošlo k prodloužení subjektivní šestileté lhůty na lhůtu třicetiletou, po jejímž uplynutí by zaniklo právo nedoplatek vymoci bez ohledu na aktivitu správce daně. Třicetiletá lhůta správci daně svědčí pouze tehdy, pokud v rámci šestileté prekluzivní lhůty pro placení daně dle § 160 odst. 1 daňového řádu učinil relevantní úkon předvídaný v § 160 odst. 3 daňového řádu. Bylo proto namístě zabývat se tím, zda zde existovaly skutečnosti stavějící běh lhůty nebo relevantní úkony, které Finanční správa učinila do vydání exekučního příkazu.

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu bylo vyloučení majetku z daňové exekuce. NSS potvrdil názor Finanční správy, že v dané věci nebylo prokázáno vlastnické právo daňového subjektu k dané věci a zopakoval, že je na navrhovateli, aby věrohodnými a vzájemně si neodporujícími důkazy prokázal, že mu svědčí vlastnické právo k majetku, jehož vyloučení z daňové exekuce se domáhá. V dané věci byly formálně bezvadné doklady označeny jako nevěrohodné a bylo správně konstatováno, že předložené doklady nesvědčí o převodu vlastnického práva.

NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve věci návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce nařízené exekučními příkazy na přikázání pohledávek z účtů. Předmětem sporu bylo, zda povaha zvoleného způsobu exekuce připouští vyloučení majetku z daňové exekuce postupem dle § 179 daňového řádu. NSS dospěl k závěru, že povaha exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb neumožňuje uplatnění návrhu na vyloučení majetku z exekuce a tudíž je třeba řízení o žádosti zastavit pro nepřípustnost.

2022 2021 2020 2019