Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Závislá činnost

Podle § 38j odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů mzdový list obsahuje údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňovém zvýhodnění.
Upozorňujeme plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, že od zdaňovacího období 2014 se nově uplatňuje srážková daň podle § 6 odst. 4 ZDP pouze z příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal Prohlášení k dani podle § 38k ZDP.
Nejenom zaměstnanci, ale i další osoby s příjmy zdaňovanými jako příjmy ze závislé činnosti (které současně nejsou od této daně osvobozeny) jsou od 1. 1. 2014 ze zákona účastny nemocenského a důchodového pojištění. Jsou také označeny za zaměstnance a dny jejich pojištěné činnosti se započítávají do doby pojištění, která je potřebná pro vznik nároku na dávky z důchodového a nemocenského pojištění. O účasti zaměstnanců na pojištění již nerozhoduje, na základě jakého právního vztahu činnost u zaměstnavatele vykonávají. Rozhodným kritériem je výkon činnosti zdaňované jako závislá činnost.

pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2013

Počínaje rokem 2011 se zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, změnil i zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k množícím se dotazům poplatníků daně z příjmů Ministerstvo financí informuje daňové subjekty, které poskytnou nebo poskytly dary ve prospěch subjektů postižených katastrofálními povodněmi v některých oblastech České republiky v roce 2010 o možnosti uplatnění hodnoty těchto darů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů.

Novelou zákona o daních z příjmů č. 216/2009 Sb. byl do § 36 doplněn odstavec 7, který umožňuje poplatníkům – nerezidentům České republiky nahradit zdanění některých druhů příjmů srážkovou daní postupem, kdy podají daňové přiznání a mohou si tak snížit základ daně o související výdaje /náklady

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na tiskopisy za zdaňovací období 2012 a pro zdaňovací období 2013 (tiskopisy lze použít až v lednu 2013, s výjimkou tiskopisu 25 5460 MFin 5460 vzor č. 20)

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky jsou definovány v § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Základem daně (dílčím základem daně podle § 6 ZDP) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, s výjimkou uvedenou v § 6 odstavcích 4 a 5 ZDP, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku.

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů.

( § 15 ZDP – lze uplatnit až v rámci ročního zúčtování)

Příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a příjmy od plátců daně vymezených v § 38c ZDP jsou po zvýšení o povinné pojistné (§ 6 odst. 13 ZDP) samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 ZDP.

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (vyjma příjmů ze zahraničí), se zdaňují vždy u zdroje, a to formou měsíční zálohy na daň či daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Zálohu na daň či daň vypočítá zaměstnavatel a v termínu podle ZDP ji odvede.

Podle § 38ch odst. 1 ZDP má zaměstnanec právo požádat písemně o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění svého posledního zaměstnavatele ve zdaňovacím období 2012 jen za podmínky, že za toto zdaňovací období nemá povinnost podat daňové přiznání a za předpokladu, že v roce 2012 pobíral příjmy ze závislé činnosti anebo funkční požitky