Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Nová oznamovací povinnost provozovatelů platforem sdílené ekonomiky od ledna 2023

5. 10. 2022

V souvislosti s implementací směrnice Rady 2021/514/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC7), do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 1. 2023 zavádí mj. nový druh oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 30. 9. 2022 schválila Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 203/0. Tento návrh zákona implementuje do českého právního řádu směrnici Rady 2021/514/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC7). Předmětem této směrnice je mj. zavedení oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky1) o oznamovaných činnostech2) vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem3).

Provozovatelé platforem budou mít povinnost oznamovat příjmy, které jejich prostřednictvím realizují prodejci. Členské státy mají povinnost si tyto informace automaticky vyměňovat. Nová pravidla se vztahují na provozovatele platforem nacházející se uvnitř EU i mimo ni.

Podle směrnice vzniká s účinností od 1. 1. 2023 neusazeným provozovatelům platforem povinnost registrace k oznamovací povinnosti v jednom z členských států Evropské unie4). Čeští provozovatelé platforem mají od 1. 1. 2023 povinnost ohlásit se k oznamovací povinnosti.

Samotné oznámení o oznamovaných prodejcích mají provozovatelé platforem povinnost podat do 31. ledna kalendářního roku následujícího po oznamovaném období5), za které je podáváno. Lhůta pro podání prvního oznámení bude do 31. 1. 2024 za oznamované období 2023.

Pro správnou identifikaci prodejce bude muset oznamující provozovatel platformy sdílené ekonomiky dodržovat a uplatňovat postupy náležité péče (tzv. due diligence procedures), které jsou uvedeny v příloze č. 4 Vládního návrhu zákona č. 164/2013 Sb. (příloha V směrnice Rady 2011/16/EU).

Veškerá podání (registrace, ohlášení a oznámení) bude možné provést elektronicky prostřednictvím Portálu moje daně, kde bude vyčleněna samostatná autentizovaná zóna pro splnění povinnosti dle DAC7. Místně příslušným správcem daně pro plnění povinností dle DAC7 je Specializovaný finanční úřad.

Pro lepší pochopení příslušných ustanovení a nově vzniklých povinností je možno zaslat dotazy na nově zřízenou e-mailovou adresu: DAC7@fs.mfcr.cz. V návaznosti na přijetí zákona bude připravena bližší informace pro provozovatele platforem.

 


1) Provozovatelem platformy se rozumí právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, která uzavírá s osobami nebo jednotkami bez právní osobnosti smlouvy o zpřístupnění alespoň části platformy umožňující jejich spojení s uživateli, pro které jako prodejci provádějí oznamovanou činnost.

2) Oznamovanou činností se rozumí vybraná činnost prováděná za protiplnění, pokud nejde o činnost, jejíž provádění je umožněno prostřednictvím platformy, prováděnou zaměstnancem oznamujícího provozovatele platformy nebo právnické osoby propojené s oznamujícím provozovatelem této platformy. Vybranou činností se rozumí:

  • poskytnutí nemovité věci,
  • poskytnutí dopravního prostředku,
  • osobní služba, nebo
  • prodej zboží.

3) Platformou se pro účely automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem rozumí software umožňující spojení prodejce s jiným uživatelem za účelem provádění oznamované činnosti pro tohoto uživatele, bez ohledu na to, zda je prováděna na základě smlouvy uzavřené mezi prodejcem a uživatelem, včetně případného vybírání nebo placení protiplnění ve vztahu k této oznamované činnosti.

4) V rámci OECD se připravuje modelová dohoda, na jejímž základě by měla být umožněna výměna těchto informací i se třetími státy. Pokud je provozovatel platformy usazen ve státě, který přistoupí k této dohodě, bude plnit svou oznamovací povinnost v tomto státě.

5) Oznamovaným obdobím pro účely DAC7 se rozumí kalendářní rok.