Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Registrace

Osoba, která se chce registrovat do režimu mimo EU, nemusí být plátcem ani identifikovanou osobou.

Osoba povinná k dani, která hodlá používat režim mimo EU v tuzemsku, je povinna podat přihlášku k registraci. Přihláška k registraci do režimu mimo EU je podávána správci daně – Územnímu pracovišti Brno I.

Registrace je možná pouze na daňovém portále Finanční správy, kde je po vyplnění formuláře potřeba podání přihlášky potvrdit prostřednictvím registračních údajů (e-mailovou adresou).

Žadatel může podat přihlášku do režimu EU před zahájením uskutečňování plnění ve zdaňovacím období předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém plánuje začít uskutečňovat plnění.

Příklad: Žadatel chce používat režim mimo EU od 1. 10. 2021. Přihlášku do režimu mimo EU podává nejpozději do 30. 9. 2021.

Žadatel může podat přihlášku do režimu mimo EU i po uskutečnění plnění v příslušném zdaňovacím období, s tím, že přihlášku podává nejpozději do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém uskutečnil plnění.

Příklad: Žadatel poskytl službu (např. oprava střechy) koncovému spotřebiteli v České republice dne 15. 7. 2021. Místem plnění, tj. státem, ve kterém má být prodej zdaněn, je Česká republika. Nejpozději do 10. 8. 2021 musí žadatel podat přihlášku k režimu mimo EU například v České republice, ve které uvede první datum uskutečnění plnění. Daňové přiznání, ve kterém uvede i DPH z tohoto poskytnutí služby, musí podat nejpozději do 31. 10. 2021.

Správce daně přidělí žadateli na základě přihlášky unikátní přístupové údaje pro vstup do autentizované části portálu v režimu mimo EU.

Přístup do portálu OSS v režimu mimo EU je umožněn přímo žadateli nebo i jiným osobám. Přístup do autentizované zóny může být udělen z následujících titulů:

  • Osoba povinná k dani – žadatel
  • Osoba jednající na základě pověření (např. zaměstnanec)
  • Zástupce na základě plné moci

Od kdy je možné používat režim EU po podání přihlášky?

Registrace je účinná od prvního dne zdaňovacího období následujícího po podání přihlášky k registraci, nebo ode dne uskutečnění vybraného plnění, který žadatel uvedl v přihlášce k registraci.

V případě podání přihlášky k registraci v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 je registrace do režimu mimo EU účinná od 1. 7. 2021 a DPH v rámci tohoto režimu lze odvádět u plnění uskutečněných nejdříve 1. 7. 2021.


zpět: úvod OSS – pokračovat dále: Daňové přiznání