Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daňové přiznání

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. V daňovém přiznání uvádí uživatel celkovou hodnotu plnění bez DPH, platnou sazbu daně a příslušnou DPH z uskutečněných plnění rozdělených podle jednotlivých členských států spotřeby.

Lhůta pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání musí být podáno nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení příslušného zdaňovacího období, tj. kalendářního měsíce.

Prvním zdaňovacím obdobím, pro které lze dovozní režim v OSS použít, je měsíc červenec 2021, tzn. od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021. Daňové přiznání za měsíc červenec 2021 musí být podáno nejpozději do 31. 8. 2021.

Nulové daňové přiznání

Zaregistruje-li se osoba do dovozního režimu, podává také tzv. nulové daňové přiznání, pokud neuskuteční ve zdaňovacím období žádné plnění, které spadá do dovozního režimu.

Jak podat:

Daňové přiznání se podává výhradně v autentizované části daňového portálu ve zvláštní aplikaci pro OSS – dovozní režim.

Opravy:

Opravy před lhůtou pro podání daňového přiznání

Pro provedení opravy lze do konce kalendářního měsíce následujícího po konci zdaňovacího období (tzn. ve lhůtě pro podání daňového přiznání) podat více daňových přiznání za předchozí zdaňovací období. Později podané daňové přiznání zcela nahradí předchozí daňové přiznání. Do jiného členského státu se posílají údaje z posledního podaného daňového přiznání, podaného ve lhůtě, tzn. do konce měsíce následujícího po konci zdaňovacího období.

Příklad:

Osoba podá daňové přiznání za 9. kalendářní měsíc dne 5. října. Dne 12. října zjistí chybu v daňovém přiznání a podá nové daňové přiznání, které zcela nahrazuje daňové přiznání podané 5. října. Dne 25. října zjistí další chybu a podá nové daňové přiznání, které zcela nahrazuje daňové přiznání podané 12. října. Pokud do 31. října není podáno další daňové přiznání, za platné daňové se považuje daňové přiznání podané 25. října, které se pošle do jiných členských států.

Po 31. říjnu je možná oprava daňového přiznání za 9. kalendářní měsíc až v daňovém přiznání za 10. kalendářní měsíc – tedy v období mezi 1. a 30. listopadem.

Opravy po lhůtě pro podání daňového přiznání

Po konci lhůty pro podání daňového přiznání za příslušný kalendářní měsíc (tj. po konci kalendářního měsíce následujícího po zdaňovacím období) lze provést opravu daně za ukončený kalendářní měsíc (rozdílem plus nebo mínus) až v daňovém přiznání za probíhající zdaňovací období. Toto daňové přiznání lze podat až po skončení probíhajícího zdaňovacího období. V daňovém přiznání se uvádí údaje o opravě a zdaňovací období, které se týká opravy. Zvýšení i snížení daňové povinnosti za předcházející zdaňovací období se uvádí rozdílem, tzn. zvýšení nebo snížením daňové povinnosti. Snížení daňové povinnosti lze započíst vůči aktuální daňové povinnosti.

To znamená, že opravy nejsou prováděny v rámci samostatného přiznání za období, ke kterému se vztahují, ale jsou vždy zahrnuty v rámci aktuálně probíhajícího zdaňovacího období, kdy byla chyba zjištěna.

Příklad: Pokud tedy osoba objeví dne 1. 11. 2021 chybu v daňovém přiznání za kalendářní měsíc září 2021, může ji opravit nejdříve v daňovém přiznání za kalendářní měsíc listopad 2021, tzn. nejdříve 1. 12. 2021. Pokud osoba zjistí, že daň za kalendářní měsíc září 2021 do ČR měla být o 100 EUR vyšší, zahrne tuto daň do daně za kalendářní měsíc listopad 2021 a odvede DPH za kalendářní měsíc září 2021 společně s touto daní za kalendářní měsíc listopad 2021, tzn., zaplatí o těchto 100 EUR vyšší daň. Pokud osoba zjistí, že za kalendářní měsíc září daň má být nižší, postupuje obdobným způsobem s tím rozdílem, že sníží daň v daňovém přiznání za kalendářní měsíc listopad 2021.

Měna v daňovém přiznání:

  • Daň se vyčíslí v eurech a platí se na zvláštní účet Finanční správy vedený v eurech.
  • Pro přepočet u plnění v jiné měně než euro se použije směnný kurz Evropské centrální banky (ECB) zveřejněný pro:
    • poslední den zdaňovacího období, nebo
    • nejbližší následující den, pokud pro poslední den zdaňovacího období není kurz zveřejněn.
  • Pro vyčíslení daně u oprav se použije směnný kurz použitý u původního plnění.
  • Směnný kurz ECB.

Nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění

Zvláštní režim OSS slouží pouze pro odvod DPH u vybraných plnění, nikoliv k uplatnění souvisejícího nároku na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku (§ 72 zákona o DPH). Nárok na odpočet daně na vstupu provádí plátce v rámci standardního daňového přiznání. V případě nároku na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění s místem plnění v jiném členském státě může plátce využít institut vrácení daně (§ 82 zákona o DPH). Identifikované osoby nemají nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění.

Pro plnění, za která nelze v rámci zvláštního režimu OSS odvést DPH, podává plátce nebo identifikovaná osoba standardní měsíční nebo čtvrtletní daňové přiznání k DPH. Obecně jde o plnění mezi podnikateli (B2B plnění), dodání zboží do JČS, pořízení zboží z JČS, dovoz a vývoz zboží, pořízení nových dopravních prostředků, a další.


zpět: úvod OSS – pokračovat dále: Platba a splatnost daně