Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Stanovení místa plnění při poskytnutí vybraných služeb – změna pro rok 2019

10. 4. 2019

Informace k uplatňování limitu € 10 000 v souvislosti s určením místa plnění u vybraných služeb a upozornění na zákaz opětovné registrace do režimu MOSS po dobu dvou kalendářních čtvrtletí (tzv. karanténa) v případě vynětí na žádost z režimu MOSS. V případě překročení limitu € 10 000 v průběhu karantény má poskytovatel vybraných služeb povinnost přímého odvodu DPH v jiných členských státech.

V důsledku přijetí směrnice Rady (EU) 2017/24551 a novely zákona o DPH2 s účinností 27. 3. 20193 došlo ke změnám při stanovení místa plnění u vybraných přeshraničních služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani.

Je zavedena výjimka ze zvláštního pravidla uvedeného v § 10i zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), které stanoví místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani. V případě, že poskytovatel vybraných služeb je usazen pouze v jednom členském státě a uvedené služby poskytuje v Evropské unii přeshraničně (tj. místo příjemce je v odlišném členském státě), a celková hodnota těchto přeshraničních služeb bez daně nepřekročila v příslušném a ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR4, použije se základní pravidlo vymezené v § 9 odst. 2 zákona o DPH, tj. že poskytovatel bude uskutečňovat služby s místem plnění v tuzemsku. Pokud se pro takový postup rozhodne identifikovaná osoba, nebude mít tato osoba povinnost přiznat daň podle § 108 zákona o DPH na rozdíl od plátce, kterému tato povinnost bude příslušet.

1. situace – poskytovatel vybraných služeb se registroval před nabytím účinnosti novely zákona o DPH, tj. do 26. 3. 2019

Pro stávající uživatele MOSS (zvláštního režimu jednoho správního místa), kteří se do režimu MOSS registrovali před nabytím účinnosti novely zákona o DPH, to znamená, že mají možnost při splnění výše uvedených podmínek změnit místo plnění z místa spotřeby (§ 10i odst. 1 zákona o DPH) na místo, kde má osoba poskytující vybranou službu sídlo, tedy tuzemsko (§ 9 odst. 2 zákona o DPH). Tato změna bude uskutečněna prostřednictvím podání žádosti o vynětí ze zvláštního režimu jednoho správního místa (s uvedením důvodu: dobrovolné ukončení používání režimu) na elektronickém portálu Finanční správy ČR. Tito uživatelé se mohou rovněž rozhodnout zůstat v MOSS a dále danit uvedené služby do jednotlivých členských států (tj. dle místa plnění v místě spotřeby) prostřednictvím MOSS.

Osoba povinná k dani, která si určí za místo plnění tuzemsko podle § 9 odst. 2 zákona o DPH, může přiznávat daň z těchto plnění v tuzemsku až od data vynětí z MOSS, tzn. od začátku čtvrtletí, které následuje po čtvrtletí, ve kterém byla podána žádost o vynětí z MOSS.

Rovněž upozorňujeme uživatele, že v případě podání žádosti o vynětí z MOSS z důvodu dobrovolného ukončení používání režimu a tedy využití výjimky ze zvláštního pravidla, se na možnost opětovné registrace do MOSS vztahuje karanténa v délce 2 kalendářních čtvrtletí. Při překročení obratu 10 000 EUR v této lhůtě je opět místo plnění v jednotlivých členských státech EU, ve kterých tak vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň z poskytnutých služeb podle tamních zákonů, tzn. nejspíše prostřednictvím přímé registrace k DPH v příslušných členských státech.

2. situace – poskytovatel vybraných služeb se registruje po nabytí účinnosti novely zákona o DPH, tj. od 27. 3. 2019

Osoby povinné k dani, které se nově registrují do MOSS po nabytí účinnosti novely zákona o DPH po 27. 3. 2019 v přihlášce k registraci buď uvedou datum, kdy již byla služba podléhající zvláštnímu režimu poskytnuta, anebo neuvedou s tím, že ji poskytnou v nejbližší době.

Pokud v přihlášce pro registraci nebude uvedeno datum poskytnutí služby podléhající zvláštnímu režimu (§ 110l odst. 1 zákona o DPH), je osoba povinná k dani zaregistrována k 1. dni následujícího čtvrtletí po podání přihlášky.

V případě podání přihlášky s datem prvního poskytnutí služby, ze které vyplývá, že došlo k uskutečnění zdanitelného plnění (§ 110l odst. 2 zákona o DPH) a pokud bude přihláška podána do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém tuto službu poskytla, bude osoba povinná k dani zaregistrována k tomuto datu. Toto podání lze považovat za rozhodnutí podle čl. 58 odst. 4 Směrnice a ve smyslu § 10i odst. 5 zákona o DPH, tzn., že místo plnění se určí podle výchozího pravidla vymezeného v §10i odst. 1 zákona o DPH. Osoba povinná k dani je povinna uplatňovat místo plnění v jednotlivých členských státech do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla. Uživatel může požádat o vynětí z režimu MOSS, ale je dále povinen výše uvedené služby po tuto dobu zdaňovat dle zákonů přímo v jednotlivých členských státech, do kterých učinil plnění.

Jestliže se uživatel MOSS rozhodne, že (při nedosažení limitu 10 000 EUR ) požádá o vynětí z MOSS z důvodu dobrovolného ukončení používání režimu, pak je z režimu vyňat a na možnost opětovné registrace do MOSS se i v tomto případě vztahuje karanténa 2 kalendářních čtvrtletí. I zde platí povinnost v případě následného překročení limitu 10 000 EUR přiznat daň v jednotlivých členských státech, dle jejich zákonné úpravy.

Samotné podání žádosti o vynětí z MOSS automaticky neznamená, že osoba povinná k dani změní místo plnění na tuzemsko a že splňuje podmínky k této změně. Je možné, že se osoba povinná k dani pouze rozhodla, že bude odvádět daň v příslušných členských státech napřímo.


1 Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku.
2 Zákon č.80/2019, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
3 Resp. od 1. 1. 2019, pokud uživatel uplatnil přímý účinek směrnice
4 Případně ekvivalent této částky v české měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017, který činí 256.530,- Kč. Hodnota 10.000 EUR či 256.530 Kč představuje souhrnnou hodnotu poskytovaných služeb do všech členských států.