Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Lucembursko

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Zahraniční obchodníci mohou získat informace o DPH na následující adrese:

Bureau d´imposition X de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines
7, Rue Plébiscite
Boite postale 31
L – 2010 LUXEMBOURG – VILLE
tel: (+352) 44905 – 1
fax: (+352) 291193

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Internetová adresa národní daňové správy je: http://saturn.etat.lu/etva/index.do/

Zde je možné nalézt:
1. lucemburští IC dodavatelé umožňují zkontrolovat platnost registračních čísel svých celnic stanovené v jiných členských státech Evropského společenství
2. obsahuje všechny formuláře
3. možnost podat on-line vrácení DPH a souhrnné hlášení

Stránka je dostupná ve francouzštině a němčině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

DPH legislativa a předpisy jsou publikovány ve francouzštině v:

MÉMORIAL – úředním věstníku Velkovévodství Lucemburska, který vydává Service Central de Législation, 43 boulevard F.-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg a tiskne Court printers Victor Buck, a.á rl. of Leudelange

Texty vydané od roku 1996 jsou dostupné na následující webové stránce:
http://www.legilux.lu/

Upravené znění Zákona o DPH z 12. února 1979 spolu s prováděcími předpisy ve francouzštině lze obdržet jako „Code Fiscal – Vol 6“ na následující adrese:

ÉDITIONS SAINT-PAUL, Luxembourg
14, Rue Christophe Plantin
L – 2988 Luxembourg
tel: (+352) 4993275
fax: (+352) 4993580
website: http://www.saint-paul.lu/
e-mail: editions@editions.lu

Tento kodex obsahuje rovněž neoficiální překlad upraveného znění zákona do němčiny.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Zahraniční obchodníci musí požádat o registraci na následujícím úřadě:

Bureau d´imposition X de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines
7, Rue Plébiscite
Boite postale 31
L – 2010 LUXEMBOURG – VILLE
tel: (+352) 44905 – 1
fax: (+352) 291193

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která žádá o registraci k DPH musí být evidována v národním registru fyzických a právnických osob předtím, než bude zapsána do registru DPH. Formulář žádosti o registraci je k dispozici na webových stránkách.

Fyzické osoby musí připojit k žádosti kopii pasu, právnické osoby pak kopii smlouvy o založení a stanov společnosti.

V případě splnění všech náležitostí oznámí daňová správa obchodníkovi jeho registrační číslo pro DPH, které musí užívat při jakékoli komunikaci s daňovou správou. Rovněž mu přidělí DIČ pro účely intra-komunitárních obchodů.

Před zahájením jakékoli podnikatelské činnosti na území Lucemburska, je nutné dodržet následující:

Povolení k činnosti na:
Ministere des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement
6,Avenue Emile Reuter
B.P. 535
L-2420 Luxembourg
ústředna: (+352)478-1
informační linky: (+352)478-4711,478-4715,478-4716,478-4718
Fax: (+352)478-4740

Zápis do obchodního rejstříku (web: http://www.rcsl.lu/) dle místa podnikání:

Pokud jsou aktivity vykonávány na území spadajícím pod oblast Luxembourgu, pak je nutné požádat u:

Centre administratif Pierre Werner
Batiment F
13, Rue Erasme

Poštovní adresa:
Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg
tel: (+352)26428 – 1
fax: (+352)26428555

Pokud jsou aktivity vykonávány na území spadajícím pod oblast Diekirchu, pak je nutné požádat u:

Palais de Justice, place Guillaume

poštovní adresa:
Registre de Commerce et des Sociétés
B.P. 20,
L-9201 Diekirch
tel: (+352) 26 80 37 60
fax: (+352)26 80 37 61