Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Belgie

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Zahraniční subjekty mohou obdržet informace o belgickém systému DPH u následující instituce:

Centrální úřad DPH pro zahraniční plátce
Bureau central de TVA pour assujettis étrangers
Tour Sablon - 24. patro
Rue Stevens 7
B – 1000 Brusel
telefon: (32 2) 552 59 334
fax: (+32-2) 552.55.41

Zároveň je možno obdržet informace týkající se systému DPH v Belgii na internetové adrese belgického Ministerstva financí (http://minfin.fgov.be/ )
pozn.: stránky jsou k  dispozici ve francouzštině, němčině a holandštině, zatím nefunguje anglická verze

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Internetová adresa belgické daňové správy je http://minfin.fgov.be/ 

Najdeme zde informace ve francouzštině a v holandštině:

 • legislativa
 • Com.IR 92 (Komentář k zákonu o daních z příjmu 1992)
 • komentář zákona o DPH
 • judikatura
 • oběžníky
 • parlamentní otázky
 • názory CNC
 • paušály
 • evropské směrnice
 • mezinárodní smlouvy
 • rozsudky a rozhodnutí

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Viz odpovědi na otázky 1 a 2. Informace rovněž lze obdržet u centrálního úřadu daňové správy na následující adrese:

Správa podnikových daní a příjmů
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
Tour Finances
Bd du Jardin Botanique no 50, Bte 61
B-1010 Brusel
telefon: (32-2) 210.29.11
fax: (32-2) 210.26.35

Informace jsou, v zásadě, k dispozici ve třech národních jazycích (němčina, francouzština a holandština)

4. Na koho se mají obchodníci obrátit pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Pokud má zahraniční subjekt stálou provozovnu v Belgii, musí si o DIČ zažádat u úřadu pro kontrolu DPH, pod který místně spadá jeho stálá provozovna.

Pokud zahraniční subjekt takovou provozovnu nemá, musí se obrátit na Bureau Central de TVA pour assujettis étrangers – Cellule contrôle, jehož adresa je uvedena v odpovědi na otázku 1 .

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

Zahraniční subjekt, který má stálou provozovnu v Belgii je povinen nechat si přidělit DIČ po předložení oznámení o zahájení činnosti u úřadu pro kontrolu DPH, kam místně přísluší. Bude-li třeba, informace požadované ve výše zmíněném formuláři, budou doplněny přílohami (např.: doklad o založení společnosti atd.).

Pokud zahraniční subjekt nemá stálou provozovnu v Belgii, musí se pro obdržení DIČ obrátit na Centrální úřad DPH pro zahraniční plátce. Tomuto úřadu musí předložit oznámení o zahájení činnosti. Podle toho, zda je etablován v jiném členském státě či nikoliv, může nebo musí mimo jiné určit v Belgii odpovědného zástupce pro jednání s tímto úřadem.

Žádost o uznání odpovědného zástupce musí být předložena na formuláři, který je k dispozici na Centrálním úřadě DPH pro zahraniční plátce.

Oznámení o zahájení činnosti musí být rovněž vyplněno do formuláře, který lze získat na Centrálním úřadě DPH pro zahraniční plátce.

Oznámení o zahájení činnosti a, pokud je třeba, žádost o uznání odpovědného zástupce musí být doplněny o:

 • potvrzení o důvěryhodnosti plátce doručené odpovědnými orgány země, kde je plátce etablován
 • kopii zápisu do obchodního rejstříku v zemi, kde je plátce etablován
 • kopii zakládací listiny, pokud je plátcem právnická osoba
 • kopii objednávek nebo smluv, které mohou prokázat vykazování příští činnosti v Belgii.

Po ověření, zda jsou splněny všechny požadované podmínky a popřípadě další potřebné náležitosti, Centrální úřad DPH pro zahraniční plátce oznámí zahraničnímu subjektu, popřípadě odpovědnému zástupci DIČ, které mu bylo přiděleno.

Zahraniční subjekt, který není etablován v Belgii a není registrován, jehož aktivita v Belgii spočívá výlučně v:

 • dovozu zboží následovaném jeho dodáním
 • uskutečňování operací týkajících se umístění zboží, které nepodléhá dani, ve skladech (jiných než celních) nebo osvobození zboží ve skladech za uskutečněním jeho dalšího dodání
 • uskutečnění intrakomunitárního pořízení zboží nebo transakce obdobné tomuto pořízení, pokud zboží nebylo umístěno do skladu jiného než celního a jejich následné dodání bylo osvobozeno od daně (z důvodu exportu)
 • uskutečnění intrakomunitárního pořízení zboží nebo transakcí obdobných tomuto pořízení s výjimkou všech dalších transakcí podléhající dani v Belgii

se může obrátit na služby osoby předtím schválené v Belgii k zastupování této kategorie plátců.