Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Základní informace k CESOP

Zákon č. 417/2023, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, implementuje Směrnici  Rady (EU) 2020/284 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb. Směrnice zavádí povinnost poskytovatelů platebních služeb vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích a údaje z této evidence oznamovat správci daně. Cílem této směrnice je umožnit správcům daně odhalovat podvody v oblasti DPH a bojovat proti nim.

 

 

Kdo je poskytovatel platební služby ve vztahu k CESOP

Poskytovatelem platební služby je osoba oprávněná podle zákona upravujícího platební styk poskytovat evidovanou platební službu s výjimkou České národní banky. Povinnosti týkající se evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích se týkají rovněž i těch poskytovatelů platebních služeb, kteří nemají v České republice sídlo (domovský stát), avšak mají v tuzemsku pobočku nebo pověřeného zástupce, skrze něž poskytnou příslušné služby, anebo poskytnou příslušné služby jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce (Česká republika je hostitelský stát).

Mezi poskytovatele evidované platební služby ve vztahu k CESOP patří subjekty zařazené na seznam České národní banky v následujících kategoriích:

 • banky a pobočky zahraničních bank
 • družstevní záložny
 • zahraniční finanční nebo úvěrové instituce a pobočky zahraničních finančních nebo úvěrových institucí poskytující přeshraniční služby v ČR
 • platební instituce a pobočky zahraničních platebních institucí
 • poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu
 • instituce elektronických peněz a pobočky zahraničních institucí elektronických peněz
 • vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu
 • zahraniční platební instituce poskytující přeshraniční služby v ČR
 • zahraniční instituce elektronických peněz poskytující přeshraniční služby v ČR

Poskytovatelům evidované platební služby, kteří jsou zařazeni v tomto seznamu v daných kategoriích a jejichž domovským členským státem je Česká republika podle ust. § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, bude zpřístupněna možnost podat oznámení o přeshraničních platbách a jejich příjemcích automaticky. Registrační řízení jako takové pro účely CESOP neprobíhá.

Pro komunikaci se správcem daně týkající CESOP bude použita e-mailová adresa. Lze uvést až dvě e-mailové adresy. U těch subjektů ze seznamu ČNB, které nemají v systémech FS uvedenu e-mailovou adresu, bude primárně zadána e-mailová adresa ze seznamu ČNB. Tuto e-mailovou adresu bude správce daně používat pro komunikaci včetně validačních nebo statusových zpráv CESOP. Proto Vás laskavě žádáme o zaslání dvou platných e-mailových adres na cesop@fs.mfcr.cz s předmětem zprávy “CESOP – e-mail”.

 

Co je evidovaná platební služba

Evidovanou platební službou je jakákoli z podnikatelských činností uvedených v bodech 3 až 6 přílohy I směrnice (EU) 2015/2366, které zní následovně:

 • provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků, na platebním účtu vedeném u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele platebních služeb:
  • provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa,
  • provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku,
  • provádění úhrad, včetně trvalých příkazů,
 • provádění platebních transakcí, u nichž se peněžní prostředky čerpají z úvěru pro uživatele platebních služeb:
  • provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa,
  • provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku,
  • provádění úhrad, včetně trvalých příkazů,
 • vydávání platebních prostředků nebo akceptace platebních transakcí,
 • poukazování peněz.

 

Co je přeshraniční platba

Přeshraniční platba je taková platební transakce podle zákona upravujícího platební styk, která probíhá od příkazce (příkazcem je plátce dle zákona o platebním styku) v jednom členském státě Evropské unie k příjemci v jiném členském státě Evropské unie, nebo od příkazce v jednom členském státě Evropské unie k příjemci ve třetí zemi. Platba iniciovaná příkazcem ve třetí zemi k příjemci v členském státě Evropské unie není předmětem evidenční ani oznamovací povinnosti.

Státem usazení příkazce nebo příjemce se pro tyto účely považuje stát odpovídající identifikátoru IBAN platebního účtu příkazce nebo příjemce nebo jinému identifikátoru, který jednoznačně označuje příkazce nebo příjemce a jejich stát usazení, a pokud takový identifikátor neexistuje, stát odpovídající kódu BIC nebo jinému obdobnému identifikačnímu kódu, který jednoznačně označuje poskytovatele platební služby nebo obdobného poskytovatele podle právních předpisů jiného státu, který jedná jménem příkazce nebo příjemce.

 

Kdy vzniká povinnost poskytovateli evidované platební služby vést evidenci

Poskytovatel evidované platební služby je povinen vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích, pokud v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí poskytne evidované platební služby odpovídající více než 25 přeshraničním platbám jednomu příjemci.

 

Kdy vzniká povinnost poskytovateli evidované platební služby oznamovat údaje z této evidence

Poskytovatel evidované platební služby příjemce je povinen podat oznámení obsahující údaje z evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích, pokud platební služby odpovídající těmto platbám poskytne v tuzemsku. Poskytovatel platební služby příkazce je povinen podat oznámení obsahující údaje z evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích, pokud v případě této platby není státem usazení žádného z poskytovatelů evidované platební služby příjemce ani obdobného poskytovatele podle právních předpisů jiného členského státu členský stát.

 

Jaké údaje má poskytovatel evidované platební služby povinnost oznamovat

 • BIC/ID poskytovatele platebních služeb
 • název příjemce platby
 • DPH/DIČ příjemce
 • IBAN/jiné identifikační číslo účtu příjemce
 • BIC/ID poskytovatele platebních služeb příjemce, nemá-li příjemce platební účet
 • adresa příjemce
 • informace o vrácené platbě
 • datum/čas
 • částka
 • měna
 • členský stát původu platby/členský stát místa určení vrácené platby a informace o místě příkazce
 • identifikační kód transakce
 • přítomnost příkazce ve fyzických prostorách obchodníka při iniciování platby

 

Jakým způsobem se oznámení podává?

Elektronickým podáním prostřednictvím portálu Moje Daně. Oznamované údaje z evidence jsou přílohou formuláře a jsou podávány ve formátu XML.

Finanční správa doporučuje poskytovatelům evidovaných platebních služeb před podáním oznámení využít modul pro validaci XML souborů pro předběžnou kontrolu souladu oznámení s pravidly nastavenými v XSD User Guide (business rules, technical rules, soulad se strukturou XSD). Validační modul je možné stáhnout na stránce Dokumenty ke stažení.

 

Kdo je správcem daně?

V případě evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích je správcem daně Specializovaný finanční úřad.

 

V jakých lhůtách se oznámení podává?

Oznámení se podává vždy nejpozději k poslednímu dni následujícího měsíce po konci příslušného kalendářního čtvrtletí. Zákon o DPH v tomto případě obsahuje v souladu se Směrnicí Rady (EU) 2020/284 speciální úpravu ve vztahu k daňovému řádu, pokud poslední den lhůty pro podání oznámení připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem této lhůty tento den.

Čtvrtletí Termín pro podání oznámení
1. (leden až březen) 30. dubna
2. (duben až červen) 31. července
3. (červenec až září) 31. října
4. (říjen až prosinec) 31. ledna

 

Podání oznámení CESOP – základní shrnutí

Oznámení údajů do systému CESOP se podává výhradně prostřednictvím daňového portálu „MOJE daně“ (www.mojedane.cz) a aplikaci „Elektronická podání pro Finanční správu“  (EPO) > Elektronické formuláře > Daň z přidané hodnoty > Oznámení CESOP platné od 1 . 1. 2024.
Data ohledně příslušných přeshraničních plateb se podávají v rámci elektronického formuláře „Oznámení CESOP“ vždy jako jedna ZIP příloha tohoto e-formuláře do maximální velikosti 50 MB, která obsahuje jeden soubor s daty (XML - do 980 MB) ve formátu a struktuře stanovené podle dokumentů Evropské unie (dokument „XSD User Guide“ pro tvorbu příslušné přílohy s daty CESOP v aktuální verzi). Typy příloh CESOP dat ve formátu XML podle dokumentace Evropské Unie:

 • CESOP100: Nová data za příslušné období.
 • CESOP101: Opravy dat k dříve odeslanému souboru za příslušné období.
 • CESOP102: Nulové – prázdné podaní za příslušné období.

Pokud je nutné podat více souborů s údaji pro CESOP za stanovené období, podá se každá příloha zvlášť prostřednictvím elektronického formuláře „Oznámení CESOP“ na daňovém portále „MOJE daně“ a aplikaci EPO.
Správnost formátu a struktury souboru XML s daty pro CESOP systém generovaného a vytvořeného poskytovatelem platebních služeb lze ověřit prostřednictvím validačního modulu EU – dispozici příslušný software zde.
V případě, že poskytovatel platebních služeb nemá žádná data přeshraničních plateb k oznámení za dané čtvrtletí, tak podání tzv. nulového - prázdného oznámení CESOP není povinností subjektu, ale pouze možností podle dokumentu Evropské komise - XSD User Guide v platném znění – viz CESOP102).

Struktura úvodního elektronického formuláře „Oznámení CESOP“ včetně popisu jeho položek naleznete na daňovém portále „MOJE daně“ – zde.
Elektronická autorizace podání CESOP údajů je k dispozici podle standardních dostupných možností aplikace EPO.

Pozn.: Oznámení CESOP údajů nelze podat prostřednictvím datové schránky. Takové podání by bylo považováno za neúčinné v souladu s § 110zzh odst. 2 zákona o DPH.

Stav podání CESOP:
Vzhledem k velikosti příloh oznamovaných údajů je Oznámení CESOP podáváno přes aplikaci EPO v „off-line režimu“. S ohledem na tento režim podání doporučujeme následně zkontrolovat správnost podání:
Po podání v režimu off-line aplikace EPO zobrazí údaje: číslo předání (ID předání) and heslo (dále aplikace EPO nabídne možnost ke stažení potvrzení podání, či úplný opis podání (.pdf), nebo stažení přímo odeslaného souboru). Doporučujeme uchovat údaje „ID předání, heslo“ a následně ověřit správnost a přijetí off-line podání CESOP přes aplikaci daňového portáluMOJE Daně“ -> Elektronická podání pro Finanční správu -> Zjištění stavu podání -> Vyzvednutí výsledku zpracování off-line odeslané datové zprávy” / přístupové údaje: ID předání a heslo.

Pokud je výsledek validace pozitivní (bez chybového hlášení), vše proběhlo správně a zaslaná data budou předána do systému CESOP (EU). Pomocí akce „uložit potvrzení“ je možné uložit potvrzení o podání.
V případě negativního výsledku se zobrazí seznam zjištěných chyb, které je nutné vyřešit a podat co nejdříve opravený soubor s daty CESOP.